Kategorie

Kiedy skorygować podatek z faktury korygującej przy sprzedaży i nabyciu wewnątrzwspólnotowym

Kiedy powinniśmy rozliczyć VAT z faktury korygującej sprzedaż krajową i WDT? Jak te czynności rozliczyć, gdy korekta jest in plus, a jak, jeśli korekta jest in minus? Jak powinnam postąpić w przypadku faktur korygujących WNT (in plus i in minus)?
RADA
Jeżeli firma wystawi fakturę korygującą powodującą zmniejszenie podatku należnego, to może zmniejszyć wykazany uprzednio podatek należny w deklaracji podatkowej o kwotę wynikającą z tej faktury w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzyma potwierdzenie odbioru tej faktury przez nabywcę. W zależności od rodzaju stawki korygowanej korektę należy wykazać w odpowiedniej pozycji działu C deklaracji. Jeżeli natomiast podatek należny w wyniku korekty ulega zwiększeniu, a przyczyną korekty był błąd firmy, w wyniku czego doszło do zaniżenia zobowiązania podatkowego, to należy skorygować rozliczenie za ten miesiąc rozliczeniowy, w którym została ujęta faktura pierwotna.
UZASADNIENIE
Mimo zmiany przepisów od 1 czerwca 2005 r. nie zmieniły się zasady korekty faktur i deklaracji obowiązujące przed tą datą. Co do zasady, terminy dokonywania korekty obrotu na podstawie faktur korygujących mają zastosowanie do całego obrotu gospodarczego, niezależnie od tego, czy dotyczą transakcji w obrocie krajowym czy wewnątrzwspólnotowym. Przepisy ustawy i rozporządzeń wykonawczych nie określają odmiennych zasad korygowania obrotu (z pewnymi wyłączeniami, o których dalej) w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Dlatego też należy je rozpatrywać na podstawie tych samych uregulowań.
Istotne jest również to, że przy transakcjach nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zobowiązany do wykazania od tego nabycia obrotu i kwoty podatku należnego, będą miały zastosowanie przepisy dotyczące korekty podatku należnego, a nie naliczonego, jak to ma miejsce w obrocie krajowym przy nabyciu towarów. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od tego nabycia jest jakby kwestią wtórną do obowiązku wykazanego uprzednio podatku należnego. W tym przypadku na podstawie faktury korygującej dostawcy unijnego nabywca wystawia wewnętrzną fakturę korygującą, do której na podstawie § 25 rozporządzenia mają zastosowanie te same zasady korekty co w obrocie krajowym (z wyjątkiem terminu korygowania obrotu uzależnionego od obowiązku potwierdzenia odbioru faktury korygującej). Przejdźmy zatem do odpowiedzi na postawione pytanie.
Termin korekty dotyczący sprzedaży in minus (sprzedaż krajowa, WDT, WNT)
W sytuacji gdy sprzedawca wystawia fakturę korygującą dokumentującą jedną z okoliczności wymienionych w § 16 rozporządzenia w sprawie faktur (np. rabat), powodującą zmniejszenie wykazanego uprzednio w fakturze sprzedaży obrotu, musi on otrzymać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru. Warunek ten ma zastosowanie w obrocie krajowym. Jednocześnie przepisy wyłączają obowiązek posiadania tego potwierdzenia dla eksportu towarów, sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.
Oznacza to, że w obrocie krajowym sprzedawca jest uprawniony do zmniejszenia kwoty podatku należnego, na podstawie wystawionej faktury korygującej, nie w miesiącu jej wystawienia, ale w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru tej faktury przez nabywcę. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie – w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali (z uwzględnieniem zasad określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o VAT). Jednocześnie oznacza to, że brak takiego potwierdzenia pozbawia sprzedawcę prawa do uwzględnienia w rozliczeniu VAT wystawionej faktury korygującej.
Inaczej będzie w przypadku WDT, dla której nie jest wymagany warunek otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. W takiej sytuacji, skoro ustawodawca nie nakazuje korygowania obrotu w miesiącu wystawienia faktury potwierdzającej dostawę, korektę należy zrobić w miesiącu wystawienia tej faktury. W konsekwencji jej wystawienia dochodzi bowiem do zmniejszenia obrotu (a nie zwiększenia), zatem żadne negatywne skutki dla budżetu państwa nie zachodzą. Podobna zasada ma zastosowanie w WNT. Otrzymanie faktury korygującej od kontrahenta unijnego zobowiązuje firmę do wystawienia na jej podstawie wewnętrznej faktury korygującej w miesiącu jej otrzymania i uwzględnienia w rozliczeniu za miesiąc, w którym to nastąpiło. Przy tym na jej podstawie korekcie ulegnie zarówno kwota podatku należnego (obniżeniu), jak i kwota podatku naliczonego (również obniżeniu). Taki sam termin zmniejszenia podatku naliczonego ma zastosowanie dla nabywców towarów w obrocie krajowym, gdy w wyniku korekty następuje zmniejszenie kwoty podatku naliczonego na podstawie regulacji §16 ust. 5 i § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia.
Przykład
Sprzedaż towarów krajowemu nabywcy miała miejsce w styczniu br. W lutym nabywca złożył reklamację części towaru, która została zaakceptowana przez sprzedawcę, i doszło do zwrotu części towaru w marcu. Sprzedawca wystawił fakturę korygującą w marcu i otrzymał w tym samym dniu (przy zwrocie towaru) potwierdzenie odbioru tej faktury. Dostawca zmniejszy kwotę obrotu i podatku należnego w rozliczeniu za marzec. Gdyby w przedstawionej sytuacji faktura korygująca została wystawiona w marcu, a potwierdzenie jej odbioru od nabywcy sprzedawca otrzymałby np. w kwietniu, to mógłby zmniejszyć obrót i kwotę podatku należnego na podstawie faktury korygującej dopiero w rozliczeniu za kwiecień.
Jeżeli natomiast w przedstawionej sytuacji przedmiotem transakcji byłaby dostawa wewnątrzwspólnotowa i doszłoby do zwrotu towaru (lub jakiejkolwiek innej przyczyny zmniejszenia tego obrotu), to dostawca zmniejszyłby obrót w miesiącu wystawienia faktury korygującej, czyli w marcu. Natomiast termin korekty (zmniejszenia) wartości nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz kwoty podatku należnego i naliczonego miałby miejsce w rozliczeniu za miesiąc, w którym nabywca otrzyma od kontrahenta unijnego fakturę korygującą i na jej podstawie wystawia wewnętrzną fakturę korygującą.
Termin korekty dotyczący sprzedaży in plus (sprzedaż krajowa, WDT, WNT)
Przepisy nie określają terminu dokonywania korekty obrotu i kwot podatku należnego u sprzedawcy, jeżeli w wyniku tej korekty dochodzi do podwyższenia uprzednio wykazanych kwot w fakturze dostawy, tak jak to czyni w przypadku korekty zmniejszającej obrót. W § 17 rozporządzenia, określającym przypadki powodujące zwiększenie wartości wykazanych uprzednio w fakturze sprzedaży, takich jak podwyższenie ceny, pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku albo w jakiejkolwiek pozycji faktury, wskazano jedynie, w jakim terminie nabywca uprawniony jest do dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie otrzymanej od dostawcy faktury korygującej zwiększającej kwotę podatku naliczonego.
Podobnych regulacji nie ma natomiast odnośnie do terminu dokonywania korekty przez wystawcę faktury. Przepisy nie wskazują, kiedy wystawca faktury korygującej powinien dokonać korekty. W tym przypadku należy zatem wziąć pod uwagę różne sytuacje. Jeżeli korekta faktury pierwotnej jest wynikiem zastosowania w niej nieprawidłowej (zaniżonej) stawki podatku lub zaniżonej kwoty podatku, to oznacza, że wykazana kwota podatku została zaniżona. W wyniku tego wystąpiła zaległość podatkowa, zawyżona kwota zwrotu podatku lub zawyżona kwota do przeniesienia na następny miesiąc. Skutki sprostowania popełnionego błędu mają zasadniczy wpływ na wcześniejsze rozliczenie VAT w deklaracji podatkowej. Inne w skutkach jest bowiem pobranie od nabywcy towaru VAT w zawyżonej kwocie i odprowadzenie jej do budżetu państwa, a inne jest pobranie, a następnie przekazanie do budżetu państwa zaniżonej kwoty. Rodzaj popełnionego błędu (zaniżenie kwoty podatku należnego lub jej zawyżenie) powoduje różne skutki i wymaga innego sposobu korekty.
Zaniżenie podatku należnego ma miejsce w rozliczeniu za miesiąc, w którym ta sprzedaż nastąpiła. Po stwierdzeniu takiego faktu organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ma prawo określić kwotę zobowiązania podatkowego lub kwotę zwrotu w prawidłowej wysokości i zastosować sankcję określoną przepisem 109 ustawy. Sama możliwość wystawienia przez podatnika faktury korygującej w późniejszym miesiącu, niż miała miejsce sprzedaż, nie zwalnia go z obowiązku skorygowania zaniżonego zobowiązania podatkowego w miesiącu sprzedaży, a w przypadku niedokonania tej korekty – ryzyka poniesienia sankcji.
Niedokonanie korekty w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, spowoduje powstanie zaległości podatkowej. Aby tego uniknąć, należy zrobić korektę deklaracji za miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż towaru. Korekta podwyższy podatek należny o kwotę różnicy podatku między fakturą VAT a fakturą korygującą. Następnie należy wpłacić tę różnicę do urzędu skarbowego (lub zwrócić kwotę niesłusznie pobranego zwrotu z urzędu skarbowego). Istotne jest również to, że i w tej sytuacji wystawca faktury musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, o czym stanowi § 17 ust. 6 rozporządzenia. Brak potwierdzenia nabywcy, poprzez odrzucenie faktury korygującej, nie zwalnia jednak sprzedawcy z obowiązku korekty rozliczenia podatku z tej faktury po stwierdzeniu w niej omyłek powodujących zaniżenie podatku należnego. Sprzedawca, niezależnie od tego, czy pobierze od nabywcy podatek w prawidłowej wysokości, czy też nie, powinien sprostować w deklaracji (w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy) kwotę podatku należnego, a następnie, w sytuacji gdy na skutek tego zaniżenia nastąpiło zaniżenie zobowiązania podatkowego albo zawyżenie kwoty zwrotu, powinien wpłacić tę różnicę do urzędu skarbowego. Zwlekanie z tą korektą powoduje przedłużenie nieprawidłowego rozliczenia podatku i przedłużanie stanu powstałej zaległości podatkowej oraz naliczania odsetek ustawowych.
Przykład
Firma X w lutym dokonała sprzedaży towaru, dla której błędnie określiła stawkę VAT 3% zamiast 22%. Wartość netto towaru wynosiła 5000 zł, VAT należny według stawki 3% – 150 zł. Gdyby firma poprawnie zastosowała stawkę 22%, kwota podatku stanowiłaby wartość 1100 zł. W kwietniu firma zauważyła pomyłkę i wystawiła fakturę korygującą na różnicę podatku należnego. W związku z tym, że w lutym podatek należny został wykazany w zaniżonej kwocie w deklaracji, firma powinna dokonać korekty rozliczenia podatku za luty.
Podobny sposób postępowania powinien mieć miejsce w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej towaru, mimo że w tym przypadku dostawca uprawniony jest do zastosowania stawki 0% dla tej dostawy. Aby jednak skorzystać z tej stawki, wymagane jest posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających tę dostawę. Jeżeli natomiast warunek ten nie zostanie spełniony, dostawca zobowiązany jest do opodatkowania sprzedaży stawkami krajowymi, a po otrzymaniu tych dokumentów – do korekty deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej za miesiąc, w którym wykazana została dostawa opodatkowana stawkami krajowymi.
Jeżeli zatem będzie miała miejsce taka sytuacja, że firma najpierw wykaże dostawę ze stawką 0%, a w wyniku braku dokumentów będzie zobowiązana do opodatkowania jej stawkami krajowymi, to musi dokonać tego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wykazała dostawę. Jeżeli natomiast chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, to w sytuacji gdy firma otrzyma fakturę korygującą od dostawcy towaru, dokonuje korekty nabycia w miesiącu otrzymania tej faktury, wystawiając na jej podstawie wewnętrzną fakturę korygującą.
Firma nie może ponosić konsekwencji za błędne wystawienie faktury przez dostawcę. Nie ma również wpływu na poprawność jej wystawienia. Natomiast gdy sama popełni błąd polegający na zaniżeniu podstawy opodatkowania lub wartości podatku należnego od tego nabycia, w wyniku czego doszło do zaniżenia tego podatku, powinna na podstawie wewnętrznej faktury korygującej dokonać korekty tego rozliczenia w miesiącu jego pierwotnego rozliczenia.
•  art. 29 ust. 1, 10 i 11, art. 31, art. 106 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 90, poz. 756
•  § 16, 17 i 25 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 95, poz. 798
Mariusz Darecki
specjalista w zakresie VAT


Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.