REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy od zasądzonej odprawy rentowej należy pobrać zaliczkę

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Sąd zasądził od naszej spółki na rzecz byłego pracownika odprawę rentową. Czy od zasądzonej przez sąd odprawy rentowej w kwocie 2100 zł należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy kwotę 2100 zł traktować jako brutto czy netto? Czy wyliczona kwota odsetek od zaległej odprawy rentowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

RADA

Autopromocja

Od zasądzonej przez sąd odprawy rentowej należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy. Kwota 2100 zł jest kwotą brutto, zakładając, że jest to kwota odprawy bez odsetek. Obliczając zaliczkę, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu w wysokości podstawowych pracowniczych kosztów za jeden miesiąc (w 2009 r. 111,25 zł). Wypłacona odprawa rentowa nie jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wypłacone odsetki od zaległej odprawy rentowej są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz ze składek ZUS.

UZASADNIENIE

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (art. 921 Kodeksu pracy). Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Jest to świadczenie jednorazowe. Pracownik spełni podstawowy warunek otrzymania odprawy, gdy faktycznie przejdzie na rentę. Nie wystarczy tylko uzyskać prawa do renty. Wysokość odprawy ustala się tak samo jak ekwiwalent pieniężny za urlop (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy). Co do zasady odprawa przysługuje w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, ale przepisy szczególne mogą przewidywać wyższe jej wielkości. Przykładowo art. 62b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, że pracownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.

Odprawa staje się wymagalna w dacie przejścia na emeryturę lub rentę. W przypadku niewypłacenia jej w terminie należy doliczyć odsetki.

Odprawa jako przychód ze stosunku pracy

Odprawa rentowa podlega opodatkowaniu zarówno gdy zostanie wypłacona przez pracodawcę dobrowolnie, jak i gdy zasądzi ją sąd. Nie znajdzie tu zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 3 updof. Przepis ten stwierdza, że wolne od podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych przepisów. Zwolnienie to dotyczy odszkodowań i zadośćuczynień, a odprawa rentowa nie jest tego typu świadczeniem. W rozumieniu updof odprawę rentową traktujemy jako przychód ze stosunku pracy. Bez znaczenia jest to, że w momencie wypłaty odprawy stron nie łączy już stosunek pracy. Przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie wypłaty odprawy.

Jeżeli pracodawca dokonał wypłaty odprawy przelewem, momentem uzyskania przychodu ze stosunku pracy jest moment wypłaty (obciążenia rachunku pracodawcy), a nie dzień, w którym wynagrodzenie wpłynie na rachunek pracownika (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2008 r., nr IPPB2/415-496/08-2/AS).

WAŻNE!

Odprawę rentową traktujemy jako przychód ze stosunku pracy. Bez znaczenia jest to, że w momencie wypłaty stron nie łączy już stosunek pracy. Przychód ten powstaje w momencie wypłaty odprawy.

Koszty uzyskania przy obliczaniu zaliczki

Organy podatkowe potwierdzają, że przy obliczaniu zaliczki na podatek od wypłacanej odprawy rentowej zakład pracy ma prawo zastosować koszty uzyskania przychodów w miesięcznej wysokości z miesiąca wypłaty odprawy, nawet jeżeli wypłata odprawy ma miejsce po ustaniu zatrudnienia. Tak uznał m.in. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach w postanowieniu z 25 sierpnia 2006 r., nr PD/415-16/06.

Jak wynika z art. 921 § 1 Kodeksu pracy - pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Wypłacone świadczenie ma więc ścisły związek ze stosunkiem pracy; gdyby ten nie istniał, zobowiązanie do wypłaty by nie powstało. Odprawa rentowa jest świadczeniem, które może otrzymać tylko pracownik, gdyż jego podstawą jest stosunek pracy. Wobec tego wypłacona odprawa rentowa stanowi wynagrodzenie ze stosunku pracy i dlatego też, w przypadku jej wypłaty, mimo że została wypłacona po ustaniu zatrudnienia, należy zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości przysługującej pracownikowi, w miesięcznej wysokości z miesiąca wypłaty odprawy.

WAŻNE!

Autopromocja

Przy obliczaniu zaliczki na podatek od wypłacanej odprawy rentowej zakład pracy ma prawo zastosować koszty uzyskania przychodów w miesięcznej wysokości z miesiąca wypłaty odprawy, nawet jeżeli wypłata odprawy ma miejsce po ustaniu zatrudnienia.

 

Zakład pracy może zastosować podstawową normę miesięcznych kosztów uzyskania przychodów (w 2009 r. 111,25 zł), nawet jeżeli uzyskujący odprawę w okresie zatrudnienia korzystał z miesięcznych kosztów dla dojeżdżającego (w 2009 r. 139,06 zł). Z dniem ustania zatrudnienia traci moc oświadczenie pracownika, na podstawie którego zakład pracy stosował podwyższoną normę miesięcznych kosztów uzyskania przychodów. Przy tym, obiektywnie biorąc, po ustaniu zatrudnienia pracownik nie może już dojeżdżać do pracy. Ten argument również przemawia za tym, aby przy wypłacie odprawy zakład pracy nie stosował podwyższonej normy kosztów dla dojeżdżającego.

PRZYKŁAD

Pracownik przeszedł na rentę z dniem 1 czerwca 2009 r. Z tego powodu z dniem 31 maja 2009 r. ustało jego zatrudnienie w zakładzie pracy. W okresie zatrudnienia do rozliczenia wynagrodzenia pracownika pracodawca stosował koszty uzyskania dla dojeżdżającego (miesięcznie 139,06 zł). Wypłata odprawy rentowej nastąpiła 1 czerwca. Przy pobraniu zaliczki od tej odprawy zakład pracy prawidłowo zastosował koszty miesięczne w wysokości podstawowej, czyli 111,25 zł.

Wypłacona odprawa rentowa nie jest natomiast podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Odprawa ta nie jest również zaliczana do podstawy ubezpieczenia zdrowotnego. Przy wypłacie odprawy rentowej zakład pracy powinien więc pobrać wyłącznie zaliczkę (w 2009 r. według stawki 18%). Podstawą jej wyliczenia jest przychód pomniejszony o miesięczne koszty uzyskania przychodu według podstawowej normy (111,25 zł). Przy obliczaniu zaliczki od odprawy pracodawca nie powinien potrącać również 1/12 kwoty wolnej (w 2009 r. 46,34 zł), nawet jeżeli potrącenie to stosował przy rozliczaniu wynagrodzeń tej osoby w trakcie zatrudnienia. Z dniem ustania zatrudnienia traci moc oświadczenie pracownika, na podstawie którego zakład pracy dokonywał takiego potrącenia.

PRZYKŁAD

Pracownik przeszedł na rentę z dniem 1 września 2008 r. Z tego powodu z dniem 31 sierpnia 2008 r. ustało jego zatrudnienie w zakładzie pracy. Wypłata odprawy rentowej nastąpiła dopiero 2 lutego 2009 r. po uprawomocnieniu się wyroku sądowego w tej sprawie. Kwota odprawy wynosiła 2100 zł brutto. Przy pobraniu zaliczki od tej odprawy zakład pracy prawidłowo zastosował koszty w wysokości 111,25 zł. Zaliczka wynosić więc będzie 358 zł = (2100 - 111,25 zł) x 18% = 1989 zł (po zaokrągleniu) x 18%. Uzyskany przychód z tytułu odprawy były pracownik rozliczy w zeznaniu rocznym za 2009 r. jako przychód ze stosunku pracy (będzie to PIT-37, przy założeniu, że osoba ta w 2009 r. oprócz odprawy rozliczanej ze stosunku pracy uzyskała wyłącznie rentę). Zakład pracy będzie musiał rozliczyć wypłaconą odprawę w deklaracji PIT-4R składanej za 2009 r.

Odsetki od zaległej odprawy

W odróżnieniu od samej odprawy rentowej odsetki od nieterminowo wypłaconej odprawy są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 updof. Przepis ten stanowi, że zwolnione z opodatkowania są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy. Od odsetek z tytułu świadczeń ze stosunku pracy nie naliczamy także składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Takie stanowisko zajął Prezes ZUS w piśmie z 7 marca 2001 r. (znak: FUu 077-7/01), po uzgodnieniu stanowiska z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (pismo z 23 listopada 2000 r., znak: U.520-333/2000).

WAŻNE!

Odsetki od nieterminowo wypłaconej odprawy są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 updof.

• art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 58, poz. 485

• art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 95, art. 31 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 69, poz. 587

• § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 43, poz. 2434

Tomasz Król

konsultant ds. podatkowych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dziś rząd omówi projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów omówi projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Zajmie się również projektem ustawy zobowiązującym firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, dział w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

  Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

  Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

  W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  REKLAMA