Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczać odpisy amortyzacyjne od aktywów sfinansowanych częściowo z dotacji

Wioletta Roman
W 2006 r. firma kupiła trzy maszyny i wystąpiła o dofinansowanie z UE. Pierwsza maszyna o wartości 1 191 560,65 zł amortyzowana jest od maja 2006 r., druga maszyna o wartości 27 803,08 zł oraz trzecia o wartości 886 165,78 zł - od czerwca. W grudniu otrzymaliśmy dotację z UE o łącznej wartości 1 250 000 zł. Jak należy zaksięgować korektę odpisów amortyzacyjnych?

RADA

Dla celów bilansowych odpisy amortyzacyjne nie wymagają korekt - stanowią one w całości koszty bilansowe. Różne jest natomiast ujęcie podatkowe i bilansowe otrzymanej dotacji. RMP podlegają wyrównaniu za okres przed otrzymaniem dotacji.

UZASADNIENIE

Odpisy amortyzacyjne w całości stanowią koszty dla celów podatkowych i bilansowych do momentu wpływu dotacji otrzymanej na zakup środka trwałego. W momencie otrzymania dotacji jednostka powinna wyodrębnić z odpisów amortyzacyjnych taką ich część, która jest równa kwocie dotacji. Odpisy te nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

Natomiast dotacje na sfinansowanie zakupów środków trwałych są różnie ujmowane do celów bilansowych i podatkowych.

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tego źródła.

Odnosząc się do danych przedstawionych w pytaniu, należy zauważyć, że podana została informacja o dotacji łącznej na trzy maszyny. Z wniosku, a następnie umowy podpisanej z PARP dokładnie wynika, które koszty i w jakiej wysokości będą zwracane. Zatem należałoby odpowiednio rozdzielić kwotę dotacji na każdą z maszyn, w oparciu o dokumentację, na podstawie której dotacja została przyznana.

Przykład 1

Dla celów poniższego przykładu założono, że na każdą maszynę przypada część dotacji odpowiadająca udziałowi wartości poszczególnej maszyny w ogólnej wartości początkowej wszystkich trzech urządzeń. Wartość dotacji wynosi 1 250 000 zł.

Spółka kupiła w 2006 r. następujące maszyny:

n I maszyna:

- wartość początkowa - 1 191 560,65 zł,

- data zakupu - kwiecień 2006 r.,

- rozpoczęcie amortyzacji - maj 2006 r.,

- podatkowa stawka amortyzacyjna - 28%,

- metoda amortyzacji - liniowa,

- kwota amortyzacji miesięcznej - 27 803,08 zł;

n II maszyna:

- wartość początkowa - 988 564,98 zł,

- data zakupu - czerwiec 2006 r.,

- podatkowa stawka amortyzacyjna - 28%,

- metoda amortyzacji - liniowa,

- kwota amortyzacji miesięcznej - 23 066,52 zł,

- informacja dodatkowa - skorzystano z premii podatkowej, odpis jednorazowy 30%;

n III maszyna:

- wartość początkowa - 886 165,78 zł,

- data zakupu - czerwiec 2006 r.,

- podatkowa stawka amortyzacyjna - 28%,

- metoda amortyzacji - liniowa,

- kwota amortyzacji miesięcznej - 20 677,20 zł,

- informacja dodatkowa - skorzystano z premii podatkowej, odpis jednorazowy 30%.

I. Obliczenie wartości dotacji przypadającej na poszczególną maszynę:

Łączna wartość maszyn: 1 191 560,65 zł + 988 564,98 zł + 886 165,78 zł = 3 066 291,41 zł.

n I maszyna: 1 191 560,65 zł : 3 066 291,41 zł × 1 250 000 zł = 485 750 zł,

n II maszyna: 988 564,98 zł : 3 066 291,41 zł × 1 250 000 zł = 403 000 zł,

n III maszyna: 886 165,78 zł : 3 066 291,41 zł × 1 250 000 zł = 361 250 zł.

II. Obliczenie udziału dotacji przypadającej na poszczególną maszynę w wartości tej maszyny:

n I maszyna: 485 750 : 1 191 560,65 × 100 = 40,77%,

n II maszyna: 403 000 : 988 564,98 × 100 = 40,77%,

n III maszyna: 361 250 : 886 165,78 × 100 = 40,77%.

III. Wyliczenie wartości dotacji przypadającej na odpisy amortyzacyjne dokonane przed miesiącem otrzymania dotacji, tj. grudniem 2006 r.:

n I maszyna: 8 miesięcy × 27 803,08 zł × 40,77% = 90 682,53 zł,

n II maszyna: 30% × 988 564,98 zł × 40,77% = 120 911,38 zł,

n III maszyna: 30% × 886 165,78 × 40,77% = 108 386,94 zł.

W grudniu 2006 r. należy skorygować koszty uzyskania przychodów o kwotę

319 980,84 zł (90 682,52 zł + 120 911,38 zł + 108 386,94 zł).

IV. Wyliczenie wartości dotacji przypadającej na miesięczne odpisy amortyzacyjne:

n I maszyna: 27 803,08 zł × 40,77% = 11 335,32 zł,

n II maszyna: 23 066,52 zł × 40,77% = 9404,22 zł,

n III maszyna: 20 677,20 zł × 40,77% = 8430,09 zł.

Począwszy od stycznia 2007 r. z kosztów uzyskania przychodów będzie wyłączana kwota 29 169,63 zł (11 335,32 zł + 9404,22 zł + 8430,09 zł).

Ewidencja księgowa w grudniu

1. Otrzymanie dotacji - wpływ na rachunek bankowy:

Wn „Rachunek bankowy” 1 250 000 Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 1 250 000

2. Odpis amortyzacyjny dla I maszyny:

Wn „Amortyzacja” 27 803,08 Ma „Umorzenie środków trwałych” 27 803,08

3. Odpis amortyzacyjny dla II maszyny:

Wn „Amortyzacja” 296 569,49 Ma „Umorzenie środków trwałych” 296 569,49

4. Odpis amortyzacyjny dla III maszyny:

Wn „Amortyzacja” 265 849,73 Ma „Umorzenie środków trwałych” 265 849,73

5. Rozliczenie części dotacji przypadającej na już dokonane odpisy amortyzacyjne:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 319 980,84

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 319 980,84

- ewidencja pozabilansowa - koszty i przychody niepodatkowe

Wn „NKUP” /Ma „NP” 319 980,84

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja pozabilansowa

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa począwszy od stycznia 2007 r.

1. Odpis amortyzacyjny dla I maszyny:

Wn „Amortyzacja” 27 803,08 Ma „Umorzenie środków trwałych” 27 803,08

2. Odpis amortyzacyjny dla II maszyny:

Wn „Amortyzacja” 23 066,52 Ma „Umorzenie środków trwałych” 23 066,52

3. Odpis amortyzacyjny dla III maszyny:

Wn „Amortyzacja” 20 677,20 Ma „Umorzenie środków trwałych” 20 677,20

4. Rozliczenie części dotacji przypadającej na odpisy amortyzacyjne:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 29 169,63 Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 29 169,63

- ewidencja pozabilansowa - koszty i przychody niepodatkowe

Wn „NKUP”/Ma „NP” 29 169,63

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Należy zaznaczyć, że w przykładzie przyjęto uproszczenie polegające na założeniu, że amortyzacja liczona zgodnie z przepisami podatkowymi wypełnia przesłanki prawa bilansowego. Z ustawy o rachunkowości wynika, że przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Należałoby udowodnić, że w ciągu pół roku II i III maszyna zużywają się w 30%.

Jeśli dla przedmiotowych maszyn ustalono inne stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej, wówczas na konto „Pozostałe przychody operacyjne” odnosi się wartość dotacji przypadającą na odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Przykład 2

Dla II maszyny ustalono ośmioletni okres ekonomicznej użyteczności. Miesięczna stawka amortyzacyjna wynosi 10 297,55 zł (988 564,98 zł : 96 miesięcy).

Oznacza to, że co miesiąc kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów odnoszona na konto „Pozostałych przychodów operacyjnych”, z tytułu amortyzacji tylko tej maszyny, będzie wynosić 4198,31 zł (10 297,55 zł × 40,77%). Natomiast koszty uzyskania przychodów będą pomniejszane o kwotę 9404,22 zł.

Przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze. Dlatego w momencie otrzymania dotacji stanowić ona będzie przychód dla celów podatkowych. Jednocześnie dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem środków trwałych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, są wolne od podatku dochodowego.

Nie uważa się natomiast za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie tych środków, zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Oznacza to, że odpisy amortyzacyjne w części sfinansowanej dotacją nie są od tego momentu kosztem uzyskania przychodów.

Tym samym w momencie otrzymania dotacji należy skorygować dokonane uprzednio odpisy amortyzacyjne w części pokrytej dofinansowaniem. Kwota ta pomniejszy koszty uzyskania przychodu. Korekty powinno się dokonać w deklaracji za miesiąc, w którym środki z dotacji wpłyną na konto bankowe firmy, tutaj w grudniu 2006 r. Od tego momentu kolejne odpisy amortyzacyjne trzeba rozliczać, uwzględniając podział na część dofinansowaną i część pokrytą z własnych środków - ta ostatnia będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodu.

Zaznaczyć przy tym należy, że otrzymana dotacja nie wpłynie na wielkość wartości początkowej maszyn ani na wielkość odpisów amortyzacyjnych wykazywanych w ewidencji środków trwałych. Powinno się jedynie wydzielić z odpisów amortyzacyjnych taką ich część, która będzie równa kwotowo otrzymanej dotacji. I ta wydzielona część odpisów nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w postanowieniach w sprawie interpretacji przepisów prawa wydawanych przez organy podatkowe. Trafnie ujął to zagadnienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich, który w postanowieniu z 3 marca 2006 r. (sygn. PD 415/35/2005/2006), wyjaśnił: „Korekta odpisów amortyzacyjnych jest dokonywana w miesiącu otrzymania dotacji, a Spółka nie ponosi żadnych konsekwencji podatkowych w związku z zaliczeniem amortyzacji do kosztów za okres poprzedzający otrzymanie tych środków”.

l art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt 21, art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l art. 32, art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Wioletta Roman

doradca podatkowy

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.