Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Użytkowanie i dzierżawa udziałów w spółce z o.o.

Paweł Zdanikowski
inforCMS
Jakie uprawnienia przysługują użytkownikowi udziałów w spółce z o.o.? Na co warto zwrócić uwagę konstruując umowę użytkowania? Czy zawarcie umowy dzierżawy udziałów wywołuje skutek wobec spółki?

Udział w spółce z o.o. może stać się przedmiotem różnego rodzaju czynności rozporządzających (np. zbycie, darowizna). Udział można także obciążyć użytkowaniem albo go wydzierżawić. Użytkowanie i dzierżawa udziałów - choć częściowo prowadzą do takich samych efektów (uprawniają użytkownika/dzierżawcę do pobierania pożytków z prawa udziałowego) - są to instytucje odmienne, jeśli chodzi o ich naturę prawną.

Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym, które zapewnia uprawnionemu pozycję prawną zbliżoną do pozycji samego wspólnika. Cechą tego prawa jest jego bezwzględny charakter, czyli skuteczność nie tylko wobec spółki, ale także wobec osób trzecich, w tym także wobec następców prawnych wspólnika, który ustanowił użytkowanie. Natomiast dzierżawa jest jedynie prawem obligacyjnym i odnosi skutki prawne tylko wobec wspólnika.

Użytkowanie udziału

Motywy obciążenia udziału użytkowaniem mogą być bardzo różne - np. wola wycofania się przez wspólnika z czynnego życia spółki i powierzenie „zarządzania” udziałami osobie zaufanej (użytkownikowi) albo zabezpieczenie w ten sposób wykonania zobowiązania. Niewykluczone jest także użytkowanie jako alternatywa dla zbycia udziałów (szczególnie wtedy, gdy utrudnione jest uzyskanie zgody spółki na zbycie udziałów).

Kodeks spółek handlowych reguluje użytkowanie udziałów w niewielkim zakresie (przepisy art. 187-188 k.s.h. dotyczą jedynie konsekwencji ustanowienia tego prawa). Właściwej regulacji prawnej poszukiwać należy w kodeksie cywilnym. Jednak unormowanie to także jest bardzo zwięzłe. Zasadniczo bowiem przepisy k.c. dotyczą użytkowania rzeczy, a dopiero na zasadzie odesłania (art. 265 § 2 k.c.) stosuje się je do użytkowania praw, w tym także do użytkowania udziałów w spółce z o.o.

Treścią prawa użytkowania, stosownie do art. 252 k.c., jest prawo używania rzeczy i pobierania z niej pożytków. W przypadku praw użytkowanie sprowadza się zasadniczo do wykonywania prawa i do pobierania z niego pożytków, czyli dochodów, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

Wykonywanie uprawnień wspólnika przez użytkownika nie jest jednak nieograniczone. Użytkownik w wykonywaniu obciążonego prawa ograniczony jest m.in. jego charakterem i celem użytkowania. Użytkownik nie będzie więc uprawniony do wykonywania praw wspólnika, które są ściśle związane z jego osobą jako członkiem korporacji.

Ustanowienie użytkowania. Użytkowanie udziałów powstaje na podstawie umowy pomiędzy wspólnikiem a użytkownikiem. Umowa ta powinna zostać zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Wynika to z art. 265 § 3 k.c., który nakazuje do ustanowienia użytkowania prawa stosować odpowiednio przepisy o jego przeniesieniu. W omawianym przypadku oznacza to konieczność zastosowania art. 180 k.s.h., który zastrzega dla umowy zbycia udziałów wskazaną wyżej formę.

Umowa o ustanowienie użytkowania udziałów ma charakter konsensualny, co oznacza, że udziały są obciążone z chwilą zawarcia umowy. Warunkiem skuteczności użytkowania wobec spółki jest jednak jej zawiadomienie - analogicznie, jak w przypadku zbycia udziałów (art. 187 § 1 k.s.h.). Czynności tej może dokonać zarówno wspólnik, jak i użytkownik udziału. Spółce należy ponadto przedstawić dowód dokonania czynności, czyli odpis lub wyciąg z umowy o ustanowienie użytkowania.

Swoboda wspólnika w zakresie ustanowienia użytkowania może być ograniczona umową spółki. Wprawdzie brak jest w tym przedmiocie wyraźnego przepisu prawa (jak ma to miejsce w przypadku zbycia lub zastawienia udziału), jednak wydaje się, że skoro wspólnicy mogą ograniczyć zbywalność udziału, to tym bardziej mogą zastrzec ograniczenia dotyczące ustanowienia użytkowania. Wątpliwości może natomiast budzić sytuacja, gdy umowa spółki zawiera klauzulę ograniczającą zbywalność udziałów, ale milczy w kwestii ograniczenia ustanowienia użytkowania. W takim przypadku odniesienie ograniczenia także do użytkowania wydaje się za daleko idące. Pomimo gospodarczego podobieństwa skutków użytkowania do zbycia udziałów, zbycie jest czynnością powodującą trwałą zmianę podmiotową w spółce.

Z uwagi na dość zwięzłą regulację dotyczącą użytkowania, strony tej umowy powinny rozważnie ukształtować jej treść. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze uprawnienia wspólnika spółki z o.o. - z punktu widzenia osób uprawnionych do ich wykonywania w przypadku obciążenia udziałów użytkowaniem.

Prawo głosu. Nie ma wątpliwości, że najważniejszym uprawnieniem wspólnika spółki z o.o. jest prawo głosu. Warunkiem uprawnienia użytkownika do głosowania jest stosowne postanowienie umowy spółki. Nie wystarczy natomiast, że upoważnia go do tego umowa o ustanowienie użytkowania. W takiej sytuacji spółka odmówi dokonania wpisu w księdze udziałów oraz dopuszczenia takiej osoby do udziału w obradach zgromadzenia wspólników. Jeżeli zaś, mimo to, użytkownik zostałby wpisany do księgi udziałów i oddałby głos, będzie on uznany za nieważny. Natomiast w sytuacji, gdy umowa spółki zawiera postanowienie, że użytkownik może wykonywać prawo głosu, a umowa użytkowania milczy w tej kwestii, należy uznać, że użytkownik jest uprawniony do jego wykonywania. Stąd też, jeżeli wolą wspólnika jest eliminacja tego uprawienia, należałoby w umowie użytkowania dokonać stosownego wyłączenia.

Ponieważ uprawnienie użytkownika do wykonywania prawa głosu jest rozwiązaniem nieznanym kodeksowi handlowemu i funkcjonującym stosunkowo niedługo, można przypuszczać, że duża część umów spółek z o.o. nie zawiera takiego postanowienia. Nie ma oczywiście przeszkód, aby zmienić umowę spółki w tym zakresie. Wspólnik może ponadto upoważnić użytkownika do wykonywania prawa głosu w jego imieniu, w ramach udzielonego pełnomocnictwa. Niekiedy jednak może być to dla użytkownika niewystarczające, gdyż pełnomocnictwo takie jest odwołalne.

Uprawnienie użytkownika do wykonywania prawa głosu wyłącza uprawnienie wspólnika, ale tylko w zakresie oddania głosu. Nie oznacza to natomiast, że wspólnik nie ma prawa brać udziału w obradach zgromadzenia wspólników. Dlatego też spółka zawiadomienia o zgromadzeniu powinna wysyłać zarówno wspólnikowi, jak i użytkownikowi. Wspólnik - nawet wówczas, gdy nie może wykonywać prawa głosu - jest uprawniony do udziału w dyskusji, zadawania pytań członkom organów itd. Jednak prawo zaskarżania uchwał zgromadzenia, jako ściśle związane z prawem głosu, pozostaje przy użytkowniku. Jak się wydaje, wspólnik - pomimo uprawnienia do głosu użytkownika - mógłby zaskarżyć uchwałę tylko w ramach określonych przez art. 250 k.s.h. (gdyby nie dopuszczono go do udziału w zgromadzeniu).

Prawo kontroli. Ponieważ prawidłowe wykonywanie prawa głosu bardzo często zależy od posiadania informacji na temat spraw spółki, wydaje się, że użytkownik, któremu przysługuje prawo głosu, posiada także uprawnienia kontrolne, o których mowa w art. 212. k.s.h. W sytuacji zaś, gdy użytkownik nie może wykonywać prawa głosu, nie służy mu także prawo kontroli.

Prawo do dywidendy. Dywidenda jest pożytkiem udziału, nie ma zatem wątpliwości, że użytkownik jest uprawniony do jej pobierania i to bezpośrednio od spółki. Datą, która decyduje o uprawnieniu użytkownika, jest data powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 193 § 1 k.s.h.) lub ustalony przez zgromadzenie wspólników dzień dywidendy (art. 193 § 2 k.s.h.). Jeżeli użytkowanie zgłoszono spółce przed tym dniem, do odbioru dywidendy uprawniony jest użytkownik, a nie wspólnik. Spółka powinna zatem spełnić świadczenie do jego rąk.

Nie ma natomiast przeszkód, aby umowa użytkowania zawierała pewne ograniczenia prawa do dywidendy (art. 253 § 1 k.c.). Dopuszczalne będzie ustanowienie (ułamkowo lub procentowo) pewnej minimalnej dywidendy dla wspólnika. Wówczas użytkownik uzyskuje roszczenie o zapłatę pozostałej kwoty.

Prawo poboru. Prawo do objęcia nowych udziałów w proporcji do już posiadanych (prawo poboru) nie jest pożytkiem udziału. Ponieważ jest to uprawnienie pozwalające na utrzymanie dotychczasowej pozycji wspólnika i przez to rzutujące na jego status, a ponadto nie związane z treścią i celem użytkowania, uprawnienie do objęcia wykonuje wspólnik, a nie użytkownik. W przypadku gdy wspólnik wykona prawo poboru, brak jest podstaw do uznania, że użytkowanie rozciąga się nowo objęte udziały.

Jako wyjątek od tej zasady wskazuje się przypadek podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów. Użytkowanie obciąża bowiem zasadniczo cały udział - niezależnie od zwiększenia się jego wartości nominalnej.

Prawo do kwoty likwidacyjnej. Szczególne problemy dla użytkownika i wspólnika obciążonego udziału wiążą się z wygaśnięciem prawa udziałowego (umorzenie udziałów, rozwiązanie spółki, połączenie spółek itd.). Dla użytkownika oznacza to utratę bytu przedmiotu jego prawa. Właściwie zatem należałoby stwierdzić, że użytkowanie jako bezprzedmiotowe ustaje. Z drugiej jednak strony, w związku z wygaśnięciem prawa udziałowego, wspólnik otrzymuje z reguły ekwiwalent - np. wynagrodzenie za umorzony udział, kwotę likwidacyjną lub udziały (akcje) w spółce przejmującej albo nowo zawiązanej. Świadczenia te nie mogą być jednak uznane za pożytki prawa udziałowego, dlatego też użytkownik nie będzie do nich uprawniony.

Niestety, przepisy o użytkowaniu nie przewidują odpowiedników art. 332-335 k.c. Przepisy te regulują los zastawu na wierzytelności w przypadku spełnienia świadczenia przez dłużnika wierzytelności. Zgodnie z art. 332 k.c., w takiej sytuacji zastaw przechodzi na przedmiot świadczenia (obciążona zostaje zapłacona kwota). Konstrukcja ta mogłaby być zastosowana także w przypadku użytkowania poprzez analogiczne zastosowanie tych przepisów. Szczególnie, jeżeli zważyć, że obowiązujący przed wejściem w życie kodeksu cywilnego dekret z 11 października 1946 r. - Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 z późn.zm.) w art. 166 stanowił, że w razie spełnienia świadczenia użytkowanie wierzytelności przechodzi na przedmiot świadczenia.

Prawo do zbycia udziału. Obciążenie udziałów użytkowaniem nie pozbawia wspólnika prawa do ich zbycia. Pamiętać należy jednak o rzeczowym charakterze użytkowania (jest to prawo skuteczne wobec wszystkich). Zbycie obciążonego udziału osobie trzeciej nie powoduje wygaśnięcia użytkowania, a zatem nabywca uzyskuje obciążone prawo.

Warto także wskazać, że - w przeciwieństwie do wspólnika - użytkownik nie może rozporządzać swoim prawem, użytkowanie jest bowiem niezbywalne (art. 254 k.c.).

Obowiązki związane z udziałem. Użytkownik udziału nie jest stroną stosunku spółki, nie ma więc wobec niej obowiązków. W szczególności ewentualna odpowiedzialność za uiszczenie zarządzonych dopłat spoczywać będzie na wspólniku, podobnie jak odpowiedzialność za wadliwy aport albo za zaniżenie jego wartości.

Wygaśnięcie użytkowania. Katalog zdarzeń, które powodują wygaśnięcie użytkowania, jest dość szeroki. Ustanie tego prawa może być spowodowane np. upływem terminu lub ziszczeniem się warunku (o ile oczywiście tak zastrzeżono w umowie użytkowania). Jeżeli użytkowanie ustanowiono na rzecz osoby fizycznej, wygasa ono z chwilą jej śmierci (art. 266 k.c.). Jeżeli użytkownikiem jest osoba prawna, momentem tym jest jej likwidacja. Ustanie użytkowania powoduje także umowa pomiędzy stronami o rozwiązanie użytkowania, zrzeczenie się tego prawa przez uprawnionego (art. 246 § 1 k.c.), konfuzja (nabycie obciążonego udziału przez użytkownika) lub niewykonywanie prawa przez 10 lat (art. 255 k.c.).

Dzierżawa udziału

Dzierżawa uregulowana jest w kodeksie cywilnym według tego samego schematu co użytkowanie, tzn. zasadniczo ustawodawca normuje dzierżawę rzeczy, a dopiero na zasadzie odesłania przepisy te stosowane są do dzierżawy praw (art. 709 k.c.). Odesłanie to jest „kaskadowe”, gdyż poprzez art. 694 k.c. do dzierżawy praw stosuje się odpowiednio także przepisy o najmie.

Stosownie do art. 693 § 1 k.c., przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Dzierżawca ma więc prawo do „używania” prawa (ściślej: jego wykonywania) oraz pobierania z niego pożytków. Podstawowa różnica w porównaniu z użytkowaniem polega jednak na tym, że dzierżawa jest prawem względnym, skutecznym jedynie wobec stron tego stosunku prawnego. Wykonywanie uprawnień dzierżawcy wobec spółki będzie zatem wymagało osobnego upoważnienia.

Zawarcie umowy. W przeciwieństwie do użytkowania udziału, umowa dzierżawy nie wymaga dla swej ważności formy szczególnej. Może być więc zawarta nawet ustnie, co należy jednak odradzać. Najlepiej będzie zawrzeć ją w formie pisemnej zwykłej. W umowie tej trzeba, co najmniej, określić jej strony, przedmiot (udziały, które mają być wydzierżawione, poprzez podanie ich liczby i wartości nominalnej) oraz wysokość czynszu.

Prawa i obowiązki stron. Podstawowym prawem wydzierżawiającego jest prawo do czynszu. Stosownie do treści art. 693 § 2 k.c. czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Z punktu widzenia interesów dzierżawcy istotne jest, aby nie określać czynszu w sposób „sztywny” (np. 100 000 zł rocznie), ale w ułamku lub procencie uzyskiwanej dywidendy. Gdyby jednak strony zastrzegły czynsz płatny corocznie w ściśle określonej kwocie, a spółka nie przeznaczyłaby zysku do podziału lub byłby on niższy, dzierżawca będzie mógł domagać się obniżenia czynszu na podstawie art. 700 k.c. Przesłanką obniżenia czynszu za dany okres gospodarczy (konkretny rok obrachunkowy) będzie zmniejszenie dywidendy na skutek okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby.

Z uwagi na względny charakter dzierżawy zakres uprawnień wspólnika, który wydzierżawił udział, nie ulega zmianie. Dzierżawca uzyskuje jedynie roszczenie względem wspólnika o zapłatę należnej mu części pożytków. Ponieważ jednak dzierżawa udziałów z reguły ma sens, pod warunkiem że wydzierżawiający zechce wycofać się z czynnego życia spółki, wspólnik powinien umocować dzierżawcę do wykonywania jego uprawnień bezpośrednio względem korporacji. Jak wskazano powyżej, należy więc udzielić mu pełnomocnictwa do udziału w obradach zgromadzenia wspólników, głosowania, odebrania należnej dywidendy itd.

Wygaśnięcie dzierżawy. Umowę dzierżawy można zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony. W pierwszym przypadku wygasa ona z upływem okresu, na jaki została zawarta. Jeżeli okres trwania umowy nie jest oznaczony, dzierżawa ustaje po upływie okresu wypowiedzenia. Gdy umowa nie określa okresu wypowiedzenia, dzierżawę zawartą na czas nieoznaczony można wypowiedzieć na 6 miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego (art. 704 k.c.).

Wątpliwości budzi dopuszczalność zastrzeżenia w umowie zawartej na czas oznaczony prawa do jej wypowiedzenia przez strony. Przeciwko temu opowiedział się wprawdzie Sąd Najwyższy w uchwale z 27 października 1997 r., sygn. akt III CZP 49/97, sprawa nie wydaje się jednak przesądzona, ponieważ w literaturze reprezentowane są także przekonujące poglądy przeciwne. Jak się wydaje, za dopuszczalne należy uznać wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony, w razie gdy umowa przewiduje takie uprawnienie dla stron w ściśle sprecyzowanych w umowie przypadkach.

Umowa dzierżawy wygasa także, jeśli strony zgodnie tak postanowią (niezależnie od tego, czy zawarto ją na czas oznaczony, czy nieoznaczony) oraz w przypadkach szczególnych wskazanych w kodeksie cywilnym. W szczególności, wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia wtedy, gdy dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za co najmniej 2 pełne okresy płatności, a gdy czynsz płatny jest rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad 3 miesiące (art. 703 k.c.). Bez zachowania terminu umowę wypowiedzieć może także dzierżawca, jeżeli udziały obciążone są wadą, która uniemożliwia przewidziane w umowie „używanie” prawa. W tym przypadku istotne jest, czy wada ta istniała w chwili zawarcia umowy, czy też powstała później (w takim przypadku warunkiem powstania uprawnienia do wypowiedzenia umowy jest nieusunięcie wady przez wydzierżawiającego po uprzednim wezwaniu do usunięcia wady w czasie właściwym albo nieusuwalność wady) - art. 664 § 2 k.c. w zw. z art. 694 k.c.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Paweł Zdanikowski

Katedra Prawa Handlowego KUL

Podstawa prawna:

l ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.),

l ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).

Umowa użytkowania udziałów w spółce z o.o. powinna zostać zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Warunkiem skuteczności użytkowania wobec spółki jest jej zawiadomienie przez którąkolwiek ze stron (wraz z przedstawieniem odpisu umowy). Warunkiem uprawnienia użytkownika do wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników jest stosowny zapis w umowie spółki.

W przeciwieństwie do użytkowania, dzierżawa jest prawem względnym, skutecznym tylko wobec stron tego stosunku prawnego. Wykonywanie przez dzierżawcę uprawnień wobec spółki będzie wymagać zatem osobnego upoważnienia.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.