reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Kiedy można dokonać korekty deklaracji po kontroli skarbowej

Kiedy można dokonać korekty deklaracji po kontroli skarbowej

Czy po kontroli w firmie, która wykazała podatek dochodowy do zapłaty, możliwa jest korekta deklaracji CIT z wykazaniem kwot strat z lat ubiegłych podlegających rozliczeniu? Za poprzedni rok podatkowy była strata podatkowa.


rada


Tak, po kontroli przeprowadzonej w spółce możliwe jest złożenie korekty deklaracji CIT-8 w terminach wynikających z Ordynacji podatkowej lub ustawy o kontroli skarbowej. Korekta ta może obejmować dokonanie zmiany wysokości straty podlegającej odliczeniu, a wynikającej ze strat lat ubiegłych.


uzasadnienie


Kwestia składania korekt deklaracji podatkowych w trakcie kontroli podatkowej oraz po jej zakończeniu została uregulowana w art. 81b Ordynacji podatkowej. Przepis ten ogranicza możliwość korygowania deklaracji podatkowych (art. 81 Ordynacji podatkowej). Zawiesza uprawnienie do składania deklaracji na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.


Korekta złożona w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą nie wywoła skutków prawnych.


Ograniczenie to istnieje przez czas trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego i dotyczy jedynie podatków i okresów objętych kontrolą lub postępowaniem. Po zakończeniu kontroli podatkowej podatnikowi przysługuje do momentu wszczęcia postępowania podatkowego prawo złożenia korekty deklaracji. Uprawnienia tego nie ma jedynie w przypadku kontroli prowadzonej w zakresie VAT.


W Państwa przypadku kontrola przeprowadzana była w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym nie będzie miało zastosowania ograniczenie możliwości składania korekt po kontroli podatkowej.


Do korekty składanej w trybie art. 81b mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące korygowania deklaracji. Złożona przez Państwa korekta powinna więc odzwierciedlać faktyczny stan rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym w korekcie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych mogą Państwo uwzględnić stratę do odliczenia poniesioną w latach poprzednich (art. 7 updop).


Od 11 listopada 2006 r. prawo do dokonywania korekty deklaracji podatkowej po zakończeniu kontroli podatkowej zostało rozszerzone na kontrole skarbowe prowadzone przez urzędy kontroli skarbowej. Artykuł 14c ustawy o kontroli skarbowej stanowi:

1. Uprawnienie do skorygowania deklaracji, określone w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kontrolowany może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli, o którym mowa w art. 290 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową.

3. Na możliwość skorygowania deklaracji kontrolujący wskazuje w protokole kontroli.

4. Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wywołuje skutków prawnych, z wyjątkiem korekty złożonej zgodnie z ust. 2.

5. Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu postępowania kontrolnego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

6. Kontrolowany ma obowiązek, nie później niż w terminie 3 dni, zawiadomić organ kontroli skarbowej o złożeniu do właściwego organu podatkowego korygującej deklaracji zgodnie z ust. 2 oraz w pisemnym uzasadnieniu przyczyn korekty wskazać w szczególności, że korekta deklaracji jest związana z postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej (...)


Różnice pomiędzy art. 14c ustawy o kontroli skarbowej a art. 81b Ordynacji podatkowej związane są ze specyfiką regulacji prawnych dotyczących postępowań prowadzonych przez organy kontroli skarbowej. W postępowaniu prowadzonym przez organ kontroli skarbowej nie występuje podział na dwa etapy (kontrolę podatkową i postępowanie podatkowe) jak w przypadku kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe. Nie można tu zastosować ogólnej regulacji przewidzianej w Ordynacji podatkowej, dotyczącej składania korekt w związku z kontrolą podatkową. Dlatego w celu umożliwienia podatnikom dokonania takiej korekty w przypadku kontroli skarbowej konieczne było wprowadzenie dodatkowego uregulowania tego zagadnienia.


Tak więc w zależności od tego, jaki organ kontroli prowadził u Państwa postępowanie (urząd skarbowy, urząd kontroli skarbowej), odmiennie uregulowane jest uprawnienie do złożenia korekty deklaracji podatkowej. Jeżeli kontrolę prowadził urząd kontroli skarbowej, uprawnienie do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji przysługiwało Państwu bez żadnych ograniczeń przedmiotowych. Warunkiem jest, by korekta deklaracji została złożona w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli. Upływ tego terminu pozbawia prawa do złożenia korekty zeznania w zakresie objętym kontrolą do czasu wydania decyzji przez organ kontroli skarbowej. Termin ten jest identyczny z terminem przewidzianym w art. 193 § 8 Ordynacji podatkowej, przewidzianym do złożenia zastrzeżeń do ustaleń kontroli zawartych w protokole. Składając korektę po zakończeniu kontroli, nie podlega się sankcjom z Kodeksu karnego skarbowego, jeżeli zostały uiszczone należności wynikające z dokonanej korekty.

Ważne!

Skuteczna korekta deklaracji kontrolowanych przez urząd kontroli skarbowej może nastąpić jedynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli.

Przepisy prawa podatkowego nie wprowadzają zakazu korekty zeznania CIT-8 w zakresie wysokości straty z lat poprzednich, podlegającej odliczeniu. W takim przypadku możliwe jest skorygowanie deklaracji CIT-8 i CIT-8/0 w zakresie wysokości odliczanej straty. Należy jednak pamiętać, iż dokonanie takiej korekty może skutkować koniecznością korekt zeznań złożonych w latach następnych oraz odliczona strata w danym roku podatkowym nie może być wyższa niż maksymalna wysokość straty, jaka może być odliczona na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Podstawa prawna:

- art. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589

- art. 81b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635


Piotr Milewski

ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

reklama

Czytaj także

Źródło:

Monitor Księgowego
Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama