Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy od zasądzonej odprawy rentowej należy pobrać zaliczkę

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
inforCMS
Sąd zasądził od naszej spółki na rzecz byłego pracownika odprawę rentową. Czy od zasądzonej przez sąd odprawy rentowej w kwocie 2100 zł należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy kwotę 2100 zł traktować jako brutto czy netto? Czy wyliczona kwota odsetek od zaległej odprawy rentowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

RADA

Od zasądzonej przez sąd odprawy rentowej należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy. Kwota 2100 zł jest kwotą brutto, zakładając, że jest to kwota odprawy bez odsetek. Obliczając zaliczkę, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu w wysokości podstawowych pracowniczych kosztów za jeden miesiąc (w 2009 r. 111,25 zł). Wypłacona odprawa rentowa nie jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wypłacone odsetki od zaległej odprawy rentowej są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz ze składek ZUS.

UZASADNIENIE

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (art. 921 Kodeksu pracy). Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Jest to świadczenie jednorazowe. Pracownik spełni podstawowy warunek otrzymania odprawy, gdy faktycznie przejdzie na rentę. Nie wystarczy tylko uzyskać prawa do renty. Wysokość odprawy ustala się tak samo jak ekwiwalent pieniężny za urlop (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy). Co do zasady odprawa przysługuje w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, ale przepisy szczególne mogą przewidywać wyższe jej wielkości. Przykładowo art. 62b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, że pracownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.

Odprawa staje się wymagalna w dacie przejścia na emeryturę lub rentę. W przypadku niewypłacenia jej w terminie należy doliczyć odsetki.

Odprawa jako przychód ze stosunku pracy

Odprawa rentowa podlega opodatkowaniu zarówno gdy zostanie wypłacona przez pracodawcę dobrowolnie, jak i gdy zasądzi ją sąd. Nie znajdzie tu zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 3 updof. Przepis ten stwierdza, że wolne od podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych przepisów. Zwolnienie to dotyczy odszkodowań i zadośćuczynień, a odprawa rentowa nie jest tego typu świadczeniem. W rozumieniu updof odprawę rentową traktujemy jako przychód ze stosunku pracy. Bez znaczenia jest to, że w momencie wypłaty odprawy stron nie łączy już stosunek pracy. Przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie wypłaty odprawy.

Jeżeli pracodawca dokonał wypłaty odprawy przelewem, momentem uzyskania przychodu ze stosunku pracy jest moment wypłaty (obciążenia rachunku pracodawcy), a nie dzień, w którym wynagrodzenie wpłynie na rachunek pracownika (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2008 r., nr IPPB2/415-496/08-2/AS).

WAŻNE!

Odprawę rentową traktujemy jako przychód ze stosunku pracy. Bez znaczenia jest to, że w momencie wypłaty stron nie łączy już stosunek pracy. Przychód ten powstaje w momencie wypłaty odprawy.

Koszty uzyskania przy obliczaniu zaliczki

Organy podatkowe potwierdzają, że przy obliczaniu zaliczki na podatek od wypłacanej odprawy rentowej zakład pracy ma prawo zastosować koszty uzyskania przychodów w miesięcznej wysokości z miesiąca wypłaty odprawy, nawet jeżeli wypłata odprawy ma miejsce po ustaniu zatrudnienia. Tak uznał m.in. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach w postanowieniu z 25 sierpnia 2006 r., nr PD/415-16/06.

Jak wynika z art. 921 § 1 Kodeksu pracy - pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Wypłacone świadczenie ma więc ścisły związek ze stosunkiem pracy; gdyby ten nie istniał, zobowiązanie do wypłaty by nie powstało. Odprawa rentowa jest świadczeniem, które może otrzymać tylko pracownik, gdyż jego podstawą jest stosunek pracy. Wobec tego wypłacona odprawa rentowa stanowi wynagrodzenie ze stosunku pracy i dlatego też, w przypadku jej wypłaty, mimo że została wypłacona po ustaniu zatrudnienia, należy zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości przysługującej pracownikowi, w miesięcznej wysokości z miesiąca wypłaty odprawy.

WAŻNE!

Przy obliczaniu zaliczki na podatek od wypłacanej odprawy rentowej zakład pracy ma prawo zastosować koszty uzyskania przychodów w miesięcznej wysokości z miesiąca wypłaty odprawy, nawet jeżeli wypłata odprawy ma miejsce po ustaniu zatrudnienia.

 

Zakład pracy może zastosować podstawową normę miesięcznych kosztów uzyskania przychodów (w 2009 r. 111,25 zł), nawet jeżeli uzyskujący odprawę w okresie zatrudnienia korzystał z miesięcznych kosztów dla dojeżdżającego (w 2009 r. 139,06 zł). Z dniem ustania zatrudnienia traci moc oświadczenie pracownika, na podstawie którego zakład pracy stosował podwyższoną normę miesięcznych kosztów uzyskania przychodów. Przy tym, obiektywnie biorąc, po ustaniu zatrudnienia pracownik nie może już dojeżdżać do pracy. Ten argument również przemawia za tym, aby przy wypłacie odprawy zakład pracy nie stosował podwyższonej normy kosztów dla dojeżdżającego.

PRZYKŁAD

Pracownik przeszedł na rentę z dniem 1 czerwca 2009 r. Z tego powodu z dniem 31 maja 2009 r. ustało jego zatrudnienie w zakładzie pracy. W okresie zatrudnienia do rozliczenia wynagrodzenia pracownika pracodawca stosował koszty uzyskania dla dojeżdżającego (miesięcznie 139,06 zł). Wypłata odprawy rentowej nastąpiła 1 czerwca. Przy pobraniu zaliczki od tej odprawy zakład pracy prawidłowo zastosował koszty miesięczne w wysokości podstawowej, czyli 111,25 zł.

Wypłacona odprawa rentowa nie jest natomiast podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Odprawa ta nie jest również zaliczana do podstawy ubezpieczenia zdrowotnego. Przy wypłacie odprawy rentowej zakład pracy powinien więc pobrać wyłącznie zaliczkę (w 2009 r. według stawki 18%). Podstawą jej wyliczenia jest przychód pomniejszony o miesięczne koszty uzyskania przychodu według podstawowej normy (111,25 zł). Przy obliczaniu zaliczki od odprawy pracodawca nie powinien potrącać również 1/12 kwoty wolnej (w 2009 r. 46,34 zł), nawet jeżeli potrącenie to stosował przy rozliczaniu wynagrodzeń tej osoby w trakcie zatrudnienia. Z dniem ustania zatrudnienia traci moc oświadczenie pracownika, na podstawie którego zakład pracy dokonywał takiego potrącenia.

PRZYKŁAD

Pracownik przeszedł na rentę z dniem 1 września 2008 r. Z tego powodu z dniem 31 sierpnia 2008 r. ustało jego zatrudnienie w zakładzie pracy. Wypłata odprawy rentowej nastąpiła dopiero 2 lutego 2009 r. po uprawomocnieniu się wyroku sądowego w tej sprawie. Kwota odprawy wynosiła 2100 zł brutto. Przy pobraniu zaliczki od tej odprawy zakład pracy prawidłowo zastosował koszty w wysokości 111,25 zł. Zaliczka wynosić więc będzie 358 zł = (2100 - 111,25 zł) x 18% = 1989 zł (po zaokrągleniu) x 18%. Uzyskany przychód z tytułu odprawy były pracownik rozliczy w zeznaniu rocznym za 2009 r. jako przychód ze stosunku pracy (będzie to PIT-37, przy założeniu, że osoba ta w 2009 r. oprócz odprawy rozliczanej ze stosunku pracy uzyskała wyłącznie rentę). Zakład pracy będzie musiał rozliczyć wypłaconą odprawę w deklaracji PIT-4R składanej za 2009 r.

Odsetki od zaległej odprawy

W odróżnieniu od samej odprawy rentowej odsetki od nieterminowo wypłaconej odprawy są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 updof. Przepis ten stanowi, że zwolnione z opodatkowania są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy. Od odsetek z tytułu świadczeń ze stosunku pracy nie naliczamy także składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Takie stanowisko zajął Prezes ZUS w piśmie z 7 marca 2001 r. (znak: FUu 077-7/01), po uzgodnieniu stanowiska z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (pismo z 23 listopada 2000 r., znak: U.520-333/2000).

WAŻNE!

Odsetki od nieterminowo wypłaconej odprawy są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 updof.

• art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 58, poz. 485

• art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 95, art. 31 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 69, poz. 587

• § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 43, poz. 2434

Tomasz Król

konsultant ds. podatkowych

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Sprzedaż internetowa: dropshipping. Kwestie podatkowe

  Sprzedaż internetowa może przybierać różne formy. Decyzja o sposobie prowadzenia droppshipingu, często rzutuje na kwestie wyboru formy opodatkowania. Jak formy dropshippingu wpływają na wybór formy opodatkowania? Co o droppshipingu myśli Krajowa Informacja Skarbowa oraz sądy?

  Wsteczna korekta stawek amortyzacyjnych – czy jest możliwa?

  Podatnik, który stosuje liniową metodę amortyzacji środków trwałych, zasadniczo ma możliwość samodzielnego ustalenia stawek amortyzacyjnych do maksymalnych poziomów przewidzianych w ustawie o CIT. Wątpliwości podatników wciąż jednak budzi kwestia możliwości dokonania korekty stawki „wstecz”. 

  Dochód minimalny w UE. Rada UE przyjęła zalecenie
  30 stycznia 2023 r. Rada UE przyjęła zalecenie w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego. Zalecenie to przewiduje zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia. Cele te mają być zrealizowane poprzez propagowanie odpowiedniego wsparcia dochodu w formie dochodu minimalnego oraz skutecznego dostępu do usług wspierających i podstawowych dla osób niedysponujących wystarczającymi zasobami, a także poprzez propagowanie integracji na rynku pracy osób do niej zdolnych.
  Czy ulga rehabilitacyjna obejmuje zakup bieżni?

  Podatniczka skorzystała z ulgi rehabilitacyjnej i odliczyła od dochodu wydatki na zakup bieżni. Czy miała do tego prawo? Co uznał fiskus w interpretacji?

  Przewalutowanie kredytu a przychód podatkowy

  Przewalutowanie kredytów we frankach na kredyty w polskich złotych powoduje powstanie pewnej kwoty nadwyżki dotyczącej zapłaconego kapitału i odsetek, które podlegają zwrotowi. Wysokość tych kwot zależy od liczby zapłaconych rat i wielkości kredytu, aczkolwiek stany faktyczne zawarte we wnioskach o interpretacje podatkowe pokazują, że kwoty te mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. W efekcie po stronie osób fizycznych otrzymujących zwrot nadwyżki pojawiło się uzasadnione pytanie, czy taki zwrot powinien był opodatkowany. Jedną z takich spraw zajął się organ podatkowy w ramach interpretacji sygn. 0115-KDIT2.4011.395.2022.2.RS.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – styczeń 2023

  Początek 2023 roku nie rozpieszcza oszczędzających. Większość banków pogorszyła oferty promocyjnych depozytów. Najczęściej w dół poszło oprocentowanie lub co najmniej maksymalna kwota, którą można zainwestować na preferencyjnych warunkach. 

  Substancja ekonomiczna spółki zagranicznej a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

  Wdrożenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania unormowanej, w art. 119a Ordynacji podatkowej, spowodowało wzmożenie kontroli podatkowych skupiających się głównie na podatnikach powiązanych transakcyjnie z podmiotami zagranicznymi. W toku przeprowadzania kontroli naczelną kwestią okazało się prawidłowe zdefiniowanie tzw. substancji ekonomicznej danej jednostki zagranicznej. Organy podatkowe nie posługują się w tym zakresie pożądaną praktyką wnikliwej analizy sytuacji danego podmiotu zagranicznego i jednocześnie pomijają przy tym kluczowe zagadnienie, jakim jest zakres działalności podejmowanej przez te podmioty. Liczne nieprawidłowości w tym zakresie dają podatnikom możliwość udowodnienia, że korzystają z wciąż w pełni legalnej optymalizacji podatkowej.

  Kredyty hipoteczne 2023. Zamiana WIBOR-u na WIRON - jak zmieni się rata kredytu

  Według szacunków Lendi, po zmianie wskaźnika z WOBOR-u na WIRON, dla kredytu 400 000 zł, zaciągniętego na 30 lat, wysokość miesięcznej raty może się obniżyć o blisko 400 zł. 

  Ferie zimowe 2023 - jak zaoszczędzić na wydatkach
  Na ferie zimowe w 2023 roku wybiera się co czwarty Polak. Wysokie i ciągle rosnące ceny powodują, że szukamy oszczędności. Polacy mocno tną wydatki, planując wyjazd – aż 73% będzie oszczędzać na standardzie hotelu i jego lokalizacji czy wyżywieniu – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Wiener. Co drugi przeznaczy na zimowy wyjazd do 1,5 tys. zł na osobę. Jak zauważają eksperci Wiener, rośnie jednocześnie świadomość ubezpieczeniowa Polaków, bo już ponad 60% z nich wykupi na wyjazd przynajmniej jeden rodzaj ubezpieczenia. Nadal jednak oszczędza na tym aspekcie aż 17% badanych.
  Dyrektywa w sprawie ESG - implementacja w Polsce - projekt w I kwartale 2023 r.
  Ministerstwo Finansów w I kwartale 2023 r. skieruje do konsultacji projekt implementujący dyrektywę w sprawie ESG - poinformował cytowany w komunikacie po posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego wiceminister finansów Piotr Patkowski.
  Czy samozatrudniony na zleceniu, czy umowie o dzieło ma prawo do wypoczynku?
  Rzecznik Praw Obywatelskich na skutek wniosku Związku Zawodowego Filmowców (ZZF) zwrócił się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska w kwestii możliwości podjęcia działań legislacyjnych odnośnie uregulowania w przepisach prawa do wypoczynku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (np. umowa o dzieło, czy zlecenie). Zdaniem Ministra raczej nie można tego zrobić w przepisach kodeksu pracy, czy rozporządzeniu do tego kodeksu. Natomiast możliwe jest objęcie określonej grupy zawodowej przepisami odrębnej ustawy (i uregulowanie w niej np. prawa do minimalnego, obligatoryjnego odpoczynku dobowego dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych), tak, jak to zrobiono np. w ustawie o czasie pracy kierowców, czy ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
  ZUS IWA za 2022 rok do 31 stycznia 2023 r. Kto musi złożyć?
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek ma czas na złożenie druku ZUS IWA (Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe) za 2022 rok. Dane wskazane w tym formularzu pozwolą ZUS-owi ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika w kolejnym roku składkowym (tj. od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.).
  Kredyty hipoteczne 2023/2024. Połowa pensji na ratę kredytu bez wakacji kredytowych

  Nawet około 700-800 tysięcy kredytobiorców wydawałoby dziś ponad połowę swojego wynagrodzenia na ratę złotowego kredytu mieszkaniowego – wynika z szacunków HRE Investments. Byłoby tak gdyby nie rządowe wakacje kredytowe. Te mogą zostać przedłużone jeśli nasze pensje nie będą wystarczająco szybko rosły, a RPP nie zacznie w 2023 roku obniżać stóp procentowych.

  PIT-11 za 2022 rok - do kiedy wysłać w 2023 roku

  PIT-11, czyli informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022 roku jest składana do urzędu skarbowego w 2023 roku wyłącznie elektronicznie. W jakiej formie trzeba dostarczyć PIT-11 pracownikowi lub zleceniodawcy? Do kiedy trzeba przekazać PIT-11?

  Przewodniczący PFON pozytywnie o nowelizacji kodeksu pracy dot. pracy zdalnej

  Rozwiązania przyjęte w nowelizacji kodeksu pracy, dotyczące pracy zdalnej, wpłyną pozytywnie na aktywność zawodową osób wspierających na co dzień osoby z niepełnosprawnościami - powiedział PAP dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

  Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą sporo oszczędzić dzięki Polskiemu Ładowi

  Samotnie wychowujący dziecko rodzic może zaoszczędzić. Zbliża się czas rozliczeń podatku dochodowego za 2022 rok. Osoby samotnie wychowujące dzieci powinny pamiętać, że mogą skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku i zapłacić wyższą stawkę PIT dopiero po przekroczeniu 240 tys. zł dochodu. Wspólne rozliczenie z dzieckiem może przynieść im spore oszczędności.

  Ulga termomodernizacyjna - małżonkowie mogą odliczyć w sumie 106 tys. zł. Czy faktury muszą być wystawione na oboje małżonków?
  Małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego mogą w ramach ulgi termomodernizacyjnej (o ile spełnią jej wszystkie warunki) odliczyć w sumie 106 000,- zł. Każdemu z nich bowiem przysługuje cały limit ulgi (53 tys. zł). Czy faktury dokumentujące poniesienie wydatków termomodernizacyjnych muszą być wystawione na oboje małżonków?
  PIT za 2022 rok - jak przygotować się do złożenia zeznania podatkowego?
  Niedługo rozpocznie się "sezon PIT-owy", czyli czas składania rocznych zeznań podatkowych PIT. W 2023 roku będzie to jednak trudniejsze, niż kiedykolwiek. Po raz pierwszy podatnicy będą musieli odnaleźć się w gąszczu zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Przedstawiamy największe z nich, podpowiadamy, w jaki sposób można jeszcze wpłynąć na wysokość podatku oraz sprawdzamy, jak otrzymać najszybszy możliwy zwrot podatku.
  Ceny transferowe: błędy podatników, okazja dla fiskusa

  Ceny transferowe są obecnie najczęstszym obszarem kontroli podatkowych. Wprowadzona w 2019 r. instytucja recharakteryzacji pozwala na przekwalifikowanie danej transakcji na inną, jeśli podmioty na wolnym rynku zawarłyby ją na innych warunkach. Organy opierają się niekiedy na przypuszczeniach.

  Co wiesz o ulgach w PIT? KRZYŻÓWKA

  Ulgi podatkowe PIT. Co o nich wiesz? Proponujemy krzyżówkę z tego zakresu. Ciekawi jesteśmy jak sobie poradzicie, jak dobrze znacie tematykę podatkową dotyczącą rozliczeń rocznych PIT, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie ulg podatkowych. Zapraszamy do zabawy!

  Podatek od nieruchomości 2023 – deklaracje do 31 stycznia. Ostatni dzwonek na obniżenie firmowego podatku od nieruchomości
  Z rocznymi rozliczeniami podatków możemy zwykle poczekać dłużej, przynajmniej do końca kwartału. Inaczej jest w przypadku podatku od nieruchomości - deklaracje za rok, który dopiero się rozpoczął musimy złożyć do 31 stycznia.
  Składka zdrowotna 2023 - zasady ogólne i karta podatkowa
  Jaką składkę zdrowotną płacą w 2023 roku przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (tj. wg skali podatkowej PIT), a jaką przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej? Jakie są podstawy wymiaru tych składek?
  Podatek od spadków i darowizn 2023 - wyższe kwoty wolne od 1 lipca
  W czwartek 26 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił tzw. ustawę deregulacyjną (ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych), nowelizującą kilkanaście ustaw w tym m.in. ustawę o podatku od spadków i darowizn. Ta nowelizacja przewiduje w szczególności podniesienie kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 r.
  Ulga termomodernizacyjna 2023 – jak odliczyć 53 tys. zł w rocznym zeznaniu podatkowym PIT
  W ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu (w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT) lub przychodu (w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) do 53 000 zł rocznie. Do takiego odliczenia mają prawo podatnicy PIT i osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych. Co ciekawe małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego mogą w sumie odliczyć 106 000 zł, bowiem każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł. Odliczyć można wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym. Jakie konkretnie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną? Co nowego w uldze termomodernizacyjnej w 2023 roku?
  Numer identyfikacji podatkowej

  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) to jeden z ważniejszych numerów identyfikacyjnych, jakim posługują się podmioty prawne w Polsce. Czym jest NIP? Kto musi go używać, a kto nie? Jakie informacje są zaszyfrowane w NIP?