REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.

Joanna Nowicka
podatki lokalne 2008
podatki lokalne 2008

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2008 r. wzrosły stawki podatków i opłat lokalnych. Dotyczy to podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz opłat lokalnych - opłaty targowej, miejscowej i uzdrowiskowej.

Obowiązujące w danym roku podatkowym stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji.

Autopromocja

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2013 rok

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2012 rok

Według wskaźnika cen

Wskaźnik cen jest ustalany na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2007 r. wyniósł 2,2% (zob. komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 lipca 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007 r.). I właśnie podwyżki górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2008 r., zawdzięczamy ich przeliczeniu zgodnie z tym wskaźnikiem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stawki określone w ustawie i corocznie waloryzowane są stawkami maksymalnymi. Rada Gminy może ustalić stawki niższe od maksymalnych. Warto też wiedzieć, że Rada Gminy musi uchwalić nowe stawki podatków i opłat lokalnych przed rozpoczęciem danego roku podatkowego. Jeżeli nie zdąży tego zrobić - obowiązują stawki dotychczasowe.


Podatek od nieruchomości - stawki maksymalne

PRZYKŁAD

Jednostka zamierza odwołać się od decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości. Czy to prawda, że zaskarżona decyzja nie może zostać zmieniona na niekorzyść jednostki?

Zasadniczo Czytelnik ma w tym przypadku rację - jeżeli chodzi o podatki tzw. samorządowe (dotyczy to też m.in. podatku od nieruchomości), izba skarbowa czy samorządowe kolegium odwoławcze nie może zmienić zaskarżonej decyzji na niekorzyść podatnika wnoszącego odwołanie (art. 234 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dalej: Ordynacja podatkowa). Jednak od tej zasady istnieją określone wyjątki, które w praktyce mogą wywołać negatywne dla jednostki skutki. I dlatego przed złożeniem odwołania warto rozważyć wszelkie aspekty danej sprawy.

Otóż organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny. W praktyce zarówno pojęcie „rażącego naruszenia prawa”, jak i „interesu społecznego”, jako pojęcia niedookreślone pozostawiają organom odwoławczym znaczną swobodę interpretacyjną.

Warto zauważyć, że nie zawsze jest proste ewidentne ustalenie, czy w konkretnej sprawie zmiana decyzji następuje „na niekorzyść strony”. Jak stwierdził NSA w wyroku z 28 czerwca 2000 r. (sygn. akt I SA/Lu 455/99), pojęcie „na niekorzyść strony” należy interpretować wyłącznie w znaczeniu materialnym, ponieważ obowiązki i uprawnienia podatników, wynikające z decyzji podatkowych, w ostatecznym rachunku są wyrażone kwotowo.

Jeżeli kwota, jaką przyjdzie zapłacić jednostce zgodnie ze zmienioną decyzją, wydaną w II instancji, jest wyższa niż wynikająca z kwestionowanej decyzji - jest to oczywiste.

Natomiast nie stanowi zmiany na niekorzyść utrzymanie zaskarżonej decyzji w mocy lub uchylenie jej i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji. Takie są przepisy, natomiast z punktu widzenia jednostki może to być sprawa dyskusyjna - w I instancji może zapaść decyzja jeszcze bardziej niekorzystna dla odwołującego niż ta, którą jednostka zakwestionowała.

W przypadku odwołania się od decyzji podatkowej należy liczyć się z ewentualnością, że decyzja, jaka zapadnie w wyniku tego odwołania, może pogorszyć sytuację jednostki.

Przykładowo, przepis art. 230 Ordynacji podatkowej w praktyce stanowi obejście zakazu zmiany przez organ odwoławczy decyzji na niekorzyść strony odwołującej się. Powołany przepis nakazuje organowi odwoławczemu przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania dla dokonania wymiaru uzupełniającego w razie stwierdzenia, że:

• zobowiązanie podatkowe zostało ustalone lub określone w wysokości niższej lub kwota zwrotu podatku została ustalona w wysokości wyższej, niż wynika to z przepisów prawa podatkowego,

• stratę określono w wysokości wyższej od poniesionej,

• różnica między VAT naliczonym a należnym, obniżająca podatek należny za następne okresy rozliczeniowe, została w decyzji określona w wysokości wyższej, niż to wynika z przepisów o podatku od towarów i usług.

Środki transportu

Podatek od środków transportowych - stawki maksymalne

PRZYKŁAD

Jednostka opóźniła się trzy dni w zapłacie podatku od środków transportu od samochodu służbowego. Kwota główna podatku została już wpłacona, jednak bez odsetek za zwłokę od tych zaległości - uważamy, że tak małych odsetek nie trzeba regulować. Czy to prawda?

Odsetki te należy jak najszybciej uiścić.

Ważne są tutaj dwie kwestie. Po pierwsze, odsetki za zwłokę należy zasadniczo opłacać od każdej zaległości podatkowej. Przepisy faktycznie przewidują jeden wyjątek od tej zasady, określony w art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej. Otóż wyjątek ten dotyczy odsetek za zwłokę od zaległości stanowiących dochody budżetu państwa, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej - w takiej sytuacji odsetek tych się nie nalicza.

Po drugie - brak obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę (w przypadku drobnych kwot) dotyczy tylko i wyłącznie zaległości stanowiących dochody budżetu państwa. A takimi dochodami są przykładowo dochody z tytułu podatków bezpośrednich (oba podatki dochodowe) i pośrednich (podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy).

Natomiast podatek od środków transportowych stanowi dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Dlatego też w tym przypadku nie ma zastosowania omówiony wyjątek od powszechnie obowiązującej zasady.

A zatem należy naliczyć i zapłacić kwoty odsetek od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych - niezależnie od wysokości. To samo dotyczy odsetek od zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku rolnego, leśnego oraz wszystkich podatków i opłat lokalnych (np. opłaty targowej, podatku od nieruchomości).

Przykładowo, podatnik odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w wysokości 3 zł z tytułu:

• podatku od środków transportu - ma obowiązek uiścić,

• podatku od towarów i usług - nie ma obowiązku zapłaty,

• opłaty targowej - ma obowiązek uiścić,

• podatku dochodowym od osób prawnych - nie ma obowiązku zapłaty,

• podatku od spadków i darowizn - ma obowiązek uiścić,

• podatku dochodowym od osób fizycznych - nie ma obowiązku zapłaty,

• podatku od nieruchomości - ma obowiązek uiścić,

• podatku od czynności cywilnoprawnych - ma obowiązek uiścić.

Należy przy tym pamiętać, że do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, nie stosuje się zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków określonych w Ordynacji podatkowej (art. 63 tej ustawy).

PRZYKŁAD

Czy podatek od środków transportowych można rozliczać procentowo? Kiedy należy złożyć deklarację podatkową?

Nie, w podatku od środków transportowych nie występują stawki procentowe; podatek ten jest obliczany z użyciem stawek kwotowych ustalonych przez daną gminę (tam też uzyskamy stosowne informacje).

Poza obowiązkiem zapłaty podatku, podatnik podlegający podatkowi od środków transportowych ma obowiązek (art. 9 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych):

• złożyć w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy DT-1 (wraz z załącznikiem o posiadanych środkach transportowych DT-1A), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

• odpowiednio skorygować deklaracje DT-1 i DT-1A w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Należy przy tym pamiętać, że obowiązek złożenia deklaracji spoczywa jedynie na podatnikach dysponujących środkami transportowymi podlegającymi opodatkowaniu.

Obowiązek ten nie obejmuje pojazdów nieopodatkowanych (np. pojazdy osobowe lub ciężarowe o dopuszczanej masie całkowitej poniżej 3,5 tony) ani pojazdów zwolnionych od podatku od środków transportu na mocy ustawy lub uchwały rady gminy.

W przypadku współwłasności środków transportowych należących do dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, deklarację ma obowiązek złożyć każdy ze współwłaścicieli.

Uiszczenie kwoty podatku przez jednego ze współwłaścicieli zwalnia z tego obowiązku pozostałych współwłaścicieli. Przy czym zasada ta nie ma zastosowania w przypadku współwłasności wynikającej z umowy spółki, gdzie spółka jest właścicielem lub jest traktowana jak właściciel środka transportowego.

Uwaga

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe

wzory deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1/A.

Wzory te są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Opłaty lokalne

Opłaty lokalne - stawki maksymalne.

Z orzecznictwa

Rada gminy nie może uchwalić stawek opłaty targowej w formie abonamentu. Byłoby to sprzeczne z zasadą prawa podatkowego stanowiącą, że nie można żądać zapłacenia należności podatkowej bez wcześniejszego powstania zobowiązania podatkowego.

Wyrok WSA w Poznaniu z 17 czerwca 2004 r., sygn. akt I SA/Po 400/04; Wspólnota 2004/21/59

PRZYKŁAD

Ile wynosi podatek od środków transportowych dla objazdowego ambulatorium? W jakim terminie należy go opłacić?

Ten rodzaj pojazdu jest wolny od podatku od środków transportu na mocy przepisów o ruchu drogowym (art. 2 pkt 36 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym). Objazdowe ambulatorium jest zaliczane do kategorii pojazdów specjalnych, które korzystają ze zwolnienia podatkowego. Do tej kategorii należą pojazdy samochodowe lub przyczepy, kon-

strukcyjnie nieprzeznaczone do przewozu osób lub ła-dunków, takie jak:

• konstrukcyjnie przystosowane do wykonywania czynności na drodze (m.in. do oczyszczania dróg),

• przeznaczone do wykonywania określonych robót (np. pomoc drogowa),

• wykorzystywane do określonej działalności (m.in. ruchome ambulatorium).

Odnośnie do terminu obowiązkowego uiszczenia podatku od środków transportu, zasadniczo należy go opłacić w 2 ratach - do 15 lutego i do 15 września każdego roku (art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Terminy płatności tego podatku zależą od daty powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany (wpisany do rejestru) lub nabyty. Natomiast w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego - obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Przykładowo, jeżeli jednostka nabyła zarejestrowany samochód ciężarowy (o dopuszczalnej masie całkowitej 4 tony) 26 listopada, to obowiązek podatkowy powstaje od 1 grudnia, a podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Do końca listopada obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu pojazdu.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego.

Podatek płatny jest w dwóch równych ratach:

• I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,

• II rata - do 15 września roku podatkowego.

Przykładowo, gdy jednostka kupiła przyczepę (posiadającą łącznie z ciągnikiem dopuszczalną masę całkowitą 8 ton) 22 czerwca, to I ratę podatku powinna zapłacić w terminie do 15 lipca, zaś II ratę - do 15 września.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku gdy obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

Podstawy prawne

• Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 252, poz. 1847)

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1671)

• Ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. Nr 205, poz. 1484)

• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 lipca 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007 r. (M.P. Nr 44, poz. 524)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA