| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Kiedy nie można odliczyć VAT - zakazy odliczania z ustawy o VAT

Kiedy nie można odliczyć VAT - zakazy odliczania z ustawy o VAT

Ustawa o VAT zabrania odliczania podatku naliczonego przy nabyciu m.in. bonów towarowych, usług noclegowych i gastronomicznych, usług finansowych, czy usług, które nie zostały wykonane. Ponadto odpowiadamy na pytania czy można odliczyć VAT: z faktury za odszkodowanie, od zaliczki zapłaconej za niezabudowaną działkę, z faktur z okresu przed rejestracją do VAT, a także czy organizacja pożytku publicznego może odliczyć VAT.

Czy można odliczyć VAT z faktury za nabycie bonów towarowych

Z okazji okrągłej rocznicy powstania naszej firmy, ufundowaliśmy pracownikom nagrody pod postacią bonów towarowych. Uprawniają one do zakupu towarów lub usług w sklepach bądź w innych placów­kach wskazanych przez wystawcę bonów. Otrzymaliśmy od ich emitenta fakturę z podatkiem VAT. Czy możemy odliczyć podatek z tej faktury? A czy w związku z tym musimy także naliczyć VAT?

Nie, z faktury za wydanie bonów nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia VAT. Bon towa­rowy nie stanowi ani towaru, ani usługi, więc jego przekazanie pozostaje poza zakresem ustawy o VAT. Dopiero wydanie towaru lub wykonanie usługi w zamian za bon uprawniający do nabycia tych dóbr podlega opodatkowaniu VAT. Z tego powodu przekazanie przez Państwa pracownikom bonów towarowych nie podlega VAT, bez względu na to, czy są one finansowane ze środków obrotowych czy ze środków ZFŚS.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nabycie bonów towarowych powinno być udokumentowane notą księgową, na której nie występuje VAT. Jeśli emitent bonów towarowych udokumentuje ich wydanie fakturą, to podatnik, który otrzymał taką fakturę, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z niej wynikającego, ponieważ dokumentuje ona czynność niepodlegającą opodatko­waniu VAT.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 7 ust. 2, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Biuletyn VAT

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi noclegowe i cateringowe

Świadczymy usługi budowlane. W czerwcu 2014 r. otrzymaliśmy fakturę dokumentującą świadczenie usług noclegowych w czerwcu 2014 r. na kwotę 13 000 zł netto + 1040 zł VAT oraz fakturę dokumen­tującą usługi cateringowe wykonane w czerwcu 2014 r. na kwotę 7200 zł netto + 576 zł VAT. Usługi te zostały nabyte dla pracowników przebywających w ramach podróży służbowej na jednej z naszych budów. Czy przysługuje nam odliczenie VAT z obydwóch faktur?

W tej sytuacji Państwo:

  • nie mogą odliczyć podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup usług noclegowych; jednak na podstawie faktury dokumentującej zakup tych usług mogą Państwo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę 14 040 zł;
  • mogą odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej zakup usług cateringowych (576 zł); na podstawie faktury dokumentującej zakup tych usług mogą Państwo zatem zaliczyć do kosztów uzy­skania przychodów kwotę 7200 zł.

Przepisy ustawy o VAT wskazują na zakaz odliczania VAT z tytułu nabycia m.in. usług noclegowych i gastronomicznych (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Inaczej będzie z nabywanymi przez Państwa usłu­gami cateringowymi. Co prawda art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wyłącza możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu usług gastronomicznych, lecz usług cateringowych nie uważa się za usługi gastronomiczne w rozumieniu tego przepisu. W konsekwencji dopuszcza się możliwość odliczania po­datku naliczonego przy nabywaniu usług cateringowych.

Potwierdzają to także organy podatkowe. Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną Dy­rektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 stycznia 2013 r. (sygn. IPPP1/443-1110/12-2/EK). Czytamy w niej:

(...) usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych. W przepisie MF art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, wyłączającym prawo do odliczenia podatku naliczonego, zostały wy­mienione jedynie usługi gastronomiczne. Tym samym z uwagi na odmienny charakter tych usług, nie można uznać, iż do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego wynikające z art. 88 ustawy. Warunkiem jednak skorzystania z tego prawa jest, aby nabyte usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywaniem usług cateringowych. Warunkiem umożliwiającym skorzy­stanie z tego prawa jest związek nabywanych usług z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Polecamy: 500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

Czy można odliczać pełny VAT, gdy dostawa zawiera braki ilościowe

Otrzymaliśmy zamówiony towar. Jednak ilość zamówionego i dostarczonego towaru nie zgadza się ani z umową, ani z fakturą. Czy w takim przypadku możemy odliczyć pełny VAT z takiej faktury?

Przy brakach ilościowych w dostawie prawo do odliczenia będzie Państwu przysługiwało wyłącznie w odniesieniu do faktycznie otrzymanych towarów.

W przypadku braków ilościowych w dostawie, gdzie w fakturze wykazano ilość towaru nierze­czywistą, tj. inną aniżeli faktycznie otrzymana przez nabywcę - faktura taka nie stanowi w tej czę­ści podstawy do odliczenia. Braki ilościowe w dostawie nie dyskwalifikują wszakże takiej faktury w całości. Według art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku na­liczonego faktury i dokumenty celne, gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane, jednak tylko w części dotyczącej tych czynności.

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zgodnie z zasadą generalną wyrażoną w art. 86 ust. 10 ustawy, powstanie wówczas w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do naby­tych towarów powstał obowiązek podatkowy. Skoro sprzedawca nie wydał wszystkich towarów ujętych w fakturze, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług będzie dotyczył tylko faktycznie zreali­zowanej dostawy. Nie będą mogli Państwo tym samym dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, odnoszący się do towarów, których nie dostarczono. Nie ma jednak żadnych przesłanek, aby czekać z realizacją pozostałego odliczenia aż do chwili otrzymania faktury korygującej. Sporządzona faktura stanowi bowiem podstawę do obniżenia podatku należnego w części, która odpowiada zrealizo­wanej dostawie.

Późniejsze otrzymanie faktury korygującej nie będzie już wymagało pomniejszenia podatku naliczo­nego. Przepis art. 86 ust. 19a ustawy, nakładający obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego na pod­stawie otrzymanej korekty, dotyczy tylko przypadków, gdy dokonano odliczenia podatku naliczonego w części, którą obejmuje korekta.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Jak rozliczyć VAT z faktury za dostawę, która zawiera towar wadliwy

W kwietniu 2014 r. otrzymaliśmy dostawę określonego towaru. Wraz z towarem doręczono fakturę. Przeprowadzona kontrola jakości wykazała jednak defekty w 5% wyrobów. Wadliwy towar zwrócili­śmy sprzedawcy jeszcze w tym samym miesiącu. Sprzedawca uznał zastrzeżenia dotyczące jakości towaru i sporządził fakturę korygującą, która wpłynęła do nas w maju 2014 r. Kiedy mamy dokonać rozliczenia VAT?

Prawo do odliczenia VAT wynikającego z wystawionej faktury uzyskaliście Państwo w rozliczeniu za kwiecień 2014 r. Jednak po otrzymaniu faktury korygującej będziecie obowiązani do pomniejszenia na jej podstawie podatku naliczonego w rozliczeniu za maj 2014 r.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury za usługi pośrednictwa finansowego

W maju 2014 r. otrzymaliśmy fakturę za pośrednictwo w świadczeniu usługi kredytu bankowego. Na fakturze widnieje naliczony VAT w wysokości 23%. Uważam, że nie powinniśmy odliczać tego podat­ku, bo stawka jest nieprawidłowa, ale szef się upiera (to duża kwota podatku). Kto ma rację?

Nie powinniście Państwo odliczać tego podatku. Usługi pośrednictwa finansowego są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Ponadto, w ustawie zawarty został przepis wprost zakazujący odliczania VAT z faktur, które dokumentują transakcje zwolnione z VAT. Być może przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT będzie dla Pani szefa bardziej przekonujący. Odliczając podatek, mo­żecie Państwo doprowadzić do powstania zaległości, do której trzeba będzie jeszcze doliczyć należne odsetki. Jeśli wystawca faktury sam wkrótce nie nadeśle Państwu faktury korygującej, sami powinniście się Państwo z nim skontaktować i wyrazić swoje wątpliwości, co do nieprawidłowo wystawionej faktury.

Podobne stanowisko reprezentują organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w War­szawie z 26 marca 2010 r. (sygn. IPPP1-443-9/10-2/BS), aktualnym również w obecnym stanie prawnym, czytamy:

W związku z powyższym w grudniu 2009 r. Spółka otrzymała od Komornika Sądowego faktury MF korygujące z dnia 02.12.2009 r. dotyczące błędnie wystawionych faktur z dnia 23.04.2008 r. nr 27/08 i 28/08 dokumentujących zakup przedmiotowych nieruchomości, w których jako przy­czynę korekty podano: „błędne zastosowanie 22% stawki VAT - sprzedaż dotyczy majątku osobistego dłużników".

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku, stwierdzić na­leży, iż w tym przypadku nie znajdą zastosowania regulacje zawarte w art. 86 ust. 10a ustawy o VAT, bowiem zakup przedmiotowych nieruchomości nie stanowi czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - sprzedaż nastąpiła z majątku osobistego dłużnika. Zatem w tym przypadku, zgodnie z powołanym wyżej art. 88 ust. 3a pkt 2 faktury dokumentujące takie transakcje nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

W konsekwencji powyższego Spółka winna skorygować odliczony podatek naliczony w deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług za maj 2008 r. i dokonać zapłaty zaległości podatkowej wraz z od­setkami.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 43 ust. 1 pkt 38, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »