Kategorie

Komitety wyborcze - opodatkowanie CIT

Komitety wyborcze - opodatkowanie CIT
Zdaniem Ministra Finansów wszystkie komitety wyborcze spełniają kryteria zakwalifikowania do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, do których stosuje się przepisy podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak komitety wyborcze partii politycznych nie są odrębnymi od partii politycznych podatnikami CIT, a więc obowiązki związane z rozliczeniem CIT tych komitetów powinny realizować partie polityczne.

Kto rozlicza CIT - partyjny komitet wyborczy, czy partia polityczna

W imieniu Ministra Finansów na zapytanie Pana posła Artura Górskiego nr 8465 z dnia 23 lipca 2015 r. odpowiedział 17 sierpnia 2015 r. Jarosław Neneman - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Reklama

Poseł zwrócił się z pytaniem, czy komitety wyborcze podlegają regulacjom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? W szczególności wątpliwości dotyczyły kwestii kwalifikowania komitetów wyborczych, przez urzędy skarbowe, do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, uznawanych za podatników podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Zdaniem posła komitety wyborcze nie powinny być uznawane za podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Na poparcie swojego stanowiska, poseł wskazał na publikację Biura Analiz Sejmowych (Nr 3(27) 2011 str. 81), przedstawioną przez Panią Martę Czakowską w zakresie nieuznawania komitetów wyborczych za osoby prawne albo za ułomne osoby prawne (jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Poseł odwołał się także do regulacji art. 100 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, iż kandydatów na posłów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy. Powyższa regulacja koresponduje z analogicznymi unormowaniami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy. Zdaniem posła komitet wyborczy należy traktować nie tyle jako osobny podmiot, a twór sui generis będący w istocie unormowaniem form aktywności podmiotów uprawnionych do udziału w wyborach.

W konsekwencji, w ocenie posła należy uznać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie obejmuje komitetów wyborczych. Teza przeciwna prowadziłaby bowiem do uznania konstrukcji swoistego „podatku dochodowego od startu w wyborach, co byłoby konstrukcją absurdalną i niedopuszczalną w państwie prawa”.

Reklama

Minister Finansów wyjaśnił ma wstępie swojej odpowiedzi, że termin „jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej” nie został zdefiniowany przez ustawodawcę. Nie powinno jednak (zdaniem MF) budzić wątpliwości, że jest to pewna organizacja mająca swoją odrębną samodzielną strukturę.

Z literatury prawa w tym zakresie wynika, że jednostki organizacyjne wymagają odrębnego ukształtowania, nadania im odpowiedniej struktury, a przede wszystkim ustalenia celu, do którego będą dążyły osoby je tworzące. Niejednokrotnie będzie to wynikało z odpowiednich przepisów prawnych. Mogą one bowiem powstawać nie tylko z potrzeb prawnych lecz także towarzyskich, naukowych, uczuciowych (por. Z. Świderski. Komentarz do art. 33 k.c, Lex). W doktrynie przyjmuje się również, że z jednostką organizacyjną mamy do czynienia dopiero wówczas, gdy istniejący realnie twór np. społeczny tworzy jednocześnie konstrukcję, której istnienie jest związane z normą prawną.

Jednostka organizacyjna jest więc (zdaniem MF) rozumiana jako następstwo obowiązywania normy prawnej, czyli pewna konstrukcja prawna, która służy do wyjaśnienia skutków oddziaływania normy prawnej na zachowanie poszczególnych ludzi i zrzeszeń (korporacji), w jakie łączą się ludzie dla osiągnięcia różnych celów (zob. J. Frąckowiak. Jednostka organizacyjna jako substrat osoby prawnej i ustawowej (w:) Rozprawy prawnicze, Księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogieło, W. Popiołek., M. Szpinar, Kraków 2005, s. 901).

Uwzględniając tezy uchwały SN z dnia 26 stycznia 1996 r., sygn. akt III CZP 111/95 oraz wyroków: I SA/Wr 348/05 z dnia 26 lutego 2007 r., I SA/Gd 864/13 z dnia 15 października 2013 r.) należy mieć na uwadze, że dla uzyskania statusu jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej wystarczające jest posiadanie przez dany podmiot przynajmniej jednego z poniżej wymienionych atrybutów, a mianowicie:

1) posiadanie struktury organizacyjnej,

2) działanie za pośrednictwem organów,

3) zdolność prawna w zakresie prawa materialnego,

4) zdolność procesowa i sądowa,

5) zdolność upadłościowa i układowa,

6) posiadanie własnego majątku,

7) odpowiedzialność własnym majątkiem za zobowiązania.

W kontekście przedstawionych wyjaśnień, przy ocenie jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, dla potrzeb systemu podatkowego istotne jest (relewantne) aby była to jednostka mająca odpowiedni stopień zorganizowania (wyodrębnienia), umożliwiający występowanie w obrocie prawnym. Przy definiowaniu takiej jednostki należy uwzględniać takie elementy jak: odrębność organizacyjna założyciela, autonomia w sferze majątkowej, posiadanie odrębnych organów zarządzających, których działania lub zaniechania mogą być przypisane temu podmiotowi oraz możliwości samodzielnego uczestnictwa w obrocie gospodarczym. Przedstawiony pogląd w kwestii określenia „jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej” podziela także Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przedstawiając powyższe Minister Finansów zaznaczył, że nie podziela poglądów posła w kwestii nieuznania wszystkich komitetów wyborczych za jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zadaniem komitetów wyborczych jest zgłaszanie kandydatów oraz prowadzenie kampanii wyborczej na ich rzecz.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn.zm.) mogą być tworzone:

- komitety wyborcze partii politycznych,

- koalicyjne komitety wyborcze,

- komitety wyborcze organizacji,

- komitety wyborcze wyborców. Komitety wyborcze, tworzone przez organizacje (społeczne, stowarzyszenia) i wyborców, o których mowa w przepisach art. 88-90 ustawy – Kodeks wyborczy, posiadające:

- odrębność organizacyjną założyciela,

- autonomię w sferze majątkowej,

- odrębne organy zarządzające, (pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy powołany spośród osób wchodzących w skład komitetu wyborczego) do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, których działania lub zaniechania mogą być przypisane komitetowi wyborczemu

spełniają kryteria zakwalifikowania do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, do których stosuje się przepisy podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast komitety wyborcze partii politycznych i koalicyjne komitety wyborcze, zgodnie z art. 28 ustawy o partiach politycznych nie posiadają odrębności finansowej od partii. I tak adresatem subwencji przysługującej z budżetu państwa nie jest komitet wyborczy lecz partia polityczna albo w odpowiedniej proporcji koalicjant wyborczy.


Partia polityczna, a nie komitet wyborczy, tworzy Fundusz Wyborczy partii politycznej, w celu finansowania udziału partii w wyborach, stanowiący prawnie dozwolone źródło zasilania finansowego, z których komitet wyborczy może pozyskiwać środki na pokrycie wydatków związanych z kampanią wyborczą (art. 132 ustawy – Kodeks wyborczy). Partia polityczna a nie jej komitet wyborczy składa sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego partii politycznej (art. 38 ust. 1 ustawy).

Zdaniem Ministra Finansów realizacja przez komitety wyborcze partii politycznych lub koalicyjne komitety wyborcze celów statutowych partii politycznych i celów statutowych koalicjantów, brak samodzielności finansowej oraz ograniczona samodzielność występowania w obrocie prawnych nie pozwala na uznanie komitetów wyborczych partii politycznych (koalicyjnych komitetów wyborczych) za odrębnych od partii politycznych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z tym nie można uznać komitetów wyborczych partii politycznych i koalicyjnych komitetów wyborczych za odrębne od partii politycznych jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej. Oznacza to, że do komitetów wyborczych partii politycznych i koalicyjnych komitetów wyborczych ma zastosowanie art. 40 ustawy o partiach politycznych, na mocy którego do opodatkowania partii politycznych stosuje się przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odmienna interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2012 roku

Warto w tym kontekście zauważyć, że w wydanej 9 lutego 2012 r. interpretacji podatkowej (nr IPPB5/423-1147/11-3/AM) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odpowiadając na pytanie o podmiotowość podatkową partyjnego komitetu wyborczego stwierdził:

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, komitet wyborczy partii politycznej, jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek złożenia deklaracji podatkowej CIT-8 został nałożony na podatników przepisem art. 27 ust. 1, zgodnie z którym Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

A zatem odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego deklaracje podatkowe w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych składa odrębnie partia polityczna i odrębnie komitet wyborczy.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.