REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwrot podatku 2024. Kiedy, jak, komu? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne
Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku? Co to jest system AUTOZWROT Krajowej Administracji Skarbowej?
rozwiń >

Co to jest nadpłata podatku?

W myśl art. 72 Ordynacji podatkowej nadpłata podatku to kwota:
1) nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku;
2) podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
3) zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
4) zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, nadpłata podatku (w przypadku większości podatników PIT), to z reguły różnica pomiędzy sumą zaliczek, które w trakcie roku pobrali płatnicy PIT, a podatkiem należnym wynikającym z rocznego zeznania podatkowego.

Oprócz tego, na równi z nadpłatą traktuje się:

1) kwotę stanowiącą różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8–10 ustawy o PIT, wykazaną w rocznym zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o PIT (np. rocznego zeznania PIT-37, PIT-36 i innych) lub wynikającą z decyzji podatkowej; Chodzi tu o kwotę ulgi na dziecko nieodliczoną od podatku z powodu zbyt małej kwoty podatku (tzw. dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko) - kwota ta podlega wypłacie uprawnionemu do tej ulgi podatnikowi PIT.

2) kwotę przysługującą podatnikowi na podstawie art. 26ea ust. 1 i 2 ustawy o PIT (chodzi tu o kwotę przysługującą podatnikowi, który w roku rozpoczęcia działalności poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy od przysługującego odliczenia) oraz
3) kwotę przysługującą podatnikowi na podstawie art. 18da ust. 1 i 2 ustawy o CIT, wykazaną w zeznaniu lub wynikającą z decyzji.
4) część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę, jeżeli wpłata ta dotyczyła zaległości podatkowej;
5) nienależnie zapłacone:
a) zaległości, o których mowa w art. 52 (nienależnie zwrócona podatnikowi nadpłata) oraz art. 52a Ordynacji podatkowej (nienależnie zwrócone płatnikom lub inkasentom wynagrodzenie),
b) odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
c) opłatę prolongacyjną.

Autopromocja

Kiedy powstaje nadpłata podatku?

W myśl art. 73 Ordynacji podatkowej nadpłata powstaje co do zasady z dniem:
1) zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej;
2) pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej;
3) zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
4) wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości pobranego podatku;
5) zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Ważne
Uwaga!

W przypadku podatników podatku dochodowego nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego (np. PIT-37, PIT-36, PIT-28 i innych).

Podobnie jest w przypadku dla podatników podatku akcyzowego - nadpłata powstaje z dniem złożenia deklaracji podatku akcyzowego.

Jak urząd skarbowy zwraca nadpłatę podatku? Przelew (najczęściej), przekaz pocztowy lub w kasie

W pierwszej kolejności nadpłata podatku wraz z jej oprocentowaniem podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ponadto organ podatkowy, u którego powstała nadpłata, będący organem Krajowej Administracji Skarbowej, może zaliczyć nadpłatę na poczet niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, w rozumieniu art. 60 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do których wymiaru lub poboru jest właściwy inny organ KAS. W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. 

Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem:
1) powstania nadpłaty – w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1–3 i 5 oraz § 2;
2) złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Powyższe zasady dot. zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych wynikają z art. 76-77 Ordynacji podatkowej.

Jeżeli podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku nie ma zaległości podatkowych ani innych zaległości budżetowych, to przysługuje mu zwrot nadpłaty.

Na podstawie art. 77b Ordynacji podatkowej zwrot nadpłaty następuje:

1) jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (przedsiębiorcy), wyłącznie na ten rachunek wskazany przez podatnika, płatnika lub inkasenta;

2) jeżeli podatnik (mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), płatnik lub inkasent nie ma obowiązku posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (pozostali podatnicy, niebędący przedsiębiorcami), na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika, płatnika lub inkasenta albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik, płatnik lub inkasent zażądają zwrotu nadpłaty w kasie.

3) jeżeli podatnik (mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) nie ma obowiązku posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wyłącznie na wskazany rachunek bankowy podatnika.

Ważne

Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek (bankowy lub SKOK) jest podanie jego numeru w formularzu (zgłoszeniu aktualizacyjnym):
- ZAP-3, jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numer PESEL;
- NIP-7/CEIDG-1, jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym NIP,
albo w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, zwrot nadpłaty podatku przelewem to najczęstszy sposób zwrotu. Urząd skarbowy zastosuje go, jeśli:  
1) podatnik ma obowiązek posiadać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (przedsiębiorcy), 
2) podatnik nie jest polskim rezydentem podatkowym, 
3) podatnik jest polskim rezydentem podatkowym, który nie musi posiadać rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, ale podał jego numer w: 
- zgłoszeniu aktualizacyjnym ZAP-3 – dotyczy sytuacji, gdy Twoim identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, 
- zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-7/CEIDG-1 – dotyczy sytuacji, gdy Twoim identyfikatorem podatkowym jest NIP, 
- odpowiedniej części rocznego zeznania podatkowego (np. w części N zeznania PIT-37).

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Co ważne - gdy podatnik numer rachunku bankowego podał w poprzednich latach i numer ten jest cały czas aktualny, to nie trzeba ponownie składać zgłoszenia aktualizacyjnego ani wypełniać odpowiedniej części zeznania podatkowego.

Zwrot nadpłaty przekazem pocztowym albo w kasie. Jeśli podatnik jest polskim rezydentem podatkowym i nie podał (obecnie lub w latach poprzednich) numeru swojego osobistego rachunku bankowego, urząd skarbowy zwróci nadpłatę przekazem pocztowym, pomniejszając ją o koszty zwrotu (art. 77b § 4 Ordynacji podatkowej). 

Tylko wyjątkowo - na wniosek podatnika - urząd skarbowy może zwrócić nadpłatę w kasie urzędu np. gdy wysokość nadpłaty nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (art. 77b § 3 Ordynacji podatkowej). 

Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w 2024 roku

Aktualnie wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynosi 16,00 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 12 stycznia 2021 r., poz. 67). Zatem dwukrotność tej kwoty wynosi obecnie 32,- zł (od 13 października 2021 r.).

Czyli jeżeli nasza nadpłata PIT wyniesie 32 zł (lub mniej), a nie wskażemy rachunku, to otrzymamy zwrot wyłącznie w kasie urzędu skarbowego. 

Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek bankowy (konto bankowe) do zwrotu podatku PIT?

Ministerstwo Finansów wskazuje, że podatnik, który zwrócił się o zwrot nadpłaty na rachunek, powinien sprawdzić, czy w zgłoszeniu ZAP-3, NIP-7 (a przed 1 stycznia 2012 r. NIP-3, NIP-1) albo wniosku CEIDG-1 (a przed 1 lipca 2011 r. EDG-1) wskazał numer osobistego rachunku (tj. innego niż rachunek wykorzystywany w działalności gospodarczej) i czy jest on aktualny.

Jeżeli podatnik nie wskazał numeru osobistego rachunku lub wskazany numer jest nieaktualny, może wypełnić odpowiednią część w zeznaniu podatkowym PIT (np. część N w PIT-37, część V w PIT-36, część S w PIT-36L, część X w PIT-28, część M w PIT-38) albo złożyć zgłoszenie aktualizacyjne (dotyczy podatników, którzy nie mogą zaktualizować rachunku w samym zeznaniu), podając aktualne dane dotyczące osobistego rachunku.

Zgłoszenie to należy złożyć również w sytuacji rezygnacji ze zwrotów na rachunek, w tym z powodu likwidacji rachunku; wystarczy wówczas zaznaczyć w formularzu pozycję „Rezygnacja”.

Ważne
Uwaga!

Jeżeli numer rachunku bankowego podany w latach wcześniejszych pozostaje nadal aktualny, podatnik nie musi składać formularza aktualizacyjnego ani wypełniać odpowiedniej części rocznego zeznania podatkowego PIT (np. części N w PIT-37).

Rachunek do zwrotu nadpłaty w PIT-37 - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Jeśli z rocznego zeznania PIT-37 wynika nadpłata podatku (poz. 139) lub dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci (poz. 144), w części N można wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) inny niż związany z działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić ich zwrot.

Ważne
Uwaga! 

W przypadku niewypełnienia części N zwrot nastąpi na wcześniej zgłoszony przez podatnika lub jego małżonka rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) lub jeżeli nie zgłoszono takiego rachunku – przekazem pocztowym.

Wskazany może być rachunek, którego posiadaczem (współposiadaczem) jest podatnik.

W przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 2 można wskazać rachunek, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jest podatnik, a jest nim małżonek.

W poz. 158 PIT-37 należy zaznaczyć osobę zgłaszającą rachunek. Dla tej osoby rachunek wskazany w poz. 162 aktualizuje rachunek poprzednio zgłoszony służący do zwrotu podatku lub nadpłaty. Kwadrat nr 2 (małżonek) można zaznaczyć wyłącznie w przypadku rozliczania podatku wspólnie z małżonkiem.
W poz. 159 należy wpisać imię i nazwisko każdego z posiadaczy (współposiadaczy) rachunku, w przypadku, gdy jest nim inna osoba, niż osoba zgłaszająca wskazana w poz. 158.

Pozycję 160 wypełnia się wyłącznie w przypadku zgłoszenia rachunku zagranicznego poprzez wskazanie kraju siedziby banku (oddziału), w którym prowadzony jest rachunek.
W poz. 161 należy wpisać numer rachunku IBAN zaczynający się od dwuliterowego kodu kraju. Dla rachunków prowadzonych w Polsce kod IBAN składa się z oznaczenia PL i 26 cyfr. Kod SWIFT należy podać wyłącznie w przypadku rachunku zagranicznego. 

 

Rachunek do zwrotu nadpłaty w PIT-36 - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Jeżeli w poz. 425 lub w poz. 426 PIT-36 zostały wykazane nadpłata lub łączny zwrot - można wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) inny niż związany z działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić ich zwrot. 

Ważne
Uwaga! 

W przypadku niewypełnienia części V PIT-36 zwrot nastąpi na wcześniej zgłoszony przez podatnika lub jego małżonka rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) lub jeżeli nie zgłoszono takiego rachunku - przekazem pocztowym. 

Wskazany może być rachunek, którego posiadaczem (współposiadaczem) jest podatnik. W przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 2 można wskazać rachunek, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jest podatnik, a jest nim małżonek. 

W poz. 524 należy zaznaczyć osobę zgłaszającą rachunek. Dla tej osoby rachunek wskazany w poz. 528 aktualizuje rachunek poprzednio zgłoszony służący do zwrotu podatku lub nadpłaty. Kwadrat nr 2 (małżonek) można zaznaczyć wyłącznie w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem. 

W poz. 525 należy wpisać imię i nazwisko każdego z posiadaczy (współposiadaczy) rachunku. 

Poz. 526 wypełnia się wyłącznie w przypadku zgłoszenia rachunku zagranicznego poprzez wskazanie kraju siedziby banku (oddziału), w którym prowadzony jest rachunek. W poz. 527 wpisuje się kod waluty, w której prowadzony jest rachunek a w poz. 528 numer rachunku IBAN zaczynający się od dwuliterowego kodu kraju. 
Dla rachunków prowadzonych w Polsce kod IBAN składa się z oznaczenia PL i 26 cyfr. Kod SWIFT należy podać wyłącznie w przypadku rachunku zagranicznego.

W poz. 504 podatnicy mogą podać, swój numer telefonu, adres e-mail (podanie tych informacji nie jest obowiązkowe), jak również poinformować o formie, w jakiej chcieliby otrzymać zwrot nadpłaty.

 

Terminy zwrotu nadpłaty podatku

Przepis art. 77 Ordynacji podatkowej określa różne terminy zwrotu nadpłaty w zależności od sposobu powstania nadpłaty.

Art. 77. [Zwrot nadpłaty] § 1. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie:
1) 30 dni od dnia wydania nowej decyzji – jeżeli nadpłata powstała w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji;
2) 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty;
3) 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu albo stwierdzeniu nieważności decyzji – jeżeli w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji nie wystąpi obowiązek wydania nowej decyzji;
4) 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74;
4a) 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części akt normatywny, jeżeli wniosek, o którym mowa w art. 74, został złożony przed terminem wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
5) 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 1–3, z zastrzeżeniem pkt 5a i § 2;
5a) 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, z zastrzeżeniem § 2;
6) 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze:
a) skorygowanym zeznaniem (deklaracją) – w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 3,
b) skorygowanym zeznaniem (deklaracją) i z umową spółki aktualną na dzień rozwiązania spółki – w przypadku, o którym mowa w art. 75 § 3a
– lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, albo 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
7) (uchylony)

§ 2. Nadpłata wynikająca ze skorygowanej deklaracji podlega zwrotowi w terminie:
1) 45 dni od dnia jej skorygowania – w przypadku skorygowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1, przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
2) 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 274 § 3 – w przypadku skorygowania zeznania w trybie określonym w art. 274 § 1 pkt 1;
3) 3 miesięcy od dnia jej skorygowania – w innych przypadkach niż określone w pkt 1 i 2.
§ 3. (uchylony)
§ 4. W przypadku niewydania nowej decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia uchylenia albo stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy lub od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję albo stwierdzającego jej nieważność, nadpłata stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej albo decyzji, której nieważność stwierdzono, podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki.

Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT?

Jak wynika z ww. art. 77 § 1 pkt 5 i 5a Ordynacji podatkowej podatnicy PIT, którzy mają nadpłatę wynikającą ze złożonego (w formie papierowej) rocznego zeznania podatkowego powinni otrzymać zwrot nadpłaty w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. 

Ważne
Uwaga!

Jednak jeżeli zeznanie roczne PIT zostało złożone w formie elektronicznej (e-Deklaracje, Twój e-PIT), to urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę w terminie do 45 dni od dnia złożenia zeznania w tej formie. A często znacznie szybciej.

Dotyczy to oczywiście także złożenia zeznania przy użyciu usługi Twój e-PIT, również w sytuacji, gdy wypełnione przez KAS zeznanie zostanie automatycznie złożone bez jakiejkolwiek działania podatnika (co jest możliwe w przypadku nadpłaty wynikającej z zeznań PIT-37 lub PIT-38, PIT-28, PIT-36, w który rozliczono przychody spoza działalności gospodarczej.

Ważne
Automatycznie złożone zeznanie podatkowe a zwrot nadpłaty podatku

Jeżeli podatnik korzysta z zeznania podatkowego wypełnionego przez KAS i udostępnionego w usłudze Twój e-PIT ale nie zaakceptuje tego zeznania przed 30 kwietnia 2024 r., to zeznanie to zostanie automatycznie złożone w dniu 30 kwietnia 2024 r. Jeżeli z tego zeznania wynika nadpłata podatku, to termin jej zwrotu również wynosi 45 dni i zaczyna biec w dniu 1 maja 2024 r.

System AUTOZWROT Krajowej Administracji Skarbowej - zwrot nadpłaty podatku szybciej niż w ciągu 45 dni

Krajowa Administracja Skarbowa i Ministerstwo Finansów informują, że od 2022 roku w obsłudze zwrotów nadpłaty podatku administracja skarbowa wprowadziła system AUTOZWROT, który pozwala na automatyczną i kompleksową weryfikację zeznania podatkowego z wykazaną nadpłatą w kwocie nieprzekraczającej 10 tys. zł. Po pozytywnej weryfikacji następuje automatycznie wykonywane zlecenie zwrotu, obecnie wyłącznie w formie przelewu bankowego. To rozwiązanie znacząco skraca czas obsługi nadpłat, dzięki czemu zwroty są realizowane znacznie szybciej, niż wynika to z terminów ustawowych (nawet w ciągu kilku dni).

30 dni na zwrot nadpłaty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają (tak jak w ostatnich latach) zwrot nadpłaty PIT w terminie do 30 dni jeżeli:
- złożą zeznanie w formie elektronicznej oraz
- zaznaczą odpowiednią pozycję w zeznaniu informującą o posiadaniu tej. Karty (w rozliczeniu za 2023 rok - poz. 163 w PIT-37, poz. 74 w PIT-38, poz. 529 w PIT-36, poz. 191 w PIT-36L, poz. 263 w PIT-28). 

Co ciekawe, ten szybszy termin zwrotu dla rodzin wielodzietnych nie wynika z przepisów prawa. Wynika z wewnętrznych zarządzeń Ministra Finansów skierowanych do naczelników urzędów skarbowych i praktyki ostatnich lat administracji podatkowej.

Zwrot podatku po korekcie zeznania - termin

Jeżeli zwrot podatku wynika z korekty zeznania rocznego PIT (do której został dołączony wniosek o zwrot nadpłaty), to urząd skarbowy ma 2 miesiące na zwrot (od złożenia korekty zeznania) - ale nie może zwrócić wcześniej nadpłaty niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia korygowanego zeznania podatkowego albo nie wcześniej niż 45 dni od dnia złożenia korygowanego zeznania podatkowego w formie elektronicznej.

Dzień zwrotu nadpłaty

Zgodnie z art. 77b Ordynacji podatkowej za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:
1) obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
2) nadania przekazu pocztowego;
3) wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.

Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Od 2020 roku Ministerstwo Finansów udostępnia co roku w „sezonie PIT-owym” usługę "Status zwrotu nadpłaty" w usłudze "Twój e-PIT". Można było to zrobić w zakładce „Złożone dokumenty”.

W ten sposób można uzyskać informację o 3 etapach zwrotu nadpłaty:

1) kiedy zeznanie roczne PIT zostanie wysłane w usłudze e-PIT i dotrze do urzędu skarbowego,
2) kiedy zeznanie roczne PIT trafi do rozliczenia. Oznacza to, że nadpłata wkrótce trafi do podatnika (zostanie podana też wysokość zwrotu),
3) kiedy PIT zostanie rozliczony. Oznacza to, że nadpłatę podatku została zwrócona na rachunek bankowy – jeśli podatnik wskazał ten rachunek w swoim PIT albo zgłosił w latach poprzednich – lub przekazem pocztowym.

Usługa ta będzie najprawdopodobniej czynna także w 2024 roku.

Zwrot nadpłaty PIT w 2024 roku - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów na stronie podatki.gov.pl udzieliło odpowiedzi na kilka najczęściej pojawiających się pytań odnośnie zasad zwrotu nadpłaty PIT.

Czy można podać numer rachunku bankowego małżonka do zwrotu nadpłaty?

Czy podatnik korzystający z usługi Twój e-PIT, rozliczający się indywidualnie na PIT-37, może wskazać - jako numer rachunku bankowego właściwego do zwrotu - numer rachunku bankowego swojego małżonka?
Odpowiedź MF: Nie. W przypadku rozliczenia indywidualnego podatnik podaje wyłącznie rachunek, którego jest posiadaczem (współposiadaczem). Wskazanie rachunku, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jest podatnik, a jest nim małżonek, jest możliwe jedynie w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.

Aktualizacja numeru rachunku bankowego

Czy korzystając z usługi Twój e-PIT podatnik może dodać lub zaktualizować numer rachunku bankowego, na który chce otrzymać nadpłatę wynikającą z PIT-37?
Odpowiedź MF: Tak. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik może w zeznaniu podatkowym wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, którego jest posiadaczem lub współposiadaczem i na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Termin zwrotu nadpłaty po korekcie zeznania

Skorygowałem PIT ponieważ np. w pierwotnym zeznaniu nie odliczyłem ulgi prorodzinnej. Czy dłużej będę czekać na zwrot nadpłaty podatku? Korektę zeznania wysłałem elektronicznie.
Odpowiedź MF: Nadpłatę podatku zwrócimy Ci w ciągu 45 dni od dnia złożenia korekty zeznania.

W pierwotnym zeznaniu nie uwzględniłem ulgi na dzieci i do 30 kwietnia 2024 r. skorygowałem zeznanie podatkowe za 2023 rok. Z korekty zeznania wynika nadpłata podatku. Czy muszę złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żeby uzyskać jej zwrot?

Odpowiedź MF: Nie. Jeżeli złożyłeś korektę za 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r., to nadpłatę podatku, która wynika z tej korekty, zwrócimy Ci bez wniosku.

Jak wskazać konto bankowe do zwrotu podatku?

Otrzymałem informację PIT-11A z ZUS. Mam nadpłatę podatku. Chciałbym dostać zwrot na konto. Jak podać numer rachunku bankowego?

Odpowiedź MF: Numer rachunku możesz wpisać w składanym zeznaniu podatkowym albo złożyć w urzędzie skarbowym formularz ZAP-3 (jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej), aktualizujący Twoje dane (np. możesz go wrzucić do urny przed urzędem skarbowym, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie). Warto zgłosić swój rachunek bankowy do urzędu skarbowego, żeby szybko i bezpiecznie uzyskać zwrot nadpłaty.

Paweł Huczko

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej? Dlaczego warto ją uzyskać?

Wielu podatników składa wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Jak to zrobić prawidłowo? Do czego taka interpretacja może się przydać podatnikowi? Kiedy Dyrektor KIS nie musi ani nawet nie może wydać interpretacji indywidualnej?

KSeF od 1 lutego 2026 r.?

KSeF od 1 lutego 2026 r.? Jest już ustawa przesuwająca wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na 1 lutego 2026 r. Obowiązujące wcześniej przepisy zakładały, że obowiązkowy KSeF zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.

Ubezpieczenie dla firmy – czy to mi się opłaci? Spokój za 1 promil wartości majątku

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu biznesu i firmy. Ile to kosztuje, co można ubezpieczyć? I najważniejsze: czy ubezpieczenie się opłaci?

Opodatkowanie wyrównawcze od 2025 roku. Trzy nowe podatki dla biznesu. Konsultacje trwają do 24 maja 2024 r.

W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Ustawa ta ma wprowadzić w Polsce od 2025 roku system globalnego podatku minimalnego oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego:  globalny podatek wyrównawczy, krajowy podatek wyrównawczy oraz podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków. Konsultacje publiczne tego projektu zakończą się 24 maja 2024 r. Do tego dnia można przesyłać do MF swoje uwagi i opinie.

Fundacja rodzinna - opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń dla beneficjentów

Fundacja rodzinna jako instytucja prawna będzie 22 maja 2024 r. obchodzić swoje pierwsze urodziny. Zgodnie z ustawowymi celami ma służyć do zarządzania i kumulowania majątku w interesie beneficjentów oraz wypłacania im świadczeń. Jakie są zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej?

Projekt: Kasowy PIT. Na czym polega

Ministerstwo Finansów przedstawiło pod koniec kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. Ta nowelizacja ma wprowadzić od 1 stycznia 2025 roku przepisów określających zasady tzw. kasowego PIT. Ta forma rozliczeń polegać ma na tym, że przychód- podatkowy będzie powstawał w dacie zapłaty za fakturę. Ale nie każdy będzie mógł korzystać z kasowego PIT. Jedynie przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność oraz ci, których przychody z działalności gospodarczej w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro. Aktualnie trwają konsultacje i opiniowanie tego projektu.

Składka zdrowotna 2025 r. Nowe zasady obliczania należności na rzecz ZUS-u. Kto ile zapłaci?

Od 2025 roku zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Zapowiedzieli to minister zdrowia Izabela Leszczyna i minister finansów Andrzej Domański na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2024 r. Wtedy podano też najważniejsze założenia tych zmian. Co ma się zmienić od przyszłego roku?

Czy klimatyzację można odliczyć od podatku? Przykłady dla ulgi rehabilitacyjnej i ulgi termomodernizacyjnej

Czy wydatki poniesione na wyposażenie domu w klimatyzację, czyli koszty jej zakupu i montażu, można uznać za wydatki, podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej? A co w przypadku ulgi termomodernizacyjnej?

Kiedy można anulować fakturę?

Anulowanie faktury VAT powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Kiedy więc można anulować fakturę i jak to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Jak przebiega finansowanie faktur?
Finansowanie faktur, zwane również faktoringiem, to istotny element strategii finansowej wielu przedsiębiorstw. Proces ten umożliwia bowiem firmom uzyskanie dostępu do środków pieniężnych, poprzez sprzedaż swoich nieuregulowanych faktur firmie faktoringowej. Choć działanie to może wydawać się skomplikowane, to faktoring jest w rzeczywistości bardzo prosty. Jak przebiega finansowanie faktur?

REKLAMA