reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatki i opłaty lokalne > DT-1 - jak wypełnić deklarację na podatek od środków transportowych

DT-1 - jak wypełnić deklarację na podatek od środków transportowych

Formularz deklaracji DT-1 i załącznika do niej DT-1/A na 2013 rok (ten sam co obowiązywał w 2012 roku) został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011 r. - Nr 293, poz. 1731).

Na początku deklaracji DT-1 (w poz. 1) numer PESEL wpisują (jak i pozostałe pozycje: dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem, ręcznie, maszynowo lub komputerowo) podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT.

Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

W pozycji nr 4 trzeba wpisać dany rok podatkowy, na który jest składana deklaracja.

Część A. Miejsce składania deklaracji

Tu trzeba wpisać  nazwę oraz adres siedziby organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od środków transportowych.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest:

- wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na której terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a

- w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na terenie której znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Podatek od środków transportowych 2013

Podatki i opłaty lokalne 2013 - stawki maksymalne

Część B. Dane podatnika

Należy wpisać dane identyfikacyjne podatnika zgodnie z tytułami poszczególnych rubryk.

Część C. Obowiązek składania deklaracji

Podatnicy są obowiązani corocznie składać deklarację DT-1 na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są:

- wygaśniecie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego,

- zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika,

- korekta nieprawidłowo wyplenionej deklaracji, jak również

- przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Kwadrat nr 5 w poz. 18 należy zaznaczyć w przypadku składania deklaracji korygującej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), np. w złożonej wcześniej deklaracji wykazano zobowiązanie podatkowe w nieprawidłowej wysokości.

Część D. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania

Dane dotyczące parametrów technicznych, tj. dopuszczalna masa całkowita, masa własna, mogą wynikać, m. in. z następujących dokumentów:

- dowodu rejestracyjnego pojazdu,

- karty pojazdu,

- wyciągu ze świadectwa homologacji,

- świadectwa zgodności,

- odpisu decyzji zwalniającej ze świadectwa homologacji lub

- zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu przeprowadzonym przez uprawnionego diagnostę zatrudnionego w upoważnionej stacji kontroli pojazdów.

Liczba pojazdów, jaką należy wpisać w tej części, obejmuje wyłącznie te pojazdy, od których podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek od środków transportowych – w części D nie należy wykazywać pojazdów zwolnionych z tego podatku na podstawie ustawy lub w drodze uchwały rady gminy.

W poszczególnych polach należy wykazać odrębnie liczbę środków transportowych danego rodzaju zgodnie z tytułem danego wiersza, a nie liczbę zespołów pojazdów czy też liczbę wszystkich środków transportowych wchodzących w skład zespołu pojazdów.

W D.4 należy wykazać liczbę ciągników siodłowych i balastowych. Nie należy wykazywać wszystkich środków transportowych wchodzących w skład zespołu pojazdów. Poz. 32–35 należy wypełnić w przypadku, gdy składający deklarację jest właścicielem (współwłaścicielem) takich ciągników siodłowych lub balastowych, które technicznie są przystosowane do ciągnięcia przyczepy lub naczepy.

W D.5 wykazywana liczba środków transportowych dotyczy jedynie przyczep i naczep. Nie należy wykazywać liczby zespołów pojazdów.

W D.8 – D.10 wykazywana liczba osi dotyczy wyłącznie samochodu ciężarowego. Nie należy wykazywać liczby osi zespołu pojazdów.

W D.11 i D.12 wykazywana liczba osi dotyczy wyłącznie ciągnika siodłowego lub balastowego. Nie należy wykazywać liczby osi zespołu pojazdów.

W D.13 – D.15 wykazywana liczba osi dotyczy wyłącznie naczepy lub przyczepy. Nie należy wykazywać liczby osi zespołu pojazdów.

Na stronie 2. i 3. w kolumnie e zatytułowanej „Kwota podatku” należy podać kwotę podatku (bez zaokrąglania) dla wszystkich pojazdów danego rodzaju.

Część E. Kwota podatku

W poz. 80 należy podać kwotę podatku za dany rok podatkowy obliczonego przez zsumowanie kwot z poz. 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75 i 79.

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września, podatek płatny jest jednorazowo (wówczas należy wpisać zaokrągloną kwotę podatku w poz. 81 - poz. 82 nie wypełnia się).

Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa pod pojęciem podatku rozumie się również raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach.

Kwoty rat podatku lub podatku w poz. 81 i 82 należy zaokrąglić do pełnych złotych. Zaokrąglanie następuje zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek złożyć deklarację, natomiast uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych.

Podatek od środków transportowych - vademecum

Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych w 2012 roku

Część F. Informacja o załącznikach

W załączniku DT-1/A jest miejsce na wpisanie danych tylko trzech środków transportowych. Zatem właściciele większej ilości środków transportowych muszą złożyć odpowiednią liczbę załączników, tak by opisać każdy pojazd.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama