Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ustalić termin odliczenia VAT

Agnieszka Jasiorowska
Prawo do odliczenia VAT przysługuje, gdy zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanej. Aby z tego prawa skorzystać, należy tego dokonać w terminie otrzymania faktury lub w następnym. Nie może to nastąpić, co do zasady, wcześniej niż w rozliczeniu za okres, kiedy wykonano usługę lub nabyto prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.
Dodatkowy warunek odliczenia VAT
Jak wynika z art. 86 ust. 12 ustawy, powyższe zasady mają zastosowanie, gdy podatnik otrzyma faktury z tytułu nabycia towarów i usług, określonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a), przed nabyciem prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi. Dlatego gdy podatnik w miesiącu otrzymania faktury lub następnym nie ma prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub gdy nie wykonano usługi, jest uprawniony odliczyć VAT w miesiącu, w którym to prawo nabędzie. W poprzednim stanie prawnym ustawodawca posługiwał się sformułowaniem: „Obniżenie kwoty podatku należnego nie może nastąpić jednak wcześniej niż w miesiącu otrzymania przez nabywcę towaru lub wykonania usługi albo otrzymania faktury potwierdzającej dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty) podlegającej opodatkowaniu”. Obecnie natomiast wyraźnie stwierdza, że prawo to powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Potwierdza to także art. 86 ust. 13 ustawy, który stanowi, że jeśli podatnik nie odliczył w terminie nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (traktując ten termin jako dodatkowy obok terminu otrzymania faktury), może dokonać korekty. W tych sytuacjach prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje dopiero z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub z chwilą wykonania usługi.
Brak dodatkowego warunku odliczenia VAT
Należy podkreślić, iż art. 86 ust. 12 ustawy nie dotyczy przypadków, gdy faktura dokumentuje czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11 ustawy o VAT. Wyjątek ten generalnie dotyczy usług, przy świadczeniu których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty lub z upływem terminu płatności. Są to następujące czynności:
• dostawa energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, usługi w zakresie rozprowadzania wody, usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne;
• usługi transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, spedycyjnych i przeładunkowych, w portach morskich i handlowych, budowlanych lub budowlano-montażowych;
• usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub usługi o podobnym charakterze, a także usługi ochrony osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usługi stałej obsługi prawnej i biurowej;
• usługi komunikacji miejskiej;
• sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw;
• ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienie na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub ustanowienie na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienie własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych;
• przeniesienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej własności domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych;
• wykonywanie na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali lub na rzecz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).
Gramatyczna wykładnia zawartego w art. 86 ust. 12 ustawy wyłączenia nie budzi wątpliwości. Wyrażenie „powstał” jest jednoznaczne i wskazuje na to, że wyłączenie jest skuteczne jedynie w przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego z tytułu ww. czynności. W przeciwnym razie otrzymanie faktury dokumentującej daną transakcję przed powstaniem obowiązku podatkowego u jej wystawcy nie powinno rodzić prawa do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury aż do momentu, w którym u dostawcy (świadczącego usługę) powstanie obowiązek z tytułu tej transakcji.
W art. 86 ust. 12 ustawodawca, choć nie wprost, to jednak pośrednio zawarł podstawową zasadę obowiązującą w dyrektywie UE, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę jest związane z powstaniem u dostawcy (świadczącego usługę) obowiązku podatkowego i rozliczeniem podatku należnego z tytułu danej czynności. Prawo do odliczenia powstaje w tym momencie, kiedy usługodawca jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego.
Powyższe usługi są jedynym rodzajem czynności, w stosunku do których fakturę można wystawić 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego. Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika, że z faktury wystawionej 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego nie możemy odliczyć VAT. Jednak organy podatkowe są liberalne w tym względzie. Uznają, że prawo do odliczenia przysługuje.
W piśmie z 15 lutego 2006 r. Urzędu Skarbowego w Legionowie nr 1409/PP/005/9/06/MP czytamy: „Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym Podatnik otrzymał fakturę, lub za okres następny. Podkreślić należy, że do usług budowlanych nie mają zastosowania uregulowania szczegółowe, dotyczące momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego. Mając na uwadze przedstawione powyżej przepisy prawa, uznać należy, iż w odniesieniu do nabywanych przez Podatnika usług budowlanych prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał od kontrahenta faktury dokumentujące wykonanie tych usług, lub w miesiącu następnym”.
Przykład
Spółka remontowała swoją siedzibę. Usługa została wykonana 15 stycznia i w tym dniu wystawiono fakturę. Należność została zapłacona 1 lutego. Mimo że obowiązek podatkowy powstał w lutym, prawo do odliczenia przysługuje w deklaracji za styczeń.
Ponadto ograniczenie dotyczące wykonania usługi lub nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nie dotyczy:
• podatku wynikającego z faktur potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
• podatku wynikającego z dokumentu celnego w przypadku importu towarów;
• zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
• kwot podatku należnego od importu usług, kwot podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwot podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 
WAŻNE!
W przypadku faktur zaliczkowych, chcąc skorzystać z prawa do odliczenia, nie jest wymagane, aby usługa była wykonana lub kupujący nabył prawo do rozporządzania towarami jak właściciel.
Rozporządzanie towarami jak właściciel
Określenie tego terminu bywa trudne, ponieważ przepisy nie definiują, co należy rozumieć przez rozporządzanie towarami jak właściciel lub wykonanie usługi.
Użycie określenia „jak właściciel” oznacza, że moment powstania obowiązku podatkowego nie jest uzależniony od przeniesienia prawa własności rzeczy, ale wystarczy uzyskanie możliwości fizycznego dysponowania rzeczą przez nabywcę. Należy pamiętać, że w przypadku rzeczy oznaczonych co do tożsamości (np. samochód) zawarcie umowy powoduje, że nabywamy prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, mimo że nie dysponujemy nimi fizycznie. Organy podatkowe nie zawsze jednak uznają, że takie prawo przysługuje.
Ustawodawca nie określa, jakie dokumenty mają wskazywać, iż doszło do nabycia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub do wykonania usługi. Podatnik dokonujący obniżenia podatku należnego o podatek naliczony będzie musiał jednak wykazać, iż został spełniony warunek nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
W piśmie Izby Skarbowej w Rzeszowie z 7 stycznia 2005 r. nr IS.II/2-443/665/04 stwierdzono między innymi, że służyć temu mogą na przykład dokumenty wskazujące, iż doszło do przyjęcia na magazyn, protokoły zdawczo-odbiorcze.
 
Przykład
Spółka z o.o. nabyła nieruchomość, która została jej wydana 20 stycznia 2007. i w tym dniu otrzymała fakturę. Natomiast akt notarialny został podpisany 5 lutego. Mimo że własność nabyła 5 lutego, VAT może odliczyć w deklaracji za styczeń.
 
W przypadku gdy przedmiotem transakcji jest dostawa towarów, możemy wyróżnić następujące sytuacje:
• towar zostaje wydany bezpośrednio nabywcy ze sklepu lub magazynu - dzień wydania towaru jest dniem nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel;
• towar jest wysyłany lub transportowany do nabywcy lub wskazanej przez niego osobie przez sprzedawcę - dzień wydania rzeczy tym osobom jest dniem nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Nie ma w tym przypadku znaczenia termin wysłania rzeczy lub rozpoczęcia transportu;
 
Przykład
Sklep meblowy dostarcza towar bezpośrednio do klienta. Jan Nowak zamówił sześć krzeseł biurowych. Jednak w czasie transportu jedno krzesło zostało uszkodzone, dlatego 3 stycznia otrzymał pięć krzeseł. Nowe krzesło zostało mu dostarczone 2 lutego. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje w dwóch momentach: 6 stycznia i 2 lutego. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że hurtownia wydała z magazynu sześć krzeseł. W związku z tym w styczniu można odliczyć VAT dotyczący tylko pięciu krzeseł, a w lutym - jednego.
• towar jest transportowany do nabywcy przez osobę przez niego wskazaną - dzień wydania rzeczy jest dniem nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel;
• towar jest wydawany pośrednikowi, agentowi, zleceniobiorcy. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez niego zapłaty, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi przez ten podmiot.
 
Przykład
Sprzedawca wydał agentowi towar 31 stycznia, za który miał otrzymać należność w terminie 14 dni od dnia sprzedaży. 1 lutego agent sprzedał towar, w związku z tym obowiązek podatkowy powstał 14 lutego.
 
Nie zawsze dopiero wydanie całego towaru objętego umową powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Dlatego gdy towar objęty umową jest wydawany partiami, wydanie każdej partii towarów spowoduje powstanie obowiązku podatkowego. Inaczej będzie wyglądać sytuacja, gdy będą wydawane części np. zamówionej maszyny, wtedy wydanie ostatniej części powoduje, że towar został wydany.
Wykonanie usługi
Ustawa nie definiuje również momentu wykonania usługi. Termin ten jest ważny zarówno dla ustalenia terminu odliczenia VAT po stronie kupującego, jak i dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Ze względu na różnorodność usług podanie jednej definicji nie jest możliwe. Moment ten zależeć będzie przede wszystkim od rodzaju usługi, jej charakteru, specyficznych warunków wykonania czy wreszcie warunków umowy.
Jak podkreślił NSA w wyroku z 12 września 2000 r. (sygn. akt ISA/Ka 680/99), podstawowym kryterium pozwalającym na stwierdzenie, że usługa została wykonana, jest wykonanie czynności świadczonych w ramach danego typu usługi. Jeżeli rezultaty usługi można podzielić na części lub etapy, można uznać, że częściowe wykonanie usługi następuje po zakończeniu każdego etapu, o ile będziemy dysponować dowodem potwierdzającym faktyczne wykonanie tego etapu (np.: ekspertyzą odnoszącą się do danej nieruchomości albo protokołem zdawczo-odbiorczym).
W przypadku niektórego rodzaju usług trudno określić ten moment, dlatego strony mogą w umowie same go wskazać. Na takim stanowisku stoją również organy podatkowe. W odpowiedzi na pytanie podatnika, który jako moment wykonania usługi agencyjnej określił otrzymanie zestawienia prowizyjnego, urząd napisał: „Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż strony w zawartej umowie określiły, że terminem odbioru wykonanych w danym miesiącu usług jest termin zakończenia procedury weryfikacyjno-odbiorczej, czyli dzień otrzymania zestawienia prowizyjnego. Mając na uwadze powyższe sformułowania zawartej pomiędzy stronami umowy oraz przepis art. 19 ust. 4 ustawy, należy uznać, iż obowiązek podatkowy dla wykonywanych przez Spółkę usług powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż siódmego dnia, licząc od dnia wykonania usługi, tj. otrzymania zestawienia prowizyjnego” (por. pismo z 10 listopada 2005 r. Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego nr PO-3/443/295/346/MZ/2005).
Również otrzymanie dokumentów może stanowić o momencie wykonania usług. Na takim stanowisku stanął Opolski Urząd Skarbowy w piśmie z 20 lipca 2005 r. nr PP/443-67-2-BS/05: „Usługa spedycji to zespół czynności organizacyjnych występujących przy przemieszczaniu towarów. Polega ona również na dostarczeniu towaru do odbiorcy, zatem za moment wykonania usługi spedycji można uznać dzień, w którym przewoźnik wyda towar odbiorcy. Dzień otrzymania towaru przez odbiorcę jest datą wykonania usługi spedycji.
Jednakże w tej wyjątkowej sytuacji, kiedy Spółka, świadcząc usługi spedycji, korzysta z usług podwykonawców, za moment wykonania usługi spedycyjnej przez Spółkę można przyjąć moment otrzymania faktury lub listu przewozowego od podwykonawcy. Są to bowiem pierwsze dokumenty, na podstawie których Spółka może stwierdzić, że usługa zlecona podwykonawcy została faktycznie wykonana”.
 
Agnieszka Jasiorowska
ekspert w zakresie VAT
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stawka 12% i inne ważne zmiany - nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. wchodzą w życie wchodzą istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), które m.in. obniżają niższą stawkę podatkową z 17 do 12 proc. Z niższej stawki będą mogli skorzystać wszyscy, którzy rozliczają się z wykorzystaniem skali podatkowej, a więc pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w VAT – wyroki TSUE
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma istotne znaczenie w dobie aktywnej działalności polskich przedsiębiorców na rynkach innych Państw członkowskich. System VAT opiera się na neutralności VAT z zachowaniem konieczności zapewnienia wpływów do budżetów państw członkowskich w miejscu konsumpcji towaru lub usługi podlegającej opodatkowaniu. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma na celu opodatkowanie usług, które świadczone są za pomocą infrastruktury znajdującej się w innym Państwie niż siedziba podatnika. Najnowsze orzecznictwo europejskie tj. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini SRL oraz poprzedzające go wyroki w sprawach C-547/18, Dong Yang Electronics, oraz C 931/19, Titanium Ltd., wskazują drogę w rozumieniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
  Logowanie do e-Urzędu Skarbowego - zmiany od 7 lipca 2022 r.
  W dniu 7 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Gotowy jest już projekt tego rozporządzenia. Nowe rozporządzenie ma związek z wdrażanym w resorcie finansów nowym rozwiązaniem informatycznym – e-Urząd Skarbowy, który docelowo ma zastąpić portal podatkowy.
  Ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce - wakacje 2022 (czerwiec-lipiec)
  Na początku wakacji można spodziewać się spadku cen paliw o 5-10 gr/l - oceniają analitycy BM Reflex. Ale i tak rachunki za tankowanie w trakcie wakacji będą od 46 do 53 proc. wyższe niż rok temu. Rekordowo wysokie ceny paliw mogą zniechęcać w tym roku do wakacyjnych podróży. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że za zatankowanie 50-litrowego baku będą musieli zapłacić blisko 400 zł - informują analitycy e-petrol.pl
  Wynagrodzenia w Polskim Ładzie 2.0 – umowa o pracę, umowa zlecenia. Przykłady z kwotami brutto-netto
  Biorąc pod uwagę ilość zmian podatkowych, które zaszły w ustawie o PIT w ciągu ostatniego półrocza wielu podatników może mieć wątpliwości związane z wysokością wynagrodzenia. Poniższe zestawienia zawierają przykładowe porównania wysokości wynagrodzenia w stanie prawnym sprzed Polskiego Ładu (do końca 2020 r.), po wdrożeniu tej reformy (2021 r.) oraz w stanie prawnym po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0 (tj. 1 lipca 2022 r.). Porównując wysokość wynagrodzeń należy uwzględnić formę zatrudnienia, wysokość zarobków oraz specyfikę poszczególnych zmian, które weszły w życie w ramach nowelizacji, a więc przede wszystkim: podniesienie kwoty wolnej, wprowadzenie oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, obniżenie pierwszej stawki podatku PIT z 17% do 12%. Należy też zauważyć, że Polski Ład 2.0 zakłada likwidację od 1 lipca 2022 r. tzw. mechanizmu „rolowania” zaliczek (zgodnie z którym płatnicy muszą obliczać zaliczki na dwa sposoby – według zasad obowiązujących 1 stycznia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 r.).
  Obligacje skarbowe w lipcu 2022 r. - oprocentowanie i oferta
  Ministerstwo Finansów poinformowało, że podnosi oprocentowanie oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w lipcu 2022 r. W związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP o 0,75 pp., oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,00%, a 2-letnich 6,25%.
  Składka zdrowotna w działalności gospodarczej - zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. zajdą zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz składki zdrowotnej miesięcznej i rocznej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmienią się też miesięczne formularze rozliczeniowe ZUS - miesięczne raporty rozliczeniowe i deklaracje zostaną dostosowane do znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i rocznego rozliczania składki zdrowotnej. Zmiany wprowadza ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1265. Nowelizacja ta jest określana potocznie jako Polski Ład 2.0, a w publikacjach Ministerstwa Finansów jako "Niskie podatki".
  Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot pozaodsetkowych kosztów kredytu - stanowisko Rzecznika Finansowego
  Rzecznik Finansowy poinformował 24 czerwca 2022 r., że liczba skarg związanych z wcześniejszą spłatą kredytu systematycznie spada ale nadal jest ich sporo. Szczególny spadek zauważony jest w sprawach dotyczących kredytu konsumenckiego, niemniej takich spraw w minionym roku było wciąż blisko tysiąc. Instytucje finansowe wciąż nie realizują ustawowego obowiązku proporcjonalnego zwrotu pozaodsetkowych kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie kredytów (także hipotecznych) przez kredytobiorców.
  30 groszy rabatu na 1 litr paliwa na stacjach Orlen z aplikacją VITAY - od 27 czerwca do końca wakacji
  Od poniedziałku 27 czerwca do końca wakacji 2022 r. PKN Orlen wprowadza rabat w wysokości 30 groszy za litr benzyny i oleju napędowego dla właścicieli aplikacji lojalnościowej Orlenu VITAY - poinformował 24 czerwca 2022 r. na twitterze prezes spółki Daniel Obajtek. Z rabatem można kupić maksymalnie 150 litrów paliwa miesięcznie.
  Wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem przywrócone od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. samotnym rodzicom zostanie przywrócona możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Przywrócenie tej preferencji oznacza, że będzie można się rozliczyć z dzieckiem w zakresie dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Kto będzie mógł się rozliczyć razem z samotnie wychowywanym dzieckiem za 2022 rok? Jakie są warunki takiego rozliczenia? Jaki jest limit dochodów dziecka w 2022 roku? Wzór oświadczenia samotnego rodzica dla pracodawcy o wspólnym rozliczeniu PIT z dzieckiem.
  Zwrot VAT w 15 dni dla podatników bezgotówkowych - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Którzy podatnicy mogą otrzymać zwrot VAT w ciągu 15 dni? Jakie są warunki tego zwrotu? Jaki podatnik jest "podatnikiem bezgotówkowym"? Co trzeba zrobić aby otrzymać tak szybki zwrot VAT? Jakie warunki trzeba spełnić i co sprawdza urząd skarbowy? Wyjaśniają eksperci Ministerstwa Finansów.
  Upały w pracy a przepisy BHP i zalecenia PIP. Wysoka temperatura w miejscu pracy, napoje, organizacja pracy, pierwsza pomoc przy przegrzaniu organizmu
  Już kilka dni temu Główny Inspektor Pracy apelował do pracodawców o zorganizowanie pracy w upalne, gorące dni zgodnie z zasadami BHP. Jak zorganizować pracę w wysokich temperaturach? Kiedy trzeba zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje? Czy przepisy BHP określają maksymalną dopuszczalną temperaturę w pomieszczeniu? Jakie są inne wymogi BHP odnośnie pracy w wysokiej temperaturze otoczenia?
  Friendshoring - sposób na ograniczenie skutków zaburzeń łańcuchów dostaw
  Przestawienie się na friendshoring może w większym stopniu uchronić przed skutkami zaburzeń globalnych łańcuchów dostaw - podała 23 czerwca 2022 r. firma doradcza CEBRE. Czym jest friendshoring?
  Zaliczki na PIT w 2022 roku i obowiązki płatników - zmiany od 1 lipca (Polski Ład 2.0)
  Z dniem 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie istotna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która m.in. zmienia zasady poboru zaliczek na podatek i obowiązki płatników. Co się zmienia w zaliczkach na PIT? Jakie zmiany dla płatników zajdą od 2023 roku? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Zmiana formy opodatkowania dochodów lub przychodów przedsiębiorców osiągniętych w 2022 roku - zmiany w PIT od 1 lipca
  Wchodząca w życie od 1 lipca 2022 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), pozwala m.in. na zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne (tj. opodatkowanie skalą podatkową) w trakcie 2022 roku (ryczałtowcom) oraz po zakończeniu 2022 roku (podatnicy na podatku liniowym i ryczałtowcy) - w odniesieniu do dochodów lub przychodów uzyskanych od początku bieżącego roku. Jak dokonać tej zmiany formy opodatkowania? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Ulgi podatkowe w PIT - zmiany od 1 lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)
  Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja wielu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która m.in. zmienia zasady rozliczania niektórych ulg podatkowych. Likwidacji ulega w szczególności ulga dla klasy średniej. Niektórzy podatnicy będą mogli otrzymać dodatkowy zwrot podatku w związku z likwidacją ulgi dla klasy średniej. Są też zmiany w innych ulgach i zwolnieniach. Co się zmienia w ulgach podatkowych w PIT w porównaniu do stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2022 r.? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Skala podatkowa PIT - zmiany od 1 lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)
  Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie obszerna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która m.in. zmienia skalę podatkową PIT. Co się zmienia w porównaniu do skali podatkowej obowiązującej od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.? Co pozostaje bez zmian? Do jakich dochodów trzeba stosować nową skalę podatkową? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Co reguluje ustawa o rachunkowości?
  Ustawa o rachunkowości jest najważniejszą podstawą prawną określającą zasady formalnego odzwierciedlania działalności gospodarczej. Uzupełnieniem ustawy o rachunkowości są Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ustawa o biegłych rewidentach.
  0% VAT na drewno opałowe - apel do Rządu
  Z apelem (petycją) o wprowadzenie zerowej stawki VAT na drewno opałowe wystąpiła do Rady Ministrów grupa ekspertów, którzy współpracują w ramach kampanii Drewno Pozytywna Energia. Aktualnie drewno opałowe jest objęte podstawową stawką VAT w wysokości 23%. Petycję tę popierają m.in. Polskie Forum Klimatyczne, Fundacja Zielone Ciepło, Krajowa Izba Kominiarzy, Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, Korporacja Kominiarzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Producentów Urządzeń OZE, Stowarzyszenie Kominki i Piece, Cech Zdunów Polskich. Zdaniem osób i podmiotów popierających ten apel zerowa stawka VAT na drewno opałowe będzie dla wielu Polaków odczuwalną ulgą w czasach niepewności energetycznej i wysokich cen innych nośników energii. Pozwoli zabezpieczyć wiele gospodarstw domowych na wypadek dalszych wzrostów cen gazu, węgla i prądu. Będzie stanowić koło ratunkowe szczególnie dla najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną osiągalną alternatywą.
  Wynagrodzenia urlopowe dla kierowców zawodowych w 2022 roku prawie 3 razy wyższe niż rok temu
  Sezon urlopowy powoli się rozpoczyna, a wraz z nim firmy transportowe czekają kolejne wydatki, których mogą nie być nawet do końca świadomi. Jakie? Chodzi o wynagrodzenia urlopowe kierowców zawodowych, które wylicza się na podstawie wynagrodzenia z umowy o pracę, najczęściej za okres ostatnich 3 miesięcy. Jeszcze rok wcześniej pracownicy otrzymywali pensję brutto w wysokości 3200 – 3300 zł i to właśnie z tej średniej wyliczane było wynagrodzenie urlopowe. Od 2 lutego 2022 r. to się zmienia, ponieważ wypłata polskiego kierowcy wzrosła do 10-12 tys. brutto. I właśnie ta kwota posłuży do wyliczenia średniej za urlop wypoczynkowy, co daje prawie trzykrotny wzrost względem wypłat za poprzedni sezon. – Może się okazać, że będzie to kolejna „cegiełka” do tych wyższych kosztów, których firmy transportowe, szczególnie te małe, mogły nie wziąć pod uwagę, planując budżet na 2022 rok. A ten koszt będą musieli dopiero ponieść, bo sezon urlopowy dopiero się rozpoczyna – tłumaczy Łukasz Włoch, ekspert OCRK, Grupa Inelo.
  Soboń: projekt dot. minimalnego CIT-u jest gotowy; we wrześniu w Sejmie
  Projekt dotyczący minimalnego CIT jest już gotowy; chcemy, by Sejm zajął się nim na początku września - poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Wiceszef resortu finansów na spotkaniu z dziennikarzami poinformował, że ministerstwo przygotowało projekt dotyczący tzw. minimalnego CIT-u.
  PIT-2 w 2022 roku (z uwzględnieniem zmian od 1 lipca) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów przygotowało przewodnik dla podatników dotyczący PIT-2 (oświadczenia pracownika dot. pomniejszenia miesięcznych zaliczek na podatek o kwotę zmniejszającą podatek) z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 lipca 2022 r. Ministerstwo wskazuje też, że od 1 stycznia 2023 roku będą obowiązywać nowe zasady składania oświadczeń PIT-2.
  Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku (3010 x 12=36120 zł) wyższe od kwoty wolnej od podatku. Czy trzeba zapłacić PIT w rozliczeniu rocznym?
  W 2022 roku kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tys. zł. Nie zmieni się to także od 1 lipca 2022 r. Kwota wolna od podatku jest jednak w skali roku mniejsza od minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2022 r. wynosi 3010 zł. Licząc płacę minimalną razy 12 miesięcy wychodzi 36120, czyli o 6120 zł więcej od 30 tys. zł. Czy osoby otrzymujące przez cały rok płacę minimalną będą musiały zapłacić podatek dochodowy?
  Jednolita podstawa dla obliczania składki zdrowotnej i podatku PIT?
  Jeszcze w 2022 r. ma zostać przedstawiona propozycja dot. uspójnienia podstawy opodatkowania i wyliczania składek zdrowotnych dla firm - zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że zaproponuje Rzecznikowi MŚP, by takie rozwiązanie zostało wypracowane pod jego egidą.
  Ministerstwo Finansów: po 1 lipca niektórzy zapłacą wyższe zaliczki na PIT ale w rozliczeniu rocznym nikt nie straci
  Niektórzy podatnicy zapłacą od 1 lipca wyższe zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - jednak w rocznym rozliczeniu ci podatnicy nie stracą lub skorzystają na nowych rozwiązaniach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r. - informuje wiceminister finansów Artur Soboń.