REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych a PIT

Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych a PIT
Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych a PIT
Materiały prasowe Spotawheel

REKLAMA

REKLAMA

Prywatny samochód pracownika do celów służbowych a PIT. Zwrot kosztów korzystania przez pracownika z samochodu prywatnego dla celów pracodawcy winien być neutralny podatkowo, albowiem pracownik nie uzyskuje żadnej realnej korzyści majątkowej, a jedynie zwrot kosztów jakie poniósł używając swojego prywatnego samochodu do celów służbowych. Taki pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 13 lipca 2021 r. (sygn. I SA/Gd 425/21). Niestety orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest w tej kwestii jednolite, co powoduje dezorientację pracodawców i pracowników.

Czy zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych to przychód ze stosunku pracy?

Przedmiotem rozstrzygnięcia WSA w Gdańsku była zasadność uznania zwrotu kosztów za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych jako przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sąd swoją argumentację oparł m.in. na wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. o sygn. akt K 7/13. Zgodnie ze wskazanym orzeczeniem Trybunału, za przychód pracownika mogą być uznane tylko takie świadczenia, które zostały spełnione za jego zgodą i w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi.

Autopromocja

Należy nadmienić, że wyrok ten jest jednym z najczęściej cytowanych w kontekście spraw dotyczących kwestii przychodów pracowniczych z tytułu nieodpłatnych świadczeń, jednakże pełni rolę wskazówki interpretacyjnej również w innych sprawach dotyczących kwestii kwalifikacji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dodatkowych składników wynagrodzenia lub zwrotów wydatków nie będących ekwiwalentem za wykonywaną pracą .

Czym jest przychód ze stosunku pracy?

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast art. 12 ust. 1 tej ustawy precyzuje, że za przychody m.in. ze stosunku służbowego i stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
 • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,
 • wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Samochody prywatne pracowników używane do celów służbowych zleconych przez pracodawcę

W stanie faktycznym rozpatrywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku sprawy, wskazano, iż zgodnie z zawartymi pomiędzy pracodawcą a pracownikami umowami -  pracownicy wyrażają zgodę na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych zleconych przez pracodawcę. W szczególności,  zobowiązują się  do przemieszczania wyłącznie w obszarze wskazanym jako ich miejsce pracy zgodnie z określonymi w umowach miesięcznymi limitami przebiegu kilometrów. Jednocześnie  zastrzeżono, że wyjazdy te nie spełniają definicji podróży służbowych określonej  w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ryczałtowy zwrot kosztów

Natomiast pracodawca po otrzymaniu pisemnego oświadczenia od pracownika, (sporządzonego zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)) zwraca mu poniesione koszty w formie miesięcznego ryczałtu.

W tym miejscu należy podkreślić, że w zaskarżonej do  WSA w Gdańsku interpretacji prawa podatkowego, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że: „[…] gdyby wolą ustawodawcy nie było zaliczenie omawianych świadczeń do przychodów, to nie zawarłby w katalogu zwolnień przepisu określonego w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw. […] W pozostałych przypadkach zwrot taki stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy. Zatem omawianie zwolnienie adresowane jest do wąskiej grupy osób, o których mowa w odrębnych ustawach, do których odwołał się ustawodawca. […] W konsekwencji Wnioskodawca, jako płatnik powinien od wypłacanych ryczałtów pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.”

W odpowiedzi na  bezzasadne twierdzenia organu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku podkreślił, że „kwoty ryczałtu, których dotyczy pytanie zadane we wniosku, nie mogą być uznane za "świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika" w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. ponieważ pracownik z zasady nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów przemieszczania się pomiędzy miejscami, w których musi się znaleźć w ramach swoich obowiązków służbowych. Mamy zatem raczej do czynienia z sytuacją odwrotną, gdyż to pracownik poniósł koszty "za pracodawcę", a następnie są mu one zwracane.

Zasygnalizowania także wymaga, że przychodem ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., jest świadczenie uzyskane za wykonywanie zadań służbowych na podstawie stosunku pracy (stosunku pokrewnego), świadczenie otrzymywane "za pracę", a w opisywanym przypadku pracownik otrzymuje pieniądze przecież nie za pracę - ale za używanie prywatnego samochodu. Stosunek pracy nie jest tu podstawą, tytułem prawnym wypłat - tytułem takim jest odrębna umowa. Również dlatego nie można byłoby uznać, że pracownik uzyskał przychód (korzyść) w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f”.

WSA: Zwrot kosztów nie jest opodatkowany PIT

Podsumowując swoje stanowisko, WSA w Gdańsku podkreślił, że w jego ocenie - zwrot kosztów z tytułu używania przez pracownika samochodu prywatnego w celach służbowych, nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji nie stanowi również dochodu pracownika podlegającego opodatkowaniu  w myśl art. 9 ust. 1 tej ustawy.

Dualizm orzeczniczy sądów administracyjnych

Należy wskazać, że pozytywny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (sygn. I SA/Gd 425/21), niestety nie przesądza o jednolitej ścieżce interpretacyjnej prezentowanego zagadnienia.

Cytowany wyrok, jest kolejnym z wyroków rozstrzygających o słuszności poglądów Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zawartych w wydawanych przez ten organ interpretacjach indywidualnych dotyczących problematyki zwrotu pracownikom kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

W związku z tym, że powyższa kwestia budzi wątpliwości w orzecznictwie sądów administracyjnych, na kanwie tego problemu ukształtowały się dwie skrajne linie orzecznicze.

Naczelny Sąd Administracyjny zaprezentował przychylne podatnikom stanowisko m.in. w wyroku z dnia 16 października 2019 r. sygn. akt II FSK 3531/17 oraz wyroku z dnia 22 stycznia 2021 r. sygn. akt II FSK 2472/18 – uznając że zwrot przedmiotowych kosztów nie generuje żadnego przysporzenia dla pracownika i z tego względu nie może być uznany za przychód ze stosunku pracy. Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku podzielił to stanowisko.

Natomiast odmienne poglądy tj. popierające uznanie zwrotu pracownikom kosztów używania przez nich pojazdów prywatnych do celów służbowych za przychód ze stosunku pracy zawarto w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego m.in. z dnia 22 października 2020 r., sygn. akt II FSK 1680/18 oraz wyrok z 17 czerwca 2020 r., sygn. akt II FSK 717/20.

Trzeba również nadmienić, że skutkiem rozbieżności prezentowanych stanowisk sądów jest dezorientacja zarówno pracodawców jak i samych pracowników, których dotyczy problematyka zwrotu kosztów za używanie prywatnych samochodów dla celów pracodawcy, a co za tym idzie  uzasadniona wątpliwość co do równości obywateli wobec prawa.

Zasada zaufania do organów podatkowych

Jedną z fundamentalnych zasad prowadzenia postępowania podatkowego, którą powinni kierować się urzędnicy przy rozstrzyganiu zakresu praw i obowiązków podatników  jest zasada zaufania obywatela do organów podatkowych.

W wyroku z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt I FSK 783/07, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że z zasady, o której mowa w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, wynika wymóg praworządnego i sprawiedliwego prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia sprawy. Brak zaufania do organów jest z reguły skutkiem naruszenia przez te organy niektórych wartości jak równość czy sprawiedliwość.

Wyraźnym przejawem kryzysu tej zasady na gruncie polskiej praktyki administracyjnej jest brak jednolitości i zmienność poglądów prawnych organów podatkowych i sądów administracyjnych na tle bardzo zbliżonych stanów faktycznych.

Warto, zaznaczyć, że problematyka zakwalifikowania pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników do przychodów ze stosunku pracy jest niewątpliwym przykładem tej niechlubnej praktyki.

Katarzyna Kliszczewska, konsultant podatkowy w Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Jacek U.
  2024-01-12 08:00:33
  Rżną leśników jak mogą.Jak można płacić ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.Samochód w lesie pali10 l paliwa.Te pieniądze ,które dostajemy ledwie wystarczy na paliwo ,o ile mieszka się w leśnictwie ,jeśli się dojeżdża jest się w plecy.Są też inne koszty ubezpieczenie OC.NW. przegląd oraz koszty części samochodowych i kosztów mechaników,foktór za usługę obciążonych podatkami VAT 23 % za części +VAT ZA USŁUGĘ MECHANIKA.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
"Trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji na najbliższym posiedzeniu Sejmu [6-8 marca]

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie zaprezentowany "trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji RP.

Zmiany w podatku Belki - MF ma już projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się Rada Ministrów

Zmiany w podatku Belki coraz bliżej. Ministerstwo Finansów ma już przygotowany projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się rząd.

Rząd szykuje zmiany w składce zdrowotnej. "Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny"

Rząd zmienia zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania. Przedsiębiorcy są zdania, że planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają.

Twój e-PIT - zwrot podatku nawet w ciągu jednego dnia

Zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej. Niektórzy dostają zwrot nawet w ciągu jednego dnia - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Ulga na jedno dziecko 2024. 112 tys. zł to niestety limit dochodów wspólny dla obojga rodziców lub opiekunów prawnych

Rodzice odliczający ulgę na dziecko często są zaskoczeni informacją, że możliwość skorzystania z tej ulgi ogranicza limit ich dochodów nie tylko w przypadku, gdy mają jedno dziecko. Także gdy mają np. dwoje dzieci, jedno z ich dzieci jest małoletnie (czyli uprawnia do ulgi) a drugie np. ukończyło 25. rok życia (czyli nie uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej). Dotyczy to też sytuacji gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia (a przed ukończeniem 25. rok życia) przestało uczyć się lub studiować. Te zasady dotyczą zarówno roku 2024 jak i poprzednich 2023 r. i 2022 r.

Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

Obniżenie VAT w branży "beauty" - skutki dla budżetu państwa, gospodarki i konsumentów

Jak obniżenie stawki podatku VAT w branży "beauty" od kwietnia 2024 roku wpłynie na dochody budżetu państwa, na zachowania przedsiębiorców i konsumentów?

Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

REKLAMA