Kategorie

Wynajęcie loży VIP na stadionie a koszty podatkowe

Wynajęcie loży VIP na stadionie a koszty podatkowe
Wynajęcie loży VIP na stadionie a koszty podatkowe
Koszty podatkowe a reprezentacja. Koszty wynajęcia loży VIP na stadionie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jest to bowiem wydatek o charakterze reprezentacyjnym, a tego typu wydatki nie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 sierpnia 2021 r.

Spółka wynajmuje lożę VIP na stadionie

O interpretację podatkową wystąpiła pewna Spółka Akcyjna, która wynajęła lożę VIP od Klubu, który jest dzierżawcą Stadionu Miejskiego w pewnym mieście. Zapłata za wynajem loży następuje w drodze kompensacji należności, które Spółka posiada wobec Klubu będącego dzierżawcą stadionu. Najem loży VIP i inne prawa i obowiązku stron zostały uregulowane w umowie zatytułowanej "Porozumienie kompensacyjne". 

Na podstawie Porozumienia Spółka ma prawo m.in. do:

 • używania loży VIP,
 • czterech miejsc parkingowych usytuowanych w garażu podziemnym Stadionu,
 • otrzymania obsługi kelnerskiej i standardowego cateringu,
 • używania tytułu „Oficjalny członek Biznes Klubu (…)” w działaniach marketingowych i PR,
 • zapewnienia ekspozycji logotypu Spółki na stronie internetowej Klubu,
 • umożliwienia ekspozycji informacji reklamowych dotyczących przedsiębiorstwa Spółki na froncie loży, od strony płyty głównej boiska mieszczącego się na Stadionie,
 • umożliwienie ekspozycji informacji reklamowych Spółki przy wejściu do loży.

Spółka ma prawo korzystać z loży w dniach i godzinach otwarcia Stadionu, z pewnymi wyjątkami. W Porozumieniu wskazano, że co do zasady loża VIP zostaje udostępniona Spółce:

 • w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 lub innych każdorazowo uzgodnionych z Klubem,
 • w dniach rozgrywania w charakterze gospodarza meczów piłki nożnej na Stadionie przez drużynę (…), organizowanych przez Klub jako impreza masowa - w godzinach udostępniania Stadionu dla publiczności.

Jednocześnie w Porozumieniu wskazano, że Klub zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do trybuny Stadionu przypisanej do loży lub do loży w przypadku:

 • odbywania na Stadionie, w tym w szczególności na płycie boiska, treningów drużyn piłkarskich, w tym w szczególności treningów pierwszej drużyny seniorów (…), zamkniętych dla dziennikarzy i obserwatorów postronnych,
 • rozgrywania w charakterze gospodarza meczów piłki nożnej na Stadionie przez pierwszy zespół seniorów (…) organizowanych w innej formie niż impreza masowa lub meczów, do których decyzją uprawnionych organów dostęp został ograniczony,
 • odbywania się na stadionie imprez, koncertów lub innych wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez inny podmiot niż Klub, a także wynajęcia Stadionu lub trybuny osobie trzeciej,
 • remontów, prac adaptacyjnych oraz innych zdarzeń uniemożliwiających korzystanie z loży lub stadionu.

We wniosku o interpretację Spółka wskazała, że w wynajętej loży VIP odbywają się spotkania, szkolenia i inne wydarzenia realizowane zarówno z kontrahentami, jak i pracownikami Spółki. Loża użytkowana jest przede wszystkim do celów spotkań i szkoleń pracowników, kadry kierowniczej oraz innych spotkań biznesowych - w trakcie dni pracy, co wynika również z Porozumienia kompensacyjnego z Klubem.

Infrastruktura loży pozwala na przeprowadzanie rozmów i negocjacji biznesowych z kontrahentami, partnerami i pracownikami Spółki. Miejsce to zostało wybrane przez Spółkę w celu zapewnienia pracownikom oraz kontrahentom komfortu powszechnie wymaganego przy określonej wadze wydarzeń wewnętrznych (spotkań kadry wyższego stopnia, czy szkoleń), w tym spotkań wewnętrznych z elementami integracji, a także spotkań biznesowych i negocjacyjnych.

Ze względu na rozmiary loży, zachowany jest odpowiedni dystans społeczny - 1,5 m - co pozwala Spółce wypełnić podstawowe zasady bezpieczeństwa związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ponadto Spółka wskazała, że w ramach ww. Porozumienia, realizuje także cele reklamowe - celom tym służy przede wszystkim zamieszczanie informacji reklamowych o Spółce, w tym logotypu Spółki w loży, na stronie internetowej oraz na płycie boiska.

Czy wynajem loży na stadionie jest kosztem uzyskania przychodów?

Spółka nie była pewna, czy koszty wynajmu loży VIP na stadionie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dlatego zadała to pytanie Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej we wniosku o interpretację podatkową.

Zdaniem Spółki jest to koszt uzyskania przychodów, bo najem loży służy zaspokajaniu zwykłych, codziennych potrzeb Spółki, jego klientów, pracowników, a ponadto realizowany jest tu cel reklamowy.

Dyrektor KIS: Najem loży VIP to reprezentacja. Taki wydatek nie jest kosztem podatkowym

Ze Spółką nie zgodził się  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji indywidualnej z 24 sierpnia 2021 r. uznał on, że wydatki poniesione przez Spółkę na wynajem loży VIP na stadionie nie mogą stanowić dla niej kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Zdaniem organu podatkowego najem loży pełni przede wszystkim funkcję reprezentacyjną, a koszty reprezentacji są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

Czym jest reprezentacja?

W długim uzasadnieniu swojej decyzji Dyrektor KIS wyjaśnił m.in. jak rozumieć pojęcie reprezentacji użyte w ww. art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Bowiem w przepisach ustawy o CIT ani w żadnych innych przepisach polskiego prawa podatkowego nie znajdziemy legalnej definicji tego słowa.
Organ podatkowy wskazał, że słowo to pochodzi z języka łacińskiego „repraesentatio” i oznacza: „wizerunek”. Zatem „reprezentacja” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie „reprezentacja”, kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia. Należy bowiem wyjaśnić, że kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności m.in. była w przeszłości wypracowana przez orzecznictwo jako wyróżnik pojęcia „reprezentacja”.
Celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności itp., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając zatem, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny należy patrzeć przez pryzmat właśnie ich celu. Jeśli wyłącznym lub dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny.

Takie rozumienie pojęcia reprezentacja jest również podzielane przez sądy administracyjne (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - w składzie 7 sędziów-  z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11) i ministra finansów (zob. interpretacja ogólna z 25 listopada 2013 r. Nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521)

Zatem reprezentacją są działania (i związane z tymi działaniami wydatki i koszty) mające na celu stworzenie i utrwalenie jak najkorzystniejszego wizerunku danego podmiotu (np. spółki, przedsiębiorcy) na zewnątrz, to jest w relacji z kontrahentami, klientami i potencjalnymi klientami, gośćmi. Reprezentacja to też działania akcentujące renomę danego podmiotu i poszanowanie przez niego kontrahenta. Działania reprezentacyjne zmierzają do stworzenia dobrego, prestiżowego wizerunku, pozycji danego podmiotu jako wiarygodnego, renomowanego przedsiębiorcy, co oczywiście może się przełożyć na nawiązywanie nowych lub też podtrzymywanie dotychczasowych relacji biznesowych.

Jaki jest główny cel wynajęcia loży?

Dyrektor KIS dostrzegł co prawda elementy reklamowe w opisywanym przez Spółkę Porozumieniu kompensacyjnym (a reklama nie jest wyłączona z kosztów podatkowych), uznał jednak, że oceniając wydatki związane z wynajęciem loży VIP należy wziąć pod uwagę całościowy charakter tych działań. Dla prawidłowej kwalifikacji poniesionych z tego tytułu kosztów najważniejszym jest bowiem wyraźne ustalenie głównego celu podejmowanych czynności i związanych z nim wydatków oraz wskazanie potencjalnych korzyści oczekiwanych w związku z tym przedsięwzięciem.

A głównym celem wynajęcia loży VIP na stadionie jest wg Dyrektora KIS kreowanie elitarnego, prestiżowego wizerunku Spółki na zewnątrz (czyli reprezentacja). 

Organ podatkowy stwierdził, że podstawowym celem wynajęcia loży na stadionach, salach sportowo-widowiskowych jest uczestnictwo, udział w szeregu imprezach sportowych, muzycznych, artystycznych w warunkach i na zasadach odbiegających od standardowych – tj. w warunkach komfortowych czy wręcz ekskluzywnych. A możliwość wynajęcia loży VIP (z różnych przyczyn: w tym z uwagi na cenę oraz dostępność /ograniczoną liczbę/ takich lóż) nie jest dostępna dla każdego.

Dyrektor KIS dostrzegł także argument Spółki, że loża służy także jako miejsce spotkań pracowników i innych spotkań biznesowych. Jednak zdaniem organu podatkowego wydatków ponoszonych na wynajem loży VIP nie można uznać jako niezbędnych do realizacji celów spotkań biznesowych. (...) Zaproszenie kontrahentów czy pracowników Spółki do loży nie jest warunkiem niezbędnym bez którego nie mogłyby się odbyć spotkania, szkolenia, rozmowy czy negocjacje biznesowe. Wydatki te mają zatem na celu wykreowanie pozytywnego wizerunku wobec osób trzecich.

Czym różni się reprezentacja od reklamy?

To bardzo ważne rozróżnienie z praktycznego punktu widzenia, bo o ile koszty reprezentacji są wyłączone z kosztów podatkowych -  to wydatki na reklamę (co do zasady) podlegają odliczeniu od przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Odnośnie ew. charakteru reklamowego wynajęcia loży, Dyrektor KIS zauważył, że przepisy podatkowe nie zawierają legalnej definicji pojęcia reklamy. A wg Słownika Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka (wyd. PWN z 1996 r., tom III s. 37), reklamą jest „rozpowszechnianie informacji o towarach ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie czegoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio telewizję; środki (np. plakaty, napisy, ogłoszenia, itp.) służące temu celowi”. Chodzi więc o zachwalanie produktów, usług czy towarów danego producenta lub sprzedawcy, skłonienie ludzi do ich nabywania.

Zdaniem organów podatkowych: Zasadnym jest przyjęcie rozumienia „reklamy” w sposób funkcjonalny, tzn. jako wszelkie celowe działania podatnika mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o oferowanych przez niego produktach lub usługach, działania których celem jest kształtowanie popytu, poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach bądź usługach, ich cechach i przeznaczeniu, w celu zachęcenia do nabywania towarów, bądź usług od tego właśnie a nie innego podmiotu gospodarczego (B. Brzeziński, M. Kalinowski, Podatek dochodowy od osób prawnych, Komentarz, Warszawa 1997, s. 159; zob. też wyrok NSA z dnia 10 listopada 1999 r., sygn. akt I SA/Lu 1030/98, LEX nr 46935).

Podstawowa zatem różnica jest taka, że reprezentacja to działania mające na celu pozytywne kształtowanie i rozpowszechnianie wizerunku podatnika, a reklama to działania mające na celu kształtowanie i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku towarów i usług danego podatnika.

W PIT podobnie

Warto też wskazać, że analogiczne przepisy do tych wyżej wymienionych z ustawy o CIT, obowiązują również w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i stosuje się je do przedsiębiorców płacących PIT na zasadach ogólnych (tj. wg skali podatkowej).

Paweł Huczko

Źródło: interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.243.2021.1.NL).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.