REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak organizacje prowadzące działalność statutową powinny ustalić proporcję na 2008 r.

Joanna Dmowska
Joanna Dmowska
Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących podatku VAT, redaktor naczelna Biuletynu VAT, autorka licznych publikacji w czasopismach branżowych oraz kilkunastu specjalistycznych wydawnictw książkowych.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W deklaracji za styczeń 2008 r., która będzie składana do 25 lutego br., podatnicy, którzy rozliczali podatek naliczony za pomocą proporcji, będą zobowiązani do dokonania korekty odliczonego w poprzednim roku podatku naliczonego.

Joanna Dmowska

Autopromocja

W art. 86 ustawy o VAT wskazana została podstawowa zasada, która określa, kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT, uzależniając skorzystanie z niego od:

• tego, w jakim zakresie towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych,

• posiadania statusu podatnika VAT, który został określony w art. 15 ustawy.

Gdy podatnik wykonuje tylko czynności opodatkowane i nie istnieją przesłanki wyłączające prawo do odliczenia (wskazane w art. 86 ust. 3-7 i art. 88 ustawy), może odliczać 100% podatku naliczonego. Jeśli dokonuje tylko czynności opodatkowanych i zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu (zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy), obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Należy pamiętać o tej zasadzie. Podatnik musi zawsze sprawdzić, czy dokonanych zakupów nie może przypisać tylko czynnościom, które dają prawo do odliczenia lub które tego prawa nie dają. Dopiero gdy podatku naliczonego nie można wyodrębnić - wskazując, w jakim zakresie związany jest ze sprzedażą opodatkowaną - można pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ponadto trzeba pamiętać, że do korekty podatku odliczonego obowiązani są podatnicy, którzy w ciągu roku odliczali częściowo podatek na podstawie proporcji wstępnej lub prognozy proporcji. Obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego będzie jednak istniał wówczas, gdy różnica między proporcją wstępną a proporcją ostateczną wyniesie co najmniej 3 punkty procentowe. Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT korekty podatku odliczonego nie dokonuje się, jeśli różnica między proporcją wstępną a proporcją ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych.

Przykład

Proporcja wstępna fundacji dla roku 2007 wyniosła 84%. Oznacza to, że fundacja będzie obowiązana do dokonania korekty podatku odliczonego w ciągu roku, jeśli proporcja ostateczna dla 2007 r. wyniesie mniej niż 82% (np. 81%, 35% czy 54%) lub więcej niż 86% (np. 87% czy 92%). Korekta nie będzie dokonywana, jeśli proporcja ostateczna dla roku 2007 wyniesie 82, 83, 84, 85 lub 86%.

Powstaje tu problem, jak należy obliczyć taką proporcję, gdy wykonujemy czynności statutowe. Na początku należy powiedzieć, co do takiej proporcji wliczamy. Otóż, z art. 90 ust. 3 ustawy wynika, że wliczamy obrót. Dlatego należy odnieść się do definicji obrotu określonej w art. 29 ust. 1 ustawy. Obrotem według tej definicji jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Oznacza to, że do podstawy opodatkowania wliczamy tylko odpłatne świadczenie usług i odpłatną dostawę oraz czynności nieodpłatne, jeśli na podstawie ustaw zaliczane są do odpłatnych, zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych. Dlatego należy ustalić, kiedy czynności statutowe stanowią odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług podlegające VAT. Jeżeli organizacja nieodpłatnie świadczy usługi, które zaliczamy do czynności statutowych, to nie podlegają one opodatkowaniu VAT. Wynika to z zapisu art. 8 ust. 2 ustawy, który uzależnia uznanie nieodpłatnego świadczenia usług za czynność odpłatną od spełnienia 2 warunków:

• nieodpłatne świadczenie usług nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,

• a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu, gdy oba te warunki są spełnione łącznie. W naszym przypadku pierwszy z nich nie jest spełniony. Potwierdzają to również organy podatkowe.

Jak czytamy w piśmie z 29 września 2006 r. Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany (nr 1432/PP/P/440-187/14a/06/DB): „W związku z tym, że nie ma kwoty należnej od nabywcy nieodpłatnie świadczonej usługi, fundacja nie osiąga obrotu z tego tytułu. Reasumując, do obrotu, w związku z którym podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie należy wliczać nieodpłatnej działalności statutowej”.

Do czynności odpłatnych nie będą zaliczane również świadczenia na rzecz swoich członków.

Jak czytamy w wyroku z 18 września 2006 r. WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1976/06): „Składki członkowskie są opłacane przez członków stowarzyszenia z racji przynależności do stowarzyszenia i tworzą majątek, który służy realizacji celów statutowych. Nie ma żadnych podstaw prawnych, by twierdzić, że składki stanowią wynagrodzenie za realizację celów statutowych. O odpłatności usługi można by mówić wówczas, gdyby stowarzyszenie w zamian za korzyści finansowe świadczyło usługi realizowane w ramach celów statutowych na rzecz innych osób niż członkowie stowarzyszenia”.

Oznacza to, że świadczenia na rzecz członków nie stanowią obrotu, a zatem nie wliczamy ich do proporcji.

Tylko nieodpłatne dostawy w ramach czynności statutowych mogą stanowić dostawy towarów, które podlegają opodatkowaniu VAT:

• jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części,

• przekazywane towary nie są towarami o małej wartości.

UWAGA!

Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, czyli w deklaracji za styczeń.

Obliczając proporcję, do licznika będziemy wliczać należności z tytułu:

• sprzedaży towarów, która podlega opodatkowaniu i nie korzysta ze zwolnienia,

• odpłatnego świadczenia usług, które podlega opodatkowaniu i nie korzysta ze zwolnienia,

• nieodpłatnego przekazania towarów, które podlega opodatkowaniu i nie korzysta ze zwolnienia.

Do mianownika wliczamy natomiast obrót wliczany również do licznika oraz obrót z tytułu:

• sprzedaży towarów, która podlega opodatkowaniu, ale korzysta ze zwolnienia,

• odpłatnego świadczenia usług, które podlega opodatkowaniu, ale korzysta ze zwolnienia,

• nieodpłatnego przekazania towarów, które podlega opodatkowaniu, ale korzysta ze zwolnienia.

Do proporcji gdzie nie wliczamy obrotu, który nie podlega opodatkowaniu.

Przykład

Fundacja rozlicza część podatku naliczonego za pomocą proporcji, która dla 2007 r. wyniosła 24%. W 2007 r. koszty działalności statutowej (nieodpłatne świadczenie usług) wyniosły 250 000 zł. Poza tym świadczy odpłatnie usługi, które korzystają ze zwolnienia (120 000 zł), oraz odpłatnie usługi, które nie korzystają ze zwolnienia (25 000 zł). Dlatego wskaźnik proporcji będzie wynosił 18% (25 000/145 000).

Należy pamiętać, że niektóre towary lub usługi podlegają korekcie rozłożonej w czasie (na 5 lub 10 lat). Są to:

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, których wartość początkowa przekraczała 3500 zł, jeśli zostały nabyte między 1 maja 2004 r. a 31 maja 2005 r.,

• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, których wartość początkowa przekraczała 15 000 zł, jeśli zostały nabyte od 1 czerwca 2005 r.,

• zaliczone do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów o wartości przekraczającej 15 000 zł, jeśli zostały nabyte od 1 czerwca 2005 r.

Należy pamiętać o skutkach korekty na rozliczenie podatku dochodowego. Gdy w wyniku dokonanej korekty dochodzi do:

• zwiększenia podatku odliczonego - kwota ta stanowi przychód podatnika podlegający opodatkowaniu,

• zmniejszenia podatku odliczonego - kwota ta może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.

Jak czytamy w piśmie Ministerstwa Finansów z 7 marca 2005 r. (bez sygnatury - opublikowanym w „Gazecie Prawnej” nr 109/2005), „korekta dotyczy roku podatkowego i przy rozliczeniach miesięcznych jest dokonywana w deklaracji składanej w drugim miesiącu następnego roku podatkowego. Deklarację VAT za styczeń składa się do 25 lutego, a zatem korekty VAT dokonuje się w lutym, tj. w deklaracji składanej w lutym. Deklaracje CIT składa się natomiast do dnia 20 następującego miesiąca, a zatem korekta VAT dokonana w lutym powinna być wykazana w deklaracji CIT za miesiąc luty składanej w marcu. Jeżeli podatnik dokonuje korekty odliczonego podatku od towarów i usług w deklaracji VAT składanej w lutym, to przychody i koszty podatkowe wynikające z tej korekty powinien wykazać w deklaracji CIT-2 za miesiąc luty składanej do 20 marca”.

Podstawy prawne:

• ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1382

• ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1208

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA