REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczać odpisy amortyzacyjne od aktywów sfinansowanych częściowo z dotacji

Wioletta Roman
W 2006 r. firma kupiła trzy maszyny i wystąpiła o dofinansowanie z UE. Pierwsza maszyna o wartości 1 191 560,65 zł amortyzowana jest od maja 2006 r., druga maszyna o wartości 27 803,08 zł oraz trzecia o wartości 886 165,78 zł - od czerwca. W grudniu otrzymaliśmy dotację z UE o łącznej wartości 1 250 000 zł. Jak należy zaksięgować korektę odpisów amortyzacyjnych?

RADA

Dla celów bilansowych odpisy amortyzacyjne nie wymagają korekt - stanowią one w całości koszty bilansowe. Różne jest natomiast ujęcie podatkowe i bilansowe otrzymanej dotacji. RMP podlegają wyrównaniu za okres przed otrzymaniem dotacji.

UZASADNIENIE

Odpisy amortyzacyjne w całości stanowią koszty dla celów podatkowych i bilansowych do momentu wpływu dotacji otrzymanej na zakup środka trwałego. W momencie otrzymania dotacji jednostka powinna wyodrębnić z odpisów amortyzacyjnych taką ich część, która jest równa kwocie dotacji. Odpisy te nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

Natomiast dotacje na sfinansowanie zakupów środków trwałych są różnie ujmowane do celów bilansowych i podatkowych.

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tego źródła.

Odnosząc się do danych przedstawionych w pytaniu, należy zauważyć, że podana została informacja o dotacji łącznej na trzy maszyny. Z wniosku, a następnie umowy podpisanej z PARP dokładnie wynika, które koszty i w jakiej wysokości będą zwracane. Zatem należałoby odpowiednio rozdzielić kwotę dotacji na każdą z maszyn, w oparciu o dokumentację, na podstawie której dotacja została przyznana.

Przykład 1

Dla celów poniższego przykładu założono, że na każdą maszynę przypada część dotacji odpowiadająca udziałowi wartości poszczególnej maszyny w ogólnej wartości początkowej wszystkich trzech urządzeń. Wartość dotacji wynosi 1 250 000 zł.

Spółka kupiła w 2006 r. następujące maszyny:

n I maszyna:

- wartość początkowa - 1 191 560,65 zł,

- data zakupu - kwiecień 2006 r.,

- rozpoczęcie amortyzacji - maj 2006 r.,

- podatkowa stawka amortyzacyjna - 28%,

- metoda amortyzacji - liniowa,

- kwota amortyzacji miesięcznej - 27 803,08 zł;

n II maszyna:

- wartość początkowa - 988 564,98 zł,

- data zakupu - czerwiec 2006 r.,

- podatkowa stawka amortyzacyjna - 28%,

- metoda amortyzacji - liniowa,

- kwota amortyzacji miesięcznej - 23 066,52 zł,

- informacja dodatkowa - skorzystano z premii podatkowej, odpis jednorazowy 30%;

n III maszyna:

- wartość początkowa - 886 165,78 zł,

- data zakupu - czerwiec 2006 r.,

- podatkowa stawka amortyzacyjna - 28%,

- metoda amortyzacji - liniowa,

- kwota amortyzacji miesięcznej - 20 677,20 zł,

- informacja dodatkowa - skorzystano z premii podatkowej, odpis jednorazowy 30%.

I. Obliczenie wartości dotacji przypadającej na poszczególną maszynę:

Łączna wartość maszyn: 1 191 560,65 zł + 988 564,98 zł + 886 165,78 zł = 3 066 291,41 zł.

n I maszyna: 1 191 560,65 zł : 3 066 291,41 zł × 1 250 000 zł = 485 750 zł,

n II maszyna: 988 564,98 zł : 3 066 291,41 zł × 1 250 000 zł = 403 000 zł,

n III maszyna: 886 165,78 zł : 3 066 291,41 zł × 1 250 000 zł = 361 250 zł.

II. Obliczenie udziału dotacji przypadającej na poszczególną maszynę w wartości tej maszyny:

n I maszyna: 485 750 : 1 191 560,65 × 100 = 40,77%,

n II maszyna: 403 000 : 988 564,98 × 100 = 40,77%,

n III maszyna: 361 250 : 886 165,78 × 100 = 40,77%.

III. Wyliczenie wartości dotacji przypadającej na odpisy amortyzacyjne dokonane przed miesiącem otrzymania dotacji, tj. grudniem 2006 r.:

n I maszyna: 8 miesięcy × 27 803,08 zł × 40,77% = 90 682,53 zł,

n II maszyna: 30% × 988 564,98 zł × 40,77% = 120 911,38 zł,

n III maszyna: 30% × 886 165,78 × 40,77% = 108 386,94 zł.

W grudniu 2006 r. należy skorygować koszty uzyskania przychodów o kwotę

319 980,84 zł (90 682,52 zł + 120 911,38 zł + 108 386,94 zł).

IV. Wyliczenie wartości dotacji przypadającej na miesięczne odpisy amortyzacyjne:

n I maszyna: 27 803,08 zł × 40,77% = 11 335,32 zł,

n II maszyna: 23 066,52 zł × 40,77% = 9404,22 zł,

n III maszyna: 20 677,20 zł × 40,77% = 8430,09 zł.

Począwszy od stycznia 2007 r. z kosztów uzyskania przychodów będzie wyłączana kwota 29 169,63 zł (11 335,32 zł + 9404,22 zł + 8430,09 zł).

Ewidencja księgowa w grudniu

1. Otrzymanie dotacji - wpływ na rachunek bankowy:

Wn „Rachunek bankowy” 1 250 000 Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 1 250 000

2. Odpis amortyzacyjny dla I maszyny:

Wn „Amortyzacja” 27 803,08 Ma „Umorzenie środków trwałych” 27 803,08

3. Odpis amortyzacyjny dla II maszyny:

Wn „Amortyzacja” 296 569,49 Ma „Umorzenie środków trwałych” 296 569,49

4. Odpis amortyzacyjny dla III maszyny:

Wn „Amortyzacja” 265 849,73 Ma „Umorzenie środków trwałych” 265 849,73

5. Rozliczenie części dotacji przypadającej na już dokonane odpisy amortyzacyjne:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 319 980,84

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 319 980,84

- ewidencja pozabilansowa - koszty i przychody niepodatkowe

Wn „NKUP” /Ma „NP” 319 980,84

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja pozabilansowa

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa począwszy od stycznia 2007 r.

1. Odpis amortyzacyjny dla I maszyny:

Wn „Amortyzacja” 27 803,08 Ma „Umorzenie środków trwałych” 27 803,08

2. Odpis amortyzacyjny dla II maszyny:

Wn „Amortyzacja” 23 066,52 Ma „Umorzenie środków trwałych” 23 066,52

3. Odpis amortyzacyjny dla III maszyny:

Wn „Amortyzacja” 20 677,20 Ma „Umorzenie środków trwałych” 20 677,20

4. Rozliczenie części dotacji przypadającej na odpisy amortyzacyjne:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 29 169,63 Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 29 169,63

- ewidencja pozabilansowa - koszty i przychody niepodatkowe

Wn „NKUP”/Ma „NP” 29 169,63

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Należy zaznaczyć, że w przykładzie przyjęto uproszczenie polegające na założeniu, że amortyzacja liczona zgodnie z przepisami podatkowymi wypełnia przesłanki prawa bilansowego. Z ustawy o rachunkowości wynika, że przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Należałoby udowodnić, że w ciągu pół roku II i III maszyna zużywają się w 30%.

Jeśli dla przedmiotowych maszyn ustalono inne stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej, wówczas na konto „Pozostałe przychody operacyjne” odnosi się wartość dotacji przypadającą na odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Przykład 2

Dla II maszyny ustalono ośmioletni okres ekonomicznej użyteczności. Miesięczna stawka amortyzacyjna wynosi 10 297,55 zł (988 564,98 zł : 96 miesięcy).

Oznacza to, że co miesiąc kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów odnoszona na konto „Pozostałych przychodów operacyjnych”, z tytułu amortyzacji tylko tej maszyny, będzie wynosić 4198,31 zł (10 297,55 zł × 40,77%). Natomiast koszty uzyskania przychodów będą pomniejszane o kwotę 9404,22 zł.

Przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze. Dlatego w momencie otrzymania dotacji stanowić ona będzie przychód dla celów podatkowych. Jednocześnie dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem środków trwałych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, są wolne od podatku dochodowego.

Nie uważa się natomiast za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie tych środków, zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Oznacza to, że odpisy amortyzacyjne w części sfinansowanej dotacją nie są od tego momentu kosztem uzyskania przychodów.

Tym samym w momencie otrzymania dotacji należy skorygować dokonane uprzednio odpisy amortyzacyjne w części pokrytej dofinansowaniem. Kwota ta pomniejszy koszty uzyskania przychodu. Korekty powinno się dokonać w deklaracji za miesiąc, w którym środki z dotacji wpłyną na konto bankowe firmy, tutaj w grudniu 2006 r. Od tego momentu kolejne odpisy amortyzacyjne trzeba rozliczać, uwzględniając podział na część dofinansowaną i część pokrytą z własnych środków - ta ostatnia będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodu.

Zaznaczyć przy tym należy, że otrzymana dotacja nie wpłynie na wielkość wartości początkowej maszyn ani na wielkość odpisów amortyzacyjnych wykazywanych w ewidencji środków trwałych. Powinno się jedynie wydzielić z odpisów amortyzacyjnych taką ich część, która będzie równa kwotowo otrzymanej dotacji. I ta wydzielona część odpisów nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w postanowieniach w sprawie interpretacji przepisów prawa wydawanych przez organy podatkowe. Trafnie ujął to zagadnienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich, który w postanowieniu z 3 marca 2006 r. (sygn. PD 415/35/2005/2006), wyjaśnił: „Korekta odpisów amortyzacyjnych jest dokonywana w miesiącu otrzymania dotacji, a Spółka nie ponosi żadnych konsekwencji podatkowych w związku z zaliczeniem amortyzacji do kosztów za okres poprzedzający otrzymanie tych środków”.

l art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt 21, art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l art. 32, art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Wioletta Roman

doradca podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Korekta dokumentów złożonych do ZUS 2023/2024. Co z nadpłatami? Jakie zmiany od nowego roku? [Wyjaśnienia ZUS]

  ZUS w szerokiej kampanii medialnej informuje i przypomina od pewnego czasu, że tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast korekty tych dokumentów za okres od stycznia 2022 r. są możliwe w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. ZUS przygotował też odpowiedzi na 9 najczęściej pojawiających się pytań na ten temat. Wyjaśnia m.in. kwestię ew. sankcji za brak korekt, zasady odzyskiwania nadpłat, czy zmiany dot. korygowania dokumentów od 1 stycznia 2024 r.

  Wyższy podatek dochodowy, by sfinansować transformację klimatyczną

  65 proc. polskich respondentów mogłoby płacić większy podatek dochodowy, by pomóc gospodarstwom domowym o niższych dochodach poradzić sobie z kosztami zielonej transformacji; 51 proc. zgodziłoby się zapłacić dodatkowe 1-2 proc. swojego dochodu - wynika z ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

  Księgowa odchodzi a firma zostaje z problemem. Co zrobić, by zatrzymać księgową?

  Wiele firm zna tę sytuację – ważny specjalista taki jak księgowa zaczyna zdradzać oznaki zmęczenia i niezadowolenia z pracy. Brak czasu, za dużo obowiązków, nadmiar dokumentów – to prosta droga do wypalenia zawodowego i rezygnacji ze stanowiska. Jednak czy przedsiębiorcy są gotowi na konsekwencje, jakie niesie za sobą odejście tak ważnego pracownika? Co zrobić, by zatrzymać księgowego w firmie?

  Tabela kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2023 z 28 listopada 2023 r. Kurs euro 4,3542 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 28 listopada 2023 r. NBP nr 230/A/NBP/2023. Średni kurs euro 4,3542 zł.

  ZUS: Brak korekty ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA do końca 2023 r. bez kar dla przedsiębiorcy

  ZUS informuje, że korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. jest możliwa tylko do końca 2023 roku. Przy czym jeżeli ktoś nie zdąży z korektą w tym terminie, ZUS nie będzie stosował sankcji. Warto też wiedzieć, że błędy w dokumentach rozliczeniowych z ZUS za okres od stycznia 2022 r. - można korygować w ciągu kolejnych 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. 

  Przedłużenie 0 proc. VAT na żywność w 2024 r. "Marszałek Hołownia nie poddaje projektu pod obrady Sejmu"

  Zamrażarka w gabinecie marszałka Sejmu jest aktywna - mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, zarzucając Szymonowi Hołowni, że nie poddaje pod obrady trzech projektów ustaw, dot. przedłużenia 0 proc. VAT na żywność, przedłużenia wakacji kredytowych i zamrożenia cen energii. Zaapelował też do Hołowni, by zachowywał więcej powagi kierując obradami Izby.

  Aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat

  "W związku ze zmianami demograficznymi, aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat. Pandemia covid-19 zaostrzyła niedobory umiejętności, z którymi boryka się już wiele sektorów." Jakie wyzwania czekają rynek pracy w UE? Rozmawiali o tym przedsiębiorcy podczas Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw.

  PIT za 2023 rok: chcesz zapłacić niższy podatek, skorzystaj z ulg i odliczeń, jest na to jeszcze miesiąc. Ale czy potrafisz

  Znajomość prawa podatkowego nigdy nie była mocną stroną Polaków, także i dlatego, że ulg i odliczeń było dużo a same przepisy mało zrozumiałe. Dlatego składanie rocznych PIT-ów zawsze wywoływało tak wielkie poruszenie. Teraz większości Polaków spełnienie rocznego obowiązku podatkowego ułatwia sam fiskus, wypełniając PIT-y roczne i oddając je do cyfrowej akceptacji. Jednak tak przygotowane deklaracje podatkowe najczęściej nie uwzględniają wszystkich możliwych odliczeń i ulg podatkowych.

  Dostosowanie zasad wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSEF – projekt rozporządzenia

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Zaproponowane zmiany mają dostosować  wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSeF. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem tych dotyczących faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną VAT, które będą obowiązywały od 2025 r.

  Nowe zasady korzystania z KSeF od 1 lipca 2024 roku. Jest już projekt rozporządzenia. Co się zmieni?

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. To nowe rozporządzenie ma od 1 lipca 2024 r. zastąpić rozporządzenie z 2021 r. o tej samej nazwie. W większości nowe rozporządzenie powieli dotychczasowe rozwiązania, ale wprowadza również nowe regulacje. ZAW-FA będzie można składać elektronicznie. Umożliwione zostanie samofakturowanie przez podmioty zagraniczne bez polskiego NIP. Wprowadzone zostanie większe zabezpieczenie dla wygenerowanych tokenów. Określono również zasady nadawania uprawnień i dostępu do faktur VAT RR przez rolników ryczałtowych oraz oznaczania faktur kodem QR.

  REKLAMA