REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczamy się indywidualnie na PIT-37 za 2007 rok -PITy 2007

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
PIT 2007
PIT 2007
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jest to najpopularniejszy formularz, na którym składamy zeznanie roczne. Wypełniamy go wtedy, gdy dochody osiągaliśmy wyłącznie za pośrednictwem płatników (czyli m.in. z umowy o pracę, umowy zlecenia bądź o dzieło, renty czy emerytury) wtedy gdy np. chcemy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź skorzystać z ulg podatkowych. Nie osiągaliśmy przy tym dochodów z działalności gospodarczej ani nie mamy obowiązku naszych dochodów powiększyć o dochody małoletnich dzieci. Nie zamierzamy też odliczać strat z lat ubiegłych.

Tegoroczny PIT-37 ma 3 strony. Został nieznacznie rozbudowany w stosunku do formularza obowiązującego dla rozliczenia roku 2006. Jest to spowodowane uwzględnieniem możliwości złożenia zeznania przez pełnomocnika. Dlatego konieczne było dodanie kilku rubryk przeznaczonych na zamieszczenie danych pełnomocnika i jego podpisu.

Autopromocja


Wypełnianie PIT-37 rozpoczynamy od wpisania NIP w pierwszej rubryce formularza. Bez wpisania tego numeru nasze zeznanie będzie nieważne. Ponieważ do formularza zeznania w wielu miejscach będziemy przenosić dane zawarte w informacjach otrzymanych od płatników (pracodawców, organów rentowych itd.), uważajmy aby zamiast własnego NIP nie wpisać numeru płatnika. To jeden z najczęściej popełnianych błędów

Następnie wskazujemy, za który rok się rozliczamy. Tą informację musimy zamieścić w rubryce 5 formularza. Brak tej informacji spowoduje, że zostaniemy wezwani przez urząd celem jej uzupełnienia. Podobnie będzie, gdy w rubryce 8 nie zaznaczymy, czy składamy urzędowi zeznanie za dany rok, czy też jego korektę (bądź korektę za lata ubiegłe).

Następnie oświadczamy fiskusowi, w jaki sposób się rozliczamy. Jeśli chcemy zrobić to indywidualnie, zaznaczymy w rubryce 6 kwadrat nr 1.


Część A Miejsce i cel składania zeznania

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wypełniając tą część musimy uważać, aby zeznanie zaadresować do urzędu skarbowego właściwego według miejsca naszego zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego, za który się rozliczamy. Samo złożenie zeznania do innego urzędu nie powoduje nałożenia sankcji. Możemy jednak zostać ukarani za niezłożenie zgłoszenia aktualizacyjnego jeśli urząd ustali, że nie zawiadomiliśmy w terminie o zmianie naszego miejsca zamieszkania oraz ewentualnie innych danych. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej powinny złożyć takie zgłoszenie na formularzu NIP-3.


Część B Dane identyfikacyjne i adres

Wpisujemy tu nasze dane identyfikacyjne. Pamiętajmy, że od 2007 r. oprócz dotychczasowych danych musimy dodatkowo podać fiskusowi nasz PESEL. Tutaj musimy również wskazać nasz adres zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego, za który składamy zeznanie. Jeśli adres ten nie będzie się zgadzał z danymi urzędu, do którego skierowaliśmy zeznanie, zostaniemy wezwani do wyjaśnienia tej rozbieżności.


Uwaga !

Miejsce zamieszkania nie zawsze jest tożsame z miejscem zameldowania. O tej różnicy mamy obowiązek zawiadomić urząd w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany, składając zgłoszenie aktualizacyjne. Jeśli tego nie zrobimy, to zgłaszając zmianę dopiero przy okazji składania zeznania rocznego nie zapomnijmy dołączyć do tego zgłoszenia pisma zawierającego tzw. czynny żal. Pozwoli to całkowicie uniknąć sankcji karnych skarbowych, o ile oczywiście urząd nie zorientuje się wcześniej, że nie dopełniliśmy tego obowiązku.

Przykład

Pan Andrzej Dąbrowski jest zameldowany u rodziców w Piasecznie. W związku z podjęciem pracy w połowie 2007 r. wynajął mieszkanie w Warszawie w dzielnicy Ursynów. O fakcie tym poinformował urząd skarbowy składając zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu NIP-3. Jako swoje miejsce zamieszkania wskazał adres mieszkania na Ursynowie. Rozliczając się za 2007 r. pan Dąbrowski złoży zatem zeznanie do urzędu skarbowego Warszawa-Ursynów, jako właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, chociaż wciąż zameldowany jest na pobyt stały w Piasecznie.


Część C Dochody/straty ze źródeł przychodów

W tej części zeznania ujawniamy fiskusowi wszystkie osiągnięte dochody. W tym celu do zeznania przenosimy dane z informacji przekazanych nam przez płatników – o przychodach, kosztach ich uzyskania, wysokości dochodów oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.


Musimy je wykazać w podziale na źródła przychodów wskazane w poszczególnych wierszach – czyli osobno należności z umowy o pracę, osobno ze zleceń i umów o dzieło oraz innych rodzajów osobistej działalności, osobno z praw autorskich i pokrewnych, osobno z emerytur i rent i osobno z innych, niewymienionych wcześniej, źródeł. Jeśli otrzymaliśmy więcej niż jedną informację od płatników, do zeznania wpisujemy łączną kwotę poszczególnych typów dochodów.

Nie przenosimy ich zatem bezpośrednio z informacji, lecz musimy je uprzednio zsumować. Tak samo postępujemy w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów oraz pobranych przez płatników zaliczek. Przy kosztach musimy pamiętać o limitach z ustawy. Jeśli po zsumowaniu łączne koszty są wyższe od ustawowego limitu, do zeznania wolno wpisać koszty tylko do wysokości limitu. Reszta niestety przepada.

Autopromocja

Przykład

Pan Krzysztof Malinowski był zatrudniony w dwóch zakładach pracy. Od każdego z pracodawców otrzymał informację o wysokości osiągniętego w 2007 r. dochodu oraz o pobranych zaliczkach na podatek.

Z informacji PIT-11 otrzymanej od pierwszego pracodawcy wynika, że pan Malinowski uzyskał ze stosunku pracy przychód w wysokości 24 000 zł.
Koszty uzyskania tego przychodu wyniosły 1302 zł, natomiast pobrane zaliczki na podatek dochodowy wyniosły 1416 zł.
Składka na ubezpieczenie społeczne wyniosła
4130,4 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne 1788,24 zł.

Natomiast w informacji PIT-11 otrzymanej od drugiego pracodawcy figurują następujące wielkości:
przychód ze stosunku pracy 36 000 zł,
koszty jego uzyskania 1302 zł,
zaliczka na podatek 2532 zł,
składka na ubezpieczenie społeczne
6195,6 zł,
składka na ubezpieczenie zdrowotne 2682,36 zł.

Pan Malinowski w zeznaniu rocznym składanym na PIT-37 wykaże te wielkości po ich uprzednim zsumowaniu. Jednak nie będzie mógł uwzględnić w pełnej wysokości kosztów uzyskania przychodów zastosowanych przez obu pracodawców (czyli w kwocie 2604 zł), gdyż musi je ograniczyć do wysokości ustawowego limitu wynoszącego 1953,23 zł. Dlatego w poz. 35 zeznania (przychody) wpisze kwotę 60 000 zł, w poz. 36 (koszty uzyskania przychodów) wpisze kwotę 1953,23 zł, w poz. 37 (dochód) wpisze 58 046,77 zł, natomiast w poz. 39 (zaliczka pobrana przez płatnika) wpisze 3948 zł.


Na limit możemy nie zwracać uwagi tylko wtedy, gdy uwzględniamy koszty faktycznie poniesione na dojazd środkami komunikacji publicznej (czyli środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej). Musimy jednak mieć je udokumentowane imiennymi biletami okresowymi (zasady uwzględniania kosztów w zeznaniu rocznym - patrz Koszty uzyskania przychodów

Część D. Odliczenia od dochodu

W tej części wykazujemy przysługujące nam odliczenia od dochodu. W pierwszej kolejności odliczamy składki na ubezpieczenie społeczne. Ich wysokość będzie wynikać z informacji otrzymanych od płatników. Składki również wykazujemy w jednej pozycji (poz. 89) w łącznej kwocie - po ich uprzednim zsumowaniu. Dzięki temu zmniejszymy podatek do zapłaty.


Możemy też obniżyć wysokość należnego podatku korzystając z innych odliczeń od dochodu. W tym celu musimy dodatkowo wypełnić załącznik PIT/O. W części B tego załącznika wykażemy kwoty darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, darowizny na cele kultu religijnego bądź na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi. Osoby niepełnosprawne bądź też mające na utrzymaniu taką osobę, mogą skorzystać z odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne.

Użytkując Internet w miejscu zamieszkania, możemy skorzystać z odliczenia poniesionych na ten cel wydatków – jednak tylko do wysokości limitu wynoszącego 760 zł. W tej części PIT/O wykazujemy też wydatki poniesione na nabycie nowych technologii.


Do zeznania PIT-37 przeniesiemy łączną kwotę odliczeń wykazaną w rubryce 28 załącznika PIT/O.


Jeśli w latach ubiegłych nabyliśmy prawo do ulgi odsetkowej, to odliczenia z tego tytułu powinniśmy wykazać w części B.1 załącznika PIT/D, a następnie przenieść je do rubryki 95 zeznania. Odliczenia innych wydatków mieszkaniowych na zasadzie praw nabytych ujawniamy w części B.2 i B.3 załącznika PIT/D, a następnie przenosimy do rubryki 96 zeznania. W tej części zeznania wykazujemy też kwoty przysługujących odliczeń, które przenosimy na lata następne z powodu zbyt niskiego dochodu (szczegółowe warunki korzystania z poszczególnych ulg i odliczeń od dochodu – patrz Ulgi i odliczenia


W rubryce 99 wpisujemy kwotę dochodu po tych wszystkich odliczeniach. Po przeniesieniu do rubryki 100 i zaokrągleniu do pełnego złotego będzie on stanowić podstawę obliczenia podatku.


Uwaga!

Zanim obliczymy należny podatek warto skontrolować dokonane wcześniej odliczenia. Jeśli popełnimy błąd w odliczeniach, to źle wyliczymy podstawę obliczenia podatku i sam podatek. A to oznacza kłopoty w razie wykrycia go przez urząd.


Część E. Obliczenie podatku

W tej części zeznania liczymy należny podatek według skali od podstawy jego obliczenia zaokrąglonej do pełnych złotych. Jeśli nie mamy obowiązku dokonywać żadnych doliczeń do podatku, kwotę podatku obliczonego według skali z rubryki 101 przepisujemy do rubryki 103.


Część F. Odliczenia od podatku

W pierwszej kolejności nasz podatek możemy zmniejszyć odejmując od niego składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwoty składek odprowadzonych przez płatników znajdziemy w informacjach od nich. Natomiast do zeznania - celem odliczenia - wpiszemy ich łączną kwotę (w rubryce 104).


Jeśli przysługują nam odliczenia od podatku, to w zależności od rodzaju musimy je wykazać w załączniku PIT/O bądź PIT/D. W części C załącznika PIT/O możemy wykazać ulgę na gosposię oraz nową ulgę z tytułu wychowywania dzieci. Łączną kwotę odliczeń z tytułu tych ulg z rubryki 40 załącznika PIT/O przenosimy do rubryki 106 zeznania.


Z kolei w części C załącznika PIT/D wykazujemy odliczenia z tytułu kontynuacji ulgi na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej oraz inne odliczenia niewykorzystane w roku ubiegłym z powodu zbyt niskiego podatku (np. ulga remontowa) (szczegółowe warunki korzystania z poszczególnych ulg i odliczeń od podatku – patrz Ulgi i odliczenia


Łączną kwotę tych odliczeń wykazaną w rubryce 54 przenosimy do rubryki 109 zeznania.


Część G. Obliczenie zobowiązania podatkowego

Po obniżeniu podatku o przysługujące nam odliczenia wyliczamy podatek należny. Jego kwotę wpisujemy do rubryki 112 zeznania. Pamiętajmy, że musimy go zaokrąglić do pełnych złotych. Należny podatek konfrontujemy następnie z zaliczkami, które odprowadzali w trakcie roku płatnicy. Łączną kwotę zaliczek wpisujemy w rubryce 113.

Jeśli z porównania obu kwot wynika, że zaliczki są niższe od podatku, to musimy dopłacić fiskusowi różnicę. Mamy na to czas do końca kwietnia. W przeciwnym razie narażamy się na konsekwencje w postaci konieczności zapłaty dodatkowo odsetek za zwłokę, a w skrajnych przypadkach możemy zostać dodatkowo ukarani na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego. Wysokość dopłaty należnego podatku wskazujemy w rubryce 114 zeznania.


Jeśli natomiast zaliczki są wyższe od podatku, to różnica stanowi nadpłatę. Fiskus ma trzy miesiące na jej zwrot, chyba że będzie sprawdzał czy nam się ona rzeczywiście należy. Wtedy termin zwrotu zostanie przedłużony o okres weryfikacji naszego zeznania przez urzędników.


Część H. Informacje o załącznikach

W tym miejscu musimy poinformować urząd, czy do zeznania dołączamy jakieś załączniki. Będzie to oczywiście konieczne, gdy korzystamy z ulg i odliczeń (od dochodu bądź od podatku). Są one wykazywane w załącznikach PIT/O oraz PIT/D. Pamiętajmy że w odniesieniu do załącznika PIT/D musimy dodatkowo wskazać do jakiego zeznania go dołączamy.

Rozpoczynając korzystanie z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej (do której nabyliśmy prawo w okresie jej obowiązywania) musimy do naszego zeznania dołączyć PIT-2K (dotyczący inwestycji objętej ulgą). Jeśli ciąży na nas obowiązek aktualizacji danych, do zeznania powinniśmy też dołączyć zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu NIP-3.


Część I. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)

Tak samo, jak w latach ubiegłych, część naszego podatku możemy przeznaczyć na cele pożytku publicznego wspierając wybraną organizację mającą status organizacji pożytku publicznego. Jednak w odróżnieniu od lat ubiegłych, w 2007 r. nie będziemy zasilać osobiście konta organizacji. W przekazaniu pieniędzy będzie bowiem pośredniczył urząd skarbowy.

Musimy tylko wskazać nazwę organizacji, której chcemy przekazać 1% naszego podatku oraz jej numer w KRS. Resztą zajmą się już za nas urzędnicy.


Część J. Oświadczenie i podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika

Ostatnią czynnością, jaką musimy wykonać wypełniając zeznanie roczne jest jego podpisanie. Nasz podpis powinien się znaleźć w rubryce 127. Brak podpisu czyni zeznanie nieważnym. Urzędnicy najczęściej nie traktują aż tak surowo podatników, którzy zapomnieli się podpisać. Ale musimy pamiętać, że w takim przypadku bez wezwania ze strony urzędu w celu uzupełnienia podpisu na pewno się nie obejdzie.


W tym roku mamy bardzo komfortową sytuację w porównaniu do lat ubiegłych. Nie musimy bowiem koniecznie składać zeznania osobiście. Może je za nas złożyć pełnomocnik, podpisując się w specjalnie do tego przeznaczonej rubryce 129. W takim przypadku konieczne jest dołączenie do zeznania uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa (o ile nie zostało ono już wcześniej złożone w urzędzie).

Przykład: Jak wypełnić PIT-37-rozliczenie indywidualne

Pan Jacek Skowroński jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie ABC. Dodatkowo pracuje na podstawie umowy- zlecenia dla firmy XYZ. Z tytułu wykonywania tej umowy pan Skowroński podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. W 2007 r. napisał również książkę na zamówienie wydawnictwa X. W 2007 r. wszystkie dochody pan Jacek osiągnął za pośrednictwem płatników. Rozliczy się zatem na formularzu PIT-37.


Ponieważ pan Skowroński jest bezdzietnym kawalerem, swoje dochody rozliczy indywidualnie. Dlatego po wpisaniu swoich danych osobowych (w tym – numeru NIP w rubryce 1) o takim sposobie rozliczenia poinformuje urząd skarbowy zaznaczając w rubryce 6 kwadrat nr 1.


I. Obliczenie dochodu pana Skowrońskiego


1. Dochody ze stosunku pracy – firma ABC


Z informacji PIT-11 przekazanych przez firmę ABC wynika, że pan Jacek Skowroński ze stosunku pracy osiągnął w 2007 roku:

a) Przychody: 36 000 zł

b) Koszty uzyskania przychodów: 1302 zł

c) Dochód: 34 698 zł

d) Pobrana zaliczka na podatek: 2532

e)Składka na ubezpieczenie społeczne: 6195,60

f) Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 2682,36


Pan Skowroński pracował w tej samej miejscowości, w której mieszkał. Dlatego w rubryce 36 wykaże koszty uzyskania przychodów w podstawowej wysokości (tj. 1302 zł).


Po odliczeniu kosztów jej dochód wyniesie 34 698 zł (rubryka 37).


Suma zaliczek pobranych przez pracodawcę jako płatnika w ciągu roku podatkowego wyniosła 2532 zł. Ich kwotę pan Skowroński wykaże w rubryce 39.


2. Dochody z umowy zlecenia – firma XYZ


Z umowy o zlecenia pan Skowroński osiągnął:

a) Przychody: 20 000 zł (rubryka 43)

b) Koszty uzyskania przychodów: 4000 zł (rubryka 44)

c) Dochód: 16 000 zł (rubryka 45)

d) Pobrana zaliczka na podatek: 1490 zł (rubryka 47)

e) Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

- pobrana (9% podstawy wymiaru) – 1800 zł

- do odliczenia (7,75% podstawy wymiaru) – 1550 zł


3. Dochody z umowy o dzieło – Wydawnictwo X


Z umowy o dzieło pan Skowroński osiągnął:

a) Przychody: 15 000 zł (rubryka 48)

b) Koszty uzyskania przychodu: 7500 zł (rubryka 49)

c) Dochód: 7500 zł (rubryka 50)

d) Pobrana zaliczka: 1425 zł (rubryka 52)


Po podsumowaniu kwot dotyczących wszystkich źródeł przychodów pan Jacek Skowroński wykaże:

Przychody: 71 000 (rubryka 58)

Kosztyuzyskania przychodów: 12 802 zł (rubryka 59)

Dochód: 58 198 zł (rubryka 60)

Pobrane zaliczki: 5447 zł (rubryka 61).


Pan Skowroński może odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6195,60 zł (rubryka 89). Jego dochód po odliczeniu składek wyniesie 52 002,40 zł (rubryka 91).


II. Odliczenia od dochodu


Pan Skowroński zamierza skorzystać z przysługujących mu odliczeń. W tym celu wypełni załączniki do zeznania rocznego na formularzach PIT/O oraz PIT/D, w których wykaże wysokość odliczanych kwot.


W części B załącznika PIT/O pan Skowroński wykaże przysługujące mu odliczenia od dochodu. Jako pierwszą odliczy darowiznę dokonaną dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kwocie 2800 zł. Kwotę tą pan Jacek wpisze w rubryce 13 załącznika PIT-O, a także w rubryce 51 – pod danymi adresowymi Fundacji. Podlega ona odliczeniu w całości, gdyż nie przekracza ustawowego limitu wynoszącego 6% dochodu.


Pan Skowroński korzysta także ze stałego dostępu do sieci Internet w miejscu swojego zamieszkania. Opłaty poniesione na ten cel wyniosły w 2007 r. 1308 zł. Są więc wyższe od ustawowego limitu odliczenia wynoszącego 760 zł. Dlatego pan Skowroński odliczy wydatki tylko w wysokości nieprzekraczającej ustawowego limitu, wpisując w rubryce 21 załącznika PIT/O kwotę 760 zł.


Łączną kwotę odliczeń w wysokości 3560 zł pan Skowroński wykaże w rubryce 28 załącznika PIT/O i rubryce 93 zeznania.


Dochód po odliczeniach wynosi 48 442,40 zł (rubryka 99).


III. Obliczenie podatku


Ponieważ pan Skowroński wybrał rozliczenie indywidualne, to podstawę obliczenia podatku stanowi jego dochód z rubryki 99, czyli po zaokrągleniu 48 442 zł (rubryka 100). Podatek wyliczony według skali wynosi 9185,51 zł (rubryka 101 i 103).


IV. Odliczenia od podatku


Pan Skowroński w pierwszej kolejności odliczy składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4232,36 zł (rubryka 104).


W 2007 r. pan Skowroński kontynuuje korzystanie z ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Umowę z bankiem podpisał bowiem w 2000 r..


Pani Skowroński nie korzystał w poprzednich latach z dużej ulgi budowlanej, dlatego może obecnie korzystać w granicach limitu z przysługującego mu odliczenia wydatków na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej na zasadzie praw nabytych.


W 2007 r. wpłata do kasy wyniosła 4200 zł, co daje prawo do odliczenia od podatku kwoty 1260 zł (4200 zł × 30%). Kwota przysługującego odliczenia zostanie wykazana w załączniku PIT-D w poz. 47.


Ponieważ pan Skowroński nie korzysta poza tym z żadnych innych odliczeń od podatku wykazywanych w PIT/D, przepisze tą kwotę do rubryk 49 i 51 załącznika oraz wykaże ją w rubryce 109 zeznania.


V. Obliczenie zobowiązania podatkowego


Po dokonanych odliczeniach i po zaokrągleniu do pełnego złotego podatek należny wynosi 3693,00 zł (rubryka 112). Ponieważ suma zaliczek pobranych przez płatników wyniosła 5447 zł (rubryka 61 i 113), oznacza to, że pan Skowroński wykazał nadpłatę podatku w kwocie 1754 zł (rubryka 115).


O załącznikach do składanego zeznania pan Skowroński poinformuje urząd skarbowy w części H, wpisując w rubrykach 116 i 117 cyfrę 1. Zaznaczając w rubryce 120 kwadrat nr 1 wskazuje, że załącznik PIT/D załącza jako podatnik do własnego zeznania, natomiast zaznaczając w rubryce 121 kwadrat nr 3 wskaże PIT-37 jako ten, do którego zostanie dołączony ten załącznik.


Pan Skowroński chce przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego 1% swojego podatku. Aby umożliwić urzędowi skarbowemu przekazanie tej kwoty w jego imieniu, w części I formularza PIT-37 w rubryce 124 wpisze nazwę wybranej organizacji, w rubryce 125 poda jej numer KRS, natomiast w rubryce 126 wskaże wysokość przekazywanej kwoty – do wysokości limitu wynoszącego 1% podatku należnego, wykazanego w rubryce 112 (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).


Pan Skowroński złoży swoje zeznanie osobiście, dlatego swój podpis umieści w rubryce 127 formularza PIT-37.


Wypełniony PIT-37


Wypełniony PIT/D


Wypełniony PIT/O


Podstawa prawna

Ustawaz 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 (tekst jednolity) – ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r., Nr 211, poz. 1549


Anna Welsyng

radca prawny

doradca podatkowy

kancelaria www.welsyng.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA