REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy nie można odliczyć VAT - zakazy odliczania z ustawy o VAT

Kiedy nie można odliczyć VAT - zakazy odliczania z ustawy o VAT
Kiedy nie można odliczyć VAT - zakazy odliczania z ustawy o VAT

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa o VAT zabrania odliczania podatku naliczonego przy nabyciu m.in. bonów towarowych, usług noclegowych i gastronomicznych, usług finansowych, czy usług, które nie zostały wykonane. Ponadto odpowiadamy na pytania czy można odliczyć VAT: z faktury za odszkodowanie, od zaliczki zapłaconej za niezabudowaną działkę, z faktur z okresu przed rejestracją do VAT, a także czy organizacja pożytku publicznego może odliczyć VAT.

Czy można odliczyć VAT z faktury za nabycie bonów towarowych

Z okazji okrągłej rocznicy powstania naszej firmy, ufundowaliśmy pracownikom nagrody pod postacią bonów towarowych. Uprawniają one do zakupu towarów lub usług w sklepach bądź w innych placów­kach wskazanych przez wystawcę bonów. Otrzymaliśmy od ich emitenta fakturę z podatkiem VAT. Czy możemy odliczyć podatek z tej faktury? A czy w związku z tym musimy także naliczyć VAT?

Autopromocja

Nie, z faktury za wydanie bonów nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia VAT. Bon towa­rowy nie stanowi ani towaru, ani usługi, więc jego przekazanie pozostaje poza zakresem ustawy o VAT. Dopiero wydanie towaru lub wykonanie usługi w zamian za bon uprawniający do nabycia tych dóbr podlega opodatkowaniu VAT. Z tego powodu przekazanie przez Państwa pracownikom bonów towarowych nie podlega VAT, bez względu na to, czy są one finansowane ze środków obrotowych czy ze środków ZFŚS.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nabycie bonów towarowych powinno być udokumentowane notą księgową, na której nie występuje VAT. Jeśli emitent bonów towarowych udokumentuje ich wydanie fakturą, to podatnik, który otrzymał taką fakturę, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z niej wynikającego, ponieważ dokumentuje ona czynność niepodlegającą opodatko­waniu VAT.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 7 ust. 2, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Biuletyn VAT

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi noclegowe i cateringowe

Świadczymy usługi budowlane. W czerwcu 2014 r. otrzymaliśmy fakturę dokumentującą świadczenie usług noclegowych w czerwcu 2014 r. na kwotę 13 000 zł netto + 1040 zł VAT oraz fakturę dokumen­tującą usługi cateringowe wykonane w czerwcu 2014 r. na kwotę 7200 zł netto + 576 zł VAT. Usługi te zostały nabyte dla pracowników przebywających w ramach podróży służbowej na jednej z naszych budów. Czy przysługuje nam odliczenie VAT z obydwóch faktur?

W tej sytuacji Państwo:

 • nie mogą odliczyć podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup usług noclegowych; jednak na podstawie faktury dokumentującej zakup tych usług mogą Państwo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę 14 040 zł;
 • mogą odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej zakup usług cateringowych (576 zł); na podstawie faktury dokumentującej zakup tych usług mogą Państwo zatem zaliczyć do kosztów uzy­skania przychodów kwotę 7200 zł.

Przepisy ustawy o VAT wskazują na zakaz odliczania VAT z tytułu nabycia m.in. usług noclegowych i gastronomicznych (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Inaczej będzie z nabywanymi przez Państwa usłu­gami cateringowymi. Co prawda art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wyłącza możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu usług gastronomicznych, lecz usług cateringowych nie uważa się za usługi gastronomiczne w rozumieniu tego przepisu. W konsekwencji dopuszcza się możliwość odliczania po­datku naliczonego przy nabywaniu usług cateringowych.

Potwierdzają to także organy podatkowe. Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną Dy­rektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 stycznia 2013 r. (sygn. IPPP1/443-1110/12-2/EK). Czytamy w niej:

(...) usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych. W przepisie MF art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, wyłączającym prawo do odliczenia podatku naliczonego, zostały wy­mienione jedynie usługi gastronomiczne. Tym samym z uwagi na odmienny charakter tych usług, nie można uznać, iż do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego wynikające z art. 88 ustawy. Warunkiem jednak skorzystania z tego prawa jest, aby nabyte usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywaniem usług cateringowych. Warunkiem umożliwiającym skorzy­stanie z tego prawa jest związek nabywanych usług z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Polecamy: 500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

Czy można odliczać pełny VAT, gdy dostawa zawiera braki ilościowe

Otrzymaliśmy zamówiony towar. Jednak ilość zamówionego i dostarczonego towaru nie zgadza się ani z umową, ani z fakturą. Czy w takim przypadku możemy odliczyć pełny VAT z takiej faktury?

Przy brakach ilościowych w dostawie prawo do odliczenia będzie Państwu przysługiwało wyłącznie w odniesieniu do faktycznie otrzymanych towarów.

W przypadku braków ilościowych w dostawie, gdzie w fakturze wykazano ilość towaru nierze­czywistą, tj. inną aniżeli faktycznie otrzymana przez nabywcę - faktura taka nie stanowi w tej czę­ści podstawy do odliczenia. Braki ilościowe w dostawie nie dyskwalifikują wszakże takiej faktury w całości. Według art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku na­liczonego faktury i dokumenty celne, gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane, jednak tylko w części dotyczącej tych czynności.

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zgodnie z zasadą generalną wyrażoną w art. 86 ust. 10 ustawy, powstanie wówczas w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do naby­tych towarów powstał obowiązek podatkowy. Skoro sprzedawca nie wydał wszystkich towarów ujętych w fakturze, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług będzie dotyczył tylko faktycznie zreali­zowanej dostawy. Nie będą mogli Państwo tym samym dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, odnoszący się do towarów, których nie dostarczono. Nie ma jednak żadnych przesłanek, aby czekać z realizacją pozostałego odliczenia aż do chwili otrzymania faktury korygującej. Sporządzona faktura stanowi bowiem podstawę do obniżenia podatku należnego w części, która odpowiada zrealizo­wanej dostawie.

Późniejsze otrzymanie faktury korygującej nie będzie już wymagało pomniejszenia podatku naliczo­nego. Przepis art. 86 ust. 19a ustawy, nakładający obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego na pod­stawie otrzymanej korekty, dotyczy tylko przypadków, gdy dokonano odliczenia podatku naliczonego w części, którą obejmuje korekta.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Jak rozliczyć VAT z faktury za dostawę, która zawiera towar wadliwy

W kwietniu 2014 r. otrzymaliśmy dostawę określonego towaru. Wraz z towarem doręczono fakturę. Przeprowadzona kontrola jakości wykazała jednak defekty w 5% wyrobów. Wadliwy towar zwrócili­śmy sprzedawcy jeszcze w tym samym miesiącu. Sprzedawca uznał zastrzeżenia dotyczące jakości towaru i sporządził fakturę korygującą, która wpłynęła do nas w maju 2014 r. Kiedy mamy dokonać rozliczenia VAT?

Prawo do odliczenia VAT wynikającego z wystawionej faktury uzyskaliście Państwo w rozliczeniu za kwiecień 2014 r. Jednak po otrzymaniu faktury korygującej będziecie obowiązani do pomniejszenia na jej podstawie podatku naliczonego w rozliczeniu za maj 2014 r.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury za usługi pośrednictwa finansowego

W maju 2014 r. otrzymaliśmy fakturę za pośrednictwo w świadczeniu usługi kredytu bankowego. Na fakturze widnieje naliczony VAT w wysokości 23%. Uważam, że nie powinniśmy odliczać tego podat­ku, bo stawka jest nieprawidłowa, ale szef się upiera (to duża kwota podatku). Kto ma rację?

Nie powinniście Państwo odliczać tego podatku. Usługi pośrednictwa finansowego są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Ponadto, w ustawie zawarty został przepis wprost zakazujący odliczania VAT z faktur, które dokumentują transakcje zwolnione z VAT. Być może przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT będzie dla Pani szefa bardziej przekonujący. Odliczając podatek, mo­żecie Państwo doprowadzić do powstania zaległości, do której trzeba będzie jeszcze doliczyć należne odsetki. Jeśli wystawca faktury sam wkrótce nie nadeśle Państwu faktury korygującej, sami powinniście się Państwo z nim skontaktować i wyrazić swoje wątpliwości, co do nieprawidłowo wystawionej faktury.

Podobne stanowisko reprezentują organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w War­szawie z 26 marca 2010 r. (sygn. IPPP1-443-9/10-2/BS), aktualnym również w obecnym stanie prawnym, czytamy:

W związku z powyższym w grudniu 2009 r. Spółka otrzymała od Komornika Sądowego faktury MF korygujące z dnia 02.12.2009 r. dotyczące błędnie wystawionych faktur z dnia 23.04.2008 r. nr 27/08 i 28/08 dokumentujących zakup przedmiotowych nieruchomości, w których jako przy­czynę korekty podano: „błędne zastosowanie 22% stawki VAT - sprzedaż dotyczy majątku osobistego dłużników".

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku, stwierdzić na­leży, iż w tym przypadku nie znajdą zastosowania regulacje zawarte w art. 86 ust. 10a ustawy o VAT, bowiem zakup przedmiotowych nieruchomości nie stanowi czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - sprzedaż nastąpiła z majątku osobistego dłużnika. Zatem w tym przypadku, zgodnie z powołanym wyżej art. 88 ust. 3a pkt 2 faktury dokumentujące takie transakcje nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

W konsekwencji powyższego Spółka winna skorygować odliczony podatek naliczony w deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług za maj 2008 r. i dokonać zapłaty zaległości podatkowej wraz z od­setkami.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 43 ust. 1 pkt 38, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.


Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej wypłatę tzw. wynagrodzenia na zachętę

Deweloper wynajmuje lokale biurowe. Dla stałych klientów, którzy przedłużają z nim umowę, wypłaca tzw. wynagrodzenie na zachętę do dalszej współpracy. Wystawia na to fakturę. Taką fakturę właśnie otrzymaliśmy, przy okazji przedłużenia najmu na kolejny rok. Czy możemy odliczyć VAT na takich sa­mych zasadach, jak odliczamy z faktur za najem?

Wypłata takiej kwoty pieniężnej nie stanowi czynności opodatkowanej VAT. Nie jest dostawą ani usługą. W związku z tym, nie powinna być dokumentowana fakturą, a tym bardziej nie możecie Państwo odliczyć z tego tytułu VAT. Stanowisko to zostało potwierdzone przez NSA w wyroku z 2 lipca 2013 r., sygn. akt I FSK 1218/12.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez podatnika, który się zlikwidował

W maju 2014 r. otrzymaliśmy fakturę na zakup sprzętu rolniczego. Zarówno dostawa, jak i wystawie­nie faktury miały miejsce w tym samym czasie. Na fakturze widnieje nazwa dostawcy, który zlikwido­wał działalność gospodarczą już ponad pół roku temu. W jego miejsce otworzyła się inna firma, ale na fakturze widnieją dane tego podatnika zlikwidowanego, a nie tej nowej firmy. Nie wiem, czy ma to związek z wykupieniem tamtej firmy czy z jakiegoś innego względu. Czy w takim przypadku przysłu­guje nam prawo do odliczenia VAT?

Najbezpieczniej byłoby nie odliczać VAT z takiej faktury. Mogłoby się bowiem okazać, że odliczy­liście Państwo VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący, a tego ustawa o VAT zakazuje w art. 88 ust. 3a pkt 1a.

Proszę niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą, a jednocześnie wystawcą faktury i wyjaśnić te nieprawidłowości. Być może sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 1a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Czy organizacja pożytku publicznego może odliczyć VAT

Towarzystwo (podmiot mający status organizacji pożytku publicznego, niebędący czynnym podat­nikiem VAT) wystąpiło o pomoc finansową na realizację operacji „Odnowa i rozwój wsi", w ramach której dokonało remontu budynku będącego obiektem towarzystwa. W budynku tym organizowane są pokazy ginących zawodów i rzemiosł oraz odbywają się lekcje historii dla dzieci i młodzieży z miej­scowych i okolicznych szkół. Towary i usługi nabyte w ramach wspomnianego projektu są udokumen­towane fakturami VAT wystawionymi na rzecz towarzystwa. Pomoc, którą otrzymało towarzystwo, wyniosła 15 proc. kosztów kwalifikowalnych tej operacji. Czy towarzystwo może odliczyć VAT?

Niestety, nie mają Państwo do tego prawa. Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje tylko zareje­strowanym podatnikom VAT, którzy nabywają towary i usługi w ramach opodatkowanej VAT działalności gospodarczej. Podmioty, które nie są podatnikami VAT nie mają takiej możliwości.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktur z okresu przed rejestracją do VAT

Otwieramy agencję reklamową. Mamy kilka faktur, które mają datę sprzed rejestracji do VAT, której dokonaliśmy w urzędzie skarbowym. Czy w pierwszej deklaracji, którą będziemy składać w celu roz­liczenia podatku VAT, możemy rozliczyć te faktury?

Podatnikom, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zasadniczo nie przysługuje pra­wo do odliczenia VAT (art. 88 ust. 4 ustawy). Organy skarbowe reprezentują obecnie pogląd, że do naby­cia prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest konieczne posiadanie statusu czynnego podatnika VAT (tj. zarejestrowanego) już w momencie otrzymania faktur zakupu.

Jest ono natomiast konieczne w momencie realizacji tego odliczenia. Przywołana regulacja nie pozbawia zatem Państwa prawa do do­konania odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją, jeśli kupione towary bądź usługi będą wykorzystywane do wykonywania bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Warunkiem odlicze­nia jest jednak dokonanie rejestracji najpóźniej w momencie skorzystania z tego prawa.

Taki sposób rozliczenia potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidu­alnej z 29 lipca 2011 r. (sygn. IPPP2/443-679/11-2/JO), aktualnej również w obecnym stanie prawnym, w której czytamy:

Należy rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Jak już wspomniano, jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji podatko­wej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć - najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfiko­wanie go jako podatnika. (...) W celu zrealizowania nabytego prawa do odliczenia podatku z tytułu zakupów związanych z przyszłą działalnością opodatkowaną koniecznym jest złożenie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe, w których podatnik otrzymywał faktury VAT dokumentujące przedmiotowe zakupy, lub odpowiednio za dwa kolejne okresy rozlicze­niowe - zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy - po uprzednim złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym Wnioskodawca wskaże okres rozliczeniowy, od którego jako podatnik podatku VAT czynny chce korzystać z możliwości odliczania podatku naliczonego związanego z poniesiony­mi wydatkami [obecnie w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres otrzymania faktur lub dwa następne - przyp. autora]

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 4, art. 96 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT od zaliczki zapłaconej za niezabudowaną działkę

Nasza spółka kupuje niezabudowaną działkę. Dla tej nieruchomości nie ma planu zagospodarowania przestrzennego ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Zawarliśmy już umowę przedwstępną na kupno tej nieruchomości i zapłaciliśmy zaliczkę wraz z podatkiem od towarów i usług. Czy będzie­my mogli odliczyć VAT od tej transakcji?

Nie. Uznać należy, że dostawa niezabudowanej działki gruntu położonej na terenie, dla którego brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz dla której nie wydano decyzji o warunkach zabudowy będzie zwolniona od podatku VAT jako dostawa terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany. A to oznacza, że nie przysługuje Państwu w tym przypadku prawo do odliczenia podatku naliczonego ani z faktury potwierdzającej sprzedaż działki, ani tym bardziej z faktury dokumentującej wpłaconą zaliczkę.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury, w której sprzedawca uwzględnił usługi, których nie wykonał

Zamówiliśmy towary u przedsiębiorcy, który miał je nam dostarczyć własnym transportem. Spóźniał się z dostawą, więc wysłaliśmy własny transport. Następnie wystawił nam fakturę, z której wynika, że uwzględnił w niej także transport. Czy możemy odliczyć VAT od całości, chociaż zamierzmy i tak wnioskować o korektę, bo nie chcemy płacić za usługę, której nie wykonano?

Najrozsądniej będzie nie odliczać VAT, ponieważ faktura ta dokumentuje czynności, które faktycznie nie zostały na Państwa rzecz dokonane. Owszem, doszło do sprzedaży towaru, ale już bez usługi trans­portu. Transport bowiem załatwiliście Państwo we własnym zakresie.

Jeśli zwrócicie Państwo fakturę i nie dojdzie do jej zaksięgowania, a tym samym do wprowadzenia do obrotu, można będzie ją anulować i wystawić prawidłową. Jeśli natomiast sprzedawca nie będzie się zgadzał na takie rozwiązanie, podatek możecie odliczyć tylko w części związanej z dostawą towaru, bez usługi transportowej. Kolejnym krokiem będzie ubieganie się o wystawienie faktury korygującej.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 3a pkt 4a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury za odszkodowanie

Rozwiązałem umowę przedwstępną na sprzedaż nieruchomości. Zgodnie z kontraktem powinie­nem z tego tytułu zapłacić odszkodowanie i tak też uczyniłem. Otrzymałem na kwotę odszkodowa­nia fakturę VAT. Ponieważ jestem podatnikiem VAT, chcę odliczyć podatek z tej faktury. Mam jednak wątpliwości, czy ta faktura stanowi podstawę do odliczenia. Czy takie odszkodowanie w ogóle pod­lega VAT?

Niestety, nie ma Pan prawa do odliczenia VAT z tej faktury. Wszystko zależy od statusu wypłacanej rekompensaty. To, czy podlega ona opodatkowaniu VAT, zależy od tego, jakiego świadczenia dotyczy. Jeżeli mamy do czynienia z płatnością o charakterze odszkodowawczym, która nie ma bezpośredniego związku z żadną czynnością mającą charakter świadczenia ze strony kontrahenta, to możemy przyjąć założenie, że kwota otrzymanych odszkodowań nie będzie podlegała VAT. Tak będzie np. z odszkodo­waniem wynikającym z ugody zawartej między stronami umowy. Zakładamy, że w Pana przypadku tak właśnie było.

Zatem otrzymujący odszkodowanie nie powinien był dokumentować go fakturą, a notą. Tym samym, nie ma Pan prawa do odliczenia VAT z tej faktury.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: 500 pytań o VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  "Trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji na najbliższym posiedzeniu Sejmu [6-8 marca]

  Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie zaprezentowany "trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji RP.

  Zmiany w podatku Belki - MF ma już projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się Rada Ministrów

  Zmiany w podatku Belki coraz bliżej. Ministerstwo Finansów ma już przygotowany projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się rząd.

  Rząd szykuje zmiany w składce zdrowotnej. "Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny"

  Rząd zmienia zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania. Przedsiębiorcy są zdania, że planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają.

  Twój e-PIT - zwrot podatku nawet w ciągu jednego dnia

  Zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej. Niektórzy dostają zwrot nawet w ciągu jednego dnia - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

  Ulga na jedno dziecko 2024. 112 tys. zł to niestety limit dochodów wspólny dla obojga rodziców lub opiekunów prawnych

  Rodzice odliczający ulgę na dziecko często są zaskoczeni informacją, że możliwość skorzystania z tej ulgi ogranicza limit ich dochodów nie tylko w przypadku, gdy mają jedno dziecko. Także gdy mają np. dwoje dzieci, jedno z ich dzieci jest małoletnie (czyli uprawnia do ulgi) a drugie np. ukończyło 25. rok życia (czyli nie uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej). Dotyczy to też sytuacji gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia (a przed ukończeniem 25. rok życia) przestało uczyć się lub studiować. Te zasady dotyczą zarówno roku 2024 jak i poprzednich 2023 r. i 2022 r.

  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Obniżenie VAT w branży "beauty" - skutki dla budżetu państwa, gospodarki i konsumentów

  Jak obniżenie stawki podatku VAT w branży "beauty" od kwietnia 2024 roku wpłynie na dochody budżetu państwa, na zachowania przedsiębiorców i konsumentów?

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  REKLAMA