Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Numer identyfikacji podatkowej

NIP to identyfikator służący do identyfikacji podatników
NIP to identyfikator służący do identyfikacji podatników
Ministerstwo Finansów

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) to jeden z ważniejszych numerów identyfikacyjnych, jakim posługują się podmioty prawne w Polsce. Czym jest NIP? Kto musi go używać, a kto nie? Jakie informacje są zaszyfrowane w NIP?

rozwiń >

Numer Identyfikacji Podatkowej został wprowadzony przepisami ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Weszła ona w życie 1 stycznia 1996 r. i od tego momentu podatnicy mają obowiązek posługiwać się NIP. 

Co to jest NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej jest jednym z identyfikatorów podatkowych. Służy do identyfikacji podatników, płatników podatków lub składek ubezpieczeniowych oraz inkasentów podatków.

NIP jest zarazem identyfikatorem wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.

Ile cyfr ma NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej składa się z dziesięciu cyfr.

Format i budowy NIP

Pierwsze 3 cyfry Numeru Identyfikacji Podatkowej to kod urzędu skarbowego, który nadał NIP lub potwierdził jego nadanie. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kolejnych 6 cyfr nadawanych jest losowo. NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podatnika, płatnika podatku albo płatnika składek ubezpieczeniowych.

Ostatnia, dziesiąta cyfra NIP to tzw. cyfra kontrolna. Służy ona do weryfikacji poprawności NIP, a oblicza się ją stosując specjalny algorytm.

Jak sprawdzić czy NIP jest prawidłowy?

Do sprawdzenia, czy NIP jest prawidłowy służy jego ostatnia (dziesiąta) cyfra, czyli tzw. cyfra kontrolna

W celu obliczenia cyfry kontrolnej należy:

 • pomnożyć każdą z pierwszych dziewięciu cyfr odpowiednio przez wagi: 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
 • zsumować wyniki mnożenia;
 • obliczyć resztę z dzielenia przez 11 (modulo 11).

Wynik takiej operacji jest zgodny z cyfrą kontrolną świadczy o tym, że NIP jest prawidłowy. Jeśli wynik dzielenia wynosi 10, oznacza to, że NIP jest nieprawidłowy. NIP generuje się bowiem tak, żeby reszta z dzielenia przez 11 nie wynosiła 10.

Przykład
Jak sprawdzić poprawność NIP 3029881515:

Krok 1. Mnożymy cyfry NIP przez wagi:

3 x 6 = 18, 0 x 5 = 0, 2 x 7 = 14, 9 x 2 = 18, 8 x 3 = 24, 8 x 4 = 32, 1 x 5 = 5, 5 x 6 = 30, 1 x 7 = 7

Krok 2. Sumujemy wyniki mnożenia:

18 + 0 + 14 + 18 + 24 + 32 + 5 + 30 + 7 = 148

Krok 3. Obliczamy resztę z dzielenia sumy przez 11

148 % 11 = 5

Cyfra kontrolna jest równa 5. Zatem NIP 3029881515 jest prawidłowy.

Ważne

Prostszy sposób na sprawdzenie poprawności NIP to skorzystanie z Kalkulatora poprawności numerów

Kalkulator umożliwia sprawdzenie także innych numerów identyfikacyjnych.

Jak zapisuje się NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej zapisywano w przeszłości, dzieląc grupy cyfr łącznikiem. NIP osób fizycznych zapisywano: XXX-XXX-XX-XX, a pozostałych podmiotów: XXX-XX-XX-XXX. Obecnie NIP nadawany jest bez znaków łącznika.

Czy każdy ma NIP?

Nie każdy podatnik musi mieć NIP. Identyfikatorem podatkowym podatników, którzy są osobami fizycznymi, a zarazem:

 • nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT), lub
 • nie prowadzą działalności gospodarczej,

jest numer PESEL.

Do 2011 r. NIP nadawano każdemu podatnikowi, w szczególności – NIP otrzymywały wszystkie osoby fizyczne. Aktualnie osoba fizyczna, która posiada NIP nadany w tamtym okresie, ale nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT lub nie prowadzi działalności gospodarczej, posługuje się jako identyfikatorem podatkowym swoim numerem PESEL. Kiedy taka osoba podejmie działalność gospodarczą lub zarejestruje się jako podatnik VAT, nie otrzyma nowego NIP, tylko będzie miała obowiązek posługiwać się NIP nadanym w przeszłości.

Kto powinien posiadać NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej jest identyfikatorem podatkowym wszystkich podmiotów, z wyjątkiem osób fizycznych, których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL.

W szczególności NIP muszą posiadać:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby prawne (fundacje, stowarzyszenia, spółki ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne) oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne), które na podstawie ustaw podatkowych są podatnikami,
 • zarejestrowani podatnicy podatku od towarów i usług,
 • inne podmioty niż osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne, które w świetle ustaw podatkowych są podatnikami (np. spółka cywilna w zakresie podatku od towarów i usług),
 • płatnicy podatków,
 • płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,
 • osoby wykonujące działalność nieewidencjonowaną.

Gdzie trzeba podawać NIP?

Podatnicy, których identyfikatorem jest NIP, są obowiązani podawać go na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.

W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych podatnicy ci mają obowiązek podawać NIP na żądanie:

 • organów administracji rządowej i samorządowej;
 • organów Krajowej Administracji Skarbowej;
 • przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli;
 • banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 • stron czynności cywilnoprawnych;
 • płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

Płatnicy i inkasenci są obowiązani żądać od podatników podania NIP i podawać go organom podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.

Jak uzyskać NIP?

W celu uzyskania NIP podmiot zobowiązany do posiadania takiego identyfikatora podatkowego musi dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów.

Ważne

W sprawach dotyczących Numeru Identyfikacji Podatkowej właściwymi naczelnikami urzędów skarbowych są: 

 • dla podatników podatku od towarów i usług – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od towarów i usług (ustalany zasadniczo według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika); 
 • dla pozostałych podatników: 
  • będących podatnikami podatku dochodowego – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego podatku (ustalany zasadniczo według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika), 
  • niebędących podatnikami podatku dochodowego – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce – naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście; 
 • dla płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, niebędących jednocześnie podatnikami, o których mowa powyżej – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych przypadkach właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Osoba fizyczna, która rozpoczyna działalność gospodarczą (i nie posiada nadanego wcześniej NIP) składa zgłoszenie identyfikacyjne w ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną, która nie podlega wpisowi do CEIDG składa zgłoszenie identyfikacyjne do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku o wpis do KRS podają dane podstawowe określone przepisami o KRS, i na tej podstawie następuje automatyczne nadanie im NIP. Podmioty te są zobowiązane do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających, to jest takich, które nie są objęte wpisem do KRS, w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do KRS. 

Obowiązek uzyskania NIP dotyczy także spółki cywilnej, mimo iż nie jest ona przedsiębiorcą, wobec czego nie podlega wpisowi do CEIDG. Musi ona złożyć zgłoszenie identyfikacyjne do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Nadanie NIP nie wymaga wniesienia opłat.

Jaki złożyć formularz aby uzyskać NIP?

Zgłoszeń identyfikacyjnych dokonuje się na formularzach:

 • w przypadku podatników lub płatników będących osobami fizycznymi – NIP-7,
 • w przypadku podatników lub płatników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które nie są wpisane do KRS – NIP-2,
 • w przypadku podmiotów wpisanych do KRS – NIP-8 (tylko z zakresie danych uzupełniających).

Osoby fizyczne dokonujące zgłoszenia identyfikacyjnego w ramach wniosku o wpis działalności gospodarczej do CEIDG nie wypełniają odrębnego formularza.

Kto nadaje NIP?

Po dokonaniu przez podatnika zgłoszenia identyfikacyjnego nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CEP KEP). 

Nadanie NIP podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego następuje automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w CRP KEP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych przekazanych z KRS, a w przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – po zamieszczeniu w CRP KEP danych uzupełniających potwierdzających status płatnika składek ubezpieczeniowych. 

Informacja w przedmiocie NIP jest przekazywana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez CRP KEP odpowiednio do KRS lub CEIDG bezpośrednio po jego nadaniu. 

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego. 

Potwierdzeniem nadania NIP dla podmiotów wpisanych do KRS lub CEIDG jest ujawnienie tego numeru odpowiednio w KRS lub CEIDG.

Jak sprawdzić NIP?

Poprawność numeru identyfikacji podatkowej można sprawdzić na Portalu podatkowym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl/ 

Po kliknięciu Sprawdź NIP w sekcji Co dalej? można wpisać NIP, których chcemy sprawdzić. System udzieli odpowiedzi, czy numer jest poprawny, czy też nie.

Jak sprawdzić NIP innej firmy?

Informację o NIP nadanym podmiotowi wydaje naczelnik urzędu skarbowego na wniosek osoby trzeciej. Wniosek ten musi zawierać dane podmiotu, o którego NIP wystąpiono.

Poza tym NIP przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – w tym rejestrze.

W obu przypadkach ujawnienie NIP stanowi zarazem potwierdzenie nadania tego numeru, wobec czego ujawniony w CEIDG lub KRS jest poprawny.

Zaświadczenie o nadaniu NIP

Zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje wydaje naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek tego podmiotu. 

Wnioski o wydanie zaświadczenia o nadaniu NIP należy składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu. 

 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

  Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

  Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

  Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

  Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

  Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

  Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  “Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

  Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

  Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

  Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

  Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

  Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

  Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

  Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.  

  Oświetlenie w pracy. Jakie powinno być? Współczynnik CRI, kolor i temperatura światła

  Komfort pracy wzrokowej zależy od wielu czynników. Złe oświetlenie (w tym światło sztuczne) niekorzystnie wpływa na naszą efektywność, a także na nasz wzrok. Jak zadbać o komfort pracy przy sztucznym świetle?

  Jak uniknąć podatku od darowizny pieniężnej? Konieczne jest udokumentowanie wpłaty
  Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny gotówkowej między osobami najbliższymi jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć koszty na samochód?

  Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć w określonym limicie koszty dotyczące używania samochodu. Jednocześnie konstrukcja przepisów sprawia, że można odliczyć bez limitu koszty przystosowania samochodu do określonych potrzeb ale takim przywilejem nie jest już objęty zakup specjalnie przystosowanego samochodu.