REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia przepisy o cenach transferowych

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe
Ministerstwo Finansów wyjaśnia przepisy o cenach transferowych
Ministerstwo Finansów wyjaśnia przepisy o cenach transferowych

REKLAMA

REKLAMA

Ceny transferowe. W resorcie finansów trwają wzmożone prace nad pakietem wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów dotyczących cen transferowych. Ich dotychczasowym efektem jest opublikowanie finalnych wersji objaśnień podatkowych dotyczących metody porównywalnej ceny niekontrolowanej oraz korekty cen transferowych. Ponadto, w ubiegłym tygodniu zakończyły się konsultacje podatkowe projektu objaśnień przepisów regulujących kwestie związane z domniemaniem i należytą starannością w cenach transferowych. Ministerstwo przygotowuje również interpretację ogólną w sprawie definicji transakcji kontrolowanej – konsultacje trwają do końca kwietnia.

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 2: Korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT)

Celem korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (KCT11e) jest dostosowanie cen transferowych za dany okres rozliczeniowy do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej. Należy jednak pamiętać, że nie każde korygowanie cen transferowych stanowi omawianą korektę cen transferowych. Przede wszystkim, KCT11e jest korektą retrospektywną, gdyż odnosi się do rozliczeń między podmiotami powiązanymi - dokonanych w przeszłości. Tego rodzaju korekta ma bowiem:

Autopromocja
 • zmieniać wysokość już osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
 • być ujmowana w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy.

Jej istota polega na urynkowieniu transakcji, dla której pierwotnie ustalono warunki rynkowe, a które następczo (m.in. wskutek istotnej zmiany okoliczności) stały się nierynkowe.

Z uwagi na brak stosownych regulacji Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że KCT11e powinny być dokonywane z częstotliwością, z jaką w porównywalnych warunkach dokonywałyby ich podmioty niepowiązane. Należy wówczas uwzględnić faktyczny przebieg oraz okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej, a także zachowanie stron transakcji.

Z kolei niemożliwości ustalenia częstotliwości korekt u podmiotów niepowiązanych nie jest przeszkodą dla korekty cen transferowych. Częstotliwość jej dokonania zależy bowiem zwłaszcza od:

 • specyfiki transakcji i stosowanego modelu rozliczeń w danym typie transakcji,
 • zmienności czynników ekonomiczno-gospodarczych mających wpływ na warunki transakcji,
 • dostępności wiarygodnych, obiektywnych danych porównawczych.

KCT11e powinna zasadniczo obejmować okres nie dłuższy niż rok podatkowy oraz następować przed złożeniem zeznania rocznego, co jednak nie wyklucza jej dokonania po złożeniu zeznania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z objaśnieniami, korygowanie cen transferowych może następować w szczególności na podstawie:

 1. noty księgowej korygującej zbiorczo przychody lub koszty podmiotu powiązanego w odniesieniu do danej transakcji kontrolowanej (bez odnoszenia się do konkretnej faktury/noty),
 2. zbiorczej faktury korygującej,
 3. faktury korygującej konkretną fakturę/pozycję z faktury z okresu rozliczeniowego.

Wybór rodzaju dokumentu księgowego zależy każdorazowo od okoliczności stanu faktycznego i powinien uwzględniać przepisy innych aktów, zwłaszcza ustawy o VAT.

Ponadto, objaśnienia uszczegóławiają warunki dopuszczalności korekty cen transferowych, które muszą być spełnione łącznie. Zalicza się do nich:

 1. ustalenie warunków w trakcie roku podatkowego zgodnie z zasadą ceny rynkowej,
 2. zmianę istotnych okoliczności w trakcie roku podatkowego lub uzyskanie wiedzy o faktycznie uzyskanych przychodach lub poniesionych kosztach,
 3. oświadczenie podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty cen transferowych,
 4. wyłączenie niektórych jurysdykcji podatkowych, tj. państw z którymi nie zawarto stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych,
 5. potwierdzenie dokonania korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym.

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 3: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

W dokumencie określono przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN). W tym celu konieczne jest spełnienie jednego z dwóch poniższych warunków:

 • żadna z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub podmiotami nie może wpływać w sposób istotny na cenę przedmiotu takiej porównywalnej transakcji, lub
 • możliwe jest dokonanie racjonalnie dokładnych korekt porównywalności eliminujących istotne efekty takich różnic.

Ponadto, objaśnienia zawierają szereg przykładów oraz wskazują typowe obszary, w których metoda PCN może znaleźć zastosowanie. Są to w szczególności:

 • transakcje kontrolowane niezależnie od rodzaju, dla których występuje możliwość porównania wewnętrznego,
 • transakcje, których przedmiot podlega notowaniu na giełdzie towarów lub surowców,
 • transakcje, których przedmiotem jest udostępnienie wartości niematerialnych na zasadzie licencji,
 • transakcje w zakresie wynajmu nieruchomości.

Zastosowanie tego rodzaju metody jest jednak wykluczone, gdy niemożliwe jest pozyskanie wiarygodnych danych, zweryfikowanie istotnych kryteriów porównywalności bądź dokonanie racjonalnie dokładnych korekt porównywalności. Poza tym, należy unikać błędów nieporównywalności lub niedostatecznej porównywalności danych, pomijania czynników mających znaczący wpływ na porównywalność czy porównywania cen w transakcjach dokonywanych w ramach podstawowej działalności z cenami w transakcjach incydentalnych.

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4: Domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT (art. 23za ust. 1b ustawy o PIT) – projekt

W celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości resort finansów przygotował projekt objaśnień odnoszących się do kwestii należytej staranności w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem rajowym. Jest nim podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, których wykaz zawiera rozporządzenie wykonawcze[1].

Zawarte w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT domniemanie nakazuje przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym, jeżeli druga strona transakcji z podatnikiem dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem rajowym. Z domniemania wynika, że już samo ustalenie okoliczności dokonywania przez kontrahenta takich rozliczeń powoduje powstanie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o ile wartość transakcji przekracza 500 tys. zł.

Z projektowanych objaśnień wynika, że dla ustalenia czy druga strona transakcji dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym wystarczające jest uregulowanie jakichkolwiek należności/zobowiązań, bez względu na formę tych rozliczeń.

Autopromocja

Dla obalenia powyższego domniemania, a w konsekwencji braku konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych, niezbędne jest wykazanie przez podatnika, że pomimo występowania u kontrahenta rozliczeń z podmiotem rajowym, podmiot ten nie jest rzeczywistym właścicielem otrzymywanych należności.

Weryfikacja przez podatnika, czy w danym roku podatkowym druga strona transakcji dokonywała rozliczeń z podmiotem rajowym, wymaga dochowania należytej staranności. W przypadku transakcji z podmiotami niepowiązanymi zasadniczo wystarczające będzie uzyskanie od kontrahenta pisemnego oświadczenia, z którego wynika, że nie dokonywał on żadnych rozliczeń z podmiotem rajowym (o ile oświadczenie to nie jest sprzeczne z innymi dostępnymi dla podatnika informacjami).

Wyższy standard należytej staranności wymagany jest natomiast względem transakcji z podmiotami powiązanymi. Oprócz oświadczenia drugiej strony transakcji dodatkowymi źródłami informacji mogą być:

 • dokumentacja cen transferowych,
 • informacja o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (CbC),
 • sprawozdanie finansowe wraz z raportem oraz opinią biegłego rewidenta,
 • struktura właścicielska,
 • opinia przedstawiciela zawodu zaufania publicznego (np. biegły rewident, adwokat, doradca podatkowy).

Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej – projekt

Celem projektowanego dokumentu jest wyjaśnienie pojęcia transakcji kontrolowanej, które zostało wprowadzone do cen transferowych i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Ministerstwo wskazuje, że nadrzędnym elementem determinującym istnienie bądź brak istnienia transakcji kontrolowanej jest ocena, czy mamy do czynienia z działaniami o charakterze gospodarczym. Drugim elementem jest, aby warunki takich działań zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Ustalając zakres znaczeniowy sformułowania „działania o charakterze gospodarczym” należy posiłkować się rozumieniem pojęcia „działalność gospodarcza”. Spośród licznych definicji legalnych wyróżnić można jej typowe, wspólne cechy, m.in.: nastawienie na zysk, ciągłość, powtarzalność, samodzielność.

Według projektu interpretacji, zakres zdarzeń/czynności, które będą mogły kwalifikować się jako działania o charakterze gospodarczym, nie musi być jednak tożsamy z działalnością gospodarczą. Działania o charakterze gospodarczym są bowiem zakresowo pojęciem szerszym. Oznacza to, że dany podmiot nie musi prowadzić działalności gospodarczej, aby dokonywane przez niego czynności miały charakter gospodarczy.

Z dokumentu wynika, że dla zaistnienia transakcji kontrolowanej nie jest jednak wystarczające, aby działania o charakterze gospodarczym zostały dokonane przez podmioty powiązane. Niezbędne jest ustalenie lub narzucenie warunków takich działań w wyniku powiązań. Oznaczać to może występowanie sytuacji, w których działania będą miały charakter gospodarczy i będą dokonane między podmiotami powiązanymi, lecz mimo to nie będą stanowiły transakcji kontrolowanej, ponieważ warunki takich działań nie zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Jako przykład powyższego wskazano sytuację, gdy identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym będą determinowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wówczas przesłanka, aby warunki podejmowanych działań były ustalone lub narzucone w wyniku powiązań, nie będzie spełniona. Zgodnie z projektem interpretacji, zdarzenia takie jak wypłata dywidendy, wypłata zysku przez spółkę niebędącą osobą prawną na rzecz jej wspólników czy dopłaty uregulowane w KSH nie mieszczą się w pojęciu transakcji kontrolowanej.

Jakub Kittler, młodszy. konsultant ds. podatków, Business Tax Professionals Sp. z o.o, sp.k.

źródło: podatki.gov.pl

 

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 600).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA