Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ewidencjonować, wykazywać w bilansie i rozliczać zaliczki na poczet dywidendy

W październiku 2006 r. nasza spółka z o.o. wypłaciła udziałowcom - osobom fizycznym zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. W jaki sposób należy zaprezentować to zdarzenie w bilansie sporządzonym na koniec roku? Jakie skutki w podatku dochodowym wiązałyby się z ewentualnym opóźnieniem w wypłacie pozostałej kwoty dywidendy w 2007 r.?


rada


Wypłaconą zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, traktuje się jako należność od udziałowców, prezentowaną w aktywach bilansu w pozycji innych należności krótkoterminowych. Opóźnienie w wypłacie dywidendy spowoduje konieczność wypłaty udziałowcom odsetek za zwłokę. Zapłacone odsetki nie będą dla spółki stanowić kosztu uzyskania przychodu. U otrzymujących je udziałowców będą stanowić przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.


uzasadnienie


Możliwość wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy uzależniona jest od spełnienia warunków określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.


Zaliczki na poczet dywidendy - warunki ich wypłaty

Dalszy ciąg materiału pod wideo


Przede wszystkim, aby wypłata zaliczki była możliwa, w umowie spółki muszą się znaleźć zapisy upoważniające zarząd do podejmowania decyzji o takich wypłatach.


Kolejne warunki sformułowane są w art. 195 § 1 k.s.h. Zgodnie z zapisem tego artykułu spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Spółka powinna również posiadać własne środki na wypłatę zaliczki.


Zaliczki na poczet dywidendy - opodatkowanie


Wypłacane zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy opodatkowane są według tych samych zasad co należna udziałowcom dywidenda. Są to przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Spółka, jako płatnik podatku, zobowiązana jest do jego potrącenia w momencie wypłaty zaliczki oraz przekazania na rachunek właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu potrącenia podatku. W tym samym terminie spółka składa również do urzędu deklarację PIT-8A. Gdyby otrzymującym zaliczkę udziałowcem była osoba prawna, to kwotę potrąconego podatku należałoby przekazać 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty, wraz z deklaracją CIT-6. Natomiast udziałowcowi w tym samym terminie należałoby przekazać informację o kwocie potrąconego podatku na druku CIT-7.


Zaliczki na poczet dywidendy - prezentacja w bilansie


W odróżnieniu od Kodeksu spółek handlowych w ustawie o rachunkowości ustawodawca nie przewiduje możliwości podziału wyniku finansowego przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Dlatego kwoty dokonanych wypłat nie można księgować poprzez konto 821 - „Rozliczenie wyniku finansowego”. Księgowań należy dokonywać z użyciem kont rozrachunków z udziałowcami. Do momentu zatwierdzenia sprawozdania wypłata zaliczki traktowana jest jako należność od udziałowca i jako taka podlega wykazaniu w aktywach bilansu w pozycji pozostałych należności krótkoterminowych (w poz. B.II.1 lit. b) lub B.II.2 lit. c).


Odsetki za zwłokę w wypłacie dywidendy - skutki podatkowe u spółki i udziałowców


Z dniem wskazanym w uchwale zgromadzenia wspólników o podziale zysku wspólnicy nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Jeżeli wypłata nie zostanie dokonana w przewidzianym terminie, wówczas wspólnicy, w oparciu o art. 481 Kodeksu cywilnego, nabywają prawo żądania odsetek za zwłokę.

Wypłacone odsetki nie będą stanowiły dla spółki kosztów uzyskania przychodu. Wyłączenie takiej możliwości określa art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na podstawie tego przepisu nie są kosztami uzyskania przychodu odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.


U otrzymującego odsetki udziałowca będą one stanowić przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowane na tej samej zasadzie co dywidenda. Stanowisko takie zajął m.in. Małopolski Urząd Skarbowy w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 10 maja 2006 r., sygn. DP3/423-66/06/38059. Czytamy w nim m.in.:

"(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka, mocą Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zobowiązana była do wypłaty swoim akcjonariuszom kolejnych rat dywidendy w ściśle określonych terminach. Opóźnienie w wypłacie rat skutkowało wypłaceniem odsetek.

(...) Przedmiotowe odsetki nie stanowią odrębnego tytułu powstania przychodu i kwalifikowane są do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Roszczenia akcjonariuszy do wypłaty odsetek miały podstawę prawną - Uchwałę Walnego Zgromadzenia.

W świetle powyższego właściwym jest zakwalifikowanie przedmiotowych odsetek do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Stanowią one podstawę do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%, deklarując go w deklaracji PIT-8A (...)"


Należy jednak zaznaczyć, że niektóre urzędy skarbowe zajmują odmienne stanowisko w tej sprawie. Odsetki od opóźnionej wypłaty dywidendy kwalifikują do przychodów z innych źródeł, przy których wypłacie płatnik nie jest zobowiązany do potrącenia podatku (informacja o zakresie stosowania pprzepisów prawa podatkowego Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z 12 lutego 2004 r., sygn. OG-005/7/PDI/3/2004).


PRZYKŁAD


W październiku 2006 r. spółka wypłaciła udziałowcom zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 100 000 zł. Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2006 r. w podjętej uchwale o podziale zysku na dywidendę dla udziałowców przeznaczono 250 000 zł. W związku z przekroczeniem określonego w uchwale terminu wypłaty dywidendy spółka została zobowiązana do zapłaty na rzecz udziałowców odsetek za zwłokę w wysokości 2000 zł.


Zapisy w księgach roku 2006

1. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy z uwzględnieniem potrąconej zaliczki na podatek w wysokości 190 00 zł (100 000 zł x 19%)

  Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (w analityce: konta imienne udziałowców) 100 000 zł

  Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: zryczałtowany podatek dochodowy) 19 000 zł

  Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 81 000 zł

2. Zapłata zryczałtowanego podatku

  Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: rozrachunki z US z tytułu podatku od dywidendy) 19 000 zł

  Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 19 000 zł

W bilansie sporządzanym na koniec 2006 r. saldo konta 240 w wysokości 100 000 zł prezentujemy w aktywach bilansu - jako inne należności krótkoterminowe.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zapisy w księgach roku 2007

3. Kwota należnej wspólnikom dywidendy, wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2006

  Wn konto 821 „Rozliczenie wyniku finansowego” 250 000 zł

  Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (w analityce: konta imienne udziałowców) 250 000 zł

4. Zarachowanie odsetek od nieterminowo wypłaconej dywidendy

  Wn konto 755 „Koszty finansowe” 2 000 zł

  Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (w analityce: konta imienne udziałowców) 2 000 zł

5. Potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego w dniu wypłaty dywidendy (252 000 zł - - 100 000 zł) × 19% = 28 880 zł

  Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (w analityce: konta imienne udziałowców) 28 880 zł

  Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: zryczałtowany podatek dochodowy) 28 880 zł

6. Wypłata dywidendy wraz z odsetkami za zwłokę z uwzględnieniem wypłaconej zaliczki oraz potrąconego podatku (252 000 zł - 100 000 zł - 28 880 zł) = 123 120 zł

  Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (w analityce: konta imienne udziałowców) 123 120 zł

  Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 123 120 zł


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:
- art. 195 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935

- art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588

- art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589

- art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935


Izabela Grochola

główna księgowa w spółce z o.o.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  14. emerytura będzie wypłacana emerytom i rencistom w każdym roku - także w 2023 r. Ile wyniesie czternasta emerytura?

  Tak zwana "czternasta emerytura" będzie wypłacana emerytom i rencistom corocznie. Tak wynika z założeń projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, opublikowanym 24 marca 2023 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

  Estoński CIT a udziały w spółce cichej. Jakie skutki?

  Estoński CIT pozwala firmie tak długo nie płacić podatku od zysku, dopóki nie zostanie on wypłacony wspólnikom. Oznacza to, że spółka rozliczająca się estońskim CIT-em nie musi odprowadzać zaliczek na CIT tak długo, jak długo wygenerowane przychody przeznacza na bieżącą działalność lub inwestycje. Wybierając tę formę opodatkowania spółka musi spełnić jednak określone warunki. Czy jednym z nich jest nie przystępowanie do spółki cichej?

  Składki ZUS od umowy zlecenia w 2023 roku. Składka zdrowotna od zleceń. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorców

  Kto podlega ubezpieczeniom społecznym od umów zlecenia? Jakie składki płaci się na zleceniu? Czy trzeba płacić składki ZUS od zleceniobiorcy, który jest również pracownikiem? Co ze składkami od zleceniobiorców na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych? Co z ubezpieczeniem zleceniobiorców, którzy są rolnikami, przedsiębiorcami? Jaka składka zdrowotna od zleceniobiorcy?

  Co to jest windykacja polubowna i dlaczego nie warto bać się windykatora

  Windykacja polubowna. Wystarczy dłuższa choroba, która uniemożliwi pracę, a brak regularnych dochodów przełoży się na zwlekanie z terminową zapłatą rachunków i już można zostać dłużnikiem. Wiele osób wpada w panikę, gdy otrzymuje list lub telefon z firmy windykacyjnej. Skąd te emocje? Powodem jest brak wiedzy. Kiedy kontaktuje się z nami windykator, to dobra wiadomość, bo oznacza, że zaległym długiem nie zainteresował się jeszcze sąd i mamy szansę na polubowne rozwiązanie problemu finansowego. 

  Ulga na niepełnosprawne dziecko - rodzice bez limitu dochodów. Limit 100 tys. zł dla każdego małżonka przy ryczałcie od najmu prywatnego

  23 marca 2023 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do nowelizacji kilku ustaw podatkowych łącznie - dotyczące m.in. podatku PIT oraz ryczałtu od najmu. Rodzice dziecka niepełnosprawnego będą mogli korzystać z ulgi na dziecko bez limitu dochodów. Obecnie limit ten wynosi 112 tys. zł rocznie dla obojga rodziców łącznie. Dziadkowie opiekujący się niepełnosprawnym wnukiem będą mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. A zgodnie z inną poprawką, w ryczałcie od najmu prywatnego każdy z małżonków będzie miał własny limit 100 tys. zł, powyżej którego płaci się podwyższoną stawkę 12,5 proc.

  Czy ceny będą wyższe? Ile jeszcze potrwa zamieszanie na rynku energetycznym?

  - Każdy ma nostalgię i chęć powrotu do tego co było przed wojną w kontekście cen, ale to oczywiście nie jest możliwe - mówi Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii w rozmowie z Grzegorzem Osieckim z DGP.

  Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

  Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

  Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

  Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

  Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

  Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

  Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  “Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

  Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

  Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

  Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.