Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak organizacje prowadzące działalność statutową powinny ustalić proporcję na 2008 r.

Joanna Dmowska
Joanna Dmowska
Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących podatku VAT, redaktor naczelna Biuletynu VAT, autorka licznych publikacji w czasopismach branżowych oraz kilkunastu specjalistycznych wydawnictw książkowych.
inforCMS
W deklaracji za styczeń 2008 r., która będzie składana do 25 lutego br., podatnicy, którzy rozliczali podatek naliczony za pomocą proporcji, będą zobowiązani do dokonania korekty odliczonego w poprzednim roku podatku naliczonego.

Joanna Dmowska


W art. 86 ustawy o VAT wskazana została podstawowa zasada, która określa, kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT, uzależniając skorzystanie z niego od:

• tego, w jakim zakresie towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych,

• posiadania statusu podatnika VAT, który został określony w art. 15 ustawy.

Gdy podatnik wykonuje tylko czynności opodatkowane i nie istnieją przesłanki wyłączające prawo do odliczenia (wskazane w art. 86 ust. 3-7 i art. 88 ustawy), może odliczać 100% podatku naliczonego. Jeśli dokonuje tylko czynności opodatkowanych i zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu (zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy), obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Należy pamiętać o tej zasadzie. Podatnik musi zawsze sprawdzić, czy dokonanych zakupów nie może przypisać tylko czynnościom, które dają prawo do odliczenia lub które tego prawa nie dają. Dopiero gdy podatku naliczonego nie można wyodrębnić - wskazując, w jakim zakresie związany jest ze sprzedażą opodatkowaną - można pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ponadto trzeba pamiętać, że do korekty podatku odliczonego obowiązani są podatnicy, którzy w ciągu roku odliczali częściowo podatek na podstawie proporcji wstępnej lub prognozy proporcji. Obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego będzie jednak istniał wówczas, gdy różnica między proporcją wstępną a proporcją ostateczną wyniesie co najmniej 3 punkty procentowe. Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT korekty podatku odliczonego nie dokonuje się, jeśli różnica między proporcją wstępną a proporcją ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych.

Przykład

Proporcja wstępna fundacji dla roku 2007 wyniosła 84%. Oznacza to, że fundacja będzie obowiązana do dokonania korekty podatku odliczonego w ciągu roku, jeśli proporcja ostateczna dla 2007 r. wyniesie mniej niż 82% (np. 81%, 35% czy 54%) lub więcej niż 86% (np. 87% czy 92%). Korekta nie będzie dokonywana, jeśli proporcja ostateczna dla roku 2007 wyniesie 82, 83, 84, 85 lub 86%.

Powstaje tu problem, jak należy obliczyć taką proporcję, gdy wykonujemy czynności statutowe. Na początku należy powiedzieć, co do takiej proporcji wliczamy. Otóż, z art. 90 ust. 3 ustawy wynika, że wliczamy obrót. Dlatego należy odnieść się do definicji obrotu określonej w art. 29 ust. 1 ustawy. Obrotem według tej definicji jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Oznacza to, że do podstawy opodatkowania wliczamy tylko odpłatne świadczenie usług i odpłatną dostawę oraz czynności nieodpłatne, jeśli na podstawie ustaw zaliczane są do odpłatnych, zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych. Dlatego należy ustalić, kiedy czynności statutowe stanowią odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług podlegające VAT. Jeżeli organizacja nieodpłatnie świadczy usługi, które zaliczamy do czynności statutowych, to nie podlegają one opodatkowaniu VAT. Wynika to z zapisu art. 8 ust. 2 ustawy, który uzależnia uznanie nieodpłatnego świadczenia usług za czynność odpłatną od spełnienia 2 warunków:

• nieodpłatne świadczenie usług nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,

• a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu, gdy oba te warunki są spełnione łącznie. W naszym przypadku pierwszy z nich nie jest spełniony. Potwierdzają to również organy podatkowe.

Jak czytamy w piśmie z 29 września 2006 r. Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany (nr 1432/PP/P/440-187/14a/06/DB): „W związku z tym, że nie ma kwoty należnej od nabywcy nieodpłatnie świadczonej usługi, fundacja nie osiąga obrotu z tego tytułu. Reasumując, do obrotu, w związku z którym podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie należy wliczać nieodpłatnej działalności statutowej”.

Do czynności odpłatnych nie będą zaliczane również świadczenia na rzecz swoich członków.

Jak czytamy w wyroku z 18 września 2006 r. WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1976/06): „Składki członkowskie są opłacane przez członków stowarzyszenia z racji przynależności do stowarzyszenia i tworzą majątek, który służy realizacji celów statutowych. Nie ma żadnych podstaw prawnych, by twierdzić, że składki stanowią wynagrodzenie za realizację celów statutowych. O odpłatności usługi można by mówić wówczas, gdyby stowarzyszenie w zamian za korzyści finansowe świadczyło usługi realizowane w ramach celów statutowych na rzecz innych osób niż członkowie stowarzyszenia”.

Oznacza to, że świadczenia na rzecz członków nie stanowią obrotu, a zatem nie wliczamy ich do proporcji.

Tylko nieodpłatne dostawy w ramach czynności statutowych mogą stanowić dostawy towarów, które podlegają opodatkowaniu VAT:

• jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części,

• przekazywane towary nie są towarami o małej wartości.

UWAGA!

Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, czyli w deklaracji za styczeń.

Obliczając proporcję, do licznika będziemy wliczać należności z tytułu:

• sprzedaży towarów, która podlega opodatkowaniu i nie korzysta ze zwolnienia,

• odpłatnego świadczenia usług, które podlega opodatkowaniu i nie korzysta ze zwolnienia,

• nieodpłatnego przekazania towarów, które podlega opodatkowaniu i nie korzysta ze zwolnienia.

Do mianownika wliczamy natomiast obrót wliczany również do licznika oraz obrót z tytułu:

• sprzedaży towarów, która podlega opodatkowaniu, ale korzysta ze zwolnienia,

• odpłatnego świadczenia usług, które podlega opodatkowaniu, ale korzysta ze zwolnienia,

• nieodpłatnego przekazania towarów, które podlega opodatkowaniu, ale korzysta ze zwolnienia.

Do proporcji gdzie nie wliczamy obrotu, który nie podlega opodatkowaniu.

Przykład

Fundacja rozlicza część podatku naliczonego za pomocą proporcji, która dla 2007 r. wyniosła 24%. W 2007 r. koszty działalności statutowej (nieodpłatne świadczenie usług) wyniosły 250 000 zł. Poza tym świadczy odpłatnie usługi, które korzystają ze zwolnienia (120 000 zł), oraz odpłatnie usługi, które nie korzystają ze zwolnienia (25 000 zł). Dlatego wskaźnik proporcji będzie wynosił 18% (25 000/145 000).

Należy pamiętać, że niektóre towary lub usługi podlegają korekcie rozłożonej w czasie (na 5 lub 10 lat). Są to:

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, których wartość początkowa przekraczała 3500 zł, jeśli zostały nabyte między 1 maja 2004 r. a 31 maja 2005 r.,

• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, których wartość początkowa przekraczała 15 000 zł, jeśli zostały nabyte od 1 czerwca 2005 r.,

• zaliczone do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów o wartości przekraczającej 15 000 zł, jeśli zostały nabyte od 1 czerwca 2005 r.

Należy pamiętać o skutkach korekty na rozliczenie podatku dochodowego. Gdy w wyniku dokonanej korekty dochodzi do:

• zwiększenia podatku odliczonego - kwota ta stanowi przychód podatnika podlegający opodatkowaniu,

• zmniejszenia podatku odliczonego - kwota ta może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.

Jak czytamy w piśmie Ministerstwa Finansów z 7 marca 2005 r. (bez sygnatury - opublikowanym w „Gazecie Prawnej” nr 109/2005), „korekta dotyczy roku podatkowego i przy rozliczeniach miesięcznych jest dokonywana w deklaracji składanej w drugim miesiącu następnego roku podatkowego. Deklarację VAT za styczeń składa się do 25 lutego, a zatem korekty VAT dokonuje się w lutym, tj. w deklaracji składanej w lutym. Deklaracje CIT składa się natomiast do dnia 20 następującego miesiąca, a zatem korekta VAT dokonana w lutym powinna być wykazana w deklaracji CIT za miesiąc luty składanej w marcu. Jeżeli podatnik dokonuje korekty odliczonego podatku od towarów i usług w deklaracji VAT składanej w lutym, to przychody i koszty podatkowe wynikające z tej korekty powinien wykazać w deklaracji CIT-2 za miesiąc luty składanej do 20 marca”.

Podstawy prawne:

• ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1382

• ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1208

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

  Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

  Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

  Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

  Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

  Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

  Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  “Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

  Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

  Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

  Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

  Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

  Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

  Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

  Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.  

  Oświetlenie w pracy. Jakie powinno być? Współczynnik CRI, kolor i temperatura światła

  Komfort pracy wzrokowej zależy od wielu czynników. Złe oświetlenie (w tym światło sztuczne) niekorzystnie wpływa na naszą efektywność, a także na nasz wzrok. Jak zadbać o komfort pracy przy sztucznym świetle?

  Jak uniknąć podatku od darowizny pieniężnej? Konieczne jest udokumentowanie wpłaty
  Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny gotówkowej między osobami najbliższymi jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć koszty na samochód?

  Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć w określonym limicie koszty dotyczące używania samochodu. Jednocześnie konstrukcja przepisów sprawia, że można odliczyć bez limitu koszty przystosowania samochodu do określonych potrzeb ale takim przywilejem nie jest już objęty zakup specjalnie przystosowanego samochodu.