Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Amortyzacja w ustawie o rachunkowości i prawie podatkowym

Jak zdefiniowane są środki trwałe w prawie bilansowym oraz w ustawach podatkowych? W jaki sposób ustalić stawkę amortyzacyjną?
Unormowania bilansowe w zakresie amortyzacji znacznie się różnią od przepisów podatkowych. Jednocześnie metody amortyzacji i przyjęte stawki w znacznym stopniu uzależnione są od decyzji kierownictwa jednostki gospodarczej. Wskazując na różnice, spróbujmy zweryfikować nasze spojrzenie na wydawałoby się łatwy temat.
Definicja środków trwałych – prawo bilansowe a rozwiązania ustaw podatkowych
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.) przez środki trwałe należy rozumieć „...rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy”.
Należy zauważyć, że oprócz wymienionych, do środków trwałych możliwe jest zaliczenie także takich, które są używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i podobnych, o ile umowa spełnia warunki określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Warto podkreślić, że określenie „w szczególności” oznacza, że możliwe jest uznanie także innych aktywów za środek trwały jednostki gospodarczej.
Zarówno ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm. – dalej u.p.d.o.f.), jak i ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm. – dalej u.p.d.o.p.) bardzo ogólnie definiują składniki majątkowe i odsyłają do ustawy o rachunkowości (art. 4a pkt 2 u.p.d.o.p. oraz art. 5a pkt 2 u.p.d.o.f.). Dalej w art. 16a–16m u.p.d.o.p. oraz art. 22a–22m u.p.d.o.f. zostały określone te składniki majątku, które po spełnieniu wyznaczonych warunków uznawane są za środki trwałe podlegające amortyzacji.
Należy zauważyć, że składniki aktywów uznawane za majątek trwały zostały także sklasyfikowane w przepisach wykonawczych do ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 z późn.zm.). Według zapisów w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych – KŚT (Dz.U. Nr 112, poz. 1317 z późn.zm.) za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i inne zrównane z nimi aktywa, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki lub oddane do użytkowania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. KŚT do środków trwałych zalicza te same aktywa, które zostały wymienione w ustawie o rachunkowości. Klasyfikacja środków trwałych stanowi usystematyzowany zbiór obiektów niezbędny m.in. do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych, jednolitego grupowania majątku oraz badań statystycznych.
Wartość początkowa środków trwałych
Podstawą wyceny środków trwałych (także wartości niematerialnych i prawnych) jest cena nabycia lub koszt wytworzenia. Należy podkreślić, że moment oddania środka trwałego do eksploatacji zobowiązuje nas do przyjęcia zdatnego i kompletnego obiektu do ewidencji na podstawie dowodów OT. Czynności te poprzedzają jednak:
• identyfikacja aktywów trwałych oraz rozliczenie wydatków stanowiących o ich wartości początkowej,
• ustalenie wartości początkowej (ewidencyjnej),
• identyfikacja miejsca, w którym środki trwałe będą wykorzystywane gospodarczo (zakład, wydział itp.),
• grupowanie składników w układzie wymaganym do sporządzenia sprawozdania finansowego,
• ustalenie okresu, metody i stawki amortyzacyjnej.
Koszty dotyczące przyjętych do eksploatacji środków trwałych, poniesione po oddaniu ich do eksploatacji, np. koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania nabycia lub wytworzenia środka trwałego (prowizja bankowa, odsetki od kredytu oraz zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług, różnice kursowe), są kosztami finansowymi.
Jednostki gospodarcze mogą jednak do wybranych składników majątkowych podchodzić subiektywnie, tzn. mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł (wartość ta wynika z regulacji podatkowych). W takim przypadku wydatki poniesione na nabycie takich składników majątku stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do używania.
Zapisy ustaw podatkowych z kosztów uzyskania przychodów wyłączają wydatki, które są związane z nabyciem majątku podatnika w postaci środków trwałych (art. 16 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., art. 23 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.). Generalnie nie stanowią kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na:
• nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów (kosztem uzyskania przychodu jest opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów ponoszona w każdym roku),
• nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
• ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powiększają wartość środków trwałych, jeżeli wartość ta stanowi podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, poniesione wydatki na nabycie składników majątku trwałego pomniejszone o dotychczasowe umorzenie (sumę odpisów amortyzacyjnych) stanowią koszt uzyskania przychodów.
Przykłady
28 stycznia 2005 r. spółka z o.o. nabyła grunty pod planowaną budowę obiektu produkcyjnego. Cena nabycia 115 500 zł, grunt nie podlega amortyzacji, a wydatki na jego zakup nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. W marcu 2005 r. zarząd spółki otrzymał propozycję lepszej lokalizacji przedsiębiorstwa i sprzedano grunty za kwotę 190 000 zł. Zrealizowano dochód w wysokości 74 500 zł (190 000 zł – 115 500 zł). Wydatek 115 500 zł poniesiony na zakup gruntu jest kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości (podobnie jak koszty jego zbycia).
Spółka z o.o. ewidencjonuje koszty środków trwałych w budowie na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”. Poniesione do 31 marca koszty to m.in.: wartość zakupionych maszyn i urządzeń, koszty montażu maszyn, koszty zużytych materiałów, koszt usług obcych, wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę, koszt prowizji od uzyskanego kredytu. Rozliczono poniesione koszty i ustalono wartość początkową przypisując koszt odsetek od zobowiązań do konkretnego środka trwałego, a koszt prowizji bankowej proporcjonalnie do wartości środków trwałych kredytowanych kredytem dewizowym (200 000 euro wyceniony na 31.12 2004 r. po średnim kursie NBP 4,0790). Przyjęto środki trwałe do ewidencji 31.12.2004 r. na podstawie dowodów OT. Bank naliczył i pobrał odsetki od kredytu za pierwszy kwartał 2005 r. w wysokości 12 000 zł. Spółka 31.03.2005 r. spłaciła pierwszą ratę kredytu w wysokości 8000 euro (kurs średni NBP 4,1193).
W księgach rachunkowych pod datą 31 marca 2005 r. należy ująć:
1) odsetki od kredytu
Wn 751 „Koszty finansowe” Ma 130 „Rachunek bieżący” 12 000,00
2) spłaconą ratę kredytu 8000 euro x 4,1193 = 32 954,40
Wn 134 „Kredyty bankowe” Ma 130 „Rachunek bieżący” 32 954,40
3) różnice kursowe (8000 euro x 4,1193) – (8000 euro x 4,0790) = 322,40
Wn 751 „Koszty finansowe” Ma 134 „Kredyty bankowe” 322,40
Okres używania majątku trwałego oraz jego amortyzacji
Okres amortyzacji i roczną stawkę amortyzacyjną przedsiębiorstwo powinno ustalić odrębnie dla każdego środka trwałego w momencie przyjęcia go do eksploatacji. Ustalając okres, metodę i właściwą stawkę należy uwzględnić kryteria zawarte w art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Okres używania takiego samego majątku trwałego może być odmiennie ustalony w różnych firmach, co wynika z wpływu:
1) liczby zmian, na które pracuje środek trwały,
2) tempa postępu techniczno-ekonomicznego,
3) wydajności środka trwałego mierzonej ilością godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem,
4) prawnych lub innych ograniczeń czasu używania środka trwałego,
5) przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.
Z ustawowego zapisu wynika, że stopa amortyzacyjna, a tym samym okres używania majątku trwałego są wynikiem indywidualnych uwarunkowań występujących w jednostce gospodarczej.
Przepisy ustaw podatkowych są dużo bardziej szczegółowe – wskazują wprost, że amortyzacji podlegają następujące środki trwałe:
• budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
• maszyny, urządzenia i środki transportu,
• przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych,
• budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,
• składniki majątku, które nie stanowią własności lub współwłasności podatnika, jeżeli są wykorzystywane przez tego podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu, jaka została zawarta z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami prawa podatkowego odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający,
• tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupie „Statki” o symbolu 35.11, zaliczone do branży 1051 – 1053 Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego,
• inne przedmioty (narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie).
W ustawie o rachunkowości nie znajdujemy podobnego zapisu. Ujęto bardzo ogólnie: amortyzacji podlegają środki trwałe – kompletne i zdatne do gospodarczego wykorzystania (art. 3 ust. 1 pkt 15 u.or.).
Przepisy ustaw podatkowych wskazują, że odpisom amortyzacyjnym podlegają te składniki majątku trwałego podatnika, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok (art. 16b ust. 1, 7 u.p.d.o.p.). Mniej istotne jest kryterium wartości, stanowiące że podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o wartości nie wyższej niż 3500 zł.
Jeżeli przewidywany okres użytkowania danego składnika majątkowego nie przekracza 1 roku, to wydatki na nabycie takiego składnika – bez względu na wysokość poniesionych nakładów – powinny być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu w dacie poniesienia wydatku. Kryterium przewidywanego okresu użytkowania danego składnika majątku ma więc podstawowe znaczenie dla zakwalifikowania go do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Przykład
Spółka z o.o. wykorzystuje park maszynowy w systemie trzyzmianowym. Wartość początkowa wybranej grupy maszyn wynosi 990 000 zł. Na podstawie zawartych kontraktów ustalono, że zbyt na tego rodzaju produkcję możliwy będzie przez okres 4 lat. Po upływie tego okresu firma planuje wymianę parku maszynowego. W celu ustalenia stawki amortyzacji dla celów rachunkowości oraz dla celów podatkowych analizowano 2 warianty:
1. Na podstawie zapisów ustaw podatkowych możliwe jest zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości 14 proc. w stosunku rocznym. Jednak dla celów bilansowych przyjęto, że z uwagi na stopień wykorzystania (trzy zmiany) stawkę podatkową podwyższa się mnożąc ją przez wskaźnik 3,0.
• Amortyzacja uznawana przez prawo podatkowe wynosi więc:
990 000 zł x 14% =138 600 zł
• Amortyzacja naliczona zgodnie z ustawą o rachunkowości wynosi:
990 000 zł x 14% x 3 = 415 800 zł
W tym wariancie nie jest natomiast kosztem uzyskania przychodu kwota 277 200 zł (415 800 zł – 138 600 zł)
2. W drugim wariancie za kryterium przyjęto okres 4 lat. Firma posiada bowiem zamówienia, które będą realizowane wyłącznie w tym okresie.
• Stawka amortyzacji dla czteroletniego okresu eksploatacji środka trwałego wyniesie 25 proc. w stosunku rocznym.
990 000 zł x 25% = 247 500 zł
Nie jest kosztem uzyskania przychodu kwota 108 900 zł (247 500 zł – 138 600 zł).
Decyzja ekonomiczna, którą stawkę zastosować, musi być rozpatrzona z uwzględnieniem innych czynników: np. wpływ amortyzacji na poziom kosztów i wynik finansowy. Czy słuszne będzie obciążenie kosztów kwotą 138 600 zł czy też ekonomicznie uzasadnione będzie obciążenie kwotą 415 800 zł? Jeżeli zamówienia na wyroby gotowe będą realizowane w omawianym okresie, to amortyzacja powinna wynosić 247 500 zł. Przy podejmowaniu decyzji istotna jest informacja o możliwości uzyskania przychodów ze sprzedaży w następnych latach. W każdym jednak przypadku należy pamiętać o wyodrębnieniu w ewidencji księgowej informacji o poziomie amortyzacji dla celów podatkowych.
Funkcje amortyzacji
Pojęcie „amortyzacja” ma wiele znaczeń. W zależności od dziedziny będzie różnie definiowane. Uregulowania prawne wynikające z art. 32 ustawy o rachunkowości, odmiennie jak ustawy podatkowe, nie określają stawek amortyzacji. Przepis ten stanowi, że odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości na ustalony okres amortyzacji.
Poziom amortyzacji powinien uwzględnić okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Czynniki wpływające na wysokość stawek amortyzacyjnych zawarte zostały w art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
Decyzja o przyjętych do stosowania stawkach amortyzacyjnych leży w gestii kierownika jednostki. W wyniku subiektywnego ustalenia przyjęte stawki mogą znacznie odbiegać od poziomu stawek procentowych zawartych w ustawach podatkowych. Inne stawki amortyzacyjne, a co za tym idzie, różny poziom wartości obciążających koszty, wymagają dodatkowych ewidencji umożliwiających ustalenie kosztów uzyskania przychodów.
Ustalając stawki amortyzacyjne, zarząd jednostki musi pamiętać o różnorodnych funkcjach dokonywania odpisów umorzeniowych. Amortyzacja wyraża się w funkcji:
1. Kosztowej – polega ona na systematycznym przenoszeniu równowartości zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do jednostkowych i całkowitych kosztów produkcji. Jako element kosztów rzeczywistych wpływa na poziom wyniku finansowego, a także na podstawę obciążeń podatkowych.
2. Finansowej – stanowi źródło tworzenia funduszów pieniężnych przeznaczonych na odtworzenie zużytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nowymi składnikami. Amortyzacja w funkcji finansowej jest także instrumentem przeciwdziałania dekapitalizacji produkcyjnego majątku trwałego.
3. Umorzeniowej – jest instrumentem pomiaru zmniejszenia początkowej wartości środka trwałego na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych i obrachunkowych.
Amortyzacja wyrażona w funkcji kosztowej i umorzeniowej ma szczególne znaczenie dla prawa bilansowego. Dla tego prawa amortyzacja jest synonimem umorzenia, które umożliwia wykazanie w aktywach firmy wartości majątku w kwotach netto.
Wliczana w koszty amortyzacja wyrażona jest w pieniądzu. Obciążenie odpowiednimi kwotami ma miejsce do chwili całkowitego zrównania wartości początkowej z naliczoną sumą odpisów amortyzacyjnych za okres eksploatacji.
Podobnie jak wysokość stawek tak moment rozpoczęcia naliczania odpisów amortyzacyjnych postrzegany jest różnie w prawie podatkowym i bilansowym. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 32 ust. 1) „rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania...”. Natomiast zgodnie z ustawami podatkowymi (art. 22h u.p.d.o.f. oraz art. 16h u.p.d.o.p.) naliczenie ma miejsce „...począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji...”. Jak widać, różne zapisy ustawy o rachunkowości mogą skutkować naliczeniem amortyzacji za jeden miesiąc wcześniej.
Podsumowując, amortyzacja jest miarą ekonomicznego zużywania majątku trwałego w okresie jego wykorzystywania. Stanowi zatem pieniężny wyraz zużycia się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Obciążenie wyniku finansowego kwotami naliczonej amortyzacji ma na celu przypisanie kosztów zużycia środków pracy do przychodów uzyskiwanych w wyniku ich wykorzystania w procesach produkcyjnych danego okresu.
Podstawa prawna:
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),
ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).
dr Weronika Gackowska


Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polski Ład 2.0 – wszystko o zmianach w podatkach od 1 lipca 2022
  Zapraszamy na szkolenie "Polski Ład 2.0 – wszystko o zmianach w podatkach od 1 lipca 2022", które odbędzie się 14 czerwca 2022 roku.
  Piotr Duda: Zrobimy wszystko, aby wyrzucić rosyjskie związki zawodowe ze światowej federacji
  Zrobimy wszystko, aby ze Światowej Federacji Związków Zawodowych wyrzucić Federację Niezależnych Związków Zawodowych Rosji. Jeżeli tak się nie stanie, To zastanowimy się nad opuszczeniem międzynarodowych struktur przez „Solidarność” – Piotr Duda.
  Webinarium „Kto powinien zmienić formę opodatkowania w ramach Polskiego Ładu 2.0 – poradnik dla przedsiębiorców i biur rachunkowych” + certyfikat gwarantowany
  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Kto powinien zmienić formę opodatkowania w ramach Polskiego Ładu 2.0 – poradnik dla przedsiębiorców i biur rachunkowych” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 2 czerwca 2022 roku. Polecamy!
  Jak stosować reguły podwójnego zapisu?
  Czy dokonując korekty na kontach syntetycznych czerwono czarnym zapisem po stronie WN np. - 501 na konto +505 powinno się również zaksięgować po stronie Ma na koncie technicznym pozostałe rozrachunki? Czy przy tej korekcie powinno się zachować zasadę podwójnego zapisu? Do tej pory nie było konta technicznego. Księgowano korekty czerwono czarnym zapisem. Wskazano błąd z uwagi na niezachowanie zasady podwójnego zapisu. Czy korekta zapisów na kontach syntetycznych jest operacją gospodarczą?
  Prezydent podpisał nowelę ustawy o VAT wydłużającą pierwszą tarczę antyinflacyjną
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o VAT, w której zawarto przedłużenie tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej do 31 lipca br. - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Chodzi m.in o zwolnienie sprzedaży paliw z podatku handlowego
  Ile zapłacą banki za wakacje kredytowe kredytobiorców? ZBP chce ograniczenia kręgu uprawnionych do wakacji kredytowych
  Jeśli z wakacji kredytowych skorzystałoby 80 proc. uprawnionych kredytobiorców spłacających kredyty złotowe na nieruchomości niekomercyjne łączny koszt dla sektora bankowego wyniósłby 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023 - ocenia Związek Banków Polskich. Jednocześnie bankowcy proponują, by wakacje kredytowe były ograniczone do osób, które faktycznie tego potrzebują i chcą wprowadzenia kryterium powierzchni nieruchomości. Według ZBP kluczowe jest również wyłączenie z zakresu zastosowania umów kredytu o stałej stopie oprocentowania.
  PIT po 1 lipca 2022 r. - wyższe zaliczki na podatek od pracowników i zleceniobiorców, niższe wynagrodzenia netto
  Od początku lipca 2022 r. istotna część (większość?) pracowników i zleceniobiorców otrzyma mniejsze wynagrodzenia netto niż w czerwcu i poprzednich miesiącach tego roku, mimo formalnej obniżki stawki w pierwszym przedziale skali z 17% na 12% - pisze prof. Witold Modzelewski.
  Ryczałt od najmu w działalności gospodarczej - przychód z refakturowanych kosztów mediów
  Opłaty za media w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z 26 maja 2022 r.
  Badanie: prawie co trzecia firma jest zainteresowana dostępem do usługi ratalnej
  30 proc. firm jest zainteresowana dostępem do usługi ratalnej. Najczęściej zainteresowanie deklarują firmy budowlane i przemysłowe – wynika z najnowszego badania firmy faktoringowej NFG „Finansowanie zakupów firmowych”
  Naruszanie uniinych sankcji (środków zabezpieczających) będzie przestępstwem zagrożonym m.in. konfiskatą mienia
  25 maja 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, zgodnie z którymi naruszanie unijnych środków ograniczających (sankcji) zostanie dopisane do wykazu przestępstw unijnych. Komisja proponuje również nowe, zaostrzone przepisy dotyczące odzyskiwania i konfiskaty mienia, co również pomoże we wdrażaniu unijnych środków ograniczających. W obliczu trwającej agresji Rosji na Ukrainę niezwykle istotne jest, aby unijne środki ograniczające były w pełni wdrażane. Ich naruszanie nie może się nikomu opłacać. Celem tych wniosków legislacyjnych jest zapewnienie w przyszłości skutecznej konfiskaty aktywów osób fizycznych i podmiotów, które naruszają środki ograniczające.
  Polski Ład - 10 istotnych zmian
  Polski Ład to pakiet zmian legislacyjnych, które w założeniu mają pomóc odbudować gospodarkę, która uległa nadwyrężeniu z powodu pandemii Covid-19. Pojawiają się jednak opinie krytyczne – zbyt wiele zmian jednocześnie, błędy legislacyjne, nieprecyzyjne przepisy. Niektóre rozwiązania, z pozoru dobre dla wszystkich, mają również negatywne następstwa. Przykładowo, podwyższenie kwoty wolnej od podatku może powodować komplikacje po stronie organizacji pozarządowych, które traktowały tzw. 1% podatku jako stałe źródło dochodu.
  Nowe detaliczne obligacje skarbowe – czy uchronią przed inflacją?
  Obligacje detaliczne, które będziemy mogli kupić w czerwcu 2022 roku zostały poddane liftingowi. Rząd kusi nas wyższym oprocentowaniem w pierwszym roku oszczędzania, a do oferty dołączają też papiery oprocentowane tym lepiej im wyższe będą w Polsce stopy procentowe.
  Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w e-Urzędzie Skarbowym - jak wypełnić i złożyć
  Ministerstwo Finansów poinformowało 26 maja 2022 r. o udostępnieniu w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku. Wniosek ten może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku. W imieniu podatnika wniosek może złożyć pełnomocnik posiadający aktywne pełnomocnictwo ogólne (PPO-1).
  Podatki 2022. Problemy z Polskim Ładem a odpowiedzialność członków zarządu spółek
  Z uwagi na problemy związane z wejściem w życie Polskiego Ładu, w tym planowanych zmian podatkowych od lipca ze skutkiem wstecz od stycznia 2022 r., wśród wielu przedsiębiorców coraz częściej pojawia się pytanie: kto poniesie za to odpowiedzialność. Jak odpowiadają członkowie zarządów spółek za podatki?
  Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. za 2021 rok (sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie do KRS) - terminy w 2022 roku
  Terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 r. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zostały wydłużone o 3 miesiące. Do kiedy trzeba sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. oraz złożyć to sprawozdanie do KRS w 2022 roku?
  KRD: branża leasingowa rośnie, ale przybywa też jej dłużników
  2021 r. był najlepszy w historii leasingu w Polsce i rdr przyniósł ok. 5-proc. wzrost wartości portfela branży, ale jednocześnie zaległości klientów przekroczyły 988 mln zł - informuje Krajowy Rejestr Długów. Dodano, że w leasing najczęściej brano auta osobowe, a rzadziej maszyny, pojazdy ciężarowe.
  Składki ZUS od wszystkich umów zlecenia i umów o dzieło?
  Polska zobowiązała się wobec Brukseli, że w pełni oskładkuje (składkami ZUS) umowy cywilnoprawne. Nadal jednak chce negocjować termin tego ozusowania – informuje 26 maja 2022 r. "Dziennik Gazeta Prawna”. Ma to być jeden z tzw. kamieni milowych, czyli polskich zobowiązań wobec UE, od których zależy akceptacja Komisji Europejskiej dla Krajowego Planu Odbudowy w Polsce i uruchomienie pieniędzy unijnych na ten cel.
  Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego - informacja do ZUS o przychodach do 31 maja
  Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym - kto i ile skorzysta
  Stale i szybko rosnące stopy procentowe sprawiają, że coraz więcej kredytobiorców ma problem ze spłacaniem kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Rząd zapowiedział pomoc, która powinna załatwić problemy większości zadłużonych. Idący w miliardy koszt pakietu wsparcia może się jednak okazać niedoszacowany. Jakie korzyści dla kredytobiorców przyniesie likwidacja WIBOR-u? Kto skorzysta na wakacjach kredytowych?
  Oszczędnościowe obligacje skarbowe - czerwiec 2022 r. Oprocentowanie w oparciu o stopę referencyjną NBP
  Od czerwca 2022 r. oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP. Odsetki będą wypłacane co miesiąc. Jak oprocentowane będą te obligacje? Ponadto Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o okresie zapadalności od 3 miesięcy do 12 lat.
  Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 roku zmienią się przepisy dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te wynikają z rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Jakie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie składki zdrowotnej wprowadzi ta nowelizacja? Co zmieni się od 1 lipca 2022 r. w przepisach dot. składki zdrowotnej?
  Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023
  W odpowiedzi na interpelację poselską Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (w imieniu Ministra Finansów) udzielił 13 maja 2022 r. wyjaśnień odnośnie oprocentowania obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Jakie odsetki dają obligacje skarbowe? Ile można zarobić na obligacjach? Jak kupić obligacje skarbowe?
  Kwota wolna od podatku. Jaka wysokość w 2022 r.
  Jedną ze zmian ustanowionych przez Polski Ład jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Osoby składające deklarację w podatku PIT za 2022 r. uzyskają dzięki temu możliwość oszczędności w rozliczeniu z fiskusem. Wspomniany przywilej nie dotyczy jednak wszystkich.
  Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników - nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów. Co się zmieni?
  24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy. Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ponadto, pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
  E-paragony, kasy fiskalne online, połączenie kas fiskalnych i terminali płatniczych - obowiązki
  Postępująca reforma elektroniczna administracji jest realizowana wprost proporcjonalnie do reformy komunikacji na linii przedsiębiorca – urzędy, w tym urzędy skarbowe. Co roku podatnicy dowiadują się o nowych rozwiązaniach i wprowadzanych innowacjach. Jednym z dość energicznie nowelizowanych obszarów są kwestie związane z kasami fiskalnymi i paragonami.