Kategorie

Kiedy nie można odliczyć VAT - zakazy odliczania z ustawy o VAT

Kiedy nie można odliczyć VAT - zakazy odliczania z ustawy o VAT
Ustawa o VAT zabrania odliczania podatku naliczonego przy nabyciu m.in. bonów towarowych, usług noclegowych i gastronomicznych, usług finansowych, czy usług, które nie zostały wykonane. Ponadto odpowiadamy na pytania czy można odliczyć VAT: z faktury za odszkodowanie, od zaliczki zapłaconej za niezabudowaną działkę, z faktur z okresu przed rejestracją do VAT, a także czy organizacja pożytku publicznego może odliczyć VAT.

Czy można odliczyć VAT z faktury za nabycie bonów towarowych

Z okazji okrągłej rocznicy powstania naszej firmy, ufundowaliśmy pracownikom nagrody pod postacią bonów towarowych. Uprawniają one do zakupu towarów lub usług w sklepach bądź w innych placów­kach wskazanych przez wystawcę bonów. Otrzymaliśmy od ich emitenta fakturę z podatkiem VAT. Czy możemy odliczyć podatek z tej faktury? A czy w związku z tym musimy także naliczyć VAT?

Reklama

Nie, z faktury za wydanie bonów nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia VAT. Bon towa­rowy nie stanowi ani towaru, ani usługi, więc jego przekazanie pozostaje poza zakresem ustawy o VAT. Dopiero wydanie towaru lub wykonanie usługi w zamian za bon uprawniający do nabycia tych dóbr podlega opodatkowaniu VAT. Z tego powodu przekazanie przez Państwa pracownikom bonów towarowych nie podlega VAT, bez względu na to, czy są one finansowane ze środków obrotowych czy ze środków ZFŚS.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nabycie bonów towarowych powinno być udokumentowane notą księgową, na której nie występuje VAT. Jeśli emitent bonów towarowych udokumentuje ich wydanie fakturą, to podatnik, który otrzymał taką fakturę, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z niej wynikającego, ponieważ dokumentuje ona czynność niepodlegającą opodatko­waniu VAT.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 7 ust. 2, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Biuletyn VAT

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi noclegowe i cateringowe

Świadczymy usługi budowlane. W czerwcu 2014 r. otrzymaliśmy fakturę dokumentującą świadczenie usług noclegowych w czerwcu 2014 r. na kwotę 13 000 zł netto + 1040 zł VAT oraz fakturę dokumen­tującą usługi cateringowe wykonane w czerwcu 2014 r. na kwotę 7200 zł netto + 576 zł VAT. Usługi te zostały nabyte dla pracowników przebywających w ramach podróży służbowej na jednej z naszych budów. Czy przysługuje nam odliczenie VAT z obydwóch faktur?

W tej sytuacji Państwo:

 • nie mogą odliczyć podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup usług noclegowych; jednak na podstawie faktury dokumentującej zakup tych usług mogą Państwo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę 14 040 zł;
 • mogą odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej zakup usług cateringowych (576 zł); na podstawie faktury dokumentującej zakup tych usług mogą Państwo zatem zaliczyć do kosztów uzy­skania przychodów kwotę 7200 zł.
Reklama

Przepisy ustawy o VAT wskazują na zakaz odliczania VAT z tytułu nabycia m.in. usług noclegowych i gastronomicznych (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Inaczej będzie z nabywanymi przez Państwa usłu­gami cateringowymi. Co prawda art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wyłącza możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu usług gastronomicznych, lecz usług cateringowych nie uważa się za usługi gastronomiczne w rozumieniu tego przepisu. W konsekwencji dopuszcza się możliwość odliczania po­datku naliczonego przy nabywaniu usług cateringowych.

Potwierdzają to także organy podatkowe. Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną Dy­rektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 stycznia 2013 r. (sygn. IPPP1/443-1110/12-2/EK). Czytamy w niej:

(...) usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych. W przepisie MF art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, wyłączającym prawo do odliczenia podatku naliczonego, zostały wy­mienione jedynie usługi gastronomiczne. Tym samym z uwagi na odmienny charakter tych usług, nie można uznać, iż do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego wynikające z art. 88 ustawy. Warunkiem jednak skorzystania z tego prawa jest, aby nabyte usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywaniem usług cateringowych. Warunkiem umożliwiającym skorzy­stanie z tego prawa jest związek nabywanych usług z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Polecamy: 500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

Czy można odliczać pełny VAT, gdy dostawa zawiera braki ilościowe

Otrzymaliśmy zamówiony towar. Jednak ilość zamówionego i dostarczonego towaru nie zgadza się ani z umową, ani z fakturą. Czy w takim przypadku możemy odliczyć pełny VAT z takiej faktury?

Przy brakach ilościowych w dostawie prawo do odliczenia będzie Państwu przysługiwało wyłącznie w odniesieniu do faktycznie otrzymanych towarów.

W przypadku braków ilościowych w dostawie, gdzie w fakturze wykazano ilość towaru nierze­czywistą, tj. inną aniżeli faktycznie otrzymana przez nabywcę - faktura taka nie stanowi w tej czę­ści podstawy do odliczenia. Braki ilościowe w dostawie nie dyskwalifikują wszakże takiej faktury w całości. Według art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku na­liczonego faktury i dokumenty celne, gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane, jednak tylko w części dotyczącej tych czynności.

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zgodnie z zasadą generalną wyrażoną w art. 86 ust. 10 ustawy, powstanie wówczas w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do naby­tych towarów powstał obowiązek podatkowy. Skoro sprzedawca nie wydał wszystkich towarów ujętych w fakturze, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług będzie dotyczył tylko faktycznie zreali­zowanej dostawy. Nie będą mogli Państwo tym samym dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, odnoszący się do towarów, których nie dostarczono. Nie ma jednak żadnych przesłanek, aby czekać z realizacją pozostałego odliczenia aż do chwili otrzymania faktury korygującej. Sporządzona faktura stanowi bowiem podstawę do obniżenia podatku należnego w części, która odpowiada zrealizo­wanej dostawie.

Późniejsze otrzymanie faktury korygującej nie będzie już wymagało pomniejszenia podatku naliczo­nego. Przepis art. 86 ust. 19a ustawy, nakładający obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego na pod­stawie otrzymanej korekty, dotyczy tylko przypadków, gdy dokonano odliczenia podatku naliczonego w części, którą obejmuje korekta.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Jak rozliczyć VAT z faktury za dostawę, która zawiera towar wadliwy

W kwietniu 2014 r. otrzymaliśmy dostawę określonego towaru. Wraz z towarem doręczono fakturę. Przeprowadzona kontrola jakości wykazała jednak defekty w 5% wyrobów. Wadliwy towar zwrócili­śmy sprzedawcy jeszcze w tym samym miesiącu. Sprzedawca uznał zastrzeżenia dotyczące jakości towaru i sporządził fakturę korygującą, która wpłynęła do nas w maju 2014 r. Kiedy mamy dokonać rozliczenia VAT?

Prawo do odliczenia VAT wynikającego z wystawionej faktury uzyskaliście Państwo w rozliczeniu za kwiecień 2014 r. Jednak po otrzymaniu faktury korygującej będziecie obowiązani do pomniejszenia na jej podstawie podatku naliczonego w rozliczeniu za maj 2014 r.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury za usługi pośrednictwa finansowego

W maju 2014 r. otrzymaliśmy fakturę za pośrednictwo w świadczeniu usługi kredytu bankowego. Na fakturze widnieje naliczony VAT w wysokości 23%. Uważam, że nie powinniśmy odliczać tego podat­ku, bo stawka jest nieprawidłowa, ale szef się upiera (to duża kwota podatku). Kto ma rację?

Nie powinniście Państwo odliczać tego podatku. Usługi pośrednictwa finansowego są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Ponadto, w ustawie zawarty został przepis wprost zakazujący odliczania VAT z faktur, które dokumentują transakcje zwolnione z VAT. Być może przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT będzie dla Pani szefa bardziej przekonujący. Odliczając podatek, mo­żecie Państwo doprowadzić do powstania zaległości, do której trzeba będzie jeszcze doliczyć należne odsetki. Jeśli wystawca faktury sam wkrótce nie nadeśle Państwu faktury korygującej, sami powinniście się Państwo z nim skontaktować i wyrazić swoje wątpliwości, co do nieprawidłowo wystawionej faktury.

Podobne stanowisko reprezentują organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w War­szawie z 26 marca 2010 r. (sygn. IPPP1-443-9/10-2/BS), aktualnym również w obecnym stanie prawnym, czytamy:

W związku z powyższym w grudniu 2009 r. Spółka otrzymała od Komornika Sądowego faktury MF korygujące z dnia 02.12.2009 r. dotyczące błędnie wystawionych faktur z dnia 23.04.2008 r. nr 27/08 i 28/08 dokumentujących zakup przedmiotowych nieruchomości, w których jako przy­czynę korekty podano: „błędne zastosowanie 22% stawki VAT - sprzedaż dotyczy majątku osobistego dłużników".

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku, stwierdzić na­leży, iż w tym przypadku nie znajdą zastosowania regulacje zawarte w art. 86 ust. 10a ustawy o VAT, bowiem zakup przedmiotowych nieruchomości nie stanowi czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - sprzedaż nastąpiła z majątku osobistego dłużnika. Zatem w tym przypadku, zgodnie z powołanym wyżej art. 88 ust. 3a pkt 2 faktury dokumentujące takie transakcje nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

W konsekwencji powyższego Spółka winna skorygować odliczony podatek naliczony w deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług za maj 2008 r. i dokonać zapłaty zaległości podatkowej wraz z od­setkami.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 43 ust. 1 pkt 38, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.


Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej wypłatę tzw. wynagrodzenia na zachętę

Deweloper wynajmuje lokale biurowe. Dla stałych klientów, którzy przedłużają z nim umowę, wypłaca tzw. wynagrodzenie na zachętę do dalszej współpracy. Wystawia na to fakturę. Taką fakturę właśnie otrzymaliśmy, przy okazji przedłużenia najmu na kolejny rok. Czy możemy odliczyć VAT na takich sa­mych zasadach, jak odliczamy z faktur za najem?

Wypłata takiej kwoty pieniężnej nie stanowi czynności opodatkowanej VAT. Nie jest dostawą ani usługą. W związku z tym, nie powinna być dokumentowana fakturą, a tym bardziej nie możecie Państwo odliczyć z tego tytułu VAT. Stanowisko to zostało potwierdzone przez NSA w wyroku z 2 lipca 2013 r., sygn. akt I FSK 1218/12.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez podatnika, który się zlikwidował

W maju 2014 r. otrzymaliśmy fakturę na zakup sprzętu rolniczego. Zarówno dostawa, jak i wystawie­nie faktury miały miejsce w tym samym czasie. Na fakturze widnieje nazwa dostawcy, który zlikwido­wał działalność gospodarczą już ponad pół roku temu. W jego miejsce otworzyła się inna firma, ale na fakturze widnieją dane tego podatnika zlikwidowanego, a nie tej nowej firmy. Nie wiem, czy ma to związek z wykupieniem tamtej firmy czy z jakiegoś innego względu. Czy w takim przypadku przysłu­guje nam prawo do odliczenia VAT?

Najbezpieczniej byłoby nie odliczać VAT z takiej faktury. Mogłoby się bowiem okazać, że odliczy­liście Państwo VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący, a tego ustawa o VAT zakazuje w art. 88 ust. 3a pkt 1a.

Proszę niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą, a jednocześnie wystawcą faktury i wyjaśnić te nieprawidłowości. Być może sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 1a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Czy organizacja pożytku publicznego może odliczyć VAT

Towarzystwo (podmiot mający status organizacji pożytku publicznego, niebędący czynnym podat­nikiem VAT) wystąpiło o pomoc finansową na realizację operacji „Odnowa i rozwój wsi", w ramach której dokonało remontu budynku będącego obiektem towarzystwa. W budynku tym organizowane są pokazy ginących zawodów i rzemiosł oraz odbywają się lekcje historii dla dzieci i młodzieży z miej­scowych i okolicznych szkół. Towary i usługi nabyte w ramach wspomnianego projektu są udokumen­towane fakturami VAT wystawionymi na rzecz towarzystwa. Pomoc, którą otrzymało towarzystwo, wyniosła 15 proc. kosztów kwalifikowalnych tej operacji. Czy towarzystwo może odliczyć VAT?

Niestety, nie mają Państwo do tego prawa. Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje tylko zareje­strowanym podatnikom VAT, którzy nabywają towary i usługi w ramach opodatkowanej VAT działalności gospodarczej. Podmioty, które nie są podatnikami VAT nie mają takiej możliwości.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktur z okresu przed rejestracją do VAT

Otwieramy agencję reklamową. Mamy kilka faktur, które mają datę sprzed rejestracji do VAT, której dokonaliśmy w urzędzie skarbowym. Czy w pierwszej deklaracji, którą będziemy składać w celu roz­liczenia podatku VAT, możemy rozliczyć te faktury?

Podatnikom, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zasadniczo nie przysługuje pra­wo do odliczenia VAT (art. 88 ust. 4 ustawy). Organy skarbowe reprezentują obecnie pogląd, że do naby­cia prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest konieczne posiadanie statusu czynnego podatnika VAT (tj. zarejestrowanego) już w momencie otrzymania faktur zakupu.

Jest ono natomiast konieczne w momencie realizacji tego odliczenia. Przywołana regulacja nie pozbawia zatem Państwa prawa do do­konania odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją, jeśli kupione towary bądź usługi będą wykorzystywane do wykonywania bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Warunkiem odlicze­nia jest jednak dokonanie rejestracji najpóźniej w momencie skorzystania z tego prawa.

Taki sposób rozliczenia potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidu­alnej z 29 lipca 2011 r. (sygn. IPPP2/443-679/11-2/JO), aktualnej również w obecnym stanie prawnym, w której czytamy:

Należy rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Jak już wspomniano, jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji podatko­wej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć - najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfiko­wanie go jako podatnika. (...) W celu zrealizowania nabytego prawa do odliczenia podatku z tytułu zakupów związanych z przyszłą działalnością opodatkowaną koniecznym jest złożenie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe, w których podatnik otrzymywał faktury VAT dokumentujące przedmiotowe zakupy, lub odpowiednio za dwa kolejne okresy rozlicze­niowe - zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy - po uprzednim złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym Wnioskodawca wskaże okres rozliczeniowy, od którego jako podatnik podatku VAT czynny chce korzystać z możliwości odliczania podatku naliczonego związanego z poniesiony­mi wydatkami [obecnie w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres otrzymania faktur lub dwa następne - przyp. autora]

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 4, art. 96 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT od zaliczki zapłaconej za niezabudowaną działkę

Nasza spółka kupuje niezabudowaną działkę. Dla tej nieruchomości nie ma planu zagospodarowania przestrzennego ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Zawarliśmy już umowę przedwstępną na kupno tej nieruchomości i zapłaciliśmy zaliczkę wraz z podatkiem od towarów i usług. Czy będzie­my mogli odliczyć VAT od tej transakcji?

Nie. Uznać należy, że dostawa niezabudowanej działki gruntu położonej na terenie, dla którego brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz dla której nie wydano decyzji o warunkach zabudowy będzie zwolniona od podatku VAT jako dostawa terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany. A to oznacza, że nie przysługuje Państwu w tym przypadku prawo do odliczenia podatku naliczonego ani z faktury potwierdzającej sprzedaż działki, ani tym bardziej z faktury dokumentującej wpłaconą zaliczkę.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury, w której sprzedawca uwzględnił usługi, których nie wykonał

Zamówiliśmy towary u przedsiębiorcy, który miał je nam dostarczyć własnym transportem. Spóźniał się z dostawą, więc wysłaliśmy własny transport. Następnie wystawił nam fakturę, z której wynika, że uwzględnił w niej także transport. Czy możemy odliczyć VAT od całości, chociaż zamierzmy i tak wnioskować o korektę, bo nie chcemy płacić za usługę, której nie wykonano?

Najrozsądniej będzie nie odliczać VAT, ponieważ faktura ta dokumentuje czynności, które faktycznie nie zostały na Państwa rzecz dokonane. Owszem, doszło do sprzedaży towaru, ale już bez usługi trans­portu. Transport bowiem załatwiliście Państwo we własnym zakresie.

Jeśli zwrócicie Państwo fakturę i nie dojdzie do jej zaksięgowania, a tym samym do wprowadzenia do obrotu, można będzie ją anulować i wystawić prawidłową. Jeśli natomiast sprzedawca nie będzie się zgadzał na takie rozwiązanie, podatek możecie odliczyć tylko w części związanej z dostawą towaru, bez usługi transportowej. Kolejnym krokiem będzie ubieganie się o wystawienie faktury korygującej.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 3a pkt 4a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury za odszkodowanie

Rozwiązałem umowę przedwstępną na sprzedaż nieruchomości. Zgodnie z kontraktem powinie­nem z tego tytułu zapłacić odszkodowanie i tak też uczyniłem. Otrzymałem na kwotę odszkodowa­nia fakturę VAT. Ponieważ jestem podatnikiem VAT, chcę odliczyć podatek z tej faktury. Mam jednak wątpliwości, czy ta faktura stanowi podstawę do odliczenia. Czy takie odszkodowanie w ogóle pod­lega VAT?

Niestety, nie ma Pan prawa do odliczenia VAT z tej faktury. Wszystko zależy od statusu wypłacanej rekompensaty. To, czy podlega ona opodatkowaniu VAT, zależy od tego, jakiego świadczenia dotyczy. Jeżeli mamy do czynienia z płatnością o charakterze odszkodowawczym, która nie ma bezpośredniego związku z żadną czynnością mającą charakter świadczenia ze strony kontrahenta, to możemy przyjąć założenie, że kwota otrzymanych odszkodowań nie będzie podlegała VAT. Tak będzie np. z odszkodo­waniem wynikającym z ugody zawartej między stronami umowy. Zakładamy, że w Pana przypadku tak właśnie było.

Zatem otrzymujący odszkodowanie nie powinien był dokumentować go fakturą, a notą. Tym samym, nie ma Pan prawa do odliczenia VAT z tej faktury.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Źródło: 500 pytań o VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.