Kategorie

Jak ustalić termin odliczenia VAT

Agnieszka Jasiorowska
Prawo do odliczenia VAT przysługuje, gdy zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanej. Aby z tego prawa skorzystać, należy tego dokonać w terminie otrzymania faktury lub w następnym. Nie może to nastąpić, co do zasady, wcześniej niż w rozliczeniu za okres, kiedy wykonano usługę lub nabyto prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.
Dodatkowy warunek odliczenia VAT
Jak wynika z art. 86 ust. 12 ustawy, powyższe zasady mają zastosowanie, gdy podatnik otrzyma faktury z tytułu nabycia towarów i usług, określonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a), przed nabyciem prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi. Dlatego gdy podatnik w miesiącu otrzymania faktury lub następnym nie ma prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub gdy nie wykonano usługi, jest uprawniony odliczyć VAT w miesiącu, w którym to prawo nabędzie. W poprzednim stanie prawnym ustawodawca posługiwał się sformułowaniem: „Obniżenie kwoty podatku należnego nie może nastąpić jednak wcześniej niż w miesiącu otrzymania przez nabywcę towaru lub wykonania usługi albo otrzymania faktury potwierdzającej dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty) podlegającej opodatkowaniu”. Obecnie natomiast wyraźnie stwierdza, że prawo to powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Potwierdza to także art. 86 ust. 13 ustawy, który stanowi, że jeśli podatnik nie odliczył w terminie nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (traktując ten termin jako dodatkowy obok terminu otrzymania faktury), może dokonać korekty. W tych sytuacjach prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje dopiero z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub z chwilą wykonania usługi.
Brak dodatkowego warunku odliczenia VAT
Należy podkreślić, iż art. 86 ust. 12 ustawy nie dotyczy przypadków, gdy faktura dokumentuje czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11 ustawy o VAT. Wyjątek ten generalnie dotyczy usług, przy świadczeniu których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty lub z upływem terminu płatności. Są to następujące czynności:
• dostawa energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, usługi w zakresie rozprowadzania wody, usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne;
• usługi transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, spedycyjnych i przeładunkowych, w portach morskich i handlowych, budowlanych lub budowlano-montażowych;
• usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub usługi o podobnym charakterze, a także usługi ochrony osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usługi stałej obsługi prawnej i biurowej;
• usługi komunikacji miejskiej;
• sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw;
• ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienie na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub ustanowienie na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienie własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych;
• przeniesienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej własności domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych;
• wykonywanie na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali lub na rzecz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).
Gramatyczna wykładnia zawartego w art. 86 ust. 12 ustawy wyłączenia nie budzi wątpliwości. Wyrażenie „powstał” jest jednoznaczne i wskazuje na to, że wyłączenie jest skuteczne jedynie w przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego z tytułu ww. czynności. W przeciwnym razie otrzymanie faktury dokumentującej daną transakcję przed powstaniem obowiązku podatkowego u jej wystawcy nie powinno rodzić prawa do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury aż do momentu, w którym u dostawcy (świadczącego usługę) powstanie obowiązek z tytułu tej transakcji.
W art. 86 ust. 12 ustawodawca, choć nie wprost, to jednak pośrednio zawarł podstawową zasadę obowiązującą w dyrektywie UE, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę jest związane z powstaniem u dostawcy (świadczącego usługę) obowiązku podatkowego i rozliczeniem podatku należnego z tytułu danej czynności. Prawo do odliczenia powstaje w tym momencie, kiedy usługodawca jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego.
Powyższe usługi są jedynym rodzajem czynności, w stosunku do których fakturę można wystawić 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego. Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika, że z faktury wystawionej 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego nie możemy odliczyć VAT. Jednak organy podatkowe są liberalne w tym względzie. Uznają, że prawo do odliczenia przysługuje.
W piśmie z 15 lutego 2006 r. Urzędu Skarbowego w Legionowie nr 1409/PP/005/9/06/MP czytamy: „Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym Podatnik otrzymał fakturę, lub za okres następny. Podkreślić należy, że do usług budowlanych nie mają zastosowania uregulowania szczegółowe, dotyczące momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego. Mając na uwadze przedstawione powyżej przepisy prawa, uznać należy, iż w odniesieniu do nabywanych przez Podatnika usług budowlanych prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał od kontrahenta faktury dokumentujące wykonanie tych usług, lub w miesiącu następnym”.
Przykład
Spółka remontowała swoją siedzibę. Usługa została wykonana 15 stycznia i w tym dniu wystawiono fakturę. Należność została zapłacona 1 lutego. Mimo że obowiązek podatkowy powstał w lutym, prawo do odliczenia przysługuje w deklaracji za styczeń.
Ponadto ograniczenie dotyczące wykonania usługi lub nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nie dotyczy:
• podatku wynikającego z faktur potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
• podatku wynikającego z dokumentu celnego w przypadku importu towarów;
• zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
• kwot podatku należnego od importu usług, kwot podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwot podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 
WAŻNE!
W przypadku faktur zaliczkowych, chcąc skorzystać z prawa do odliczenia, nie jest wymagane, aby usługa była wykonana lub kupujący nabył prawo do rozporządzania towarami jak właściciel.
Rozporządzanie towarami jak właściciel
Określenie tego terminu bywa trudne, ponieważ przepisy nie definiują, co należy rozumieć przez rozporządzanie towarami jak właściciel lub wykonanie usługi.
Użycie określenia „jak właściciel” oznacza, że moment powstania obowiązku podatkowego nie jest uzależniony od przeniesienia prawa własności rzeczy, ale wystarczy uzyskanie możliwości fizycznego dysponowania rzeczą przez nabywcę. Należy pamiętać, że w przypadku rzeczy oznaczonych co do tożsamości (np. samochód) zawarcie umowy powoduje, że nabywamy prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, mimo że nie dysponujemy nimi fizycznie. Organy podatkowe nie zawsze jednak uznają, że takie prawo przysługuje.
Ustawodawca nie określa, jakie dokumenty mają wskazywać, iż doszło do nabycia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub do wykonania usługi. Podatnik dokonujący obniżenia podatku należnego o podatek naliczony będzie musiał jednak wykazać, iż został spełniony warunek nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
W piśmie Izby Skarbowej w Rzeszowie z 7 stycznia 2005 r. nr IS.II/2-443/665/04 stwierdzono między innymi, że służyć temu mogą na przykład dokumenty wskazujące, iż doszło do przyjęcia na magazyn, protokoły zdawczo-odbiorcze.
 
Przykład
Spółka z o.o. nabyła nieruchomość, która została jej wydana 20 stycznia 2007. i w tym dniu otrzymała fakturę. Natomiast akt notarialny został podpisany 5 lutego. Mimo że własność nabyła 5 lutego, VAT może odliczyć w deklaracji za styczeń.
 
W przypadku gdy przedmiotem transakcji jest dostawa towarów, możemy wyróżnić następujące sytuacje:
• towar zostaje wydany bezpośrednio nabywcy ze sklepu lub magazynu - dzień wydania towaru jest dniem nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel;
• towar jest wysyłany lub transportowany do nabywcy lub wskazanej przez niego osobie przez sprzedawcę - dzień wydania rzeczy tym osobom jest dniem nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Nie ma w tym przypadku znaczenia termin wysłania rzeczy lub rozpoczęcia transportu;
 
Przykład
Sklep meblowy dostarcza towar bezpośrednio do klienta. Jan Nowak zamówił sześć krzeseł biurowych. Jednak w czasie transportu jedno krzesło zostało uszkodzone, dlatego 3 stycznia otrzymał pięć krzeseł. Nowe krzesło zostało mu dostarczone 2 lutego. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje w dwóch momentach: 6 stycznia i 2 lutego. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że hurtownia wydała z magazynu sześć krzeseł. W związku z tym w styczniu można odliczyć VAT dotyczący tylko pięciu krzeseł, a w lutym - jednego.
• towar jest transportowany do nabywcy przez osobę przez niego wskazaną - dzień wydania rzeczy jest dniem nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel;
• towar jest wydawany pośrednikowi, agentowi, zleceniobiorcy. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez niego zapłaty, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi przez ten podmiot.
 
Przykład
Sprzedawca wydał agentowi towar 31 stycznia, za który miał otrzymać należność w terminie 14 dni od dnia sprzedaży. 1 lutego agent sprzedał towar, w związku z tym obowiązek podatkowy powstał 14 lutego.
 
Nie zawsze dopiero wydanie całego towaru objętego umową powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Dlatego gdy towar objęty umową jest wydawany partiami, wydanie każdej partii towarów spowoduje powstanie obowiązku podatkowego. Inaczej będzie wyglądać sytuacja, gdy będą wydawane części np. zamówionej maszyny, wtedy wydanie ostatniej części powoduje, że towar został wydany.
Wykonanie usługi
Ustawa nie definiuje również momentu wykonania usługi. Termin ten jest ważny zarówno dla ustalenia terminu odliczenia VAT po stronie kupującego, jak i dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Ze względu na różnorodność usług podanie jednej definicji nie jest możliwe. Moment ten zależeć będzie przede wszystkim od rodzaju usługi, jej charakteru, specyficznych warunków wykonania czy wreszcie warunków umowy.
Jak podkreślił NSA w wyroku z 12 września 2000 r. (sygn. akt ISA/Ka 680/99), podstawowym kryterium pozwalającym na stwierdzenie, że usługa została wykonana, jest wykonanie czynności świadczonych w ramach danego typu usługi. Jeżeli rezultaty usługi można podzielić na części lub etapy, można uznać, że częściowe wykonanie usługi następuje po zakończeniu każdego etapu, o ile będziemy dysponować dowodem potwierdzającym faktyczne wykonanie tego etapu (np.: ekspertyzą odnoszącą się do danej nieruchomości albo protokołem zdawczo-odbiorczym).
W przypadku niektórego rodzaju usług trudno określić ten moment, dlatego strony mogą w umowie same go wskazać. Na takim stanowisku stoją również organy podatkowe. W odpowiedzi na pytanie podatnika, który jako moment wykonania usługi agencyjnej określił otrzymanie zestawienia prowizyjnego, urząd napisał: „Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż strony w zawartej umowie określiły, że terminem odbioru wykonanych w danym miesiącu usług jest termin zakończenia procedury weryfikacyjno-odbiorczej, czyli dzień otrzymania zestawienia prowizyjnego. Mając na uwadze powyższe sformułowania zawartej pomiędzy stronami umowy oraz przepis art. 19 ust. 4 ustawy, należy uznać, iż obowiązek podatkowy dla wykonywanych przez Spółkę usług powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż siódmego dnia, licząc od dnia wykonania usługi, tj. otrzymania zestawienia prowizyjnego” (por. pismo z 10 listopada 2005 r. Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego nr PO-3/443/295/346/MZ/2005).
Również otrzymanie dokumentów może stanowić o momencie wykonania usług. Na takim stanowisku stanął Opolski Urząd Skarbowy w piśmie z 20 lipca 2005 r. nr PP/443-67-2-BS/05: „Usługa spedycji to zespół czynności organizacyjnych występujących przy przemieszczaniu towarów. Polega ona również na dostarczeniu towaru do odbiorcy, zatem za moment wykonania usługi spedycji można uznać dzień, w którym przewoźnik wyda towar odbiorcy. Dzień otrzymania towaru przez odbiorcę jest datą wykonania usługi spedycji.
Jednakże w tej wyjątkowej sytuacji, kiedy Spółka, świadcząc usługi spedycji, korzysta z usług podwykonawców, za moment wykonania usługi spedycyjnej przez Spółkę można przyjąć moment otrzymania faktury lub listu przewozowego od podwykonawcy. Są to bowiem pierwsze dokumenty, na podstawie których Spółka może stwierdzić, że usługa zlecona podwykonawcy została faktycznie wykonana”.
 
Agnieszka Jasiorowska
ekspert w zakresie VAT
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.