REKLAMA

REKLAMA

Kategorie

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia przepisy o cenach transferowych

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe
Ministerstwo Finansów wyjaśnia przepisy o cenach transferowych
Ministerstwo Finansów wyjaśnia przepisy o cenach transferowych

REKLAMA

REKLAMA

Ceny transferowe. W resorcie finansów trwają wzmożone prace nad pakietem wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów dotyczących cen transferowych. Ich dotychczasowym efektem jest opublikowanie finalnych wersji objaśnień podatkowych dotyczących metody porównywalnej ceny niekontrolowanej oraz korekty cen transferowych. Ponadto, w ubiegłym tygodniu zakończyły się konsultacje podatkowe projektu objaśnień przepisów regulujących kwestie związane z domniemaniem i należytą starannością w cenach transferowych. Ministerstwo przygotowuje również interpretację ogólną w sprawie definicji transakcji kontrolowanej – konsultacje trwają do końca kwietnia.

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 2: Korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT)

Celem korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (KCT11e) jest dostosowanie cen transferowych za dany okres rozliczeniowy do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej. Należy jednak pamiętać, że nie każde korygowanie cen transferowych stanowi omawianą korektę cen transferowych. Przede wszystkim, KCT11e jest korektą retrospektywną, gdyż odnosi się do rozliczeń między podmiotami powiązanymi - dokonanych w przeszłości. Tego rodzaju korekta ma bowiem:

REKLAMA

Autopromocja
 • zmieniać wysokość już osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
 • być ujmowana w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy.

Jej istota polega na urynkowieniu transakcji, dla której pierwotnie ustalono warunki rynkowe, a które następczo (m.in. wskutek istotnej zmiany okoliczności) stały się nierynkowe.

Z uwagi na brak stosownych regulacji Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że KCT11e powinny być dokonywane z częstotliwością, z jaką w porównywalnych warunkach dokonywałyby ich podmioty niepowiązane. Należy wówczas uwzględnić faktyczny przebieg oraz okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej, a także zachowanie stron transakcji.

Z kolei niemożliwości ustalenia częstotliwości korekt u podmiotów niepowiązanych nie jest przeszkodą dla korekty cen transferowych. Częstotliwość jej dokonania zależy bowiem zwłaszcza od:

 • specyfiki transakcji i stosowanego modelu rozliczeń w danym typie transakcji,
 • zmienności czynników ekonomiczno-gospodarczych mających wpływ na warunki transakcji,
 • dostępności wiarygodnych, obiektywnych danych porównawczych.

KCT11e powinna zasadniczo obejmować okres nie dłuższy niż rok podatkowy oraz następować przed złożeniem zeznania rocznego, co jednak nie wyklucza jej dokonania po złożeniu zeznania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z objaśnieniami, korygowanie cen transferowych może następować w szczególności na podstawie:

 1. noty księgowej korygującej zbiorczo przychody lub koszty podmiotu powiązanego w odniesieniu do danej transakcji kontrolowanej (bez odnoszenia się do konkretnej faktury/noty),
 2. zbiorczej faktury korygującej,
 3. faktury korygującej konkretną fakturę/pozycję z faktury z okresu rozliczeniowego.

Wybór rodzaju dokumentu księgowego zależy każdorazowo od okoliczności stanu faktycznego i powinien uwzględniać przepisy innych aktów, zwłaszcza ustawy o VAT.

Ponadto, objaśnienia uszczegóławiają warunki dopuszczalności korekty cen transferowych, które muszą być spełnione łącznie. Zalicza się do nich:

 1. ustalenie warunków w trakcie roku podatkowego zgodnie z zasadą ceny rynkowej,
 2. zmianę istotnych okoliczności w trakcie roku podatkowego lub uzyskanie wiedzy o faktycznie uzyskanych przychodach lub poniesionych kosztach,
 3. oświadczenie podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty cen transferowych,
 4. wyłączenie niektórych jurysdykcji podatkowych, tj. państw z którymi nie zawarto stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych,
 5. potwierdzenie dokonania korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym.

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 3: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

W dokumencie określono przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN). W tym celu konieczne jest spełnienie jednego z dwóch poniższych warunków:

 • żadna z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub podmiotami nie może wpływać w sposób istotny na cenę przedmiotu takiej porównywalnej transakcji, lub
 • możliwe jest dokonanie racjonalnie dokładnych korekt porównywalności eliminujących istotne efekty takich różnic.

Ponadto, objaśnienia zawierają szereg przykładów oraz wskazują typowe obszary, w których metoda PCN może znaleźć zastosowanie. Są to w szczególności:

 • transakcje kontrolowane niezależnie od rodzaju, dla których występuje możliwość porównania wewnętrznego,
 • transakcje, których przedmiot podlega notowaniu na giełdzie towarów lub surowców,
 • transakcje, których przedmiotem jest udostępnienie wartości niematerialnych na zasadzie licencji,
 • transakcje w zakresie wynajmu nieruchomości.

Zastosowanie tego rodzaju metody jest jednak wykluczone, gdy niemożliwe jest pozyskanie wiarygodnych danych, zweryfikowanie istotnych kryteriów porównywalności bądź dokonanie racjonalnie dokładnych korekt porównywalności. Poza tym, należy unikać błędów nieporównywalności lub niedostatecznej porównywalności danych, pomijania czynników mających znaczący wpływ na porównywalność czy porównywania cen w transakcjach dokonywanych w ramach podstawowej działalności z cenami w transakcjach incydentalnych.

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4: Domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT (art. 23za ust. 1b ustawy o PIT) – projekt

REKLAMA

W celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości resort finansów przygotował projekt objaśnień odnoszących się do kwestii należytej staranności w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem rajowym. Jest nim podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, których wykaz zawiera rozporządzenie wykonawcze[1].

Zawarte w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT domniemanie nakazuje przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym, jeżeli druga strona transakcji z podatnikiem dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem rajowym. Z domniemania wynika, że już samo ustalenie okoliczności dokonywania przez kontrahenta takich rozliczeń powoduje powstanie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o ile wartość transakcji przekracza 500 tys. zł.

Z projektowanych objaśnień wynika, że dla ustalenia czy druga strona transakcji dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym wystarczające jest uregulowanie jakichkolwiek należności/zobowiązań, bez względu na formę tych rozliczeń.

Dla obalenia powyższego domniemania, a w konsekwencji braku konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych, niezbędne jest wykazanie przez podatnika, że pomimo występowania u kontrahenta rozliczeń z podmiotem rajowym, podmiot ten nie jest rzeczywistym właścicielem otrzymywanych należności.

Weryfikacja przez podatnika, czy w danym roku podatkowym druga strona transakcji dokonywała rozliczeń z podmiotem rajowym, wymaga dochowania należytej staranności. W przypadku transakcji z podmiotami niepowiązanymi zasadniczo wystarczające będzie uzyskanie od kontrahenta pisemnego oświadczenia, z którego wynika, że nie dokonywał on żadnych rozliczeń z podmiotem rajowym (o ile oświadczenie to nie jest sprzeczne z innymi dostępnymi dla podatnika informacjami).

Wyższy standard należytej staranności wymagany jest natomiast względem transakcji z podmiotami powiązanymi. Oprócz oświadczenia drugiej strony transakcji dodatkowymi źródłami informacji mogą być:

 • dokumentacja cen transferowych,
 • informacja o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (CbC),
 • sprawozdanie finansowe wraz z raportem oraz opinią biegłego rewidenta,
 • struktura właścicielska,
 • opinia przedstawiciela zawodu zaufania publicznego (np. biegły rewident, adwokat, doradca podatkowy).

Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej – projekt

Celem projektowanego dokumentu jest wyjaśnienie pojęcia transakcji kontrolowanej, które zostało wprowadzone do cen transferowych i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Ministerstwo wskazuje, że nadrzędnym elementem determinującym istnienie bądź brak istnienia transakcji kontrolowanej jest ocena, czy mamy do czynienia z działaniami o charakterze gospodarczym. Drugim elementem jest, aby warunki takich działań zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Ustalając zakres znaczeniowy sformułowania „działania o charakterze gospodarczym” należy posiłkować się rozumieniem pojęcia „działalność gospodarcza”. Spośród licznych definicji legalnych wyróżnić można jej typowe, wspólne cechy, m.in.: nastawienie na zysk, ciągłość, powtarzalność, samodzielność.

Według projektu interpretacji, zakres zdarzeń/czynności, które będą mogły kwalifikować się jako działania o charakterze gospodarczym, nie musi być jednak tożsamy z działalnością gospodarczą. Działania o charakterze gospodarczym są bowiem zakresowo pojęciem szerszym. Oznacza to, że dany podmiot nie musi prowadzić działalności gospodarczej, aby dokonywane przez niego czynności miały charakter gospodarczy.

Z dokumentu wynika, że dla zaistnienia transakcji kontrolowanej nie jest jednak wystarczające, aby działania o charakterze gospodarczym zostały dokonane przez podmioty powiązane. Niezbędne jest ustalenie lub narzucenie warunków takich działań w wyniku powiązań. Oznaczać to może występowanie sytuacji, w których działania będą miały charakter gospodarczy i będą dokonane między podmiotami powiązanymi, lecz mimo to nie będą stanowiły transakcji kontrolowanej, ponieważ warunki takich działań nie zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Jako przykład powyższego wskazano sytuację, gdy identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym będą determinowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wówczas przesłanka, aby warunki podejmowanych działań były ustalone lub narzucone w wyniku powiązań, nie będzie spełniona. Zgodnie z projektem interpretacji, zdarzenia takie jak wypłata dywidendy, wypłata zysku przez spółkę niebędącą osobą prawną na rzecz jej wspólników czy dopłaty uregulowane w KSH nie mieszczą się w pojęciu transakcji kontrolowanej.

Jakub Kittler, młodszy. konsultant ds. podatków, Business Tax Professionals Sp. z o.o, sp.k.

źródło: podatki.gov.pl

 

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 600).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

REKLAMA

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

REKLAMA