Kategorie

Jak ewidencjonować, wykazywać w bilansie i rozliczać zaliczki na poczet dywidendy

W październiku 2006 r. nasza spółka z o.o. wypłaciła udziałowcom - osobom fizycznym zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. W jaki sposób należy zaprezentować to zdarzenie w bilansie sporządzonym na koniec roku? Jakie skutki w podatku dochodowym wiązałyby się z ewentualnym opóźnieniem w wypłacie pozostałej kwoty dywidendy w 2007 r.?


rada


Wypłaconą zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, traktuje się jako należność od udziałowców, prezentowaną w aktywach bilansu w pozycji innych należności krótkoterminowych. Opóźnienie w wypłacie dywidendy spowoduje konieczność wypłaty udziałowcom odsetek za zwłokę. Zapłacone odsetki nie będą dla spółki stanowić kosztu uzyskania przychodu. U otrzymujących je udziałowców będą stanowić przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.


uzasadnienie


Możliwość wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy uzależniona jest od spełnienia warunków określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.


Zaliczki na poczet dywidendy - warunki ich wypłaty


Przede wszystkim, aby wypłata zaliczki była możliwa, w umowie spółki muszą się znaleźć zapisy upoważniające zarząd do podejmowania decyzji o takich wypłatach.


Kolejne warunki sformułowane są w art. 195 § 1 k.s.h. Zgodnie z zapisem tego artykułu spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Spółka powinna również posiadać własne środki na wypłatę zaliczki.


Zaliczki na poczet dywidendy - opodatkowanie


Wypłacane zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy opodatkowane są według tych samych zasad co należna udziałowcom dywidenda. Są to przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Spółka, jako płatnik podatku, zobowiązana jest do jego potrącenia w momencie wypłaty zaliczki oraz przekazania na rachunek właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu potrącenia podatku. W tym samym terminie spółka składa również do urzędu deklarację PIT-8A. Gdyby otrzymującym zaliczkę udziałowcem była osoba prawna, to kwotę potrąconego podatku należałoby przekazać 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty, wraz z deklaracją CIT-6. Natomiast udziałowcowi w tym samym terminie należałoby przekazać informację o kwocie potrąconego podatku na druku CIT-7.


Zaliczki na poczet dywidendy - prezentacja w bilansie


W odróżnieniu od Kodeksu spółek handlowych w ustawie o rachunkowości ustawodawca nie przewiduje możliwości podziału wyniku finansowego przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Dlatego kwoty dokonanych wypłat nie można księgować poprzez konto 821 - „Rozliczenie wyniku finansowego”. Księgowań należy dokonywać z użyciem kont rozrachunków z udziałowcami. Do momentu zatwierdzenia sprawozdania wypłata zaliczki traktowana jest jako należność od udziałowca i jako taka podlega wykazaniu w aktywach bilansu w pozycji pozostałych należności krótkoterminowych (w poz. B.II.1 lit. b) lub B.II.2 lit. c).


Odsetki za zwłokę w wypłacie dywidendy - skutki podatkowe u spółki i udziałowców


Z dniem wskazanym w uchwale zgromadzenia wspólników o podziale zysku wspólnicy nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Jeżeli wypłata nie zostanie dokonana w przewidzianym terminie, wówczas wspólnicy, w oparciu o art. 481 Kodeksu cywilnego, nabywają prawo żądania odsetek za zwłokę.

Wypłacone odsetki nie będą stanowiły dla spółki kosztów uzyskania przychodu. Wyłączenie takiej możliwości określa art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na podstawie tego przepisu nie są kosztami uzyskania przychodu odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.


U otrzymującego odsetki udziałowca będą one stanowić przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowane na tej samej zasadzie co dywidenda. Stanowisko takie zajął m.in. Małopolski Urząd Skarbowy w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 10 maja 2006 r., sygn. DP3/423-66/06/38059. Czytamy w nim m.in.:

"(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka, mocą Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zobowiązana była do wypłaty swoim akcjonariuszom kolejnych rat dywidendy w ściśle określonych terminach. Opóźnienie w wypłacie rat skutkowało wypłaceniem odsetek.

(...) Przedmiotowe odsetki nie stanowią odrębnego tytułu powstania przychodu i kwalifikowane są do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Roszczenia akcjonariuszy do wypłaty odsetek miały podstawę prawną - Uchwałę Walnego Zgromadzenia.

W świetle powyższego właściwym jest zakwalifikowanie przedmiotowych odsetek do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Stanowią one podstawę do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%, deklarując go w deklaracji PIT-8A (...)"


Należy jednak zaznaczyć, że niektóre urzędy skarbowe zajmują odmienne stanowisko w tej sprawie. Odsetki od opóźnionej wypłaty dywidendy kwalifikują do przychodów z innych źródeł, przy których wypłacie płatnik nie jest zobowiązany do potrącenia podatku (informacja o zakresie stosowania pprzepisów prawa podatkowego Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z 12 lutego 2004 r., sygn. OG-005/7/PDI/3/2004).


PRZYKŁAD


W październiku 2006 r. spółka wypłaciła udziałowcom zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 100 000 zł. Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2006 r. w podjętej uchwale o podziale zysku na dywidendę dla udziałowców przeznaczono 250 000 zł. W związku z przekroczeniem określonego w uchwale terminu wypłaty dywidendy spółka została zobowiązana do zapłaty na rzecz udziałowców odsetek za zwłokę w wysokości 2000 zł.


Zapisy w księgach roku 2006

1. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy z uwzględnieniem potrąconej zaliczki na podatek w wysokości 190 00 zł (100 000 zł x 19%)

  Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (w analityce: konta imienne udziałowców) 100 000 zł

  Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: zryczałtowany podatek dochodowy) 19 000 zł

  Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 81 000 zł

2. Zapłata zryczałtowanego podatku

  Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: rozrachunki z US z tytułu podatku od dywidendy) 19 000 zł

  Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 19 000 zł

W bilansie sporządzanym na koniec 2006 r. saldo konta 240 w wysokości 100 000 zł prezentujemy w aktywach bilansu - jako inne należności krótkoterminowe.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zapisy w księgach roku 2007

3. Kwota należnej wspólnikom dywidendy, wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2006

  Wn konto 821 „Rozliczenie wyniku finansowego” 250 000 zł

  Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (w analityce: konta imienne udziałowców) 250 000 zł

4. Zarachowanie odsetek od nieterminowo wypłaconej dywidendy

  Wn konto 755 „Koszty finansowe” 2 000 zł

  Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (w analityce: konta imienne udziałowców) 2 000 zł

5. Potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego w dniu wypłaty dywidendy (252 000 zł - - 100 000 zł) × 19% = 28 880 zł

  Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (w analityce: konta imienne udziałowców) 28 880 zł

  Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: zryczałtowany podatek dochodowy) 28 880 zł

6. Wypłata dywidendy wraz z odsetkami za zwłokę z uwzględnieniem wypłaconej zaliczki oraz potrąconego podatku (252 000 zł - 100 000 zł - 28 880 zł) = 123 120 zł

  Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (w analityce: konta imienne udziałowców) 123 120 zł

  Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 123 120 zł


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:
- art. 195 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935

- art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588

- art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589

- art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935


Izabela Grochola

główna księgowa w spółce z o.o.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.