REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy składki na ubezpieczenie OC mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

TAX-ES Kancelaria doradztwa podatkowego
Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa podatkowego dla klientów biznesowych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych.
Czy składki na ubezpieczenie OC mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
Czy składki na ubezpieczenie OC mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

REKLAMA

REKLAMA

Składki na ubezpieczenie OC a koszty. Wielu podatników opłaca składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) swoich pracowników, czy członków zarządu i innych organów spółek. Czy te składki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna.

Co jest kosztem podatkowym?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
Powyższy przepis wskazuje, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został on poniesiony. Wydatek zostanie bowiem uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

Autopromocja

W interpretacjach podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych podnosi się, że podatnicy (spółki) nie mają możliwości rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu sfinansowania ubezpieczenia – członków zarządu lub pozostałych osób pełniących w spółce kluczowe stanowiska – chroniącego tak naprawdę te osoby fizyczne a nie daną spółkę,  przed odpowiedzialnością cywilną. Argumentem, który przekonuje za uznaniem takich wydatków za niestanowiących kosztu uzyskania przychodów jest właśnie to, że takie ubezpieczenie chroni nie samą spółkę lecz podmioty trzecie. Tym samym brak jest wymaganego związku między poniesieniem wydatku na takie ubezpieczenie a przychodem samej spółki  lub zabezpieczeniem bądź zachowaniem źródła przychodów. Poza tym uznawane jest, że taki wydatek został poniesiony na rzecz ubezpieczonych osób, a nie na rzecz spółki.

Na powyższe wskazuje np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 marca 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.29.2018.1.AW czy w interpretacji indywidualnej z dnia 31 sierpnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.160.2018.3.PB.

W kontekście powyższego, dodatkowo warto wskazać na wyłączenia znajdujące się w art. 16 ustawy o CIT, które odnoszą się wprost do wydatków ponoszonych na rzecz osób pełniących określone funkcje w spółce, czy też na rzecz pracowników.

Składki ubezpieczeniowe – członkowie władz spółki

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z powyższego wynika więc, że tylko wynagrodzenia członków tych organów są kosztem podatkowym spółki, natomiast inne wydatki ponoszone na ich rzecz już nie.

Składki ubezpieczeniowe – osoby pełniące określone funkcje (księgowość, kadry, itp.)

Jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151), jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:
a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Kosztem uzyskania przychodów mogą być więc opłacone przez pracodawcę składki z tytułu zawartych lub odnowionych na rzecz pracowników umów ubezpieczenia, ale tylko niżej wskazanych:

- na życie (grupa 1, dział I),

- na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3, dział I),

- wypadkowego i chorobowego, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń grupy 1-4 działu I (grupa 5, dział I),

- wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (grupa 1, dział II),

- choroby (grupa 2, dział II).

Składki z tytułu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej mieszczą się zaś w dziale II, grupa 10-13, a więc nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu spółki opłacającej takie składki na rzecz objętych ubezpieczeniem członków zarządu czy osób pełniących określone funkcje w spółce na podstawie umowy o pracę.

Ważne!
Nie stanowią zatem kosztów uzyskania przychodów składki płacone z tytułu umów ubezpieczenia OC, bez względu na to, czy takie ubezpieczenie obejmuje pracowników, czy osoby funkcjonujące w spółce na podstawie innych stosunków prawnych (np. członków zarządu, rad nadzorczych, itp.).

Autopromocja

Podobnie omawiany problem interpretują również sądy administracyjne, które wyłączają takie wydatki z kosztów na podstawie samego ogólnego przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Przykładowo w wyroku NSA z 15 września 2013 r., sygn. akt II FSK 2924/11, Sąd zauważył, że: „(…) zasadniczą zatem - w świetle regulacji art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. - pozostaje odpowiedź na pytanie, czy wydatki poniesione przez Spółkę z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób wchodzących w skład zarządu Spółki - mogą przyczynić się do powstania przychodu bądź zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. Zdaniem składu orzekającego na tak postawione pytanie odpowiedź może być tylko negatywna. Poniesiony bowiem przez Spółkę wydatek de facto to nie Spółce przyniesie ewentualne korzyści ale ubezpieczonym tj. członkom zarządu, gdyż to te osoby - jak wskazała Spółka we wniosku o udzielenie interpretacji - będą beneficjantami ubezpieczenia. W konsekwencji oznacza to, że Spółka poniesie wydatek, który w żaden sposób nie przyczyni się do powstania po jej stronie przychodu czy zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu, a to oznacza, że wydatek nie zostanie poniesiony w celu, który stanowi warunek sine gua non uznania go za koszt podatkowy w świetle art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.”

Ważne jest, że powyższe interpretacje i wyroki dotyczą sytuacji, w których wskazane zostało, że wnioskodawca – spółka, finansująca ubezpieczenie jest ubezpieczającym zaś ubezpieczonym są określone osoby fizyczne (np. członkowie zarządu bądź osoby pełniące kluczowe stanowiska w spółce). Dzięki temu ewentualna realizacja praw z tytułu tego ubezpieczenia powoduje uniknięcie odpowiedzialności cywilnej tylko tych osób, a nie samej spółki, przez co uznawane było, że sam wnioskodawca  nie odnosi żadnych korzyści z tytułu płacenia takich składek.

Ważne!
Nie da się zatem ukryć, że wysoce ryzykowne jest zaliczanie przedmiotowych składek do kosztów uzyskania przychodów przez podatników, ponieważ należałoby uznać, że składki takie są płacone po części w interesie spółki, a po części mimo wszystko w interesie osób fizycznych.

Kiedy można zaliczyć składki na ubezpieczenie OC do kosztów uzyskania przychodów?

Jest jednak pewne rozwiązanie. Organy podatkowe dopuszczają bowiem w niektórych sytuacjach zaliczenie wydatku ponoszonego na składkę ubezpieczeniową do kosztów uzyskania przychodów.

Możliwość taka dotyczy po pierwsze sytuacji, w której dana spółka ma możliwość ustalenia kwoty składki odnoszącej się do poszczególnych zakresów ubezpieczenia – a więc odpowiednio do ubezpieczenia spółki i do ubezpieczenia osób fizycznych. W takim przypadku wskazuje się, że płacona składka, w części dotyczącej bezpośrednio ubezpieczenia spółki, może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Powyższe potwierdza wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna z dnia 20 października 2011 r. nr IPTPB3/423-128/11-4/GG. Organ podatkowy wskazał, że: „(…) jeżeli Wnioskodawca opłaca składkę na ubezpieczenie pracowników w pakiecie i nie ma możliwości ustalenia kwoty składki odnoszącej się do poszczególnych zakresów ubezpieczenia, opłacona składka nie stanowi dla Wnioskodawcy kosztu uzyskania przychodu na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 59 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast opłacona przez Wnioskodawcę składka, w części obejmującej koszty leczenia i assistance może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy przy spełnieniu warunków wynikających z regulacji art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
”.

Również, jeżeli spółka jest w stanie wyodrębnić do osobnej polisy ochronę dotyczącą jej samej, to wydatki poniesione w związku z taką polisą będą mogły stanowić koszt podatkowy.

Aprobatę dla uznania takiej składki ubezpieczeniowej za koszt podatkowy, wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2018 r. nr 0111-KDIB2-2.4010.33.2018.1.MZ, w której wskazał: „(…) W kontekście powyższego, umowa ubezpieczenia od strat poniesionych przez Spółkę na skutek uchybień w działaniu osób wchodzących w skład jej organów (zarządu lub rady nadzorczej), którą zamierza zawrzeć Spółka (Wnioskodawca) będzie chronić jej interesy a nie interesy osób odpowiedzialnych za szkodę. Podmiotem uprawnionym do odbioru ubezpieczenia również będzie Spółka (Wnioskodawca). Objęcie umową ubezpieczeniową jest zatem racjonalnym działaniem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który zabezpiecza swój interes dostępnymi na rynku ubezpieczeniowym produktami ubezpieczeniowymi. Reasumując, w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składka na ubezpieczenie z tytułu umowy ubezpieczenia Spółki od strat poniesionych na skutek uchybień w działaniu jej organów, będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów. Tym samym Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z opłaceniem przez Spółkę składki na ubezpieczenie z ww. tytułu.”

Sandra Przybylska-Pałka, starszy konsultant podatkowy w TAX-ES kancelaria doradztwa podatkowego dr Ewelina Skwierczyńska

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA