Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak opodatkować finansowanie dojazdu do pracy

Joanna Nowicka
inforCMS
Czy finansowanie dojazdu do pracy przez zakład pracy stanowi przychód pracownika? Którzy z pracowników korzystają ze zwolnienia od podatku przy dofinansowaniu dojazdu do pracy?

Przepisy podatkowe nie przewidują zasadniczo zwolnienia od podatku zwróconych przez pracodawcę pracownikowi kosztów poniesionych z tytułu przejazdu z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem. Wyjątki dotyczą ściśle określonych grup pracowników, co zostanie omówione dalej. Świadczenie takie stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu na tych samych zasadach co wynagrodzenie z umowy o pracę. Przychodem pracownika są wszelkie świadczenia pieniężne lub niepieniężne, uzyskiwane w ramach stosunku pracy, niezależnie od tego, jaka jest ich podstawa prawna, chyba że są one wyłączone lub zwolnione od podatku na podstawie konkretnego przepisu rangi ustawowej.

Przykład

Zgodnie z obowiązującym w firmie regulaminem wynagradzania pracodawca zorganizował dowóz pracowników do pracy. Jest to spowodowane brakiem dogodnych połączeń komunikacyjnych w godzinach pracy. Czy takie świadczenie podlega opodatkowaniu i „oskładkowaniu” ZUS po stronie pracownika?

Świadczenie takie podlega opodatkowaniu po stronie pracownika, nie podlega natomiast „oskładkowaniu”. Zorganizowanie dojazdów w przypadku braku połączeń umożliwiających dojazd do pracy pracowników w godzinach ustalonych przez pracodawcę jest obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z regulaminu wynagradzania. Przekazanie usługi następuje zaś w ramach wykonania tego obowiązku. Wskazać przy tym należy, że pracodawca - organizując dowozy pracowników - nie realizuje celów osobistych pracowników, a jedynie wykonuje obowiązki nałożone na pracodawcę. Wydatki ponoszone przez pracodawcę na sfinansowanie kosztów dojazdu do pracy pracowników stanowią dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To samo dotyczy częściowo odpłatnych świadczeń, jakie pracodawca ponosiłby w związku z częściowym finansowaniem kosztów przejazdów pracowników do pracy.

Od przychodów, jakie uzyskują pracownicy w ramach stosunku zatrudnienia, pracodawca, jako płatnik, jest obowiązany obliczać, pobierać i odprowadzać do właściwego urzędu skarbowego w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Do tych przychodów pracodawca powinien wliczyć także świadczenia realizowane w ramach ciążącego na pracodawcy obowiązku wynikającego z zakładowego regulaminu wynagrodzeń, a polegającego na dowozie pracowników do miejsca pracy. Świadczenia te nie podlegają natomiast składkom ZUS. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Ważne jest, że przychód u pracownika powstaje, w przypadku gdy dane świadczenie można mu przypisać indywidualnie. W kontekście tej zasady ciekawy wyrok w zakresie finansowania dowozu przez pracodawcę wynajętymi środkami transportu grupy pracowników do pracy i z powrotem wydał NSA 3 czerwca 1998 r. (sygn. akt I SA/Ka 1719/96).

W tej konkretnej sprawie zakład pracy dowodził właśnie, że opodatkowanie świadczenia na rzecz pracownika możliwe jest tylko wtedy, gdy świadczenie to zostaje mu imiennie przypisane i że - wobec zróżnicowanych przyczyn - indywidualizacja takich świadczeń nie jest możliwa. Sąd natomiast uznał, że z treści art. 12 ust. 1 i ust. 3 u.p.d.o.f. jasno wynika, że świadczenia ponoszone za pracowników stanowią przychód tych pracowników. W tym stanie rzeczy ewentualne trudności towarzyszące indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na byt i zakres obowiązku podatkowego.

Jak ustalić przychód pracownika

Jeżeli pracodawca zapewnia pracownikom transport do pracy i z pracy, opodatkowaniu podlega wartość rynkowa tego świadczenia. Wartość tego świadczenia pracodawca ustala według cen zakupu usługi transportu. W przypadku świadczeń częściowo odpłatnych (np. dopłaty do biletu miesięcznego) przychodem pracownika jest różnica między wartością tych świadczeń a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Dojazd do pracy a wykonywanie pracy

Przy omawianiu niniejszego zagadnienia nie można pominąć kwestii rozróżnienia dojazdu do pracy od przejazdów związanych z wykonywaniem pracy.

Przykład

Czy wartość zakupionego przez zakład pracy biletu komunikacji miejskiej dla pracownika - w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na określonym stanowisku (praca gońca) - jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wartość tych świadczeń można zaliczyć do należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej?

Nie są podróżą służbową takie wyjazdy, podczas których pracownik na terenie miasta, w którym znajduje się zakład pracy, za pośrednictwem komunikacji miejskiej przemieszcza się wykonując polecenia służbowe, wchodzące w zakres obowiązków pracownika (np. zatrudnionego na etacie gońca), polegające m.in. na dostarczaniu dokumentów do urzędów, odbieraniu korespondencji. Wartość otrzymanych przez pracownika biletów komunikacji miejskiej (biletu miesięcznego), zakupionych przez zakład pracy, wykorzystanych w trakcie wykonywania poleceń służbowych - w związku z zakresem pracy wykonywanej na określonym stanowisku - nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wydatki ponoszone na te cele są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów zakładu pracy. Podobnie wypowiedział się Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach w postanowieniu z 23 czerwca 2004 r. (nr IUSIPD3/415/44/2004).

Dowóz z zakładu pracy do miejsca jej wykonywania

Należy podkreślić, że przychód u pracownika nie powstaje w sytuacji, w której pracodawca ponosi wydatki z tytułu dowozu pracowników z siedziby zakładu pracy do miejsca świadczenia przez nich pracy. Dotyczy to np. dowozu pracowników na plac budowy.

Jeżeli zatem pracownik sam dojeżdża do siedziby firmy i dopiero stamtąd jest przewożony na teren inwestycji, świadczenie pracodawcy nie stanowi dla pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu. Dowóz pracowników przez pracodawcę do miejsca wykonywania pracy poza jego siedzibą wskazaną w umowie o pracę jako miejsce pracy nie jest świadczeniem na rzecz pracowników (również nieodpłatnym) - por. m.in. wyrok WSA z 12 lutego 2004 r. (sygn. akt III SA 1150/02; POP 2005/4/101).

Dla zakładu pracy wydatek na pokrycie tego dojazdu stanowi natomiast koszt uzyskania przychodu - na podstawie faktury wystawionej przez przewoźnika za dowóz.

Przykład

Zgodnie z zapisem w obowiązującym w regulaminie wynagradzania zakład pracy wykupił bilety miesięczne dla pracowników. Czy wartość faktur za bilety miesięczne na dojazdy do pracy dla pracowników można zaliczyć do kosztów podatkowych firmy?

Tak. Pracodawca w regulaminie wynagradzania, poza warunkami wynagradzania za pracę, może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania. Jeżeli pracodawca - w sytuacjach określonych w innych ustawach, układzie zbiorowym pracy czy też w obowiązującym w zakładzie pracy regulaminie wynagradzania - ma obowiązek realizować także inne świadczenia (oprócz wynagradzania za pracę), to wartość biletów miesięcznych zakupionych pracownikom może stanowić koszty uzyskania przychodów zakładu pracy.

Obowiązek ponoszenia kosztów dojazdu przez pracodawcę

Ważnym wyjątkiem od powszechnej zasady opodatkowania zwrotu pracownikowi wydatków na dojazd do zakładu pracy jest zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 112 u.p.d.o.f. Otóż wolny od podatku jest zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw. Dotyczy to m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, BOR, ABW i AW. W przypadku osób uprawnionych do zwrotu, przyjmuje się, że osoby takie poniosły wydatki związane z dojazdem do pracy za zatrudniającego (np. sędzia za sąd), które to wydatki zostają pracownikowi następnie zwrócone. Uznaje się, że tego rodzaju przychody pieniężne nie mogą być uznane za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, nie stanowią one bowiem żadnego przysporzenia majątkowego po stronie pracownika, a także nie mieszczą się w pojęciu świadczeń pieniężnych ponoszonych za pracownika lub innych nieodpłatnych świadczeń (por. m.in. wyrok NSA z 13 sierpnia 1999 r., sygn. akt I SA/Łd 952/99).

Jeżeli pracownik otrzyma zwrot kosztów dojazdu do pracy objętych zwolnieniem od podatku, to nie przysługują mu podwyższone zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, do których mają prawo osoby pracujące poza miejscowością, w której na stałe lub czasowo mieszkają. W takiej sytuacji pracownikowi nie przysługuje także prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym kosztów uzyskania w wysokości faktycznie poniesionych, o których mowa w art. 22 ust. 11 u.p.d.o.f.

Przykład

Stosownie do postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy pracownicy otrzymują od zakładu pracy częściową dopłatę (w wysokości 70 proc.) do ceny biletu miesięcznego (z tytułu należności za dojazdy do pracy). Czy taka dopłata stanowi dla pracowników dochód ze stosunku pracy?

Tak. Od wypłaconych dopłat zakład pracy ma obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Nie ma w tym przypadku zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 112 u.p.d.o.f., które przewidziane jest dla zwrotu kosztów dojazdu do pracy w tych przypadkach, w których obowiązek zwrotu tych kosztów przez zakład pracy wynika z przepisów innych ustawy. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest istnienie przepisu zawartego w akcie prawnym rangi ustawowej, który nakazywałby pracodawcy zwracanie tego rodzaju wydatków. Zakładowy układ zbiorowy pracy nie ma takiej rangi. W zakresie tego zwolnienia nie mieści się sytuacja, w której obowiązek zwracania kosztów dojazdu do pracy będzie wynikał z porozumień zawieranych między pracodawcą a pracownikami (lub ich reprezentacją). Dopłaty do należności za dojazdy do pracy otrzymywane przez pracowników na tej podstawie stanowią zatem dochód ze stosunku pracy tych pracowników i podlegają w całości opodatkowaniu.

Zwrot kosztów przejazdu bezrobotnego

Kolejny wyjątek dotyczy osób bezrobotnych. Otóż wolny od podatku jest m.in. zwrot kosztów przejazdu bezrobotnego do miejsca pracy lub miejsca odbywania stażu, szkolenia, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przysługujący na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uprawnienia do ulgowych przejazdów

Jeszcze inną kwestią są zwolnienia podatkowe dla osób uprawnionych, dotyczące przejazdów środkami transportu publicznego. I tak, wolna od podatku jest wartość świadczeń:

l z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,

l z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

Przykład

Czy bilety miesięczne kupowane przez naszą spółkę i przekazywane współpracownikom (zleceniobiorcom) podlegają opodatkowaniu i „oskładkowaniu”?

Tak. Bilety miesięczne przekazywane zleceniobiorcom, współpracującym ze spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej, podlegają zarówno opodatkowaniu, jak i „oskładkowaniu”. Dla zleceniobiorcy wartość otrzymanego biletu miesięcznego jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. Przy czym zleceniobiorca może skorzystać - jeżeli jest osobą uprawnioną - z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 85 u.p.d.o.f. (dotyczy to np. studentów czy kombatantów). Firma, z którą zleceniobiorca współpracuje, może mu wtedy zakupić ulgowy bilet i opodatkowaniu będzie podlegało świadczenie o niższej wartości. W przypadku współpracownika (zleceniobiorcy) świadczenie to (w tym - ulgowe) będzie natomiast podlegało „oskładkowaniu”, jako że układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania i przepisy o wynagradzaniu obejmują tylko pracowników.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca, który finansuje wydatki na dojazdy do pracy swoich pracowników, ma obowiązek wypłaconą z tego tytułu kwotę doliczyć do ich przychodów ze stosunku pracy. Dla pracownika zwrot kosztów dojazdu do pracy jest przychodem opodatkowanym na takich samych zasadach co wynagrodzenia za pracę, tj. na zasadach ogólnych, według obowiązującej w 2007 r. skali podatkowej. Co istotne - pracodawca jako płatnik powinien wliczać do przychodów swoich pracowników także świadczenia realizowane w ramach ciążącego na pracodawcy obowiązku wynikającego z zakładowego układu zbiorowego pracy, a polegającego na częściowym pokrywaniu kosztów z tytułu opłat pracowników za przejazdy z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem do miejsca zamieszkania. Tak stwierdził SN w wyroku z 24 października 2003 r. (sygn. akt III RN 8/03; Prok. I Pr. 2004/1/48).

Podstawa prawna:

l art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 84, 85, 102, 112 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),

l rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn.zm.).

Joanna Nowicka

radca prawny

Reklama
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryzyko podatkowe można ubezpieczyć. W jakim zakresie?

  Liczne zmiany przepisów i niejednolite interpretacje i orzeczenia w sprawach podatkowych to codzienność polskich podatników, firm i księgowych. Nie wszyscy wiedzą, że można ubezpieczyć się od ryzyka podatkowego. Ubezpieczyciele oferują w tym zakresie kompleksową ochronę ubezpieczeniową, np. ochronę skarbową dla osób fizycznych odpowiedzialnych za finanse (dot. ryzyka kar z kks), czy ochronę podatkową uruchamianą w ramach sporów podatników z organami podatkowymi. 

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany.

  Wdrożenie nowej metryki programu Płatnik 7 czerwca 2023 r.

  ZUS poinformował o wdrożeniu nowej metryki programu Płatnik, które ma mieć miejsce 7 czerwca 2023 r. w godzinach wieczornych.

  Dywidenda rzeczowa - skutki podatkowe w CIT po stronie spółki wypłacającej dywidendę

  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywołuje dywidenda rzeczowa po stronie spółki wypłacającej dywidendę?

  Slim VAT 3 - Kawa z INFORLEX 13 czerwca 2023 r.

  Kawa z INFORLEX to cykl bezpłatnych spotkań online. Spotkania odbywają się w formule „na żywo” w wybrane wtorki o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 13 czerwca br. tematem spotkania będzie Slim VAT 3.

  Fiskus chce wiedzieć kto sprzedaje towary i usługi w internecie a nie płaci podatków. Wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 września 2023 r.

  Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która zobowiąże operatorów platform cyfrowych do raportowania organom podatkowym o aktywnych sprzedawcach, m.in. tych, którzy dokonali co najmniej 30 transakcji w roku lub sprzedali towary za więcej niż 2 tys. euro. Raportowane będą też dane osób, które za pośrednictwem platformy wynajmą np. swoje mieszkanie - informuje dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz. 

  Stopy procentowe NBP bez zmian w czerwcu 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej w czasie posiedzenia w dniach 5-6 czerwca 2023 r. nie podjęła decyzji o zmianie wysokości żadnej stopy procentowej NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc.

  Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest przychodem?

  Przedsiębiorcy czekają na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Powstaje jednak pytanie, czy środki, które oddaje ZUS, powinny zostać uznane za przychód przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od wybranej metody rozliczania podatku.

  Czy drobny producent wina ma obowiązek stosowania e-SAD?

  W komunikacie z 5 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262, w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

  Księgowość nie jest nudna! Żarty prosto z biur rachunkowych

  Nie ustajemy w świętowaniu Międzynarodowego Dnia Księgowego. Następna porcja humoru jest już gotowa. Zapraszamy!
   

  Kaucja za butelki plastikowe, szklane i puszki od 2025 roku. Ile wyniesie?

  6 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. System kaucyjny ma objąć od 2025 roku, np. butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 3 l, szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i puszki metalowe do 1 l.

  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Liczy się humor, czyli księgowy też człowiek!

  U nas Międzynarodowy Dzień Księgowego trwa cały tydzień! Kolejny zestaw żartów prosto od księgowych już na Was czeka!

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.