REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Błędy i braki formalne we wnioskach KRS – skutki dla spółek

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego
Rejestracja spółek, aktualizacja danych w KRS, porady prawne, rachunkowość, obsługa kadrowo-płacowa, doradztwo prawne i podatkowe, wirtualne biuro
Błędy i braki formalne we wnioskach KRS – skutki dla spółek
Błędy i braki formalne we wnioskach KRS – skutki dla spółek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jakie skutki mają błędy i braki formalne we wnioskach do KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to najważniejszy obok CEIDG system służący do prowadzenia rejestrów firm w Polsce. Zgodnie z ustawą z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 685) w jego skład wchodzą: 
- rejestr przedsiębiorców, 
- rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
- rejestr dłużników niewypłacalnych.

KRS umożliwia rejestrację nowych podmiotów gospodarczych, a także aktualizację danych w podmiotach już zarejestrowanych. Jednakże, w procesie aktualizacji danych, mogą wystąpić braki formalne w składanych wnioskach, które często są przyczyną jego odrzucenia przez sąd rejestrowy.

REKLAMA

Autopromocja

Jak działa KRS?

KRS został podzielony na kilka części, w których zawarte są informacje dotyczące różnych rodzajów podmiotów gospodarczych. Rejestracja i aktualizacja danych w KRS odbywa się za pośrednictwem wniosków złożonych do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na siedzibę danego podmiotu.

W celu dokonania wpisu do KRS, należy złożyć w sądzie rejonowym wniosek o wpis do rejestru. Od 1 lipca 2021 r. wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioskodawca powinien dokładnie wypełnić wniosek, podając wszystkie wymagane informacje, takie jak dane podmiotu, jego siedziba, organy reprezentujące, rodzaj działalności, kapitał zakładowy itp.

W przypadku poprawnego złożenia wniosku o wpis do KRS, sąd rejonowy przeprowadza jego analizę i dokonuje wpisu do rejestru. Wpis ten stanowi potwierdzenie, że dane podmiotu zostały prawidłowo zarejestrowane w KRS.

Co jeśli we wniosku do KRS są błędy?

REKLAMA

Art.  23. ustawy o KRS:
„1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa.
2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie określonym w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 1 lit. h są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeśli we wniosku do KRS są błędy lub brakujące informacje, może to skutkować odmową wpisu do rejestru lub zarejestrowaniem podmiotu z nieprawidłowymi danymi. Dlatego ważne jest, aby przed złożeniem wniosku dokładnie zweryfikować wszystkie informacje oraz poprawność ich wprowadzenia.

Jeśli po zarejestrowaniu podmiotu w KRS zostanie zauważony błąd lub brakująca informacja, należy jak najszybciej złożyć wniosek o jej poprawę lub uzupełnienie. Wniosek taki powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, a także uzasadnienie i wyjaśnienie przyczyny poprawy lub uzupełnienia.

Sąd rejonowy, po otrzymaniu wniosku o poprawę lub uzupełnienie danych w KRS, przeprowadza ich analizę i dokonuje zmiany wpisu w rejestrze. Po wprowadzeniu zmian, sąd wydaje postanowienie o zmianie wpisu w KRS i przekazuje je wnioskodawcy.

Istnieje również opcja, iż KRS skieruje do podmiotu wezwanie do uzupełnienia wniosku KRS, w którym organ prosi o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści wniosku. Wezwanie to może być skierowane do wnioskodawcy, gdy organ KRS stwierdzi, że brakuje w jego zgłoszeniu ważnych informacji, bądź gdy treść wniosku jest nieczytelna lub nieprecyzyjna.

Należy jednak pamiętać, że niektóre błędy lub nieprawidłowości mogą skutkować poważniejszymi konsekwencjami, takimi jak odpowiedzialność karna lub cywilna. Dlatego też, w przypadku wątpliwości co do poprawności danych zawartych w KRS lub w przypadku zauważenia błędów po rejestracji, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym.

Do najczęstszych błędów we wnioskach do KRS należą:

- brak lub nieprawidłowe podanie numeru KRS,
- brak lub nieprawidłowe podanie imienia lub nazwiska,
- brak lub nieprawidłowe podanie adresu siedziby,
- brak lub nieprawidłowe podanie informacji o organie reprezentującym podmiot,
- brak lub nieprawidłowe podanie informacji o kapitale zakładowym,
- brak lub nieprawidłowe podanie informacji o rodzaju działalności.

Brak lub nieprawidłowe podanie numeru KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym informuje nas o tym, iż brak lub nieprawidłowe podanie numeru KRS może prowadzić do różnych problemów i utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Numer KRS jest bowiem podstawowym identyfikatorem prawnym dla większości podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność w Polsce.

W przypadku braku podania numeru KRS w dokumentach lub wnioskach, może nastąpić ich odrzucenie przez urzędy lub instytucje, co może opóźnić załatwienie sprawy i spowodować utrudnienia w prowadzeniu działalności. Ponadto, brak numeru KRS na dokumentach handlowych, takich jak faktury, może prowadzić do nieuznania ich w księgach rachunkowych.

Z kolei, nieprawidłowe podanie numeru KRS, np. błędna cyfra lub literówka, może skutkować utworzeniem podmiotu o zupełnie innej nazwie lub adresie, co z kolei może prowadzić do problemów z prawidłowym rozliczeniem podatkowym, utrudnieniami w kontaktach handlowych, czy nawet do ryzyka oszustwa.

Brak lub nieprawidłowe podanie imienia lub nazwiska w KRS

Brak lub wpisanie nieprawidłowych danych w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) może również prowadzić do różnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Imię i nazwisko są bowiem podstawowymi danymi identyfikacyjnymi dla każdej osoby fizycznej, która jest zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS.

W związku z tym, w przypadku pojawienie się błędów lub niekompletnych danych osobowych, KRS ma możliwość odrzucenia wniosku. Z kolei składanie kolejnych wniosków będzie wiązało się z wydłużeniem całej procedury o następny czas składania i rozpatrywania wniosku. Błędy te mają również wpływ na jakość jak również wiarygodność wystawianych dokumentów handlowych.

Tak więc bardzo ważne jest to, aby bardzo dokładnie sprawdzać poprawność danych, które wpisuje się do wniosku o rejestrację podmiotu. Zaleca się również, aby przed złożeniem wniosku, dane osobowe zweryfikować z dowodem osobistym, bądź paszportem.

Brak lub nieprawidłowe podanie adresu siedziby w KRS

Błędne podanie adresu siedziby w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) może prowadzić do poważnych problemów dla przedsiębiorcy, jak również znacznie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej. Adres siedziby jest bowiem kluczowym elementem dla określenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a także dla kontaktu z klientami i dostawcami.

W przypadku błędów lub niekompletnych danych adresowych w KRS, przedsiębiorca może mieć trudności w kontaktach handlowych, w tym w otrzymywaniu korespondencji oraz faktur. Ponadto, błędne dane adresowe mogą prowadzić do problemów z prawidłowym rozliczeniem podatkowym oraz w przypadku kontroli podatkowej przedsiębiorstwa.

Aby uniknąć błędów związanych z adresem siedziby w KRS, należy dokładnie sprawdzić poprawność wpisywanych danych podczas rejestracji podmiotu. Warto również zweryfikować dane adresowe na innych dokumentach, takich jak umowy najmu lub umowy sprzedaży nieruchomości, aby upewnić się, że adres został wpisany poprawnie.

Brak lub nieprawidłowe podanie informacji o organie reprezentującym podmiot w KRS

Brak lub nieprawidłowe podanie informacji o organie reprezentującym podmiot w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) może prowadzić do różnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Organ reprezentujący to osoba lub osoby, które posiadają uprawnienia do reprezentowania danego podmiotu przed organami państwowymi, klientami oraz innymi podmiotami.

W przypadku błędów lub niekompletnych danych dotyczących organu reprezentującego w KRS, może nastąpić odrzucenie wniosku lub dokumentów przez urzędy lub instytucje, co spowoduje opóźnienie w załatwieniu sprawy oraz może prowadzić do utrudnień w kontaktach handlowych. Ponadto, błędy w informacjach o organie reprezentującym mogą wpłynąć na jakość i wiarygodność dokumentów handlowych, takich jak faktury czy umowy.

Aby uniknąć błędów związanych z informacjami o organie reprezentującym w KRS, należy dokładnie sprawdzić poprawność wpisywanych danych podczas rejestracji podmiotu. Warto również skonsultować się z doradcą prawnym lub rachunkowym, aby upewnić się, że informacje dotyczące organu reprezentującego zostały wpisane poprawnie i są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Brak lub nieprawidłowe podanie informacji o kapitale zakładowym w KRS

Kapitał zakładowy to kwota środków pieniężnych, jakie przedsiębiorca musi wpłacić na konto spółki, aby móc ją założyć. Wpłata ta stanowi zabezpieczenie wierzytelności wobec wierzycieli spółki. Informacje dotyczące kapitału zakładowego są istotne w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), ponieważ mają wpływ na funkcjonowanie spółki oraz relacje z jej partnerami biznesowymi.

Brak lub nieprawidłowe podanie informacji o kapitale zakładowym w KRS może prowadzić do odrzucenia wniosku o wpis spółki do rejestru lub do błędów w danych zakładanej spółki, co z kolei może skutkować nieporozumieniami i trudnościami w kontaktach handlowych. Ponadto, nieprawidłowość lub niekompletność informacji o kapitale zakładowym w KRS może wpłynąć na odpowiedzialność prawną przedsiębiorcy oraz innych osób, które są związane ze spółką.

Brak lub nieprawidłowe podanie informacji o rodzaju działalności w KRS

Wpisanie poprawnego rodzaju działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest niezwykle istotne, ponieważ określa ono zakres i rodzaj działalności, jaką prowadzi dana firma. Brak lub nieprawidłowe podanie informacji o rodzaju działalności w KRS może prowadzić licznych utrudnień w kwestii dalszego prowadzenia działalności.

W KRS znajduje się klasyfikacja PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), która zawiera spis kodów odpowiadających różnym rodzajom działalności gospodarczej. Aby uniknąć błędów i braków we wniosku do KRS, należy dokładnie określić rodzaj prowadzonej działalności, a następnie przyporządkować do niej właściwy kod PKD.

W przypadku wątpliwości co do wyboru właściwego kodu PKD lub braku kodu dla prowadzonej działalności, można skonsultować się z ekspertem ds. prawa handlowego lub rachunkowości, który pomoże w dokładnym określeniu rodzaju działalności i wyborze właściwego kodu PKD.

Renata Fita, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

Nowa era fundacji rodzinnych w Polsce: wyzwania i korzyści po roku funkcjonowania

W ciągu roku od wprowadzenia przepisów o fundacjach rodzinnych, powstało ich ponad tysiąc, a setki innych czekają na rejestrację. Niemniej jednak, w tym okresie pojawiły się pewne aspekty wymagające poprawy.

Rzecznik MŚP: Liczne małe firmy nie udźwigną kosztów podwyżki płacy minimalnej od 2025 roku. Upadną lub zawieszą działalność

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2025 r. ma wynosić ponad 4,6 tys. złotych brutto, sprawi, że wielu małych firm nie będzie stać na zatrudnianie pracowników - poinformowała PAP rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska.

Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

REKLAMA

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

REKLAMA