REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatki i opłaty lokalne w 2008 r.

Joanna Nowicka
podatki lokalne 2008
podatki lokalne 2008

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2008 r. wzrosły stawki podatków i opłat lokalnych. Dotyczy to podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz opłat lokalnych - opłaty targowej, miejscowej i uzdrowiskowej.

Obowiązujące w danym roku podatkowym stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji.

REKLAMA

Autopromocja

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2013 rok

Zobacz również: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2012 rok

Według wskaźnika cen

Wskaźnik cen jest ustalany na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2007 r. wyniósł 2,2% (zob. komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 lipca 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007 r.). I właśnie podwyżki górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2008 r., zawdzięczamy ich przeliczeniu zgodnie z tym wskaźnikiem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stawki określone w ustawie i corocznie waloryzowane są stawkami maksymalnymi. Rada Gminy może ustalić stawki niższe od maksymalnych. Warto też wiedzieć, że Rada Gminy musi uchwalić nowe stawki podatków i opłat lokalnych przed rozpoczęciem danego roku podatkowego. Jeżeli nie zdąży tego zrobić - obowiązują stawki dotychczasowe.


Podatek od nieruchomości - stawki maksymalne

PRZYKŁAD

Jednostka zamierza odwołać się od decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości. Czy to prawda, że zaskarżona decyzja nie może zostać zmieniona na niekorzyść jednostki?

REKLAMA

Zasadniczo Czytelnik ma w tym przypadku rację - jeżeli chodzi o podatki tzw. samorządowe (dotyczy to też m.in. podatku od nieruchomości), izba skarbowa czy samorządowe kolegium odwoławcze nie może zmienić zaskarżonej decyzji na niekorzyść podatnika wnoszącego odwołanie (art. 234 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dalej: Ordynacja podatkowa). Jednak od tej zasady istnieją określone wyjątki, które w praktyce mogą wywołać negatywne dla jednostki skutki. I dlatego przed złożeniem odwołania warto rozważyć wszelkie aspekty danej sprawy.

Otóż organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny. W praktyce zarówno pojęcie „rażącego naruszenia prawa”, jak i „interesu społecznego”, jako pojęcia niedookreślone pozostawiają organom odwoławczym znaczną swobodę interpretacyjną.

Warto zauważyć, że nie zawsze jest proste ewidentne ustalenie, czy w konkretnej sprawie zmiana decyzji następuje „na niekorzyść strony”. Jak stwierdził NSA w wyroku z 28 czerwca 2000 r. (sygn. akt I SA/Lu 455/99), pojęcie „na niekorzyść strony” należy interpretować wyłącznie w znaczeniu materialnym, ponieważ obowiązki i uprawnienia podatników, wynikające z decyzji podatkowych, w ostatecznym rachunku są wyrażone kwotowo.

Jeżeli kwota, jaką przyjdzie zapłacić jednostce zgodnie ze zmienioną decyzją, wydaną w II instancji, jest wyższa niż wynikająca z kwestionowanej decyzji - jest to oczywiste.

Natomiast nie stanowi zmiany na niekorzyść utrzymanie zaskarżonej decyzji w mocy lub uchylenie jej i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji. Takie są przepisy, natomiast z punktu widzenia jednostki może to być sprawa dyskusyjna - w I instancji może zapaść decyzja jeszcze bardziej niekorzystna dla odwołującego niż ta, którą jednostka zakwestionowała.

W przypadku odwołania się od decyzji podatkowej należy liczyć się z ewentualnością, że decyzja, jaka zapadnie w wyniku tego odwołania, może pogorszyć sytuację jednostki.

Przykładowo, przepis art. 230 Ordynacji podatkowej w praktyce stanowi obejście zakazu zmiany przez organ odwoławczy decyzji na niekorzyść strony odwołującej się. Powołany przepis nakazuje organowi odwoławczemu przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania dla dokonania wymiaru uzupełniającego w razie stwierdzenia, że:

• zobowiązanie podatkowe zostało ustalone lub określone w wysokości niższej lub kwota zwrotu podatku została ustalona w wysokości wyższej, niż wynika to z przepisów prawa podatkowego,

• stratę określono w wysokości wyższej od poniesionej,

• różnica między VAT naliczonym a należnym, obniżająca podatek należny za następne okresy rozliczeniowe, została w decyzji określona w wysokości wyższej, niż to wynika z przepisów o podatku od towarów i usług.

Środki transportu

Podatek od środków transportowych - stawki maksymalne

PRZYKŁAD

Jednostka opóźniła się trzy dni w zapłacie podatku od środków transportu od samochodu służbowego. Kwota główna podatku została już wpłacona, jednak bez odsetek za zwłokę od tych zaległości - uważamy, że tak małych odsetek nie trzeba regulować. Czy to prawda?

Odsetki te należy jak najszybciej uiścić.

Ważne są tutaj dwie kwestie. Po pierwsze, odsetki za zwłokę należy zasadniczo opłacać od każdej zaległości podatkowej. Przepisy faktycznie przewidują jeden wyjątek od tej zasady, określony w art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej. Otóż wyjątek ten dotyczy odsetek za zwłokę od zaległości stanowiących dochody budżetu państwa, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej - w takiej sytuacji odsetek tych się nie nalicza.

Po drugie - brak obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę (w przypadku drobnych kwot) dotyczy tylko i wyłącznie zaległości stanowiących dochody budżetu państwa. A takimi dochodami są przykładowo dochody z tytułu podatków bezpośrednich (oba podatki dochodowe) i pośrednich (podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy).

Natomiast podatek od środków transportowych stanowi dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Dlatego też w tym przypadku nie ma zastosowania omówiony wyjątek od powszechnie obowiązującej zasady.

A zatem należy naliczyć i zapłacić kwoty odsetek od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych - niezależnie od wysokości. To samo dotyczy odsetek od zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku rolnego, leśnego oraz wszystkich podatków i opłat lokalnych (np. opłaty targowej, podatku od nieruchomości).

Przykładowo, podatnik odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w wysokości 3 zł z tytułu:

• podatku od środków transportu - ma obowiązek uiścić,

• podatku od towarów i usług - nie ma obowiązku zapłaty,

• opłaty targowej - ma obowiązek uiścić,

• podatku dochodowym od osób prawnych - nie ma obowiązku zapłaty,

• podatku od spadków i darowizn - ma obowiązek uiścić,

• podatku dochodowym od osób fizycznych - nie ma obowiązku zapłaty,

• podatku od nieruchomości - ma obowiązek uiścić,

• podatku od czynności cywilnoprawnych - ma obowiązek uiścić.

Należy przy tym pamiętać, że do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, nie stosuje się zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków określonych w Ordynacji podatkowej (art. 63 tej ustawy).

PRZYKŁAD

Czy podatek od środków transportowych można rozliczać procentowo? Kiedy należy złożyć deklarację podatkową?

Nie, w podatku od środków transportowych nie występują stawki procentowe; podatek ten jest obliczany z użyciem stawek kwotowych ustalonych przez daną gminę (tam też uzyskamy stosowne informacje).

Poza obowiązkiem zapłaty podatku, podatnik podlegający podatkowi od środków transportowych ma obowiązek (art. 9 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych):

• złożyć w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy DT-1 (wraz z załącznikiem o posiadanych środkach transportowych DT-1A), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

• odpowiednio skorygować deklaracje DT-1 i DT-1A w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Należy przy tym pamiętać, że obowiązek złożenia deklaracji spoczywa jedynie na podatnikach dysponujących środkami transportowymi podlegającymi opodatkowaniu.

Obowiązek ten nie obejmuje pojazdów nieopodatkowanych (np. pojazdy osobowe lub ciężarowe o dopuszczanej masie całkowitej poniżej 3,5 tony) ani pojazdów zwolnionych od podatku od środków transportu na mocy ustawy lub uchwały rady gminy.

W przypadku współwłasności środków transportowych należących do dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, deklarację ma obowiązek złożyć każdy ze współwłaścicieli.

Uiszczenie kwoty podatku przez jednego ze współwłaścicieli zwalnia z tego obowiązku pozostałych współwłaścicieli. Przy czym zasada ta nie ma zastosowania w przypadku współwłasności wynikającej z umowy spółki, gdzie spółka jest właścicielem lub jest traktowana jak właściciel środka transportowego.

Uwaga

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe

wzory deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1/A.

Wzory te są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Opłaty lokalne

Opłaty lokalne - stawki maksymalne.

Z orzecznictwa

Rada gminy nie może uchwalić stawek opłaty targowej w formie abonamentu. Byłoby to sprzeczne z zasadą prawa podatkowego stanowiącą, że nie można żądać zapłacenia należności podatkowej bez wcześniejszego powstania zobowiązania podatkowego.

Wyrok WSA w Poznaniu z 17 czerwca 2004 r., sygn. akt I SA/Po 400/04; Wspólnota 2004/21/59

PRZYKŁAD

Ile wynosi podatek od środków transportowych dla objazdowego ambulatorium? W jakim terminie należy go opłacić?

Ten rodzaj pojazdu jest wolny od podatku od środków transportu na mocy przepisów o ruchu drogowym (art. 2 pkt 36 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym). Objazdowe ambulatorium jest zaliczane do kategorii pojazdów specjalnych, które korzystają ze zwolnienia podatkowego. Do tej kategorii należą pojazdy samochodowe lub przyczepy, kon-

strukcyjnie nieprzeznaczone do przewozu osób lub ła-dunków, takie jak:

• konstrukcyjnie przystosowane do wykonywania czynności na drodze (m.in. do oczyszczania dróg),

• przeznaczone do wykonywania określonych robót (np. pomoc drogowa),

• wykorzystywane do określonej działalności (m.in. ruchome ambulatorium).

Odnośnie do terminu obowiązkowego uiszczenia podatku od środków transportu, zasadniczo należy go opłacić w 2 ratach - do 15 lutego i do 15 września każdego roku (art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Terminy płatności tego podatku zależą od daty powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany (wpisany do rejestru) lub nabyty. Natomiast w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego - obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Przykładowo, jeżeli jednostka nabyła zarejestrowany samochód ciężarowy (o dopuszczalnej masie całkowitej 4 tony) 26 listopada, to obowiązek podatkowy powstaje od 1 grudnia, a podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Do końca listopada obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu pojazdu.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego.

Podatek płatny jest w dwóch równych ratach:

• I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,

• II rata - do 15 września roku podatkowego.

Przykładowo, gdy jednostka kupiła przyczepę (posiadającą łącznie z ciągnikiem dopuszczalną masę całkowitą 8 ton) 22 czerwca, to I ratę podatku powinna zapłacić w terminie do 15 lipca, zaś II ratę - do 15 września.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku gdy obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

Podstawy prawne

• Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 252, poz. 1847)

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1671)

• Ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. Nr 205, poz. 1484)

• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 lipca 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007 r. (M.P. Nr 44, poz. 524)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

Nowa era fundacji rodzinnych w Polsce: wyzwania i korzyści po roku funkcjonowania

W ciągu roku od wprowadzenia przepisów o fundacjach rodzinnych, powstało ich ponad tysiąc, a setki innych czekają na rejestrację. Niemniej jednak, w tym okresie pojawiły się pewne aspekty wymagające poprawy.

Rzecznik MŚP: Liczne małe firmy nie udźwigną kosztów podwyżki płacy minimalnej od 2025 roku. Upadną lub zawieszą działalność

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2025 r. ma wynosić ponad 4,6 tys. złotych brutto, sprawi, że wielu małych firm nie będzie stać na zatrudnianie pracowników - poinformowała PAP rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska.

Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

REKLAMA

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

REKLAMA