reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Spółki > Jak wykazać w księgach kolejną aktualizację środków trwałych w spółce będącej w likwidacji

Jak wykazać w księgach kolejną aktualizację środków trwałych w spółce będącej w likwidacji

Nasza spółka z o.o. od 2001 r. jest w likwidacji i etap aktualizacji środków trwałych na dzień postawienia spółki w stan likwidacji mamy już za sobą. Obecnie jest sporządzany podział majątku i rzeczoznawca sądowy wycenia wartość nieruchomości. W naszych księgach jest tylko kapitał podstawowy. Kapitał z aktualizacji wyceny na dzień rozpoczęcia likwidacji został przeksięgowany na kapitał podstawowy. W jaki sposób zaewidencjonować w księgach obecną aktualizację budynku, którego wartość jest mniejsza od poprzedniej, tj. na dzień rozpoczęcia likwidacji? Czy zmniejszenie wartości budynku księgować bezpośrednio z kapitałem podstawowym, czy z kosztami?

RADA

Wyceny składników majątku po cenach sprzedaży należy dokonywać nie tylko na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji, ale także w czasie trwania postępowania likwidacyjnego na koniec każdego roku obrotowego. Różnicę powstałą w wyniku wyceny rzeczowych składników aktywów należy odnieść na kapitał z aktualizacji wyceny. Jeśli w spółce kapitały są już połączone w jeden kapitał podstawowy, wówczas różnice z wyceny budynku należy odnieść na kapitał podstawowy, w analityce „Kapitał z aktualizacji wyceny”.

uzasadnienie

Do czasu wykreślenia spółki z rejestru sądowego spółka w likwidacji może prowadzić działalność gospodarczą i pobierać przychody oraz ponosić koszty związane z prowadzoną działalnością.

Spółka w likwidacji ponosi podobne koszty jak w przypadku innych jednostek niebędących w stanie likwidacji, ale prowadzących działalność gospodarczą.

Tabela. Podział kosztów ponoszonych przez spółkę w likwidacji

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Sprawozdanie likwidacyjne

Dla celów bilansowych za dzień zakończenia likwidacji uznaje się dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie likwidacyjne.

Zgodnie z k.s.h. jest to dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Sprawozdanie finansowe sporządzone przez likwidowaną spółkę powinno obejmować okres:

l od dnia rozpoczęcia likwidacji do dnia jej zakończenia lub

l od początku nowego roku podatkowego do dnia zakończenia likwidacji - w przypadku gdy postępowanie likwidacyjne obejmuje przełom roku.

Sprawozdanie likwidacyjne składa się z:

l bilansu,

l rachunku zysków i strat,

l informacji dodatkowej.

Ze względu na wykonywanie czynności likwidacyjnych związanych z upłynnieniem majątku likwidowanej spółki w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazane jedynie wartości w pozycjach:

l środki pieniężne,

l kapitały,

l rezerwy na przyszłe koszty, które zostaną poniesione po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, tj. opłaty za wykreślenie spółki z rejestru, koszty obsługi rachunku bankowego, opłaty za przechowywanie ksiąg,

l nieuregulowane zobowiązania wobec Skarbu Państwa.

Pozostałe pozycje mogą wykazywać wartości zerowe.

Uwaga!

Sprawozdanie sporządzone na dzień zakończenia postępowania likwidacyjnego nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu w „Monitorze Polskim B”.

Przykład

W 2006 r. spółka w likwidacji prowadziła działalność gospodarczą, w wyniku której uzyskała zysk netto w wysokości 2900 zł.

1. Na koniec 2006 r. utworzono odpis aktualizujący wartość budynku:

30 000 zł - 22 000 zł = 8000 zł

Wn „Kapitał podstawowy” 8 000

- w analityce „Z aktualizacji wyceny”

Ma „Odpis aktualizujący wartość środków trwałych” 8 000

W bilansie spółka w likwidacji wykazała następujące dane:

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

W 2007 r. wystąpiły następujące zdarzenia gospodarcze:

Ewidencja księgowa

1. Sprzedano aktywa trwałe dokumentowane fakturami VAT w następujących wysokościach netto:

l wieczyste użytkowanie gruntów - 20 000 zł

l budynek - 22 000 zł

Wn „Pozostałe rozrachunki” 51 240

- w analityce konto imienne nabywcy

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 42 000

Ma „VAT należny” 9 240

2. Wyksięgowanie z ewidencji księgowej sprzedanych aktywów trwałych:

a) wieczyste użytkowanie gruntów

Wn „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 32 500

- w analityce „Wieczyste użytkowanie gruntów”

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 17 500

Ma „Środki trwałe” 50 000

- w analityce „Wieczyste użytkowanie gruntów”

b) budynków

Wn „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 70 000

- w analityce „Budynki”

Wn „Odpis aktualizujący wartość środków trwałych” 8 000

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 22 000

Ma „Środki trwałe” 100 000

- w analityce „Budynki”

3. Sprzedano maszyny i urządzenia - wartość netto 30 500 zł:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 30 500

- w analityce konto imienne nabywcy

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 25 000

Ma „VAT należny” 5 500

4. Wyksięgowanie z ewidencji księgowej sprzedanych maszyn i urządzeń:

Wn „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 67 600

- w analityce „Maszyny i urządzenia”

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 22 400

Ma „Środki trwałe” 90 000

- w analityce „Maszyny i urządzenia”

5. Wpływ należności od odbiorców za sprzedane:

a) budynek wraz z wieczystym użytkowaniem gruntów

Wn „Rachunek bieżący” 51 240

Ma „Pozostałe rozrachunki” 51 240

- w analityce konto imienne nabywcy

b) maszyny i urządzenia

Wn „Rachunek bieżący” 30 500

Ma „Pozostałe rozrachunki” 30 500

- w analityce konto imienne nabywcy

c) wpływ innych należności

Wn „Rachunek bieżący” 10 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 10 000

- w analityce konto imienne nabywcy

6. Koszty związane z procesem likwidacji:

Wn „Pozostałe koszty” 9 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 9 000

7. Zapłata zobowiązań:

a) z tytułu dostaw i usług

Wn „Rozrachunki z dostawcami”, „Pozostałe rozrachunki” 19 000

Ma „Rachunek bieżący” 19 000

b) publicznoprawne

12 000 zł + 9240 zł + 5500 zł = 26 740 zł

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 26 740

Ma „Rachunek bieżący” 26 740

8. Przeksięgowanie kont wynikowych na wynik finansowy na dzień bilansowy, tj. dzień zakończenia likwidacji - 31.01.2007 r.:

a) pozostałe przychody operacyjne

Wn „Pozostałe przychody operacyjne” 67 000

Ma „Wynik finansowy” 67 000

b) pozostałe koszty operacyjne

Wn „Wynik finansowy” 61 900

Ma „Pozostałe koszty operacyjne” 61 900

c) pozostałe koszty

Wn „Wynik finansowy” 9 000

Ma „Pozostałe koszty” 9 000

Nie naliczano podatku dochodowego, gdyż w 2007 r. wykazano stratę w wysokości 3900 zł.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

l art. 29, art. 36 ust. 3, art. 53 ust. 1, art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l art. 279, art. 286, art. 287 § 1, art. 288 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

Joanna Gawrońska

biegły rewident

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości
Praktyczny leksykon VAT 2020. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT103.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Ręczkowska

Specjalista w zakresie księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama