REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Numer identyfikacji podatkowej

Piotr T. Szymański
Redaktor portalu Infor.pl
NIP to identyfikator służący do identyfikacji podatników
Ministerstwo Finansów

REKLAMA

REKLAMA

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) to jeden z ważniejszych numerów identyfikacyjnych, jakim posługują się podmioty prawne w Polsce. Czym jest NIP? Kto musi go używać, a kto nie? Jakie informacje są zaszyfrowane w NIP?
rozwiń >

Numer Identyfikacji Podatkowej został wprowadzony przepisami ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Weszła ona w życie 1 stycznia 1996 r. i od tego momentu podatnicy mają obowiązek posługiwać się NIP. 

REKLAMA

Autopromocja

Co to jest NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej jest jednym z identyfikatorów podatkowych. Służy do identyfikacji podatników, płatników podatków lub składek ubezpieczeniowych oraz inkasentów podatków.

NIP jest zarazem identyfikatorem wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.

Ile cyfr ma NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej składa się z dziesięciu cyfr.

Format i budowy NIP

Pierwsze 3 cyfry Numeru Identyfikacji Podatkowej to kod urzędu skarbowego, który nadał NIP lub potwierdził jego nadanie. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kolejnych 6 cyfr nadawanych jest losowo. NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podatnika, płatnika podatku albo płatnika składek ubezpieczeniowych.

Ostatnia, dziesiąta cyfra NIP to tzw. cyfra kontrolna. Służy ona do weryfikacji poprawności NIP, a oblicza się ją stosując specjalny algorytm.

Jak sprawdzić czy NIP jest prawidłowy?

Do sprawdzenia, czy NIP jest prawidłowy służy jego ostatnia (dziesiąta) cyfra, czyli tzw. cyfra kontrolna

W celu obliczenia cyfry kontrolnej należy:

 • pomnożyć każdą z pierwszych dziewięciu cyfr odpowiednio przez wagi: 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
 • zsumować wyniki mnożenia;
 • obliczyć resztę z dzielenia przez 11 (modulo 11).

Wynik takiej operacji jest zgodny z cyfrą kontrolną świadczy o tym, że NIP jest prawidłowy. Jeśli wynik dzielenia wynosi 10, oznacza to, że NIP jest nieprawidłowy. NIP generuje się bowiem tak, żeby reszta z dzielenia przez 11 nie wynosiła 10.

Przykład
Jak sprawdzić poprawność NIP 3029881515:

Krok 1. Mnożymy cyfry NIP przez wagi:

3 x 6 = 18, 0 x 5 = 0, 2 x 7 = 14, 9 x 2 = 18, 8 x 3 = 24, 8 x 4 = 32, 1 x 5 = 5, 5 x 6 = 30, 1 x 7 = 7

Krok 2. Sumujemy wyniki mnożenia:

18 + 0 + 14 + 18 + 24 + 32 + 5 + 30 + 7 = 148

Krok 3. Obliczamy resztę z dzielenia sumy przez 11

148 % 11 = 5

Cyfra kontrolna jest równa 5. Zatem NIP 3029881515 jest prawidłowy.

Ważne

Prostszy sposób na sprawdzenie poprawności NIP to skorzystanie z Kalkulatora poprawności numerów

Kalkulator umożliwia sprawdzenie także innych numerów identyfikacyjnych.

Jak zapisuje się NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej zapisywano w przeszłości, dzieląc grupy cyfr łącznikiem. NIP osób fizycznych zapisywano: XXX-XXX-XX-XX, a pozostałych podmiotów: XXX-XX-XX-XXX. Obecnie NIP nadawany jest bez znaków łącznika.

Czy każdy ma NIP?

Nie każdy podatnik musi mieć NIP. Identyfikatorem podatkowym podatników, którzy są osobami fizycznymi, a zarazem:

 • nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT), lub
 • nie prowadzą działalności gospodarczej,

jest numer PESEL.

Do 2011 r. NIP nadawano każdemu podatnikowi, w szczególności – NIP otrzymywały wszystkie osoby fizyczne. Aktualnie osoba fizyczna, która posiada NIP nadany w tamtym okresie, ale nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT lub nie prowadzi działalności gospodarczej, posługuje się jako identyfikatorem podatkowym swoim numerem PESEL. Kiedy taka osoba podejmie działalność gospodarczą lub zarejestruje się jako podatnik VAT, nie otrzyma nowego NIP, tylko będzie miała obowiązek posługiwać się NIP nadanym w przeszłości.

Kto powinien posiadać NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej jest identyfikatorem podatkowym wszystkich podmiotów, z wyjątkiem osób fizycznych, których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL.

W szczególności NIP muszą posiadać:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby prawne (fundacje, stowarzyszenia, spółki ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne) oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne), które na podstawie ustaw podatkowych są podatnikami,
 • zarejestrowani podatnicy podatku od towarów i usług,
 • inne podmioty niż osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne, które w świetle ustaw podatkowych są podatnikami (np. spółka cywilna w zakresie podatku od towarów i usług),
 • płatnicy podatków,
 • płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,
 • osoby wykonujące działalność nieewidencjonowaną.

Gdzie trzeba podawać NIP?

Podatnicy, których identyfikatorem jest NIP, są obowiązani podawać go na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.

W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych podatnicy ci mają obowiązek podawać NIP na żądanie:

 • organów administracji rządowej i samorządowej;
 • organów Krajowej Administracji Skarbowej;
 • przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli;
 • banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 • stron czynności cywilnoprawnych;
 • płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

Płatnicy i inkasenci są obowiązani żądać od podatników podania NIP i podawać go organom podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.

Jak uzyskać NIP?

W celu uzyskania NIP podmiot zobowiązany do posiadania takiego identyfikatora podatkowego musi dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów.

Ważne

W sprawach dotyczących Numeru Identyfikacji Podatkowej właściwymi naczelnikami urzędów skarbowych są: 

 • dla podatników podatku od towarów i usług – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od towarów i usług (ustalany zasadniczo według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika); 
 • dla pozostałych podatników: 
  • będących podatnikami podatku dochodowego – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego podatku (ustalany zasadniczo według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika), 
  • niebędących podatnikami podatku dochodowego – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce – naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście; 
 • dla płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, niebędących jednocześnie podatnikami, o których mowa powyżej – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych przypadkach właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Osoba fizyczna, która rozpoczyna działalność gospodarczą (i nie posiada nadanego wcześniej NIP) składa zgłoszenie identyfikacyjne w ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną, która nie podlega wpisowi do CEIDG składa zgłoszenie identyfikacyjne do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku o wpis do KRS podają dane podstawowe określone przepisami o KRS, i na tej podstawie następuje automatyczne nadanie im NIP. Podmioty te są zobowiązane do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających, to jest takich, które nie są objęte wpisem do KRS, w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do KRS. 

Obowiązek uzyskania NIP dotyczy także spółki cywilnej, mimo iż nie jest ona przedsiębiorcą, wobec czego nie podlega wpisowi do CEIDG. Musi ona złożyć zgłoszenie identyfikacyjne do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Nadanie NIP nie wymaga wniesienia opłat.

Jaki złożyć formularz aby uzyskać NIP?

Zgłoszeń identyfikacyjnych dokonuje się na formularzach:

 • w przypadku podatników lub płatników będących osobami fizycznymi – NIP-7,
 • w przypadku podatników lub płatników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które nie są wpisane do KRS – NIP-2,
 • w przypadku podmiotów wpisanych do KRS – NIP-8 (tylko z zakresie danych uzupełniających).

Osoby fizyczne dokonujące zgłoszenia identyfikacyjnego w ramach wniosku o wpis działalności gospodarczej do CEIDG nie wypełniają odrębnego formularza.

Kto nadaje NIP?

Po dokonaniu przez podatnika zgłoszenia identyfikacyjnego nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CEP KEP). 

Nadanie NIP podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego następuje automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w CRP KEP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych przekazanych z KRS, a w przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – po zamieszczeniu w CRP KEP danych uzupełniających potwierdzających status płatnika składek ubezpieczeniowych. 

Informacja w przedmiocie NIP jest przekazywana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez CRP KEP odpowiednio do KRS lub CEIDG bezpośrednio po jego nadaniu. 

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego. 

Potwierdzeniem nadania NIP dla podmiotów wpisanych do KRS lub CEIDG jest ujawnienie tego numeru odpowiednio w KRS lub CEIDG.

Jak sprawdzić NIP?

Poprawność numeru identyfikacji podatkowej można sprawdzić na Portalu podatkowym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl/ 

Po kliknięciu Sprawdź NIP w sekcji Co dalej? można wpisać NIP, których chcemy sprawdzić. System udzieli odpowiedzi, czy numer jest poprawny, czy też nie.

Jak sprawdzić NIP innej firmy?

Informację o NIP nadanym podmiotowi wydaje naczelnik urzędu skarbowego na wniosek osoby trzeciej. Wniosek ten musi zawierać dane podmiotu, o którego NIP wystąpiono.

Poza tym NIP przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – w tym rejestrze.

W obu przypadkach ujawnienie NIP stanowi zarazem potwierdzenie nadania tego numeru, wobec czego ujawniony w CEIDG lub KRS jest poprawny.

Zaświadczenie o nadaniu NIP

Zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje wydaje naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek tego podmiotu. 

Wnioski o wydanie zaświadczenia o nadaniu NIP należy składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu. 

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

Nowa era fundacji rodzinnych w Polsce: wyzwania i korzyści po roku funkcjonowania

W ciągu roku od wprowadzenia przepisów o fundacjach rodzinnych, powstało ich ponad tysiąc, a setki innych czekają na rejestrację. Niemniej jednak, w tym okresie pojawiły się pewne aspekty wymagające poprawy.

Rzecznik MŚP: Liczne małe firmy nie udźwigną kosztów podwyżki płacy minimalnej od 2025 roku. Upadną lub zawieszą działalność

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2025 r. ma wynosić ponad 4,6 tys. złotych brutto, sprawi, że wielu małych firm nie będzie stać na zatrudnianie pracowników - poinformowała PAP rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska.

Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

REKLAMA

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

REKLAMA