Kategorie

Czy od zasądzonej odprawy rentowej należy pobrać zaliczkę

Tomasz Król
Ekspert podatkowy
inforCMS
Sąd zasądził od naszej spółki na rzecz byłego pracownika odprawę rentową. Czy od zasądzonej przez sąd odprawy rentowej w kwocie 2100 zł należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy kwotę 2100 zł traktować jako brutto czy netto? Czy wyliczona kwota odsetek od zaległej odprawy rentowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

RADA

Od zasądzonej przez sąd odprawy rentowej należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy. Kwota 2100 zł jest kwotą brutto, zakładając, że jest to kwota odprawy bez odsetek. Obliczając zaliczkę, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu w wysokości podstawowych pracowniczych kosztów za jeden miesiąc (w 2009 r. 111,25 zł). Wypłacona odprawa rentowa nie jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wypłacone odsetki od zaległej odprawy rentowej są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz ze składek ZUS.

UZASADNIENIE

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (art. 921 Kodeksu pracy). Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Jest to świadczenie jednorazowe. Pracownik spełni podstawowy warunek otrzymania odprawy, gdy faktycznie przejdzie na rentę. Nie wystarczy tylko uzyskać prawa do renty. Wysokość odprawy ustala się tak samo jak ekwiwalent pieniężny za urlop (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy). Co do zasady odprawa przysługuje w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, ale przepisy szczególne mogą przewidywać wyższe jej wielkości. Przykładowo art. 62b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, że pracownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.

Odprawa staje się wymagalna w dacie przejścia na emeryturę lub rentę. W przypadku niewypłacenia jej w terminie należy doliczyć odsetki.

Odprawa jako przychód ze stosunku pracy

Reklama

Odprawa rentowa podlega opodatkowaniu zarówno gdy zostanie wypłacona przez pracodawcę dobrowolnie, jak i gdy zasądzi ją sąd. Nie znajdzie tu zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 3 updof. Przepis ten stwierdza, że wolne od podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych przepisów. Zwolnienie to dotyczy odszkodowań i zadośćuczynień, a odprawa rentowa nie jest tego typu świadczeniem. W rozumieniu updof odprawę rentową traktujemy jako przychód ze stosunku pracy. Bez znaczenia jest to, że w momencie wypłaty odprawy stron nie łączy już stosunek pracy. Przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie wypłaty odprawy.

Jeżeli pracodawca dokonał wypłaty odprawy przelewem, momentem uzyskania przychodu ze stosunku pracy jest moment wypłaty (obciążenia rachunku pracodawcy), a nie dzień, w którym wynagrodzenie wpłynie na rachunek pracownika (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2008 r., nr IPPB2/415-496/08-2/AS).

WAŻNE!

Odprawę rentową traktujemy jako przychód ze stosunku pracy. Bez znaczenia jest to, że w momencie wypłaty stron nie łączy już stosunek pracy. Przychód ten powstaje w momencie wypłaty odprawy.

Koszty uzyskania przy obliczaniu zaliczki

Reklama

Organy podatkowe potwierdzają, że przy obliczaniu zaliczki na podatek od wypłacanej odprawy rentowej zakład pracy ma prawo zastosować koszty uzyskania przychodów w miesięcznej wysokości z miesiąca wypłaty odprawy, nawet jeżeli wypłata odprawy ma miejsce po ustaniu zatrudnienia. Tak uznał m.in. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach w postanowieniu z 25 sierpnia 2006 r., nr PD/415-16/06.

Jak wynika z art. 921 § 1 Kodeksu pracy - pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Wypłacone świadczenie ma więc ścisły związek ze stosunkiem pracy; gdyby ten nie istniał, zobowiązanie do wypłaty by nie powstało. Odprawa rentowa jest świadczeniem, które może otrzymać tylko pracownik, gdyż jego podstawą jest stosunek pracy. Wobec tego wypłacona odprawa rentowa stanowi wynagrodzenie ze stosunku pracy i dlatego też, w przypadku jej wypłaty, mimo że została wypłacona po ustaniu zatrudnienia, należy zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości przysługującej pracownikowi, w miesięcznej wysokości z miesiąca wypłaty odprawy.

WAŻNE!

Przy obliczaniu zaliczki na podatek od wypłacanej odprawy rentowej zakład pracy ma prawo zastosować koszty uzyskania przychodów w miesięcznej wysokości z miesiąca wypłaty odprawy, nawet jeżeli wypłata odprawy ma miejsce po ustaniu zatrudnienia.

 

Zakład pracy może zastosować podstawową normę miesięcznych kosztów uzyskania przychodów (w 2009 r. 111,25 zł), nawet jeżeli uzyskujący odprawę w okresie zatrudnienia korzystał z miesięcznych kosztów dla dojeżdżającego (w 2009 r. 139,06 zł). Z dniem ustania zatrudnienia traci moc oświadczenie pracownika, na podstawie którego zakład pracy stosował podwyższoną normę miesięcznych kosztów uzyskania przychodów. Przy tym, obiektywnie biorąc, po ustaniu zatrudnienia pracownik nie może już dojeżdżać do pracy. Ten argument również przemawia za tym, aby przy wypłacie odprawy zakład pracy nie stosował podwyższonej normy kosztów dla dojeżdżającego.

PRZYKŁAD

Pracownik przeszedł na rentę z dniem 1 czerwca 2009 r. Z tego powodu z dniem 31 maja 2009 r. ustało jego zatrudnienie w zakładzie pracy. W okresie zatrudnienia do rozliczenia wynagrodzenia pracownika pracodawca stosował koszty uzyskania dla dojeżdżającego (miesięcznie 139,06 zł). Wypłata odprawy rentowej nastąpiła 1 czerwca. Przy pobraniu zaliczki od tej odprawy zakład pracy prawidłowo zastosował koszty miesięczne w wysokości podstawowej, czyli 111,25 zł.

Wypłacona odprawa rentowa nie jest natomiast podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Odprawa ta nie jest również zaliczana do podstawy ubezpieczenia zdrowotnego. Przy wypłacie odprawy rentowej zakład pracy powinien więc pobrać wyłącznie zaliczkę (w 2009 r. według stawki 18%). Podstawą jej wyliczenia jest przychód pomniejszony o miesięczne koszty uzyskania przychodu według podstawowej normy (111,25 zł). Przy obliczaniu zaliczki od odprawy pracodawca nie powinien potrącać również 1/12 kwoty wolnej (w 2009 r. 46,34 zł), nawet jeżeli potrącenie to stosował przy rozliczaniu wynagrodzeń tej osoby w trakcie zatrudnienia. Z dniem ustania zatrudnienia traci moc oświadczenie pracownika, na podstawie którego zakład pracy dokonywał takiego potrącenia.

PRZYKŁAD

Pracownik przeszedł na rentę z dniem 1 września 2008 r. Z tego powodu z dniem 31 sierpnia 2008 r. ustało jego zatrudnienie w zakładzie pracy. Wypłata odprawy rentowej nastąpiła dopiero 2 lutego 2009 r. po uprawomocnieniu się wyroku sądowego w tej sprawie. Kwota odprawy wynosiła 2100 zł brutto. Przy pobraniu zaliczki od tej odprawy zakład pracy prawidłowo zastosował koszty w wysokości 111,25 zł. Zaliczka wynosić więc będzie 358 zł = (2100 - 111,25 zł) x 18% = 1989 zł (po zaokrągleniu) x 18%. Uzyskany przychód z tytułu odprawy były pracownik rozliczy w zeznaniu rocznym za 2009 r. jako przychód ze stosunku pracy (będzie to PIT-37, przy założeniu, że osoba ta w 2009 r. oprócz odprawy rozliczanej ze stosunku pracy uzyskała wyłącznie rentę). Zakład pracy będzie musiał rozliczyć wypłaconą odprawę w deklaracji PIT-4R składanej za 2009 r.

Odsetki od zaległej odprawy

W odróżnieniu od samej odprawy rentowej odsetki od nieterminowo wypłaconej odprawy są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 updof. Przepis ten stanowi, że zwolnione z opodatkowania są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy. Od odsetek z tytułu świadczeń ze stosunku pracy nie naliczamy także składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Takie stanowisko zajął Prezes ZUS w piśmie z 7 marca 2001 r. (znak: FUu 077-7/01), po uzgodnieniu stanowiska z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (pismo z 23 listopada 2000 r., znak: U.520-333/2000).

WAŻNE!

Odsetki od nieterminowo wypłaconej odprawy są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 updof.

• art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 58, poz. 485

• art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 95, art. 31 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 69, poz. 587

• § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 43, poz. 2434

Tomasz Król

konsultant ds. podatkowych

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.