REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy skorygować podatek z faktury korygującej przy sprzedaży i nabyciu wewnątrzwspólnotowym

REKLAMA

Kiedy powinniśmy rozliczyć VAT z faktury korygującej sprzedaż krajową i WDT? Jak te czynności rozliczyć, gdy korekta jest in plus, a jak, jeśli korekta jest in minus? Jak powinnam postąpić w przypadku faktur korygujących WNT (in plus i in minus)?
RADA
Jeżeli firma wystawi fakturę korygującą powodującą zmniejszenie podatku należnego, to może zmniejszyć wykazany uprzednio podatek należny w deklaracji podatkowej o kwotę wynikającą z tej faktury w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzyma potwierdzenie odbioru tej faktury przez nabywcę. W zależności od rodzaju stawki korygowanej korektę należy wykazać w odpowiedniej pozycji działu C deklaracji. Jeżeli natomiast podatek należny w wyniku korekty ulega zwiększeniu, a przyczyną korekty był błąd firmy, w wyniku czego doszło do zaniżenia zobowiązania podatkowego, to należy skorygować rozliczenie za ten miesiąc rozliczeniowy, w którym została ujęta faktura pierwotna.
UZASADNIENIE
Mimo zmiany przepisów od 1 czerwca 2005 r. nie zmieniły się zasady korekty faktur i deklaracji obowiązujące przed tą datą. Co do zasady, terminy dokonywania korekty obrotu na podstawie faktur korygujących mają zastosowanie do całego obrotu gospodarczego, niezależnie od tego, czy dotyczą transakcji w obrocie krajowym czy wewnątrzwspólnotowym. Przepisy ustawy i rozporządzeń wykonawczych nie określają odmiennych zasad korygowania obrotu (z pewnymi wyłączeniami, o których dalej) w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Dlatego też należy je rozpatrywać na podstawie tych samych uregulowań.
Istotne jest również to, że przy transakcjach nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zobowiązany do wykazania od tego nabycia obrotu i kwoty podatku należnego, będą miały zastosowanie przepisy dotyczące korekty podatku należnego, a nie naliczonego, jak to ma miejsce w obrocie krajowym przy nabyciu towarów. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od tego nabycia jest jakby kwestią wtórną do obowiązku wykazanego uprzednio podatku należnego. W tym przypadku na podstawie faktury korygującej dostawcy unijnego nabywca wystawia wewnętrzną fakturę korygującą, do której na podstawie § 25 rozporządzenia mają zastosowanie te same zasady korekty co w obrocie krajowym (z wyjątkiem terminu korygowania obrotu uzależnionego od obowiązku potwierdzenia odbioru faktury korygującej). Przejdźmy zatem do odpowiedzi na postawione pytanie.
Termin korekty dotyczący sprzedaży in minus (sprzedaż krajowa, WDT, WNT)
W sytuacji gdy sprzedawca wystawia fakturę korygującą dokumentującą jedną z okoliczności wymienionych w § 16 rozporządzenia w sprawie faktur (np. rabat), powodującą zmniejszenie wykazanego uprzednio w fakturze sprzedaży obrotu, musi on otrzymać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru. Warunek ten ma zastosowanie w obrocie krajowym. Jednocześnie przepisy wyłączają obowiązek posiadania tego potwierdzenia dla eksportu towarów, sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.
Oznacza to, że w obrocie krajowym sprzedawca jest uprawniony do zmniejszenia kwoty podatku należnego, na podstawie wystawionej faktury korygującej, nie w miesiącu jej wystawienia, ale w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru tej faktury przez nabywcę. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie – w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali (z uwzględnieniem zasad określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o VAT). Jednocześnie oznacza to, że brak takiego potwierdzenia pozbawia sprzedawcę prawa do uwzględnienia w rozliczeniu VAT wystawionej faktury korygującej.
Inaczej będzie w przypadku WDT, dla której nie jest wymagany warunek otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. W takiej sytuacji, skoro ustawodawca nie nakazuje korygowania obrotu w miesiącu wystawienia faktury potwierdzającej dostawę, korektę należy zrobić w miesiącu wystawienia tej faktury. W konsekwencji jej wystawienia dochodzi bowiem do zmniejszenia obrotu (a nie zwiększenia), zatem żadne negatywne skutki dla budżetu państwa nie zachodzą. Podobna zasada ma zastosowanie w WNT. Otrzymanie faktury korygującej od kontrahenta unijnego zobowiązuje firmę do wystawienia na jej podstawie wewnętrznej faktury korygującej w miesiącu jej otrzymania i uwzględnienia w rozliczeniu za miesiąc, w którym to nastąpiło. Przy tym na jej podstawie korekcie ulegnie zarówno kwota podatku należnego (obniżeniu), jak i kwota podatku naliczonego (również obniżeniu). Taki sam termin zmniejszenia podatku naliczonego ma zastosowanie dla nabywców towarów w obrocie krajowym, gdy w wyniku korekty następuje zmniejszenie kwoty podatku naliczonego na podstawie regulacji §16 ust. 5 i § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia.
Przykład
Sprzedaż towarów krajowemu nabywcy miała miejsce w styczniu br. W lutym nabywca złożył reklamację części towaru, która została zaakceptowana przez sprzedawcę, i doszło do zwrotu części towaru w marcu. Sprzedawca wystawił fakturę korygującą w marcu i otrzymał w tym samym dniu (przy zwrocie towaru) potwierdzenie odbioru tej faktury. Dostawca zmniejszy kwotę obrotu i podatku należnego w rozliczeniu za marzec. Gdyby w przedstawionej sytuacji faktura korygująca została wystawiona w marcu, a potwierdzenie jej odbioru od nabywcy sprzedawca otrzymałby np. w kwietniu, to mógłby zmniejszyć obrót i kwotę podatku należnego na podstawie faktury korygującej dopiero w rozliczeniu za kwiecień.
Jeżeli natomiast w przedstawionej sytuacji przedmiotem transakcji byłaby dostawa wewnątrzwspólnotowa i doszłoby do zwrotu towaru (lub jakiejkolwiek innej przyczyny zmniejszenia tego obrotu), to dostawca zmniejszyłby obrót w miesiącu wystawienia faktury korygującej, czyli w marcu. Natomiast termin korekty (zmniejszenia) wartości nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz kwoty podatku należnego i naliczonego miałby miejsce w rozliczeniu za miesiąc, w którym nabywca otrzyma od kontrahenta unijnego fakturę korygującą i na jej podstawie wystawia wewnętrzną fakturę korygującą.
Termin korekty dotyczący sprzedaży in plus (sprzedaż krajowa, WDT, WNT)
Przepisy nie określają terminu dokonywania korekty obrotu i kwot podatku należnego u sprzedawcy, jeżeli w wyniku tej korekty dochodzi do podwyższenia uprzednio wykazanych kwot w fakturze dostawy, tak jak to czyni w przypadku korekty zmniejszającej obrót. W § 17 rozporządzenia, określającym przypadki powodujące zwiększenie wartości wykazanych uprzednio w fakturze sprzedaży, takich jak podwyższenie ceny, pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku albo w jakiejkolwiek pozycji faktury, wskazano jedynie, w jakim terminie nabywca uprawniony jest do dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie otrzymanej od dostawcy faktury korygującej zwiększającej kwotę podatku naliczonego.
Podobnych regulacji nie ma natomiast odnośnie do terminu dokonywania korekty przez wystawcę faktury. Przepisy nie wskazują, kiedy wystawca faktury korygującej powinien dokonać korekty. W tym przypadku należy zatem wziąć pod uwagę różne sytuacje. Jeżeli korekta faktury pierwotnej jest wynikiem zastosowania w niej nieprawidłowej (zaniżonej) stawki podatku lub zaniżonej kwoty podatku, to oznacza, że wykazana kwota podatku została zaniżona. W wyniku tego wystąpiła zaległość podatkowa, zawyżona kwota zwrotu podatku lub zawyżona kwota do przeniesienia na następny miesiąc. Skutki sprostowania popełnionego błędu mają zasadniczy wpływ na wcześniejsze rozliczenie VAT w deklaracji podatkowej. Inne w skutkach jest bowiem pobranie od nabywcy towaru VAT w zawyżonej kwocie i odprowadzenie jej do budżetu państwa, a inne jest pobranie, a następnie przekazanie do budżetu państwa zaniżonej kwoty. Rodzaj popełnionego błędu (zaniżenie kwoty podatku należnego lub jej zawyżenie) powoduje różne skutki i wymaga innego sposobu korekty.
Zaniżenie podatku należnego ma miejsce w rozliczeniu za miesiąc, w którym ta sprzedaż nastąpiła. Po stwierdzeniu takiego faktu organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ma prawo określić kwotę zobowiązania podatkowego lub kwotę zwrotu w prawidłowej wysokości i zastosować sankcję określoną przepisem 109 ustawy. Sama możliwość wystawienia przez podatnika faktury korygującej w późniejszym miesiącu, niż miała miejsce sprzedaż, nie zwalnia go z obowiązku skorygowania zaniżonego zobowiązania podatkowego w miesiącu sprzedaży, a w przypadku niedokonania tej korekty – ryzyka poniesienia sankcji.
Niedokonanie korekty w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, spowoduje powstanie zaległości podatkowej. Aby tego uniknąć, należy zrobić korektę deklaracji za miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż towaru. Korekta podwyższy podatek należny o kwotę różnicy podatku między fakturą VAT a fakturą korygującą. Następnie należy wpłacić tę różnicę do urzędu skarbowego (lub zwrócić kwotę niesłusznie pobranego zwrotu z urzędu skarbowego). Istotne jest również to, że i w tej sytuacji wystawca faktury musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, o czym stanowi § 17 ust. 6 rozporządzenia. Brak potwierdzenia nabywcy, poprzez odrzucenie faktury korygującej, nie zwalnia jednak sprzedawcy z obowiązku korekty rozliczenia podatku z tej faktury po stwierdzeniu w niej omyłek powodujących zaniżenie podatku należnego. Sprzedawca, niezależnie od tego, czy pobierze od nabywcy podatek w prawidłowej wysokości, czy też nie, powinien sprostować w deklaracji (w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy) kwotę podatku należnego, a następnie, w sytuacji gdy na skutek tego zaniżenia nastąpiło zaniżenie zobowiązania podatkowego albo zawyżenie kwoty zwrotu, powinien wpłacić tę różnicę do urzędu skarbowego. Zwlekanie z tą korektą powoduje przedłużenie nieprawidłowego rozliczenia podatku i przedłużanie stanu powstałej zaległości podatkowej oraz naliczania odsetek ustawowych.
Przykład
Firma X w lutym dokonała sprzedaży towaru, dla której błędnie określiła stawkę VAT 3% zamiast 22%. Wartość netto towaru wynosiła 5000 zł, VAT należny według stawki 3% – 150 zł. Gdyby firma poprawnie zastosowała stawkę 22%, kwota podatku stanowiłaby wartość 1100 zł. W kwietniu firma zauważyła pomyłkę i wystawiła fakturę korygującą na różnicę podatku należnego. W związku z tym, że w lutym podatek należny został wykazany w zaniżonej kwocie w deklaracji, firma powinna dokonać korekty rozliczenia podatku za luty.
Podobny sposób postępowania powinien mieć miejsce w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej towaru, mimo że w tym przypadku dostawca uprawniony jest do zastosowania stawki 0% dla tej dostawy. Aby jednak skorzystać z tej stawki, wymagane jest posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających tę dostawę. Jeżeli natomiast warunek ten nie zostanie spełniony, dostawca zobowiązany jest do opodatkowania sprzedaży stawkami krajowymi, a po otrzymaniu tych dokumentów – do korekty deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej za miesiąc, w którym wykazana została dostawa opodatkowana stawkami krajowymi.
Jeżeli zatem będzie miała miejsce taka sytuacja, że firma najpierw wykaże dostawę ze stawką 0%, a w wyniku braku dokumentów będzie zobowiązana do opodatkowania jej stawkami krajowymi, to musi dokonać tego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wykazała dostawę. Jeżeli natomiast chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, to w sytuacji gdy firma otrzyma fakturę korygującą od dostawcy towaru, dokonuje korekty nabycia w miesiącu otrzymania tej faktury, wystawiając na jej podstawie wewnętrzną fakturę korygującą.
Firma nie może ponosić konsekwencji za błędne wystawienie faktury przez dostawcę. Nie ma również wpływu na poprawność jej wystawienia. Natomiast gdy sama popełni błąd polegający na zaniżeniu podstawy opodatkowania lub wartości podatku należnego od tego nabycia, w wyniku czego doszło do zaniżenia tego podatku, powinna na podstawie wewnętrznej faktury korygującej dokonać korekty tego rozliczenia w miesiącu jego pierwotnego rozliczenia.
•  art. 29 ust. 1, 10 i 11, art. 31, art. 106 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 90, poz. 756
•  § 16, 17 i 25 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 95, poz. 798
Mariusz Darecki
specjalista w zakresie VAT


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kasowy PIT - projekt ustawy opublikowany

Projekt ustawy o kasowym PIT został opublikowany. Od kiedy wchodzi w życie? Dla kogo jest kasowy PIT? Co to jest i na czym polega?

Obligacje skarbowe [maj 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w maju 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie zmieniły się w porównaniu do oferowanych w kwietniu br. Od 25 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Kasowy PIT dla przedsiębiorców z przychodami do 250 tys. euro od 2025 roku. I tylko do transakcji fakturowanych [projekt ustawy]

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 24 kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ta nowelizacja przewiduje wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku dochodowego. Z tej metody będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, a także ci przedsiębiorcy, których przychody w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro.

Coraz więcej kontroli firm logistycznych. Urzędy celno-skarbowe sprawdzają pozwolenia na uproszczenia celne

Urzędy celno-skarbowe zintensyfikowały kontrole firm logistycznych. Chodzi o monitoring pozwoleń na uproszczenia celne, szczególnie tych wydanych w czasie pandemii. Jeśli organy celno-skarbowe natrafią na jakiekolwiek uchybienia, to może dojść do zawieszenia pozwolenia, a nawet jego odebrania.

Ostatnie dni na złożenia PIT-a. W pośpiechu nie daj szansy cyberoszustowi! Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Obecnie już prawie co drugi Polak (49%) przyznaje, że otrzymuje podejrzane wiadomości drogą mailową. Tak wynika z najnowszego raportu SMSAPI „Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024”. Ok. 20% Polaków niestety klika w linki zawarte w mailu, gdy wiadomość dotyczy ważnych spraw. Jak zauważa Leszek Tasiemski, VP w firmie WithSecure – ostatnie dni składania zeznań podatkowych to idealna okazja dla oszustów do przeprowadzenia ataków phishingowych i polowania na nieuważnych podatników.

Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

REKLAMA