REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?

Rödl & Partner
Audyt, BPO, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting
Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?
Na co płatnicy WHT muszą uważać składając oświadczenie WH-OSC? Jakie błędy są najczęściej popełniane?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa o Polskim Ładzie 1 stycznia 2022 r.  wprowadziła mechanizm pay & refund w rozliczeniach z tytułu podatku u źródła (WHT). Mechanizmem objęte zostały należności z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych, wypłacanych na rzecz jednego podmiotu powiązanego, których łączna kwota przekracza 2 mln zł w roku podatkowym. Co istotne, w odniesieniu do nadwyżki ponad 2 mln zł nie przewidziano możliwości zastosowania zwolnienia z ustawy o CIT ani preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
rozwiń >

Podatek u źródła - mechanizm pay & refund

Mechanizm pay & refund jest realizowany w dwóch etapach:

1) Pobór podatku - płatnik, pobiera podatek u źródła od nadwyżki ponad 2 mln zł według stawki podstawowej z ustawy o CIT i odprowadza podatek do urzędu skarbowego w terminie ustawowym.

2) Wystąpienie z wnioskiem o zwrot podatku - płatnik lub podatnik (w zależności od tego, który z nich poniósł ekonomiczny ciężar opodatkowania) składa do urzędu skarbowego wniosek o zwrot zapłaconego WHT. Dodatkowo przedstawia komplet dokumentów potwierdzających prawo do zastosowania preferencji podatkowych. Organ zwraca WHT co do zasady w terminie 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Autopromocja

Płatnik może nie stosować mechanizmu pay&refund w stosunku do należności:
- objętych opinią o stosowaniu preferencji wydaną przez właściwy organ podatkowy, lub
- uwzględnionych w oświadczeniu WH-OSC (pierwotnym i następczym), złożonym przez zarząd płatnika do właściwego organu podatkowego w terminie określonym w przepisach.

Cel i zakres oświadczenia WH-OSC

Na podstawie art. 26 ust 7a ustawy o CIT składając oświadczenie WH-OSC zarząd płatnika potwierdza, że:
- posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego uprawniające go do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania,
- po przeprowadzeniu weryfikacji nie stwierdził istnienia okoliczności (w tym również po stronie spółki będącej odbiorcą należności), które mogłyby wykluczyć możliwość zastosowania zwolnienia lub preferencyjnych zasad opodatkowania.

Płatnik, który złożył oświadczenie w terminie wskazanym w przepisach może stosować zwolnienie z opodatkowania WHT na podstawie przepisów ustawy o CIT lub preferencyjne stawki podatku wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy przy tym pamiętać, że złożenie oświadczenia nie zwalnia płatnika z obowiązku gromadzenia i aktualizacji dokumentacji potwierdzającej prawo do zastosowania tych preferencji oraz dokumentacji potwierdzającej dochowanie należytej staranności. 
Zatem skuteczne złożenie oświadczenia oraz posiadanie wymaganej dokumentacji dają łącznie prawo do zastosowania preferencji podatkowych w przypadku wypłat przekraczających 2 mln zł.

Ważne

Należy mieć na uwadze, że podanie nieprawdziwych informacji w oświadczeniu może skutkować odpowiedzialnością karną. Zatem przed podpisaniem oświadczenia, należy upewnić się, że nie nastąpiły zmiany np. w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej, które mogłyby wpłynąć na prawo do stosowania preferencyjnego opodatkowania.

Kto jest uprawniony do podpisania oświadczenia?

Zgodnie z art. 26 ust 7b ustawy o CIT oświadczenie WH-OSC składa kierownik jednostki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Co do zasady będą to członkowie organów zarządzających jednostką. Natomiast w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – oświadczenie składa wyznaczona osoba wchodząca w skład tego organu. Co istotne nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia WH-OSC przez pełnomocnika.

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie WH-OSC?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami płatnicy WHT mają obowiązek złożenia oświadczenia dwa razy. Płatnicy składają zatem oświadczenie pierwotne oraz oświadczenie następcze.

Zgodnie z art. 26 ust 7c ustawy o CIT oświadczenie pierwotne należy złożyć do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł. 

Natomiast zgodnie z art. 26 ust 7f ustawy o CIT, w przypadku, gdy w roku podatkowym płatnik dokonuje kolejnych wypłat, które nie zostały ujęte w oświadczeniu pierwotnym - płatnik może do końca roku podatkowego stosować preferencje do tych wypłat, pod warunkiem, że wykaże te wypłaty w oświadczeniu następczym. Termin na złożenie oświadczenia następczego upływa z końcem pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku podatników, którzy mają rok podatkowy równy kalendarzowemu – termin upływa 31 stycznia roku następnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu oświadczeń WH-OSC

W ostatnim czasie można zaobserwować, że organy podatkowe kwestionują skuteczność oświadczeń złożonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W rezultacie płatnicy WHT, którzy złożyli nieskuteczne oświadczenie, zobowiązani są do zapłaty podatku od wypłat przekraczających 2 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych. 

Przykład 1 - oświadczenie pierwotne złożone po terminie ustawowym

W trakcie 2023 roku polska sp. z o.o. (płatnik) dokonywała wypłat z tytułu odsetek do podmiotu powiązanego z siedzibą w Niemczech (podatnika). Zarówno po stronie płatnika jak i podatnika zostały spełnione warunki wskazane w ustawie o CIT do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła. Płatnik zgromadził kompletną dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków do zastosowania zwolnienia oraz dokumentację potwierdzającą dochowanie należytej staranności. 

W dniu 15 czerwca 2023 r. polska spółka dokonała kolejnej wypłaty odsetek do podatnika, w wyniku której przekroczony został limit 2 mln zł. W stosunku do przedmiotowych należności ani płatnik, ani podatnik nie występował o wydanie opinii o stosowaniu preferencji. W celu uniknięcia długotrwałej procedury zwrotu podatku w mechanizmie pay&refund, zarząd polskiej spółki zdecydował się złożyć oświadczenie WH-OSC. Oświadczenie zostało złożone do właściwego urzędu skarbowego w dniu 4 września 2023 r.

Lubelski Urząd Skarbowy zakwestionował skuteczność oświadczenia, argumentując, że zostało ono złożone po terminie ustawowym. Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, termin na złożenie oświadczenia upłynął 31 sierpnia 2023 r., czyli z końcem drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł. W konsekwencji, od nadwyżki ponad 2 mln zł, polska spółka jako płatnik WHT była zobowiązana do zapłaty 20% podatku oraz należnych odsetek od zaległości podatkowych. 

Ważne

Należy pamiętać, że ze względu na możliwość wystąpienia problemów technicznych związanych m.in. z funkcjonowaniem systemu e-deklaracje, nie warto zwlekać ze złożeniem oświadczenia do ostatniego dnia terminu ustawowego

Przykład 2 - Oświadczenie podpisane przez osobę nieuprawnioną

W dniu 20 września 2022 r. polska spółka z o. o. (płatnik) dokonała wypłaty dywidendy w kwocie 3 mln zł na rzecz jedynego udziałowca z siedzibą w Dani (podatnik). W rezultacie przekroczony został limit 2 mln zł. 

W stosunku do przedmiotowych należności ani płatnik, ani podatnik nie występował o wydanie opinii o stosowaniu preferencji. Zarówno po stronie płatnika jak i podatnika zostały spełnione warunki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła. Płatnik zgromadził kompletną dokumentację potwierdzająca spełnienie warunków do zastosowania zwolnienia oraz dokumentację potwierdzającą dochowania należytej staranności. W rezultacie Zarząd polskiej spółki podjął decyzję o złożeniu oświadczenia WH-OSC. 

Z uwagi na fakt, iż żaden z członków zarządu spółki płatnika nie posiadał technicznych możliwości złożenia takiego oświadczenia drogą elektroniczną – poproszono Główną księgową, aby w imieniu zarządu przesłała oświadczenie do urzędu skarbowego. Oświadczenie pierwotne zostało złożone 10 października 2022 r., czyli z zachowaniem terminu ustawowego.

W opisanym przykładzie Lubelski Urząd Skarbowy zakwestionował skuteczność złożonego oświadczenia, ponieważ zostało ono podpisane i złożone przez osobę nieuprawnioną tj. Główną księgową, niebędącą członkiem organu zarządzającego. Prawidłowo oświadczenie powinno zostać złożone (podpisane i wysłane) przez kierownika jednostki, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

W konsekwencji, od nadwyżki ponad 2 mln zł, polska spółka jako płatnik WHT, była zobowiązana do zapłaty podatku w procedurze pay&refund z zastosowaniem 19% stawki oraz odsetek od zaległości podatkowych. 

Ważne

Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku osoby składającej oświadczenie konieczne będzie zweryfikowanie w szczególności czy członek zarządu posiada: ważny podpis umożliwiający złożenie oświadczenia w formie elektronicznej, numer PESEL oraz zarejestrowane przez organ podatkowy pełnomocnictwo UPL-1.

 

Przykład 3 - Niezłożenie oświadczenia następczego

W trakcie 2022 r. polska spółka z o. o. (płatnik) dokonywała wypłat z tytułu opłat za znak towarowy do podmiotu powiązanego spółki GMBH z siedzibą w Niemczech (podatnik). W stosunku do przedmiotowych należności ani płatnik, ani podatnik nie występował o wydanie opinii o stosowaniu preferencji. Zarówno po stronie płatnika jak i podatnika zostały spełnione warunki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła. Płatnik zgromadził dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków do zastosowania zwolnienia oraz dokumentację potwierdzającą dochowanie należytej staranności.

W dniu 15 października 2022 r. dokonano wypłaty, w wyniku której w odniesieniu do przedmiotowych należności został przekroczony limit 2 mln zł. Zarząd polskiej spółki zdecydował się złożyć oświadczenie WH-OSC. Oświadczenie zostało złożone przez członka zarządu do właściwego urzędu skarbowego w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Do końca roku 2022 polska spółka z o. o. dokonywała dalszych wypłat na rzecz podatnika z tytułu opłat za znak towarowy. W związku ze złożonym oświadczeniem pierwotnym, płatnik do końca roku podatkowego nie pobierał podatku u źródła od przedmiotowych należności. Rok podatkowy spółki pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Płatnik w terminie do końca stycznia 2023 r. nie złożył oświadczenia następczego.

W opisanym przykładzie Lubelski Urząd Skarbowy zakwestionował zastosowanie przez płatnika zwolnienia z opodatkowania w odniesieniu do wypłat nie uwzględnionych w oświadczeniu pierwotnym. Brak terminowego złożenia oświadczenia następczego skutkował utratą prawa do zastosowania preferencji w odniesieniu do tych dalszych wypłat. 

W konsekwencji polska spółka z o. o. musiała zapłacić zaległy podatek od wypłat, które nie zostały uwzględnione w oświadczeniu pierwotnym. Dodatkowo naliczone zostały odsetki od zaległości podatkowych. 

Składanie oświadczenia WH-OSC. Podsumowanie

Złożenie oświadczenia WH-OSC przez zarząd płatnika na potrzeby stosowania preferencji w WHT jest szybką, nieskomplikowaną a w rezultacie dość popularną formą optymalizacji podatkowej. 

Jednocześnie stanowi alternatywę dla długotrwałej procedury zwrotu podatku, pobranego w mechanizmie pay & refund. Warto jednak pamiętać o kluczowych kwestiach, mających wpływ na skuteczność złożonego oświadczenia, w szczególności o dochowaniu terminów ustawowych, podpisaniu i wysłaniu oświadczenia przez osoby uprawnione, zadbaniu o spełnienie wymogów technicznych i formalnych (podpis elektroniczny, pełnomocnictwo, PESEL). 

Beata Żaczkiewicz-Małecka, starszy konsultant podatkowy A1, Rödl & Partner

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA