reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak rozwiązać niewykorzystane rezerwy

Jak rozwiązać niewykorzystane rezerwy

Sporządzając sprawozdanie finansowe, spółka z o.o. utworzyła rezerwę z tytułu premii dla pracowników. Rezerwę zaksięgowano na stronie Wn konta zespołu 5 „Koszty według miejsc ich powstawania”, Ma 640 „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

 

Przy ustalaniu dochodu za 2005 r. do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych kwoty rezerwy nie zaliczono do kosztów uzyskania przychodów. W związku z powstaniem ujemnej różnicy przejściowej spółka ustaliła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 19% kwoty utworzonej rezerwy z tytułu premii dla pracowników. Podatek odroczony zaksięgowano: Wn 641 „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”, Ma 870 „Podatek dochodowy”. Na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników w maju 2006 r. sprawozdanie finansowe za 2005 r. zostało zatwierdzone, a wynik finansowy netto za 2005 r. podzielony.


Do końca 2006 r. naliczono i wypłacono premię w kwocie odpowiadającej części kwoty rezerwy utworzonej w 2005 r. Listy wypłaty premii i wykorzystanie rezerwy zaksięgowano następująco:

Wn 404 „Koszty wynagrodzeń”

Ma 230 „Rozrachunki z pracownikami”

Wn 640 „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów”

Ma 490 „Rozliczenie kosztów”

W związku z trudną sytuacją finansową zarząd spółki postanowił, że pozostała kwota premii nie zostanie wypłacona. Jak zaewidencjonować rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na premie dla pracowników i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego?


RADA


Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw ewidencjonuje się odwrotnie, niż ich tworzenie. Konta wykorzystane do tego zapisu są różne, w zależności od stosowanej metody ewidencji kosztów.


UZASADNIENIE


Premie dla pracowników stanowią krótkoterminowe świadczenie pracownicze, na które - jeżeli są to kwoty istotne i ich wysokość można wiarygodnie oszacować - należy tworzyć rezerwę na koszty. Rezerwy te - zgodnie z definicją ustawy o rachunkowości - w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym wykazuje się jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.


Jeśli te rezerwy okażą się zbędne, należy je rozwiązać. Ewidencja księgowa rozwiązań zależy od sposobu ewidencji kosztów, który może się odbywać:

- tylko w układzie rodzajowym,

- na kontach zespołu 4 i 5 lub

- tylko na kontach zespołu 5.


Stosowany sposób ewidencji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów powinien być zgodny z przepisami art. 39 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nimi:

- jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy;

- odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń; czas i sposób rozliczenia powinny być uzasadnione charakterem rozliczanych kosztów;

- zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały.


Ewidencja aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
wynika z przepisów art. 37 ustawy o rachunkowości, stosownie do których:

- wartością podatkową pasywów jest ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego;

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego;

- wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się z uwzględnieniem stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego;

- wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną.


Przy ustalaniu i ewidencji podatku odroczonego spółka może wykorzystać również postanowienia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podany przez spółkę sposób ujęcia w księgach rachunkowych 2006 r. wypłaty premii i wykorzystania rezerwy na premię byłby poprawny pod warunkiem, że spółka ewidencjonuje koszty wyłącznie na kontach zespołu 4. Wówczas w 2005 r. utworzenie rezerwy na premię należało zaksięgować: Wn 490 „Rozliczenie kosztów”, Ma 640 „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Prawidłową ewidencję utworzenia, wykorzystania i rozwiązania rezerwy na premię przedstawia wariant II przykładu.


W 2005 r. spółka prawidłowo, przy wyliczeniu dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów utworzonej rezerwy na premię. Jest to zgodne z art. 16 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Przy ustalaniu podstawy opodatkowania za 2006 r. należy:

- w kosztach uzyskania przychodów uwzględnić kwotę 80 000 zł z tytułu wypłaconej premii,

- do przychodów nie zaliczyć rozwiązania niewykorzystanej rezerwy w kwocie 20 000 zł, co jest zgodne z przepisami art. 12 ust. 1 pkt 5a ustawy podatkowej.

Podstawa prawna:

- art. 39 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 16 ust. 1 pkt 27 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589


Teresa Fołta

biegły rewident

reklama

Czytaj także

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości
Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS99.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama