Kategorie

Siatka obezwładniająca i broń palna w rękach funkcjonariuszy KAS

Mariański Group
Profesjonalizm & Pasja
Agnieszka Kalicińska
Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa
Artur Tim
Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik
Siatka obezwładniająca i broń palna w rękach funkcjonariuszy KAS
Siatka obezwładniająca i broń palna w rękach funkcjonariuszy KAS
ShutterStock
Efektem wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej są zarówno zmiany organizacyjne, jak i szerokie uprawnienia nowo powstałej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zastosowane w praktyce mogą być zaskoczeniem dla wielu podatników. Organy uzyskały uprawnienie, m.in. do użycia siatki obezwładniającej (uprawnienie to nie przysługiwało w poprzednim stanie prawnym inspektorom i pracownikom kontroli skarbowej i występowało wyłącznie na gruncie ustawy o Służbie Celnej).

Służba Celno-Skarbowa

Reklama

Obok działającego w ramach KAS korpusu służby cywilnej wyodrębniono Służbę Celno-Skarbową, która tworzy jednolitą i umundurowaną formację. Część zadań KAS jest realizowana wyłącznie przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Są to takie zadania, jak prowadzenie kontroli celno-skarbowej, przeprowadzanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów.

W związku z utworzeniem Służby Celno-Skarbowej najwięcej emocji budzi szeroki katalog szczególnych uprawnień funkcjonariuszy oraz wyposażenia ich w środki przymusu bezpośredniego i broń palną. Na skutek połączenia regulacji ustawy o kontroli skarbowej i ustawy o Służbie Celnej katalog środków przymusu bezpośredniego, jakimi dysponują obecnie funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, został rozbudowany w porównaniu do tego, który przysługiwał wyłącznie inspektorom i pracownikom dawnej kontroli skarbowej.

Zgodnie z art. 139 ustawy  z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (u.k.a.s.) w zw. z art. 11 ustawy o broni palnej i środkach przymusu bezpośredniego (u.ś.p.b.), funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mogą zastosować środki przymusu bezpośredniego, m.in. do wyegzekwowania zachowania zgodnego z wydanym przez nich poleceniem oraz odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność. Ponadto, jest to możliwe również w przypadku zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą, a także przy pokonywaniu biernego i czynnego oporu.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mogą zastosować środki przymusu bezpośredniego tylko w przypadku spełnienia wszystkich kazuistycznie wymienionych w ustawie przesłanek. Nawet jednak wówczas niedopuszczalne jest stosowanie środków o nadmiernym, wykraczającym poza konieczną potrzebę charakterze.

Polecamy: INFORLEX Ekspert

Reklama

Do katalogu środków, jakie mogą być użyte przez funkcjonariuszy należy, przede wszystkim, siła fizyczna w postaci technik transportowych, technik obrony oraz ataku i obezwładnienia. Ponadto, funkcjonariusze mogą używać kajdanek, pałek służbowych, samochodów, a także ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz paralizatorów. Wśród środków przymusu przysługujących obecnie funkcjonariuszom wyróżnić można również takie, które były już wskazane w uchylonej ustawie o Służbie Celnej, ale stanowią nowość z perspektywy dotychczasowych uprawnień dawnej kontroli skarbowej. Należy do nich siatka obezwładniająca, kajdanki zakładane na nogi oraz kajdanki zespolone, a także pies służbowy.

Nowość stanowi również możliwość korzystania z kolczatki drogowej i innych środków służących do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych a ponadto możliwość użycia niektórych środków pirotechnicznych.

Na użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego przysługuje zażalenie do prokuratora rejonowego właściwego dla miejsca zdarzenia. Termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni od dnia użycia lub wykorzystania środków.        

Siatka obezwładniająca

Wspomniana siatka obezwładniająca, która stanowi novum w porównaniu z regulacjami ustaw o kontroli skarbowej, może zostać użyta wyłącznie jak ośrodek ultima ratio - gdy użycie innych środków przymusu bezpośredniego jest niemożliwe albo może okazać się nieskuteczne. Siatkę obezwładniającą miota się z broni palnej (albo z innych urządzeń) lub zarzuca się ją ręcznie w celu unieruchomienia osoby lub zwierzęcia. Siatki można użyć wyłącznie w przypadku konieczności podjęcia następujących działań:

 1. odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;
 2. przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego do zastosowania środków przymusu bezpośredniego lub innej osoby;
 3. przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;
 4. przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;
 5. przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej;
 6. ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
 7. zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą.

Co szczególnie istotne, zgodnie z art. 13 u.ś.p.b., siatka obezwładniająca nie może zostać użyta prewencyjnie - to oznacza, iż przedsiębiorca nie może zostać za jej pomocą unieruchomiony asekuracyjnie, jedynie „na wypadek” podjęcia zachowania wskazanego powyżej (np. zarzucenie siatki na przedsiębiorcę znajdującego się w biurze jedynie w celu jego unieruchomienia). Dopuszczalne jest jednak użycie siatki wobec przedsiębiorcy, który już zaczął uciekać.

Broń palna i zatrzymanie

Przepisy u.k.a.s. przewidują również wyposażenia funkcjonariuszy w broń palną. Wśród okoliczności, w których dopuszczalne jest użycie przez funkcjonariusza broni palnej znajduje się przede wszystkim konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego ataku na życie, zdrowie lub wolność, łącznie z przeciwdziałaniem czynnościom zmierzającym do takiego ataku. Użycie broni palnej może być także związane z koniecznością przeciwstawienia się osobie, która nie podporządkuje się wezwaniu do porzucenia broni lub  materiału wybuchowego oraz osobie, która usiłuje bezprawnie odebrać broń funkcjonariuszowi.

Funkcjonariusz może też używać broni w bezpośrednim pościgu za osobami wskazanymi powyżej. Kolejną okolicznością dopuszczającą użycie broni palnej jest zatrzymanie przez funkcjonariusza pojazdu, którego działanie zagraża życiu lub zdrowiu, czy też stwarza zagrożenie dla ważnych obiektów lub urządzeń. Zastosowanie broni palnej jest możliwe również w celu ujęcia osoby zatrzymanej lub udaremnienia jej ucieczki, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba zatrzymana może użyć materiałów wybuchowych, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu. Warunkiem wyposażenia w broń palną i środki przymusu bezpośredniego pozostaje, oczywiście, wykonanie odpowiednich badań i przeszkolenie funkcjonariusza.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie uzbrojenia, wyposażenia oraz środków przymusu bezpośredniego w KAS określono szczegółowo, jakiego rodzaju broń palna przysługuje funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej. Rozporządzenie w § 2 ust. 1 wskazuje, że wśród broni bojowej, jaka może być w tym przypadku przydzielona, znajduje się pistolet, rewolwer, strzelba, pistolet maszynowy, karabin, karabinek a nawet karabin maszynowy. Na podstawie wskazanego przepisu funkcjonariuszom może być również przydzielona broń alarmowa, sygnałowa, a także broń do miotania pocisków treningowych. Zgodnie z rozporządzeniem funkcjonariusze uzyskali również wyposażenie niezbędne do wykonywania czynności służbowych. Wyposażenie to obejmuje m.in. środki ochrony indywidualnej i wyposażenie taktyczne (np. hełm kuloodporny, kamizelka kuloodporna, rękawice taktyczne) oraz sprzęt specjalistyczny (np. ubiór maskujący, wskaźnik i celownik noktowizyjny, łom wielozadaniowy i wykrywacz metalu).

Nie ulega zatem wątpliwości, że nowo utworzona Służba Celno-Skarbowa pod względem wyposażenia dorównuje pozostałym polskim służbom mundurowym. Funkcjonalnie zatem nowa Służba Celno-Skarbowa bliższa jest policji skarbowej niż znanym z wcześniejszych regulacji organom kontrolnym.  Wydaje się, że taki był zamysł autorów nowych regulacji, aby wydzielić w strukturach aparatu skarbowego jednostki o charakterze organów ścigania.

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających z art. 134 u.k.a.s., zgodnie z którym funkcjonariusze w toku wykonywania czynności służbowych obowiązani są do poszanowania godności człowieka oraz respektowania innych praw i wolności obywatelskich. Ponadto, ustawa zobowiązuje funkcjonariuszy do wykonywania czynności służbowych w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste i majątkowe podmiotów, których dane czynności dotyczą. Ustawa wprowadza również ograniczenie co do zatrzymania osoby, które może być dokonane jedynie wtedy, kiedy inne środki okazały się bezcelowe i nieskuteczne. Funkcjonariusz ma także obowiązek, po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych, niezwłocznie doprowadzić osobę zatrzymaną do najbliższej jednostki Policji lub Straży Granicznej albo zwolnić ją w przypadku ustania przyczyn zatrzymania.


Podsumowanie

Trudno na obecnym etapie dokonać jednoznacznej oceny funkcjonowania przepisów u.k.a.s. w praktyce i stwierdzić, czy obawy podatników co do ewentualnych nadużyć, związanych z wykorzystaniem przez funkcjonariuszy nowych uprawnień, okażą się uzasadnione. Ministerstwo Finansów zapewnia, że kontrole celno-skarbowe nakierowane będą, przede wszystkim, na wykrycie potencjalnych przestępców podatkowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że katalog środków przymusu bezpośredniego oraz rodzajów broni palnej, przysługujących obecnie Służbie Celno-Skarbowej zbliżył ją do grona pozostałych służb mundurowych i faktem stały się plany utworzenia w Polsce tzw. policji skarbowej.

Artur Tim – doradca podatkowy, Departament Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group.

Agnieszka Kalicińska – prawnik, Departament Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.