Kategorie

Jak rozliczyć wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem działalności w mieszkaniu

Wioletta Bukowska
Zamierzam rozpocząć działalność w swoim mieszkaniu. W jaki sposób rozliczyć typowe wydatki, takie jak: opłata za elektryczność, czynsz, telefon, internet, koszty zakupu wyposażenia itp., które są ponoszone na potrzeby prywatne i firmowe?

RADA

Do kosztów można zaliczyć tylko taką częścią wydatków ponoszonych w związku z użytkowaniem danego lokalu, jaka odpowiada proporcji jego powierzchni wykorzystywanej przy prowadzeniu firmy do całości metrażu mieszkania. Wydatki na telefon lub internet powinny być ujmowane w kosztach w takiej części, jaka odzwierciedla ich używanie do celów służbowych. Nakładom na wyposażenie można natomiast nadać kwalifikację kosztową tylko wówczas, gdy zakupione przedmioty nie będą wykorzystywane na potrzeby osobiste Pana lub Pańskiej rodziny.

UZASADNIENIE

W opisanej w pytaniu sytuacji rozwiązaniem optymalnym byłoby wydzielenie osobnego pomieszczenia, w którym skoncentrowane zostałaby wszystkie narzędzia potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej i w którym odbywałoby się jej faktyczne i wyłączne wykonywanie. W celu uniknięcia ewentualnego sporu z organami podatkowymi powinien Pan od razu ustalić, jaki procent (część) powierzchni całego mieszkania jest rzeczywiście wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej. O konieczności dokonania takiego podziału wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 kwietnia 2000 r., sygn. akt SA/Po 488/99, w którym stwierdził, że:

Organy podatkowe dla określenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłat czynszu najmu mieszkania i opłat za energię elektryczną musiały określić wielkość powierzchni zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej z zakresu ubezpieczeń. Ponieważ w mieszkaniu skarżącego nie zostało wyodrębnione oddzielne pomieszczenie na wykonywanie tej działalności i była ona wykonywana w obu pokojach zajmowanych jednocześnie na potrzeby mieszkaniowe rodziny skarżącego, przyjęto, że działalność ta jest wykonywana na powierzchni równej metrażowi mniejszego pokoju. Metoda ta, zważywszy na rozmiary działalności agenta ubezpieczeniowego, nie budzi zastrzeżeń.

W przypadku gdy mieszkanie ma mały metraż lub jest jednopokojowe, należy przyjąć, że jego połowa służy działalności gospodarczej podatnika.

Czynsz i inne opłaty związane z eksploatacją lokalu

Wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę z tytułu czynszu lub opłat za wodę, gaz, energię elektryczną z całą pewnością można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Mogą być one jednak zaliczone do kosztów firmy tylko w takiej części, jaka wynika z ustalonej proporcji metrażu wykorzystywanego na potrzeby tej działalności do pozostałej powierzchni mieszkania.

Potwierdzają to również organy podatkowe. W piśmie z 14 czerwca 2004 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie nr 21/ad/415/14/04 czytamy, że:

Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w budynku, w którym podatnik zamieszkuje, koszty związane z zużyciem energii elektrycznej, ogrzewania itp. rozlicza proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni użytkowej.

Również w piśmie z 27 października 2004 r. nr PDI/415/28/04 Naczelnik Urzędu skarbowego w Tarnowskich Górach stwierdził, że:

Z umowy wynika, iż monitorowany jest budynek mieszkalny. Z uwagi na to, że nie cały budynek jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, tutejszy organ stoi na stanowisku, że nie jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z monitoringiem budynku mieszkalnego w pełnej wysokości, lecz tylko w tej części, która dotyczy działalności gospodarczej. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko tę część wydatków, która odpowiada stosunkowi powierzchni pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego na działalność gospodarczą do ogólnej powierzchni użytkowej budynku.

Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu

Oddzielnego omówienia wymaga kwestia podatkowego rozliczania wydatków związanych z używaniem telefonu stacjonarnego oraz dostępem do sieci internetowej.

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z 13 sierpnia 2002 r., sygn. akt III SA 750/01, koszty rozmów służbowych prowadzonych z telefonu prywatnego mogą być kosztem uzyskania przychodów, ale tylko pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania, tj. na podstawie wydruków telefonicznych uzyskiwanych od operatora po upływie każdego miesiąca.

Powyższa metoda, polegająca na identyfikacji każdego uwidocznionego w bilingu numeru, jest czasochłonna, zwłaszcza jeżeli z telefonu korzysta więcej niż jedna osoba. W wyroku z 20 listopada 2003 r., sygn. akt I SA/Łd 1715/02, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że organy podatkowe nie mogą domagać się przedstawienia bilingów, ponieważ ustawodawca nie wymaga aż tak szczegółowego dokumentowania wydatków.

W związku z powyższym przedsiębiorca prowadzący działalność w mieszkaniu prywatnym może podjąć próbę ustalenia wskaźnika procentowego rozmów służbowych i prywatnych. Jeśli podatnik mieszka sam, rozsądną proporcją wydaje się podział „pół na pół”. Jeżeli natomiast z tej samej linii telefonicznej korzystają i inni członkowie rodziny, wskaźnik powinien być odpowiednio niższy. Oczywiście mogą zdarzyć się przypadki wynikające ze specyfiki danej działalności gospodarczej lub okresowego natężenia kontaktów z klientami i kontrahentami, że rozmowy służbowe będą zdecydowanie dominować. Wówczas wskaźnik procentowy powinien ulec podwyższeniu. Ten sposób ustalania udziału rozmów służbowych w ogóle rozmów przeprowadzanych z telefonu prywatnego może jednak zostać zakwestionowany przez organy podatkowe.

Powyższe uwagi mają odpowiednie zastosowanie przy ujmowaniu w kosztach podatkowych wydatków z tytułu korzystania z internetu. Również w tym przypadku podatnik, który chce uniknąć sporu z urzędem skarbowym, powinien ustalić wskaźnik procentowy określający ilość czasu przeznaczoną na korzystanie z sieci w celach związanych z prowadzoną działalnością. Jeżeli łączyłby się Pan z internetem przez telefon, to na podstawie otrzymanych bilingów powinien Pan wskazać, które z połączeń internetowych są związane z prowadzoną działalnością. Jeżeli ma Pan stałe łącze, na postawie przyjętego wskaźnika procentowego ma Pan prawo zaliczyć do kosztów kwotę wynikającą z zastosowania tego wskaźnika do kwoty opłaty za to łącze.

Wątpliwości podatników budzi możliwość zaliczania do kosztów abonamentu za telefon. Należy uznać, że sam fakt opłacania abonamentu nie powoduje, że jest to koszt związany wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą. Konieczność opłacania abonamentu istnieje niezależnie od tego, czy jeden z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Ponadto faktura obejmująca opłatę abonamentową obciąża jednego z małżonków lub oboje, a nie podmiot gospodarczy.

Nowe wyposażenie

Każda działalność gospodarcza, niezależnie od tego, w jakim miejscu jest wykonywana, wymaga pewnym nakładów na konieczne wyposażenie. Takimi niezbędnymi rzeczowymi składnikami majątku są np. odpowiednie meble (biurko, krzesła, regały itp.) czy komputer (jeśli jego wartość nie przekracza 3500 zł). Wydatki na zakup wyposażenia zalicza się w całości do kosztów podatkowych w miesiącu oddania ich do używania. Jeżeli firma jest prowadzona w pomieszczeniach mieszkalnych, w praktyce trudno oddzielić elementy jej wyposażenia od pozostałych przedmiotów służących do użytku osobistego podatnika i jego domowników. Tymczasem wydzielenie takie jest konieczne ze względu na treść art. 23 ust. 1 pkt 49 updof. Zgodnie z tym przepisem za koszty uzyskania przychodów nie uważa się:

wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorcy, niezaliczanych do środków trwałych, w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnionej przyczyny znajdują się poza siedzibą przedsiębiorstwa.

Zaliczenie wydatku poniesionego na zakup wyposażenia do kosztów podatkowych powinno się odbywać po starannym przemyśleniu funkcji użytkowej danego przedmiotu oraz sposobu korzystania z niego. Nie ma natomiast przeszkód, by rzeczowe składniki majątku przedsiębiorcy znajdujące się w jego mieszkaniu były dostosowane do indywidualnego gustu oraz stylistyki, w jakiej urządzone są pomieszczenia. Jak bowiem słusznie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 czerwca 1997 r., sygn. akt I SA/Łd 537/96:

żaden przepis prawa nie ustala kryteriów, jakim powinny odpowiadać meble służące wyposażeniu pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

l art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 658

Wioletta Bukowska

ekspert w zakresie podatków dochodowych

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.