Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Siatka obezwładniająca i broń palna w rękach funkcjonariuszy KAS

Mariański Group
Profesjonalizm & Pasja
Agnieszka Kalicińska
Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa
Artur Tim
Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik
Siatka obezwładniająca i broń palna w rękach funkcjonariuszy KAS
Siatka obezwładniająca i broń palna w rękach funkcjonariuszy KAS
ShutterStock
Efektem wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej są zarówno zmiany organizacyjne, jak i szerokie uprawnienia nowo powstałej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zastosowane w praktyce mogą być zaskoczeniem dla wielu podatników. Organy uzyskały uprawnienie, m.in. do użycia siatki obezwładniającej (uprawnienie to nie przysługiwało w poprzednim stanie prawnym inspektorom i pracownikom kontroli skarbowej i występowało wyłącznie na gruncie ustawy o Służbie Celnej).

Służba Celno-Skarbowa

Obok działającego w ramach KAS korpusu służby cywilnej wyodrębniono Służbę Celno-Skarbową, która tworzy jednolitą i umundurowaną formację. Część zadań KAS jest realizowana wyłącznie przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Są to takie zadania, jak prowadzenie kontroli celno-skarbowej, przeprowadzanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów.

W związku z utworzeniem Służby Celno-Skarbowej najwięcej emocji budzi szeroki katalog szczególnych uprawnień funkcjonariuszy oraz wyposażenia ich w środki przymusu bezpośredniego i broń palną. Na skutek połączenia regulacji ustawy o kontroli skarbowej i ustawy o Służbie Celnej katalog środków przymusu bezpośredniego, jakimi dysponują obecnie funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, został rozbudowany w porównaniu do tego, który przysługiwał wyłącznie inspektorom i pracownikom dawnej kontroli skarbowej.

Zgodnie z art. 139 ustawy  z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (u.k.a.s.) w zw. z art. 11 ustawy o broni palnej i środkach przymusu bezpośredniego (u.ś.p.b.), funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mogą zastosować środki przymusu bezpośredniego, m.in. do wyegzekwowania zachowania zgodnego z wydanym przez nich poleceniem oraz odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność. Ponadto, jest to możliwe również w przypadku zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą, a także przy pokonywaniu biernego i czynnego oporu.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mogą zastosować środki przymusu bezpośredniego tylko w przypadku spełnienia wszystkich kazuistycznie wymienionych w ustawie przesłanek. Nawet jednak wówczas niedopuszczalne jest stosowanie środków o nadmiernym, wykraczającym poza konieczną potrzebę charakterze.

Polecamy: INFORLEX Ekspert

Do katalogu środków, jakie mogą być użyte przez funkcjonariuszy należy, przede wszystkim, siła fizyczna w postaci technik transportowych, technik obrony oraz ataku i obezwładnienia. Ponadto, funkcjonariusze mogą używać kajdanek, pałek służbowych, samochodów, a także ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz paralizatorów. Wśród środków przymusu przysługujących obecnie funkcjonariuszom wyróżnić można również takie, które były już wskazane w uchylonej ustawie o Służbie Celnej, ale stanowią nowość z perspektywy dotychczasowych uprawnień dawnej kontroli skarbowej. Należy do nich siatka obezwładniająca, kajdanki zakładane na nogi oraz kajdanki zespolone, a także pies służbowy.

Nowość stanowi również możliwość korzystania z kolczatki drogowej i innych środków służących do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych a ponadto możliwość użycia niektórych środków pirotechnicznych.

Na użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego przysługuje zażalenie do prokuratora rejonowego właściwego dla miejsca zdarzenia. Termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni od dnia użycia lub wykorzystania środków.        

Siatka obezwładniająca

Wspomniana siatka obezwładniająca, która stanowi novum w porównaniu z regulacjami ustaw o kontroli skarbowej, może zostać użyta wyłącznie jak ośrodek ultima ratio - gdy użycie innych środków przymusu bezpośredniego jest niemożliwe albo może okazać się nieskuteczne. Siatkę obezwładniającą miota się z broni palnej (albo z innych urządzeń) lub zarzuca się ją ręcznie w celu unieruchomienia osoby lub zwierzęcia. Siatki można użyć wyłącznie w przypadku konieczności podjęcia następujących działań:

 1. odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;
 2. przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego do zastosowania środków przymusu bezpośredniego lub innej osoby;
 3. przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;
 4. przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;
 5. przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej;
 6. ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
 7. zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą.

Co szczególnie istotne, zgodnie z art. 13 u.ś.p.b., siatka obezwładniająca nie może zostać użyta prewencyjnie - to oznacza, iż przedsiębiorca nie może zostać za jej pomocą unieruchomiony asekuracyjnie, jedynie „na wypadek” podjęcia zachowania wskazanego powyżej (np. zarzucenie siatki na przedsiębiorcę znajdującego się w biurze jedynie w celu jego unieruchomienia). Dopuszczalne jest jednak użycie siatki wobec przedsiębiorcy, który już zaczął uciekać.

Broń palna i zatrzymanie

Przepisy u.k.a.s. przewidują również wyposażenia funkcjonariuszy w broń palną. Wśród okoliczności, w których dopuszczalne jest użycie przez funkcjonariusza broni palnej znajduje się przede wszystkim konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego ataku na życie, zdrowie lub wolność, łącznie z przeciwdziałaniem czynnościom zmierzającym do takiego ataku. Użycie broni palnej może być także związane z koniecznością przeciwstawienia się osobie, która nie podporządkuje się wezwaniu do porzucenia broni lub  materiału wybuchowego oraz osobie, która usiłuje bezprawnie odebrać broń funkcjonariuszowi.

Funkcjonariusz może też używać broni w bezpośrednim pościgu za osobami wskazanymi powyżej. Kolejną okolicznością dopuszczającą użycie broni palnej jest zatrzymanie przez funkcjonariusza pojazdu, którego działanie zagraża życiu lub zdrowiu, czy też stwarza zagrożenie dla ważnych obiektów lub urządzeń. Zastosowanie broni palnej jest możliwe również w celu ujęcia osoby zatrzymanej lub udaremnienia jej ucieczki, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba zatrzymana może użyć materiałów wybuchowych, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu. Warunkiem wyposażenia w broń palną i środki przymusu bezpośredniego pozostaje, oczywiście, wykonanie odpowiednich badań i przeszkolenie funkcjonariusza.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie uzbrojenia, wyposażenia oraz środków przymusu bezpośredniego w KAS określono szczegółowo, jakiego rodzaju broń palna przysługuje funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej. Rozporządzenie w § 2 ust. 1 wskazuje, że wśród broni bojowej, jaka może być w tym przypadku przydzielona, znajduje się pistolet, rewolwer, strzelba, pistolet maszynowy, karabin, karabinek a nawet karabin maszynowy. Na podstawie wskazanego przepisu funkcjonariuszom może być również przydzielona broń alarmowa, sygnałowa, a także broń do miotania pocisków treningowych. Zgodnie z rozporządzeniem funkcjonariusze uzyskali również wyposażenie niezbędne do wykonywania czynności służbowych. Wyposażenie to obejmuje m.in. środki ochrony indywidualnej i wyposażenie taktyczne (np. hełm kuloodporny, kamizelka kuloodporna, rękawice taktyczne) oraz sprzęt specjalistyczny (np. ubiór maskujący, wskaźnik i celownik noktowizyjny, łom wielozadaniowy i wykrywacz metalu).

Nie ulega zatem wątpliwości, że nowo utworzona Służba Celno-Skarbowa pod względem wyposażenia dorównuje pozostałym polskim służbom mundurowym. Funkcjonalnie zatem nowa Służba Celno-Skarbowa bliższa jest policji skarbowej niż znanym z wcześniejszych regulacji organom kontrolnym.  Wydaje się, że taki był zamysł autorów nowych regulacji, aby wydzielić w strukturach aparatu skarbowego jednostki o charakterze organów ścigania.

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających z art. 134 u.k.a.s., zgodnie z którym funkcjonariusze w toku wykonywania czynności służbowych obowiązani są do poszanowania godności człowieka oraz respektowania innych praw i wolności obywatelskich. Ponadto, ustawa zobowiązuje funkcjonariuszy do wykonywania czynności służbowych w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste i majątkowe podmiotów, których dane czynności dotyczą. Ustawa wprowadza również ograniczenie co do zatrzymania osoby, które może być dokonane jedynie wtedy, kiedy inne środki okazały się bezcelowe i nieskuteczne. Funkcjonariusz ma także obowiązek, po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych, niezwłocznie doprowadzić osobę zatrzymaną do najbliższej jednostki Policji lub Straży Granicznej albo zwolnić ją w przypadku ustania przyczyn zatrzymania.


Podsumowanie

Trudno na obecnym etapie dokonać jednoznacznej oceny funkcjonowania przepisów u.k.a.s. w praktyce i stwierdzić, czy obawy podatników co do ewentualnych nadużyć, związanych z wykorzystaniem przez funkcjonariuszy nowych uprawnień, okażą się uzasadnione. Ministerstwo Finansów zapewnia, że kontrole celno-skarbowe nakierowane będą, przede wszystkim, na wykrycie potencjalnych przestępców podatkowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że katalog środków przymusu bezpośredniego oraz rodzajów broni palnej, przysługujących obecnie Służbie Celno-Skarbowej zbliżył ją do grona pozostałych służb mundurowych i faktem stały się plany utworzenia w Polsce tzw. policji skarbowej.

Artur Tim – doradca podatkowy, Departament Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group.

Agnieszka Kalicińska – prawnik, Departament Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.
  Dieta w delegacji krajowej w 2023 roku. 45 zł za dobę od 1 stycznia
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. kwoty diety w czasie podróży służbowej krajowej do 45 zł za dobę podróży (aktualnie – od 28 lipca 2022 r. - obowiązuje stawka 38 zł za dobę). Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale także określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) niektórych diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych.