Kategorie

Jak ewidencjonować, wykazywać w bilansie i rozliczać zaliczki na poczet dywidendy

W październiku 2006 r. nasza spółka z o.o. wypłaciła udziałowcom - osobom fizycznym zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. W jaki sposób należy zaprezentować to zdarzenie w bilansie sporządzonym na koniec roku? Jakie skutki w podatku dochodowym wiązałyby się z ewentualnym opóźnieniem w wypłacie pozostałej kwoty dywidendy w 2007 r.?


rada


Wypłaconą zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, traktuje się jako należność od udziałowców, prezentowaną w aktywach bilansu w pozycji innych należności krótkoterminowych. Opóźnienie w wypłacie dywidendy spowoduje konieczność wypłaty udziałowcom odsetek za zwłokę. Zapłacone odsetki nie będą dla spółki stanowić kosztu uzyskania przychodu. U otrzymujących je udziałowców będą stanowić przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.


uzasadnienie


Możliwość wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy uzależniona jest od spełnienia warunków określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.


Zaliczki na poczet dywidendy - warunki ich wypłaty


Przede wszystkim, aby wypłata zaliczki była możliwa, w umowie spółki muszą się znaleźć zapisy upoważniające zarząd do podejmowania decyzji o takich wypłatach.


Kolejne warunki sformułowane są w art. 195 § 1 k.s.h. Zgodnie z zapisem tego artykułu spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Spółka powinna również posiadać własne środki na wypłatę zaliczki.


Zaliczki na poczet dywidendy - opodatkowanie


Wypłacane zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy opodatkowane są według tych samych zasad co należna udziałowcom dywidenda. Są to przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Spółka, jako płatnik podatku, zobowiązana jest do jego potrącenia w momencie wypłaty zaliczki oraz przekazania na rachunek właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu potrącenia podatku. W tym samym terminie spółka składa również do urzędu deklarację PIT-8A. Gdyby otrzymującym zaliczkę udziałowcem była osoba prawna, to kwotę potrąconego podatku należałoby przekazać 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty, wraz z deklaracją CIT-6. Natomiast udziałowcowi w tym samym terminie należałoby przekazać informację o kwocie potrąconego podatku na druku CIT-7.


Zaliczki na poczet dywidendy - prezentacja w bilansie


W odróżnieniu od Kodeksu spółek handlowych w ustawie o rachunkowości ustawodawca nie przewiduje możliwości podziału wyniku finansowego przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Dlatego kwoty dokonanych wypłat nie można księgować poprzez konto 821 - „Rozliczenie wyniku finansowego”. Księgowań należy dokonywać z użyciem kont rozrachunków z udziałowcami. Do momentu zatwierdzenia sprawozdania wypłata zaliczki traktowana jest jako należność od udziałowca i jako taka podlega wykazaniu w aktywach bilansu w pozycji pozostałych należności krótkoterminowych (w poz. B.II.1 lit. b) lub B.II.2 lit. c).


Odsetki za zwłokę w wypłacie dywidendy - skutki podatkowe u spółki i udziałowców

Reklama


Z dniem wskazanym w uchwale zgromadzenia wspólników o podziale zysku wspólnicy nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Jeżeli wypłata nie zostanie dokonana w przewidzianym terminie, wówczas wspólnicy, w oparciu o art. 481 Kodeksu cywilnego, nabywają prawo żądania odsetek za zwłokę.

Wypłacone odsetki nie będą stanowiły dla spółki kosztów uzyskania przychodu. Wyłączenie takiej możliwości określa art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na podstawie tego przepisu nie są kosztami uzyskania przychodu odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.


U otrzymującego odsetki udziałowca będą one stanowić przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowane na tej samej zasadzie co dywidenda. Stanowisko takie zajął m.in. Małopolski Urząd Skarbowy w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 10 maja 2006 r., sygn. DP3/423-66/06/38059. Czytamy w nim m.in.:

"(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka, mocą Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zobowiązana była do wypłaty swoim akcjonariuszom kolejnych rat dywidendy w ściśle określonych terminach. Opóźnienie w wypłacie rat skutkowało wypłaceniem odsetek.

Reklama

(...) Przedmiotowe odsetki nie stanowią odrębnego tytułu powstania przychodu i kwalifikowane są do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Roszczenia akcjonariuszy do wypłaty odsetek miały podstawę prawną - Uchwałę Walnego Zgromadzenia.

W świetle powyższego właściwym jest zakwalifikowanie przedmiotowych odsetek do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Stanowią one podstawę do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%, deklarując go w deklaracji PIT-8A (...)"


Należy jednak zaznaczyć, że niektóre urzędy skarbowe zajmują odmienne stanowisko w tej sprawie. Odsetki od opóźnionej wypłaty dywidendy kwalifikują do przychodów z innych źródeł, przy których wypłacie płatnik nie jest zobowiązany do potrącenia podatku (informacja o zakresie stosowania pprzepisów prawa podatkowego Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z 12 lutego 2004 r., sygn. OG-005/7/PDI/3/2004).


PRZYKŁAD


W październiku 2006 r. spółka wypłaciła udziałowcom zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 100 000 zł. Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2006 r. w podjętej uchwale o podziale zysku na dywidendę dla udziałowców przeznaczono 250 000 zł. W związku z przekroczeniem określonego w uchwale terminu wypłaty dywidendy spółka została zobowiązana do zapłaty na rzecz udziałowców odsetek za zwłokę w wysokości 2000 zł.


Zapisy w księgach roku 2006

1. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy z uwzględnieniem potrąconej zaliczki na podatek w wysokości 190 00 zł (100 000 zł x 19%)

  Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (w analityce: konta imienne udziałowców) 100 000 zł

  Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: zryczałtowany podatek dochodowy) 19 000 zł

  Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 81 000 zł

2. Zapłata zryczałtowanego podatku

  Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: rozrachunki z US z tytułu podatku od dywidendy) 19 000 zł

  Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 19 000 zł

W bilansie sporządzanym na koniec 2006 r. saldo konta 240 w wysokości 100 000 zł prezentujemy w aktywach bilansu - jako inne należności krótkoterminowe.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zapisy w księgach roku 2007

3. Kwota należnej wspólnikom dywidendy, wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2006

  Wn konto 821 „Rozliczenie wyniku finansowego” 250 000 zł

  Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (w analityce: konta imienne udziałowców) 250 000 zł

4. Zarachowanie odsetek od nieterminowo wypłaconej dywidendy

  Wn konto 755 „Koszty finansowe” 2 000 zł

  Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (w analityce: konta imienne udziałowców) 2 000 zł

5. Potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego w dniu wypłaty dywidendy (252 000 zł - - 100 000 zł) × 19% = 28 880 zł

  Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (w analityce: konta imienne udziałowców) 28 880 zł

  Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: zryczałtowany podatek dochodowy) 28 880 zł

6. Wypłata dywidendy wraz z odsetkami za zwłokę z uwzględnieniem wypłaconej zaliczki oraz potrąconego podatku (252 000 zł - 100 000 zł - 28 880 zł) = 123 120 zł

  Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (w analityce: konta imienne udziałowców) 123 120 zł

  Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 123 120 zł


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:
- art. 195 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935

- art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588

- art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589

- art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935


Izabela Grochola

główna księgowa w spółce z o.o.

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?