Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy nie można odliczyć VAT - zakazy odliczania z ustawy o VAT

Kiedy nie można odliczyć VAT - zakazy odliczania z ustawy o VAT
Kiedy nie można odliczyć VAT - zakazy odliczania z ustawy o VAT
Ustawa o VAT zabrania odliczania podatku naliczonego przy nabyciu m.in. bonów towarowych, usług noclegowych i gastronomicznych, usług finansowych, czy usług, które nie zostały wykonane. Ponadto odpowiadamy na pytania czy można odliczyć VAT: z faktury za odszkodowanie, od zaliczki zapłaconej za niezabudowaną działkę, z faktur z okresu przed rejestracją do VAT, a także czy organizacja pożytku publicznego może odliczyć VAT.

Czy można odliczyć VAT z faktury za nabycie bonów towarowych

Z okazji okrągłej rocznicy powstania naszej firmy, ufundowaliśmy pracownikom nagrody pod postacią bonów towarowych. Uprawniają one do zakupu towarów lub usług w sklepach bądź w innych placów­kach wskazanych przez wystawcę bonów. Otrzymaliśmy od ich emitenta fakturę z podatkiem VAT. Czy możemy odliczyć podatek z tej faktury? A czy w związku z tym musimy także naliczyć VAT?

Nie, z faktury za wydanie bonów nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia VAT. Bon towa­rowy nie stanowi ani towaru, ani usługi, więc jego przekazanie pozostaje poza zakresem ustawy o VAT. Dopiero wydanie towaru lub wykonanie usługi w zamian za bon uprawniający do nabycia tych dóbr podlega opodatkowaniu VAT. Z tego powodu przekazanie przez Państwa pracownikom bonów towarowych nie podlega VAT, bez względu na to, czy są one finansowane ze środków obrotowych czy ze środków ZFŚS.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nabycie bonów towarowych powinno być udokumentowane notą księgową, na której nie występuje VAT. Jeśli emitent bonów towarowych udokumentuje ich wydanie fakturą, to podatnik, który otrzymał taką fakturę, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z niej wynikającego, ponieważ dokumentuje ona czynność niepodlegającą opodatko­waniu VAT.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 7 ust. 2, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Biuletyn VAT

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi noclegowe i cateringowe

Świadczymy usługi budowlane. W czerwcu 2014 r. otrzymaliśmy fakturę dokumentującą świadczenie usług noclegowych w czerwcu 2014 r. na kwotę 13 000 zł netto + 1040 zł VAT oraz fakturę dokumen­tującą usługi cateringowe wykonane w czerwcu 2014 r. na kwotę 7200 zł netto + 576 zł VAT. Usługi te zostały nabyte dla pracowników przebywających w ramach podróży służbowej na jednej z naszych budów. Czy przysługuje nam odliczenie VAT z obydwóch faktur?

W tej sytuacji Państwo:

 • nie mogą odliczyć podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup usług noclegowych; jednak na podstawie faktury dokumentującej zakup tych usług mogą Państwo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę 14 040 zł;
 • mogą odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej zakup usług cateringowych (576 zł); na podstawie faktury dokumentującej zakup tych usług mogą Państwo zatem zaliczyć do kosztów uzy­skania przychodów kwotę 7200 zł.

Przepisy ustawy o VAT wskazują na zakaz odliczania VAT z tytułu nabycia m.in. usług noclegowych i gastronomicznych (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Inaczej będzie z nabywanymi przez Państwa usłu­gami cateringowymi. Co prawda art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wyłącza możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu usług gastronomicznych, lecz usług cateringowych nie uważa się za usługi gastronomiczne w rozumieniu tego przepisu. W konsekwencji dopuszcza się możliwość odliczania po­datku naliczonego przy nabywaniu usług cateringowych.

Potwierdzają to także organy podatkowe. Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną Dy­rektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 stycznia 2013 r. (sygn. IPPP1/443-1110/12-2/EK). Czytamy w niej:

(...) usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych. W przepisie MF art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, wyłączającym prawo do odliczenia podatku naliczonego, zostały wy­mienione jedynie usługi gastronomiczne. Tym samym z uwagi na odmienny charakter tych usług, nie można uznać, iż do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego wynikające z art. 88 ustawy. Warunkiem jednak skorzystania z tego prawa jest, aby nabyte usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywaniem usług cateringowych. Warunkiem umożliwiającym skorzy­stanie z tego prawa jest związek nabywanych usług z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Polecamy: 500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

Czy można odliczać pełny VAT, gdy dostawa zawiera braki ilościowe

Otrzymaliśmy zamówiony towar. Jednak ilość zamówionego i dostarczonego towaru nie zgadza się ani z umową, ani z fakturą. Czy w takim przypadku możemy odliczyć pełny VAT z takiej faktury?

Przy brakach ilościowych w dostawie prawo do odliczenia będzie Państwu przysługiwało wyłącznie w odniesieniu do faktycznie otrzymanych towarów.

W przypadku braków ilościowych w dostawie, gdzie w fakturze wykazano ilość towaru nierze­czywistą, tj. inną aniżeli faktycznie otrzymana przez nabywcę - faktura taka nie stanowi w tej czę­ści podstawy do odliczenia. Braki ilościowe w dostawie nie dyskwalifikują wszakże takiej faktury w całości. Według art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku na­liczonego faktury i dokumenty celne, gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane, jednak tylko w części dotyczącej tych czynności.

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zgodnie z zasadą generalną wyrażoną w art. 86 ust. 10 ustawy, powstanie wówczas w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do naby­tych towarów powstał obowiązek podatkowy. Skoro sprzedawca nie wydał wszystkich towarów ujętych w fakturze, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług będzie dotyczył tylko faktycznie zreali­zowanej dostawy. Nie będą mogli Państwo tym samym dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, odnoszący się do towarów, których nie dostarczono. Nie ma jednak żadnych przesłanek, aby czekać z realizacją pozostałego odliczenia aż do chwili otrzymania faktury korygującej. Sporządzona faktura stanowi bowiem podstawę do obniżenia podatku należnego w części, która odpowiada zrealizo­wanej dostawie.

Późniejsze otrzymanie faktury korygującej nie będzie już wymagało pomniejszenia podatku naliczo­nego. Przepis art. 86 ust. 19a ustawy, nakładający obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego na pod­stawie otrzymanej korekty, dotyczy tylko przypadków, gdy dokonano odliczenia podatku naliczonego w części, którą obejmuje korekta.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Jak rozliczyć VAT z faktury za dostawę, która zawiera towar wadliwy

W kwietniu 2014 r. otrzymaliśmy dostawę określonego towaru. Wraz z towarem doręczono fakturę. Przeprowadzona kontrola jakości wykazała jednak defekty w 5% wyrobów. Wadliwy towar zwrócili­śmy sprzedawcy jeszcze w tym samym miesiącu. Sprzedawca uznał zastrzeżenia dotyczące jakości towaru i sporządził fakturę korygującą, która wpłynęła do nas w maju 2014 r. Kiedy mamy dokonać rozliczenia VAT?

Prawo do odliczenia VAT wynikającego z wystawionej faktury uzyskaliście Państwo w rozliczeniu za kwiecień 2014 r. Jednak po otrzymaniu faktury korygującej będziecie obowiązani do pomniejszenia na jej podstawie podatku naliczonego w rozliczeniu za maj 2014 r.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury za usługi pośrednictwa finansowego

W maju 2014 r. otrzymaliśmy fakturę za pośrednictwo w świadczeniu usługi kredytu bankowego. Na fakturze widnieje naliczony VAT w wysokości 23%. Uważam, że nie powinniśmy odliczać tego podat­ku, bo stawka jest nieprawidłowa, ale szef się upiera (to duża kwota podatku). Kto ma rację?

Nie powinniście Państwo odliczać tego podatku. Usługi pośrednictwa finansowego są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Ponadto, w ustawie zawarty został przepis wprost zakazujący odliczania VAT z faktur, które dokumentują transakcje zwolnione z VAT. Być może przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT będzie dla Pani szefa bardziej przekonujący. Odliczając podatek, mo­żecie Państwo doprowadzić do powstania zaległości, do której trzeba będzie jeszcze doliczyć należne odsetki. Jeśli wystawca faktury sam wkrótce nie nadeśle Państwu faktury korygującej, sami powinniście się Państwo z nim skontaktować i wyrazić swoje wątpliwości, co do nieprawidłowo wystawionej faktury.

Podobne stanowisko reprezentują organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w War­szawie z 26 marca 2010 r. (sygn. IPPP1-443-9/10-2/BS), aktualnym również w obecnym stanie prawnym, czytamy:

W związku z powyższym w grudniu 2009 r. Spółka otrzymała od Komornika Sądowego faktury MF korygujące z dnia 02.12.2009 r. dotyczące błędnie wystawionych faktur z dnia 23.04.2008 r. nr 27/08 i 28/08 dokumentujących zakup przedmiotowych nieruchomości, w których jako przy­czynę korekty podano: „błędne zastosowanie 22% stawki VAT - sprzedaż dotyczy majątku osobistego dłużników".

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku, stwierdzić na­leży, iż w tym przypadku nie znajdą zastosowania regulacje zawarte w art. 86 ust. 10a ustawy o VAT, bowiem zakup przedmiotowych nieruchomości nie stanowi czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - sprzedaż nastąpiła z majątku osobistego dłużnika. Zatem w tym przypadku, zgodnie z powołanym wyżej art. 88 ust. 3a pkt 2 faktury dokumentujące takie transakcje nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

W konsekwencji powyższego Spółka winna skorygować odliczony podatek naliczony w deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług za maj 2008 r. i dokonać zapłaty zaległości podatkowej wraz z od­setkami.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 43 ust. 1 pkt 38, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.


Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej wypłatę tzw. wynagrodzenia na zachętę

Deweloper wynajmuje lokale biurowe. Dla stałych klientów, którzy przedłużają z nim umowę, wypłaca tzw. wynagrodzenie na zachętę do dalszej współpracy. Wystawia na to fakturę. Taką fakturę właśnie otrzymaliśmy, przy okazji przedłużenia najmu na kolejny rok. Czy możemy odliczyć VAT na takich sa­mych zasadach, jak odliczamy z faktur za najem?

Wypłata takiej kwoty pieniężnej nie stanowi czynności opodatkowanej VAT. Nie jest dostawą ani usługą. W związku z tym, nie powinna być dokumentowana fakturą, a tym bardziej nie możecie Państwo odliczyć z tego tytułu VAT. Stanowisko to zostało potwierdzone przez NSA w wyroku z 2 lipca 2013 r., sygn. akt I FSK 1218/12.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez podatnika, który się zlikwidował

W maju 2014 r. otrzymaliśmy fakturę na zakup sprzętu rolniczego. Zarówno dostawa, jak i wystawie­nie faktury miały miejsce w tym samym czasie. Na fakturze widnieje nazwa dostawcy, który zlikwido­wał działalność gospodarczą już ponad pół roku temu. W jego miejsce otworzyła się inna firma, ale na fakturze widnieją dane tego podatnika zlikwidowanego, a nie tej nowej firmy. Nie wiem, czy ma to związek z wykupieniem tamtej firmy czy z jakiegoś innego względu. Czy w takim przypadku przysłu­guje nam prawo do odliczenia VAT?

Najbezpieczniej byłoby nie odliczać VAT z takiej faktury. Mogłoby się bowiem okazać, że odliczy­liście Państwo VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący, a tego ustawa o VAT zakazuje w art. 88 ust. 3a pkt 1a.

Proszę niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą, a jednocześnie wystawcą faktury i wyjaśnić te nieprawidłowości. Być może sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 1a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Czy organizacja pożytku publicznego może odliczyć VAT

Towarzystwo (podmiot mający status organizacji pożytku publicznego, niebędący czynnym podat­nikiem VAT) wystąpiło o pomoc finansową na realizację operacji „Odnowa i rozwój wsi", w ramach której dokonało remontu budynku będącego obiektem towarzystwa. W budynku tym organizowane są pokazy ginących zawodów i rzemiosł oraz odbywają się lekcje historii dla dzieci i młodzieży z miej­scowych i okolicznych szkół. Towary i usługi nabyte w ramach wspomnianego projektu są udokumen­towane fakturami VAT wystawionymi na rzecz towarzystwa. Pomoc, którą otrzymało towarzystwo, wyniosła 15 proc. kosztów kwalifikowalnych tej operacji. Czy towarzystwo może odliczyć VAT?

Niestety, nie mają Państwo do tego prawa. Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje tylko zareje­strowanym podatnikom VAT, którzy nabywają towary i usługi w ramach opodatkowanej VAT działalności gospodarczej. Podmioty, które nie są podatnikami VAT nie mają takiej możliwości.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktur z okresu przed rejestracją do VAT

Otwieramy agencję reklamową. Mamy kilka faktur, które mają datę sprzed rejestracji do VAT, której dokonaliśmy w urzędzie skarbowym. Czy w pierwszej deklaracji, którą będziemy składać w celu roz­liczenia podatku VAT, możemy rozliczyć te faktury?

Podatnikom, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zasadniczo nie przysługuje pra­wo do odliczenia VAT (art. 88 ust. 4 ustawy). Organy skarbowe reprezentują obecnie pogląd, że do naby­cia prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest konieczne posiadanie statusu czynnego podatnika VAT (tj. zarejestrowanego) już w momencie otrzymania faktur zakupu.

Jest ono natomiast konieczne w momencie realizacji tego odliczenia. Przywołana regulacja nie pozbawia zatem Państwa prawa do do­konania odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją, jeśli kupione towary bądź usługi będą wykorzystywane do wykonywania bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Warunkiem odlicze­nia jest jednak dokonanie rejestracji najpóźniej w momencie skorzystania z tego prawa.

Taki sposób rozliczenia potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidu­alnej z 29 lipca 2011 r. (sygn. IPPP2/443-679/11-2/JO), aktualnej również w obecnym stanie prawnym, w której czytamy:

Należy rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Jak już wspomniano, jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji podatko­wej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć - najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfiko­wanie go jako podatnika. (...) W celu zrealizowania nabytego prawa do odliczenia podatku z tytułu zakupów związanych z przyszłą działalnością opodatkowaną koniecznym jest złożenie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe, w których podatnik otrzymywał faktury VAT dokumentujące przedmiotowe zakupy, lub odpowiednio za dwa kolejne okresy rozlicze­niowe - zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy - po uprzednim złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym Wnioskodawca wskaże okres rozliczeniowy, od którego jako podatnik podatku VAT czynny chce korzystać z możliwości odliczania podatku naliczonego związanego z poniesiony­mi wydatkami [obecnie w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres otrzymania faktur lub dwa następne - przyp. autora]

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 4, art. 96 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT od zaliczki zapłaconej za niezabudowaną działkę

Nasza spółka kupuje niezabudowaną działkę. Dla tej nieruchomości nie ma planu zagospodarowania przestrzennego ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Zawarliśmy już umowę przedwstępną na kupno tej nieruchomości i zapłaciliśmy zaliczkę wraz z podatkiem od towarów i usług. Czy będzie­my mogli odliczyć VAT od tej transakcji?

Nie. Uznać należy, że dostawa niezabudowanej działki gruntu położonej na terenie, dla którego brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz dla której nie wydano decyzji o warunkach zabudowy będzie zwolniona od podatku VAT jako dostawa terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany. A to oznacza, że nie przysługuje Państwu w tym przypadku prawo do odliczenia podatku naliczonego ani z faktury potwierdzającej sprzedaż działki, ani tym bardziej z faktury dokumentującej wpłaconą zaliczkę.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury, w której sprzedawca uwzględnił usługi, których nie wykonał

Zamówiliśmy towary u przedsiębiorcy, który miał je nam dostarczyć własnym transportem. Spóźniał się z dostawą, więc wysłaliśmy własny transport. Następnie wystawił nam fakturę, z której wynika, że uwzględnił w niej także transport. Czy możemy odliczyć VAT od całości, chociaż zamierzmy i tak wnioskować o korektę, bo nie chcemy płacić za usługę, której nie wykonano?

Najrozsądniej będzie nie odliczać VAT, ponieważ faktura ta dokumentuje czynności, które faktycznie nie zostały na Państwa rzecz dokonane. Owszem, doszło do sprzedaży towaru, ale już bez usługi trans­portu. Transport bowiem załatwiliście Państwo we własnym zakresie.

Jeśli zwrócicie Państwo fakturę i nie dojdzie do jej zaksięgowania, a tym samym do wprowadzenia do obrotu, można będzie ją anulować i wystawić prawidłową. Jeśli natomiast sprzedawca nie będzie się zgadzał na takie rozwiązanie, podatek możecie odliczyć tylko w części związanej z dostawą towaru, bez usługi transportowej. Kolejnym krokiem będzie ubieganie się o wystawienie faktury korygującej.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 3a pkt 4a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury za odszkodowanie

Rozwiązałem umowę przedwstępną na sprzedaż nieruchomości. Zgodnie z kontraktem powinie­nem z tego tytułu zapłacić odszkodowanie i tak też uczyniłem. Otrzymałem na kwotę odszkodowa­nia fakturę VAT. Ponieważ jestem podatnikiem VAT, chcę odliczyć podatek z tej faktury. Mam jednak wątpliwości, czy ta faktura stanowi podstawę do odliczenia. Czy takie odszkodowanie w ogóle pod­lega VAT?

Niestety, nie ma Pan prawa do odliczenia VAT z tej faktury. Wszystko zależy od statusu wypłacanej rekompensaty. To, czy podlega ona opodatkowaniu VAT, zależy od tego, jakiego świadczenia dotyczy. Jeżeli mamy do czynienia z płatnością o charakterze odszkodowawczym, która nie ma bezpośredniego związku z żadną czynnością mającą charakter świadczenia ze strony kontrahenta, to możemy przyjąć założenie, że kwota otrzymanych odszkodowań nie będzie podlegała VAT. Tak będzie np. z odszkodo­waniem wynikającym z ugody zawartej między stronami umowy. Zakładamy, że w Pana przypadku tak właśnie było.

Zatem otrzymujący odszkodowanie nie powinien był dokumentować go fakturą, a notą. Tym samym, nie ma Pan prawa do odliczenia VAT z tej faktury.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: 500 pytań o VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.