REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy kaucja będzie zaliczką

REKLAMA

Spółka z o.o. wynajmuje innym firmom pomieszczenia biurowe. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłata przez najemcę kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Zgodnie z zapisami umowy, po sześciu miesiącach terminowego regulowania czynszu, wpłacona wcześniej kwota zaliczana jest na poczet płatności w siódmym miesiącu obowiązywania umowy.
Proszę o przedstawienie skutków podatkowych pobrania tej kaucji w podatku dochodowym i VAT oraz przedstawienie sposobu ujęcia jej w księgach rachunkowych.

RADA
Pomimo użytego w umowie określenia „kaucja” organy podatkowe mogą uznać, iż dokonana wpłata stanowi faktycznie zaliczkę na poczet umowy. W efekcie u wynajmującego powstanie obowiązek podatkowy w VAT. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Firmy wynajmujące własne, wolne powierzchnie biurowe zazwyczaj pobierają ustaloną kwotę pieniędzy, mającą służyć jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy przez najemcę. W umowie wpłata ta najczęściej określana jest jako „kaucja”. Faktyczny charakter tej wpłaty zależy jednak od szczegółowych zapisów umowy. Prawidłowe zakwalifikowanie dokonanej przez najemcę wpłaty ma istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązków podatnika.
Jeżeli w myśl zapisów umowy pobrana kwota pieniędzy służy wyłącznie jako gwarancja właściwego wykonania umowy przez najemcę i po rozwiązaniu umowy podlega zwrotowi (ewentualnie, również po wygaśnięciu umowy, stanowi dla wynajmującego odszkodowanie z tytułu np. wcześniejszego rozwiązania umowy), to organy podatkowe nie będą miały podstaw do tego, by kwestionować ujęcie tej wpłaty jako kaucji. Środki te, chociaż zdeponowane na rachunku wynajmującego, aż do momentu rozwiązania umowy stanowią własność najemcy.
WAŻNE!
O kaucji można mówić, gdy w umowie najmu znajdzie się zapis, że pobrana kwota służy jako gwarancja i podlega zwrotowi (ewentualnie wypłacie odszkodowania).
Jeżeli jednak w umowie znajdą się zapisy mówiące o tym, że dokonana wpłata może (tak jak w przypadku pytającego) zostać rozliczona jeszcze w trakcie trwania umowy, to organy podatkowe uznają, iż wpłacona kwota, chociaż nazwana „kaucją”, w istocie stanowi formę zaliczki lub zadatku.
WAŻNE!
O zaliczce (zadatku) można mówić, gdy w umowie najmu znajdzie się zapis, że pobrana kwota może być rozliczona jeszcze w trakcie trwania umowy.

Kaucja i zaliczka w ustawie o podatku dochodowym
Zarówno zaliczka, jak i kaucja w momencie wpłaty nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
W przypadku kaucji wynika to z faktu, iż w momencie jej wpłaty nie stanowi ona definitywnego przysporzenia majątkowego u wynajmującego. Spełnia jedynie funkcję gwarancyjną i, co do zasady, podlega zwrotowi. Kaucja może stać się przychodem tylko w sytuacji, gdy przekształci się w świadczenie ostateczne, np. zostanie potraktowana jako odszkodowanie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy przez najemcę.
Odnośnie do zaliczki zastosowanie znajduje art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na podstawie tego przepisu do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Prawidłowym momentem rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu należności z umowy najmu (art. 12 ust. 3c updop) jest dzień, w którym należności wynikające z zawartej umowy stają się wymagalne.

Kaucja i zaliczka w ustawie o VAT
Prawidłowe zakwalifikowanie dokonanej wpłaty ma szczególnie istotne znaczenie dla prawidłowego ustalenia zobowiązania w VAT. O ile bowiem kaucja nie stanowi obrotu w myśl ustawy o VAT, a jej wpłata nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, o tyle potraktowanie tej wpłaty jako zaliczki spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT, i to już w momencie otrzymania tej wpłaty.
Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie w decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 14 listopada 2005 r. (sygn. IS.IX/3-443/213/05) w następujący sposób odniosła się do omawianego zagadnienia:
(…) Kaucja to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania umowy, nie jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 2 cyt. ustawy, nie rodzi obowiązku podatkowego, gdyż ma charakter zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy najmu i w całości podlega zwrotowi po wygaśnięciu umowy. W tym przypadku, gdy kaucja gwarancyjna zostanie zaliczona na poczet należności za najem, należy ją traktować jako formę zaliczki lub zadatku będącej obrotem, w rozumieniu cyt. wyżej art. 29 ust. 2. Dlatego na podstawie art. 19 ust. 11 cytowanej ustawy należałoby przyjąć, że w momencie pobrania kaucji powstał obowiązek podatkowy. W przedstawionym stanie, jak wynika jednak z § 16 przedłożonej przez Panią umowy, strony ustaliły, iż kaucja zostaje zaliczana na poczet czynszu najmu sześciu miesięcy, tj. od 1 listopada 2005 r. do 30 kwietnia 2006 r. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej wpłaconą kwotę „kaucji” należy traktować jako formę zaliczki lub zadatku, dlatego też czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wówczas na podstawie art. 19 ust. 11 cyt. w związku z art. 19 ust. 13 pkt 4 i pkt 15 ustawy należałoby przyjąć, że z chwilą otrzymania kaucji powstał obowiązek podatkowy (...).
Fakturę z tytułu otrzymanej wpłaty należy wystawić w ciągu 7 dni, jednak obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zaliczki. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla zaliczek otrzymywanych na przełomie miesiąca.

Kaucja i zaliczka – ujęcie w księgach rachunkowych
Wpłacone kaucje ewidencjonowane są na koncie pozostałych rozrachunków (konto 240 – w analityce „Rozrachunki z tytułu kaucji” – wg poszczególnych kontrahentów).
Na dzień bilansowy wartość wpłaconych kaucji ujmuje się w pasywach bilansu w pozycji B.III.2 lit. i) „Inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek”.
Wpłacone zaliczki ewidencjonowane są na koncie rozrachunków z odbiorcami. Otrzymane od kontrahentów wpłaty, dotyczące przyszłych świadczeń (art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości), do czasu ich realizacji, ujmuje się na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

PRZYKŁAD
Spółka z o.o. A podpisała w maju dwie umowy najmu. W umowie z firmą X określono kaucję w wysokości jednomiesięcznego czynszu w wysokości 6100 zł. Wpłata ta ma być zaliczona na poczet należności za czwarty miesiąc obowiązywania umowy, dlatego potraktowana została jako zaliczka.
W pomieszczeniach dla firmy Y spółka z o.o. A dokonała istotnych inwestycji. Dlatego w podpisanej umowie zawarto zapis, iż spółka Y wpłaci kaucję w wysokości 20 000 zł, która podlegać będzie zwrotowi dopiero po rozwiązaniu umowy.
1. Wpływ środków pieniężnych na rachunek spółki:
a) od firmy X
Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 6 100 zł
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce – firma X) 6 100 zł
b) od firmy Y
Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 20 000 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: „Kaucje – firma Y”) 20 000 zł
2. Faktura potwierdzająca dokonaną wpłatę od firmy X:
Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce – firma X) 6 100 zł
Ma konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 6 100 zł
oraz
Zarachowanie VAT należnego (6100 zł x 22) / (100 + 22)
Wn konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 1 100 zł
Ma konto 222 „Rozrachunki z US z tytułu VAT należnego” 1 100 zł
3. Zarachowanie otrzymanej zaliczki do przychodów ze sprzedaży pod datą realizacji świadczenia:
– w sytuacji gdy wynajem pomieszczeń biurowych stanowi jedną ze statutowych działalności spółki
Wn konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 5 000 zł
Ma konto 701 „Przychody ze sprzedaży usług” 5 000 zł
– w sytuacji gdy najem stanowi dla spółki działalność uboczną
Wn konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 5 000 zł
Ma konto760 „Pozostałe przychody operacyjne” 5 000 zł
W sytuacji gdy kaucja od firmy Y po rozwiązaniu umowy podlegała zwrotowi, to należałoby tego dokonać zapisem:
Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki'” (w analityce: „Kaucje – firma Y”) 20 000 zł
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 20 000 zł
Jeżeli jednak wpłacona kaucja zostałaby potraktowana jako odszkodowanie (zgodnie z zapisami umowy np. za wcześniejsze jej rozwiązanie), to należałoby dokonać następującego księgowania:
Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: „Kaucje – firma Y”) 20 000 zł
Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” 20 000 zł

• art. 19 ust. 11, art. 19 ust. 13 pkt 4 i pkt 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484
• art. 12 ust. 4 pkt 1, art. 12 ust. 3c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 107, poz. 723
• art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252

Izabela Grochola
główna księgowa w spółce z o.o.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

"DGP": Zwiększa się liczba firm planujących redukcję zatrudnienia; firmy zwalniają nie tylko grupowo

Firmy zwalniają. Jakie są powody redukcji zatrudnienia? "Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz cyfryzacja i nowe technologie to główne powody planowanych redukcji zatrudnienia" – donosi dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna".

Pieniądze z KPO to ogromna szansa dla przedsiębiorców. "Żeby otrzymać dotację trzeba wykonać kilkanaście bardzo precyzyjnych kroków"

Pieniądze z KPO to duży zastrzyk dla polskiej gospodarki. "To przede wszystkim ogromna szansa dla polskich przedsiębiorców. Jednak aby pozyskać unijną dotację trzeba mieć pomysł i warto wesprzeć się wiedzą oraz doświadczeniem ekspertów” – powiedział Krzysztof Fintzel z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości podpisana. Zmiany dotyczą głównie dużych firm

Duże firmy będą miały obowiązek ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji w podziale na poszczególne kraje.

Księgowy nie uwzględnił w rozliczeniach prawie 190 faktur na samochody, czyli dlaczego warto mieć wysokie OC

Jakie ubezpieczenia OC najczęściej wybierają księgowi i księgowe? Co w ramach polisy przejmuje ubezpieczyciel? Jakie pomyłki bywają najbardziej kosztowne? 

Fundacja rodzinna nie dla spółki cywilnej

Fundacja rodzinna może przystępować jedynie do spółek prawa handlowego, które są podatnikami CIT. Natomiast spółka cywilna jest podatnikiem PIT, a nie CIT, a więc nie spełnia wskazanego kryterium. W konsekwencji nie może zostać uznana jako podmiot o podobnym charakterze do spółek prawa handlowego.

Kwestionowanie kredytów opartych o WIBOR. Jakie argumenty można podnieść przed sądem?

Niezadowoleni kredytobiorcy coraz częściej kwestionują umowy oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR. Okazuje się, że argumentów w oparciu o które można kwestionować WIBOR w umowach kredytowych jest całkiem sporo.  

Zmiany w zamówieniach publicznych - wprowadzenie certyfikacji wykonawców od 2025 roku. Na początku certyfikacja obejmie wyłącznie zamówienia na roboty budowlane

Certyfikacja wykonawców w systemie zamówień publicznych, która wejdzie w życie od 2025 roku, ma zapewniać wykonawcom możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego, że wobec danego wykonawcy nie zachodzą objęte zakresem certyfikacji podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, lub że posiada on zdolności i zasoby (np. określone doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę) na poziomie wskazanym w certyfikacie, które będzie wykorzystywał do potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

REKLAMA