Kategorie

Ministerstwo Finansów wyjaśnia przepisy o cenach transferowych

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe
Ministerstwo Finansów wyjaśnia przepisy o cenach transferowych
Ceny transferowe. W resorcie finansów trwają wzmożone prace nad pakietem wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów dotyczących cen transferowych. Ich dotychczasowym efektem jest opublikowanie finalnych wersji objaśnień podatkowych dotyczących metody porównywalnej ceny niekontrolowanej oraz korekty cen transferowych. Ponadto, w ubiegłym tygodniu zakończyły się konsultacje podatkowe projektu objaśnień przepisów regulujących kwestie związane z domniemaniem i należytą starannością w cenach transferowych. Ministerstwo przygotowuje również interpretację ogólną w sprawie definicji transakcji kontrolowanej – konsultacje trwają do końca kwietnia.

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 2: Korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT)

Celem korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (KCT11e) jest dostosowanie cen transferowych za dany okres rozliczeniowy do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej. Należy jednak pamiętać, że nie każde korygowanie cen transferowych stanowi omawianą korektę cen transferowych. Przede wszystkim, KCT11e jest korektą retrospektywną, gdyż odnosi się do rozliczeń między podmiotami powiązanymi - dokonanych w przeszłości. Tego rodzaju korekta ma bowiem:

 • zmieniać wysokość już osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
 • być ujmowana w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy.

Jej istota polega na urynkowieniu transakcji, dla której pierwotnie ustalono warunki rynkowe, a które następczo (m.in. wskutek istotnej zmiany okoliczności) stały się nierynkowe.

Reklama

Z uwagi na brak stosownych regulacji Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że KCT11e powinny być dokonywane z częstotliwością, z jaką w porównywalnych warunkach dokonywałyby ich podmioty niepowiązane. Należy wówczas uwzględnić faktyczny przebieg oraz okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej, a także zachowanie stron transakcji.

Z kolei niemożliwości ustalenia częstotliwości korekt u podmiotów niepowiązanych nie jest przeszkodą dla korekty cen transferowych. Częstotliwość jej dokonania zależy bowiem zwłaszcza od:

 • specyfiki transakcji i stosowanego modelu rozliczeń w danym typie transakcji,
 • zmienności czynników ekonomiczno-gospodarczych mających wpływ na warunki transakcji,
 • dostępności wiarygodnych, obiektywnych danych porównawczych.

KCT11e powinna zasadniczo obejmować okres nie dłuższy niż rok podatkowy oraz następować przed złożeniem zeznania rocznego, co jednak nie wyklucza jej dokonania po złożeniu zeznania.

Zgodnie z objaśnieniami, korygowanie cen transferowych może następować w szczególności na podstawie:

 1. noty księgowej korygującej zbiorczo przychody lub koszty podmiotu powiązanego w odniesieniu do danej transakcji kontrolowanej (bez odnoszenia się do konkretnej faktury/noty),
 2. zbiorczej faktury korygującej,
 3. faktury korygującej konkretną fakturę/pozycję z faktury z okresu rozliczeniowego.

Wybór rodzaju dokumentu księgowego zależy każdorazowo od okoliczności stanu faktycznego i powinien uwzględniać przepisy innych aktów, zwłaszcza ustawy o VAT.

Ponadto, objaśnienia uszczegóławiają warunki dopuszczalności korekty cen transferowych, które muszą być spełnione łącznie. Zalicza się do nich:

 1. ustalenie warunków w trakcie roku podatkowego zgodnie z zasadą ceny rynkowej,
 2. zmianę istotnych okoliczności w trakcie roku podatkowego lub uzyskanie wiedzy o faktycznie uzyskanych przychodach lub poniesionych kosztach,
 3. oświadczenie podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty cen transferowych,
 4. wyłączenie niektórych jurysdykcji podatkowych, tj. państw z którymi nie zawarto stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych,
 5. potwierdzenie dokonania korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym.

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 3: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

W dokumencie określono przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN). W tym celu konieczne jest spełnienie jednego z dwóch poniższych warunków:

 • żadna z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub podmiotami nie może wpływać w sposób istotny na cenę przedmiotu takiej porównywalnej transakcji, lub
 • możliwe jest dokonanie racjonalnie dokładnych korekt porównywalności eliminujących istotne efekty takich różnic.

Ponadto, objaśnienia zawierają szereg przykładów oraz wskazują typowe obszary, w których metoda PCN może znaleźć zastosowanie. Są to w szczególności:

 • transakcje kontrolowane niezależnie od rodzaju, dla których występuje możliwość porównania wewnętrznego,
 • transakcje, których przedmiot podlega notowaniu na giełdzie towarów lub surowców,
 • transakcje, których przedmiotem jest udostępnienie wartości niematerialnych na zasadzie licencji,
 • transakcje w zakresie wynajmu nieruchomości.

Zastosowanie tego rodzaju metody jest jednak wykluczone, gdy niemożliwe jest pozyskanie wiarygodnych danych, zweryfikowanie istotnych kryteriów porównywalności bądź dokonanie racjonalnie dokładnych korekt porównywalności. Poza tym, należy unikać błędów nieporównywalności lub niedostatecznej porównywalności danych, pomijania czynników mających znaczący wpływ na porównywalność czy porównywania cen w transakcjach dokonywanych w ramach podstawowej działalności z cenami w transakcjach incydentalnych.

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4: Domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT (art. 23za ust. 1b ustawy o PIT) – projekt

Reklama

W celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości resort finansów przygotował projekt objaśnień odnoszących się do kwestii należytej staranności w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem rajowym. Jest nim podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, których wykaz zawiera rozporządzenie wykonawcze[1].

Zawarte w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT domniemanie nakazuje przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym, jeżeli druga strona transakcji z podatnikiem dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem rajowym. Z domniemania wynika, że już samo ustalenie okoliczności dokonywania przez kontrahenta takich rozliczeń powoduje powstanie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o ile wartość transakcji przekracza 500 tys. zł.

Z projektowanych objaśnień wynika, że dla ustalenia czy druga strona transakcji dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym wystarczające jest uregulowanie jakichkolwiek należności/zobowiązań, bez względu na formę tych rozliczeń.

Dla obalenia powyższego domniemania, a w konsekwencji braku konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych, niezbędne jest wykazanie przez podatnika, że pomimo występowania u kontrahenta rozliczeń z podmiotem rajowym, podmiot ten nie jest rzeczywistym właścicielem otrzymywanych należności.

Weryfikacja przez podatnika, czy w danym roku podatkowym druga strona transakcji dokonywała rozliczeń z podmiotem rajowym, wymaga dochowania należytej staranności. W przypadku transakcji z podmiotami niepowiązanymi zasadniczo wystarczające będzie uzyskanie od kontrahenta pisemnego oświadczenia, z którego wynika, że nie dokonywał on żadnych rozliczeń z podmiotem rajowym (o ile oświadczenie to nie jest sprzeczne z innymi dostępnymi dla podatnika informacjami).

Wyższy standard należytej staranności wymagany jest natomiast względem transakcji z podmiotami powiązanymi. Oprócz oświadczenia drugiej strony transakcji dodatkowymi źródłami informacji mogą być:

 • dokumentacja cen transferowych,
 • informacja o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (CbC),
 • sprawozdanie finansowe wraz z raportem oraz opinią biegłego rewidenta,
 • struktura właścicielska,
 • opinia przedstawiciela zawodu zaufania publicznego (np. biegły rewident, adwokat, doradca podatkowy).

Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej – projekt

Celem projektowanego dokumentu jest wyjaśnienie pojęcia transakcji kontrolowanej, które zostało wprowadzone do cen transferowych i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Ministerstwo wskazuje, że nadrzędnym elementem determinującym istnienie bądź brak istnienia transakcji kontrolowanej jest ocena, czy mamy do czynienia z działaniami o charakterze gospodarczym. Drugim elementem jest, aby warunki takich działań zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Ustalając zakres znaczeniowy sformułowania „działania o charakterze gospodarczym” należy posiłkować się rozumieniem pojęcia „działalność gospodarcza”. Spośród licznych definicji legalnych wyróżnić można jej typowe, wspólne cechy, m.in.: nastawienie na zysk, ciągłość, powtarzalność, samodzielność.

Według projektu interpretacji, zakres zdarzeń/czynności, które będą mogły kwalifikować się jako działania o charakterze gospodarczym, nie musi być jednak tożsamy z działalnością gospodarczą. Działania o charakterze gospodarczym są bowiem zakresowo pojęciem szerszym. Oznacza to, że dany podmiot nie musi prowadzić działalności gospodarczej, aby dokonywane przez niego czynności miały charakter gospodarczy.

Z dokumentu wynika, że dla zaistnienia transakcji kontrolowanej nie jest jednak wystarczające, aby działania o charakterze gospodarczym zostały dokonane przez podmioty powiązane. Niezbędne jest ustalenie lub narzucenie warunków takich działań w wyniku powiązań. Oznaczać to może występowanie sytuacji, w których działania będą miały charakter gospodarczy i będą dokonane między podmiotami powiązanymi, lecz mimo to nie będą stanowiły transakcji kontrolowanej, ponieważ warunki takich działań nie zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Jako przykład powyższego wskazano sytuację, gdy identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym będą determinowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wówczas przesłanka, aby warunki podejmowanych działań były ustalone lub narzucone w wyniku powiązań, nie będzie spełniona. Zgodnie z projektem interpretacji, zdarzenia takie jak wypłata dywidendy, wypłata zysku przez spółkę niebędącą osobą prawną na rzecz jej wspólników czy dopłaty uregulowane w KSH nie mieszczą się w pojęciu transakcji kontrolowanej.

Jakub Kittler, młodszy. konsultant ds. podatków, Business Tax Professionals Sp. z o.o, sp.k.

źródło: podatki.gov.pl

 

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 600).

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  18 maja 2021
  Zakres dat:

  Termin ważności banderol na wyroby spirytusowe przedłużony do 31 grudnia 2021 r.

  Akcyza na wyroby spirytusowe. Ustawodawca przedłużył do 31 grudnia 2021 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych.

  Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci? Celem zmian podatkowych w Polskim Ładzie jest wyrównanie szans na dobre życie między najwięcej i najmniej zarabiającymi - deklarowali 17 maja 2021 r. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński i przedstawiciele Ministerstwa Finansów na spotkaniu prasowym. Kto zapłaci w 2022 roku mniejszy PIT, a kto większy?

  "Ulga dla klasy średniej" - niższy PIT dla zarabiających do 11 tys. zł miesięcznie

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Specjalny algorytm obliczy wysokość odpisu, czyli ulgi podatkowej, z której będzie mogła skorzystać klasa średnia; dzięki temu ci, którzy mogliby stracić na zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie, nie stracą - poinformowali 17 maja 2021 r. przedstawiciele resortu finansów. Wiceminister Jan Sarnowski powiedział, że celem "ulgi dla klasy średniej" jest to, aby całościowy prezentowany pakiet zmian nie prowadził do tego, że jakikolwiek pracownik zarabiający do 11 tys. zł miesięcznie musiałby dopłacić przynajmniej złotówkę.

  Polski Ład, czyli wyższe podatki dla przedsiębiorców

  Polski Ład a podatki przedsiębiorców. Zjednoczona Prawica przedstawiła Polski Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Lokaty a obligacje - opłacalność

  Lokaty a obligacje - opłacalność. Inflacja i niemal nieoprocentowane lokaty to prosty przepis na to, abyśmy za nasze oszczędności mogli z czasem kupić coraz mniej. W ciągu zaledwie 12 miesięcy siła nabywcza każdych 10 tysięcy trzymanych na rocznej lokacie spadła o 352 złote. Obligacje skarbowe wygrywają z lokatami tym, że łatwo je kupić, a w regulaminach próżno szukać gwiazdek. Niekoniecznie jednak udaje się dzięki nim zachować siłę nabywczą oszczędności. Zwłaszcza przy coraz szybszej inflacji.

  Spółka komandytowa podatnikiem CIT – ograniczenia w zwolnieniu z opodatkowania dochodu komandytariusza

  Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że spółki komandytowe kojarzyły się z optymalną formą prowadzenia biznesu. Z jednej strony z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność wspólników-komandytariuszy za zobowiązania spółki, z drugiej natomiast ze względu na ich transparentność podatkową i brak opodatkowania zysku generowanego przez samą spółkę. Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania spółek komandytowych straciły jednak na znaczeniu z początkiem 2021 r. (względnie z 1 maja 2021 r.), gdyż od tego czasu w spółkach komandytowych występuje już efekt podwójnego opodatkowania dochodów, zarówno na poziomie samej spółki (CIT) jak również na poziomie wspólników (CIT w przypadku osób prawnych bądź PIT w przypadku osób fizycznych).

  Polski Ład. Jakie zmiany dla przedsiębiorcy?

  Polski Ład a przedsiębiorcy. Rząd opiera strategię społeczno-gospodarczą na najbliższe lata na pięciu filarach. Pandemia spowodowała, że najważniejszy stał się system ochrony zdrowia.

  Podatkowy Polski Ład. Jak wpłynie na wynagrodzenie?

  Polski Ład został zaprezentowany 15 maja. Ważna część programu to zapowiadany „reset podatkowy”, czyli zmiany w przepisach dotyczących podatków, zwłaszcza w PIT. Czy wprowadzone będą też zmiany w innych podatkach? Jak wpłyną na wynagrodzenie? Komentuje ekspert Grant Thornton.

  Polski Ład - zmiany w PIT i brak odliczenia składki zdrowotnej

  Polski Ład - zmiany w PIT. Polski Ład premiuje najmniej zarabiających, lepiej zarabiający będą szukać optymalizacji - ocenił ekspert podatkowy Marek Kolibski z kancelarii KNDP. Dodał, że naliczanie składki zdrowotnej od dochodu i brak możliwości odliczenia jej od podatku to podwójne uderzenie w polskich przedsiębiorców.

  10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku a szara strefa

  Polski Ład - kwota wolna od podatku. 10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku pomoże w walce z szarą strefą - komentuje rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

  Polski Ład: gospodarka, biznes, budownictwo

  Polski Ład: gospodarka, biznes, budownictwo. Nowa Polityka Przemysłowa Polski i polityka eksportowa, Tarcza Prawna i ustawa o fundacji rodzinnej, reforma planowania przestrzennego i instytucji rynku pracy, praca zdalna i cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych - to najważniejsze inicjatywy, związane z rozwojem polskiej gospodarki, za które w ramach Polskiego Ładu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

  Nowe ulgi podatkowe dla firm - plany MF

  Nowe ulgi podatkowe dla firm. Ministerstwo Finansów planuje udogodnienia dla dużych inwestorów, ulgi podatkowe związane z powrotem do Polski oraz przeniesieniem tu działalności, ulgi na prototyp i robotyzację - informuje PAP wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że MŚP dostaną ulgę dotyczącą wejście na giełdę.

  Polski Ład. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u

  Polski Ład. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u to najważniejszy podatkowy element Polskiego Ładu - uważa dyrektor Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA dr Michał Myck. Jego zdaniem ciekawym rozwiązaniem jest zwolnienie z podatku dochodów z pracy uzyskiwanych przez osoby w wieku emerytalnym.

  Polski Ład. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - 110 zł za ha

  Polski Ład - zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zwiększenie stawki dopłat do paliwa rolniczego ze 100 do 110 zł za ha; przygotowanie ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym; mniejsza biurokracja i większa możliwość prowadzenia działalności gospodarczej - m.in. takie rozwiązania przygotowano w "Polskim Ładzie" dla rolników.

  Prawo celne - zmiany od 1 czerwca 2021

  Prawo celne. W Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany od 1 czerwca 2021 r.

  Mariański: podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł jak najbardziej zasadne

  Kwota wolna od podatku. Zaprezentowany 15 maja w Polskim Ładzie program podatkowy zakładający poprawę sytuacji osób o dochodach minimalnych należy ocenić pozytywnie, a podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł jest jak najbardziej zasadne - uważa przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych prof. Adam Mariański.

  Kościński: Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie

  Polski Ład a podatki. Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie; chcemy, by w kieszeniach Polaków zostawało więcej pieniędzy - zapewnia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Polski Ład: emerytury do 2,5 tys. zł bez podatku

  Polski Ład a emerytury. W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł – przewiduje Polski Ład. Są również rozwiązania na rzecz wydłużania okresu aktywności zawodowej seniorów.

  Polski Ład. Drugi próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł

  Polski Ład. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł. Polski Ład zakłada również podniesienie kwoty wolnej od podatków dla wszystkich pracujących Polaków (18 mln osób) do 30 tys. zł. Jakie jeszcze zmiany podatkowe przewiduje Polski Ład?

  Kwota wolna od podatku PIT - 30 tys. zł od 2022 roku

  Kwota wolna od PIT. Nowa kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł będzie dotyczyć wszystkich podatników PIT rozliczanych wg skali podatkowej, czyli nie tylko pracowników ale również m.in. przedsiębiorców. Będzie powszechna, nie będzie maleć z rosnącymi dochodami. Wejdzie w życie w styczniu 2022, czyli będzie obowiązywać w rozliczeniu za przyszły rok. Tak doprecyzował Jan Sarnowski, wiceminister finansów, informacje podane podczas prezentacji Polskiego Ładu w dniu 15 maja 2021 r.

  Prezentacja Polskiego Ładu [spot]

  Nowy Polski Ład. W sobotę o godz. 10 rozpocznie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której zostanie zaprezentowany Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program ugrupowania na okres pocovidowy. [Spot zapowiadający Polski Ład]

  Wymiana udziałów lub akcji a podatek dochodowy - interpretacja ogólna

  Wymiana udziałów lub akcji a podatek dochodowy. 7 maja 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji). Przyjęta przez Ministra wykładnia uznaje za prawidłową taką interpretację przepisów art. 24 ust. 8a- 8c ustawy PIT oraz art. 12 ust. 4d, 11 i 12 ustawy CIT, która dopuszcza ich stosowanie również w modelu, w którym większość głosów w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez spółkę nabywającą w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od większej liczby udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki w drodze odrębnych transakcji zawartych w okresie 6 miesięcy. Publikujemy pełną treść tej interpretacji.

  Jak chronić dane firmy na pendrive'ach (przenośnych pamięciach USB)?

  Ochrona danych. Po 25 latach od premiery oficjalnej specyfikacji USB 1.0, USB pozostaje kamieniem węgielnym w kategorii interfejsu sprzętu komputerowego – poczynając od serwerów, a kończąc na smartfonach. Przenośne pamięci USB zyskały ogromną popularność dzięki prostocie rozwiązania typu plug-and-play. Ta wygoda wiąże się z pewnym kompromisem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. Zabezpieczenia mogą przybrać różne formy: od wykorzystania gotowych do użycia urządzeń szyfrowanych sprzętowo, po bardziej rozbudowane i dopasowane do konkretnej firmy rozwiązania. Jak skutecznie zapewnić ochronę?

  Czy kara umowna wypłacona przez dłużnika solidarnego jest kosztem?

  Kara umowna wypłacona przez dłużnika solidarnego stanowi jego koszt uzyskania przychodu. Przedsiębiorca wygrał w NSA spór z fiskusem w tej sprawie.

  Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu

  Korekta JPK_V7. Złożenie korekty Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7 nie będzie wymagało przesłania tzw. czynnego żalu. W sprawie interweniował Rzecznik MŚP.