REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?

Rödl & Partner
Audyt, BPO, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting
Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?
Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa o Polskim Ładzie 1 stycznia 2022 r.  wprowadziła mechanizm pay & refund w rozliczeniach z tytułu podatku u źródła (WHT). Mechanizmem objęte zostały należności z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, wypłacanych na rzecz jednego podmiotu powiązanego, których łączna kwota przekracza 2 mln zł w roku podatkowym. Co istotne, w odniesieniu do nadwyżki ponad 2 mln zł nie przewidziano możliwości zastosowania zwolnienia z ustawy o CIT ani preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
rozwiń >

Podatek u źródła - mechanizm pay & refund

Mechanizm pay & refund jest realizowany w dwóch etapach:

1) Pobór podatku - płatnik, pobiera podatek u źródła od nadwyżki ponad 2 mln zł według stawki podstawowej z ustawy o CIT i odprowadza podatek do urzędu skarbowego w terminie ustawowym.

2) Wystąpienie z wnioskiem o zwrot podatku - płatnik lub podatnik (w zależności od tego, który z nich poniósł ekonomiczny ciężar opodatkowania) składa do urzędu skarbowego wniosek o zwrot zapłaconego WHT. Dodatkowo przedstawia komplet dokumentów potwierdzających prawo do zastosowania preferencji podatkowych. Organ zwraca WHT co do zasady w terminie 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

REKLAMA

Autopromocja

Płatnik może nie stosować mechanizmu pay&refund w stosunku do należności:
- objętych opinią o stosowaniu preferencji wydaną przez właściwy organ podatkowy, lub
- uwzględnionych w oświadczeniu WH-OSC (pierwotnym i następczym), złożonym przez zarząd płatnika do właściwego organu podatkowego w terminie określonym w przepisach.

Cel i zakres oświadczenia WH-OSC

Na podstawie art. 26 ust 7a ustawy o CIT składając oświadczenie WH-OSC zarząd płatnika potwierdza, że:
- posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego uprawniające go do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania,
- po przeprowadzeniu weryfikacji nie stwierdził istnienia okoliczności (w tym również po stronie spółki będącej odbiorcą należności), które mogłyby wykluczyć możliwość zastosowania zwolnienia lub preferencyjnych zasad opodatkowania.

Płatnik, który złożył oświadczenie w terminie wskazanym w przepisach może stosować zwolnienie z opodatkowania WHT na podstawie przepisów ustawy o CIT lub preferencyjne stawki podatku wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy przy tym pamiętać, że złożenie oświadczenia nie zwalnia płatnika z obowiązku gromadzenia i aktualizacji dokumentacji potwierdzającej prawo do zastosowania tych preferencji oraz dokumentacji potwierdzającej dochowanie należytej staranności. 
Zatem skuteczne złożenie oświadczenia oraz posiadanie wymaganej dokumentacji dają łącznie prawo do zastosowania preferencji podatkowych w przypadku wypłat przekraczających 2 mln zł.

Ważne

Należy mieć na uwadze, że podanie nieprawdziwych informacji w oświadczeniu może skutkować odpowiedzialnością karną. Zatem przed podpisaniem oświadczenia, należy upewnić się, że nie nastąpiły zmiany np. w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej, które mogłyby wpłynąć na prawo do stosowania preferencyjnego opodatkowania.

Kto jest uprawniony do podpisania oświadczenia?

Zgodnie z art. 26 ust 7b ustawy o CIT oświadczenie WH-OSC składa kierownik jednostki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Co do zasady będą to członkowie organów zarządzających jednostką. Natomiast w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – oświadczenie składa wyznaczona osoba wchodząca w skład tego organu. Co istotne nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia WH-OSC przez pełnomocnika.

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie WH-OSC?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami płatnicy WHT mają obowiązek złożenia oświadczenia dwa razy. Płatnicy składają zatem oświadczenie pierwotne oraz oświadczenie następcze.

Zgodnie z art. 26 ust 7c ustawy o CIT oświadczenie pierwotne należy złożyć do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł. 

Natomiast zgodnie z art. 26 ust 7f ustawy o CIT, w przypadku, gdy w roku podatkowym płatnik dokonuje kolejnych wypłat, które nie zostały ujęte w oświadczeniu pierwotnym - płatnik może do końca roku podatkowego stosować preferencje do tych wypłat, pod warunkiem, że wykaże te wypłaty w oświadczeniu następczym. Termin na złożenie oświadczenia następczego upływa z końcem pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku podatników, którzy mają rok podatkowy równy kalendarzowemu – termin upływa 31 stycznia roku następnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu oświadczeń WH-OSC

W ostatnim czasie można zaobserwować, że organy podatkowe kwestionują skuteczność oświadczeń złożonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W rezultacie płatnicy WHT, którzy złożyli nieskuteczne oświadczenie, zobowiązani są do zapłaty podatku od wypłat przekraczających 2 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych. 

Przykład 1 - oświadczenie pierwotne złożone po terminie ustawowym

W trakcie 2023 roku polska sp. z o.o. (płatnik) dokonywała wypłat z tytułu odsetek do podmiotu powiązanego z siedzibą w Niemczech (podatnika). Zarówno po stronie płatnika jak i podatnika zostały spełnione warunki wskazane w ustawie o CIT do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła. Płatnik zgromadził kompletną dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków do zastosowania zwolnienia oraz dokumentację potwierdzającą dochowanie należytej staranności. 

W dniu 15 czerwca 2023 r. polska spółka dokonała kolejnej wypłaty odsetek do podatnika, w wyniku której przekroczony został limit 2 mln zł. W stosunku do przedmiotowych należności ani płatnik, ani podatnik nie występował o wydanie opinii o stosowaniu preferencji. W celu uniknięcia długotrwałej procedury zwrotu podatku w mechanizmie pay&refund, zarząd polskiej spółki zdecydował się złożyć oświadczenie WH-OSC. Oświadczenie zostało złożone do właściwego urzędu skarbowego w dniu 4 września 2023 r.

Lubelski Urząd Skarbowy zakwestionował skuteczność oświadczenia, argumentując, że zostało ono złożone po terminie ustawowym. Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, termin na złożenie oświadczenia upłynął 31 sierpnia 2023 r., czyli z końcem drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł. W konsekwencji, od nadwyżki ponad 2 mln zł, polska spółka jako płatnik WHT była zobowiązana do zapłaty 20% podatku oraz należnych odsetek od zaległości podatkowych. 

Ważne

Należy pamiętać, że ze względu na możliwość wystąpienia problemów technicznych związanych m.in. z funkcjonowaniem systemu e-deklaracje, nie warto zwlekać ze złożeniem oświadczenia do ostatniego dnia terminu ustawowego

Przykład 2 - Oświadczenie podpisane przez osobę nieuprawnioną

W dniu 20 września 2022 r. polska spółka z o. o. (płatnik) dokonała wypłaty dywidendy w kwocie 3 mln zł na rzecz jedynego udziałowca z siedzibą w Dani (podatnik). W rezultacie przekroczony został limit 2 mln zł. 

W stosunku do przedmiotowych należności ani płatnik, ani podatnik nie występował o wydanie opinii o stosowaniu preferencji. Zarówno po stronie płatnika jak i podatnika zostały spełnione warunki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła. Płatnik zgromadził kompletną dokumentację potwierdzająca spełnienie warunków do zastosowania zwolnienia oraz dokumentację potwierdzającą dochowania należytej staranności. W rezultacie Zarząd polskiej spółki podjął decyzję o złożeniu oświadczenia WH-OSC. 

Z uwagi na fakt, iż żaden z członków zarządu spółki płatnika nie posiadał technicznych możliwości złożenia takiego oświadczenia drogą elektroniczną – poproszono Główną księgową, aby w imieniu zarządu przesłała oświadczenie do urzędu skarbowego. Oświadczenie pierwotne zostało złożone 10 października 2022 r., czyli z zachowaniem terminu ustawowego.

W opisanym przykładzie Lubelski Urząd Skarbowy zakwestionował skuteczność złożonego oświadczenia, ponieważ zostało ono podpisane i złożone przez osobę nieuprawnioną tj. Główną księgową, niebędącą członkiem organu zarządzającego. Prawidłowo oświadczenie powinno zostać złożone (podpisane i wysłane) przez kierownika jednostki, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

W konsekwencji, od nadwyżki ponad 2 mln zł, polska spółka jako płatnik WHT, była zobowiązana do zapłaty podatku w procedurze pay&refund z zastosowaniem 19% stawki oraz odsetek od zaległości podatkowych. 

Ważne

Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku osoby składającej oświadczenie konieczne będzie zweryfikowanie w szczególności czy członek zarządu posiada: ważny podpis umożliwiający złożenie oświadczenia w formie elektronicznej, numer PESEL oraz zarejestrowane przez organ podatkowy pełnomocnictwo UPL-1.

 

Przykład 3 - Niezłożenie oświadczenia następczego

W trakcie 2022 r. polska spółka z o. o. (płatnik) dokonywała wypłat z tytułu opłat za znak towarowy do podmiotu powiązanego spółki GMBH z siedzibą w Niemczech (podatnik). W stosunku do przedmiotowych należności ani płatnik, ani podatnik nie występował o wydanie opinii o stosowaniu preferencji. Zarówno po stronie płatnika jak i podatnika zostały spełnione warunki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła. Płatnik zgromadził dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków do zastosowania zwolnienia oraz dokumentację potwierdzającą dochowanie należytej staranności.

W dniu 15 października 2022 r. dokonano wypłaty, w wyniku której w odniesieniu do przedmiotowych należności został przekroczony limit 2 mln zł. Zarząd polskiej spółki zdecydował się złożyć oświadczenie WH-OSC. Oświadczenie zostało złożone przez członka zarządu do właściwego urzędu skarbowego w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Do końca roku 2022 polska spółka z o. o. dokonywała dalszych wypłat na rzecz podatnika z tytułu opłat za znak towarowy. W związku ze złożonym oświadczeniem pierwotnym, płatnik do końca roku podatkowego nie pobierał podatku u źródła od przedmiotowych należności. Rok podatkowy spółki pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Płatnik w terminie do końca stycznia 2023 r. nie złożył oświadczenia następczego.

W opisanym przykładzie Lubelski Urząd Skarbowy zakwestionował zastosowanie przez płatnika zwolnienia z opodatkowania w odniesieniu do wypłat nie uwzględnionych w oświadczeniu pierwotnym. Brak terminowego złożenia oświadczenia następczego skutkował utratą prawa do zastosowania preferencji w odniesieniu do tych dalszych wypłat. 

W konsekwencji polska spółka z o. o. musiała zapłacić zaległy podatek od wypłat, które nie zostały uwzględnione w oświadczeniu pierwotnym. Dodatkowo naliczone zostały odsetki od zaległości podatkowych. 

Składanie oświadczenia WH-OSC. Podsumowanie

Złożenie oświadczenia WH-OSC przez zarząd płatnika na potrzeby stosowania preferencji w WHT jest szybką, nieskomplikowaną a w rezultacie dość popularną formą optymalizacji podatkowej. 

Jednocześnie stanowi alternatywę dla długotrwałej procedury zwrotu podatku, pobranego w mechanizmie pay & refund. Warto jednak pamiętać o kluczowych kwestiach, mających wpływ na skuteczność złożonego oświadczenia, w szczególności o dochowaniu terminów ustawowych, podpisaniu i wysłaniu oświadczenia przez osoby uprawnione, zadbaniu o spełnienie wymogów technicznych i formalnych (podpis elektroniczny, pełnomocnictwo, PESEL). 

Beata Żaczkiewicz-Małecka, starszy konsultant podatkowy A1, Rödl & Partner

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości 2025: budynki po zmianie przepisów

Konsultowany obecnie przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w podatku od nieruchomości budzi wątpliwości podatników i ekspertów. Dotyczą one m.in. definicji budynków i budowli. Oceniając potencjalne skutki projektowanych zmian, tak przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej -  powinni zastanowić się nad swoim majątkiem. Bo w świetle nowych przepisów mogą pojawić się problemy z tym, czy dany obiekt budowlany jest budynkiem, czy budowlą.

Np. 6,2% rocznie przez 3 lata - stały i pewny zysk z oszczędności. Obligacje skarbowe 2024 - oferta i oprocentowanie w sierpniu

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 21czerwca 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych (detalicznych) Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w sierpniu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w lipcu br. Od 26 lipca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany z korzystnym dyskontem

Firmy mają problem: brakuje pracowników z kwalifikacjami. Jak sobie z tym radzić?

Najnowsze dane wskazują jasno: małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce borykają się niedoborem rąk do pracy. Według Eurobarometru, aż 82 proc. firm ma problem ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. ,,Zamiast tracić czas na nieskuteczne rekrutacje, firmy powinny zlecać zadania na zewnątrz np. w centrach BPO’’ – mówi Maciej Paraszczak, prezes Meritoros SA.  

Farmy wiatrowe a podatek od nieruchomości. Nadchodzą zmiany

Co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych? Budowle lub ich części jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości generują dla farm wiatrowych największe obciążenie podatkowe i między innymi dlatego są przedmiotem licznych sporów z fiskusem. Skutkiem tych sporów jest zmiana definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 r.

REKLAMA

Od 2025 r. akcyza na e-liquidy ma wzrosnąć o 75%. Rozwinie się szara strefa i garażowa produkcja poza kontrolą?

Na rynku e-liquidów mamy największą szarą strefę, z którą fiskus niezbyt dobrze sobie radzi. Gwałtowna podwyżka akcyzy nie pomoże w rozwiązaniu tego problemu, tylko go spotęguje – komentuje plany Ministerstwa Finansów Piotr Leonarski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Krajowi producenci płynów do e-papierosów zaapelowali już do ministra finansów o rewizję planowanych podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe. W przypadku e-liquidów ma być ona największa i w 2025 roku wyniesie 75 proc. Branża podkreśla, że to przyczyni się do jeszcze większego rozrostu szarej strefy, a ponadto będzie zachętą dla konsumentów, żeby zamiast korzystać z alternatyw, wrócili do palenia tradycyjnych papierosów.

Podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia. Już 44 kraje wprowadziły taki podatek

Dotychczas 44 kraje wprowadziły podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia, czyli wysokoprzetworzonej, z dużą zawartością soli, cukru i tłuszczów nasyconych, w tym tłuszczów typu trans. Polska jest jednym z krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie podatku cukrowego, którym objęte zostały słodzone napoje. Zdaniem ekspertów to dobry początek, ale jednocześnie za mało.

Składka zdrowotna 2025: Projekt kompromisowy, zamiast projektu MF

Jeżeli w najbliższym czasie nie będzie ostatecznego projektu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia dotyczącego składki zdrowotnej, to PSL ma przygotowany kompromisowy projekt. W Sejmie mógłby liczyć na głosy ponad 400 posłów. Takiego zdania jest wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wynajem mieszkania a VAT. Czy czynsz ze spółdzielni wlicza się do podstawy opodatkowania?

Wiele osób wynajmuje swoje mieszkania, także spółdzielcze. Powstaje w tym przypadku pytanie, czy czynsze ze spółdzielni należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT z tytułu najmu nieruchomości. 

REKLAMA

Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

REKLAMA