Kategorie

Jak ustalić wartość firmy i jak ją amortyzować

Joanna Gawrońska
inforCMS
Spółka nabyła w drodze kupna zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Jak ustalić wartość firmy? Czy podlega ona amortyzacji i na jakich zasadach?

 

rada

 

W celu ustalenia wartości firmy należy porównać cenę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeśli cena nabycia jest wyższa, powstaje wartość firmy, która podlega amortyzacji przez okres nie dłuższy niż pięć lat, który w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony do 20 lat. Wartość firmy podlega amortyzacji metodą liniową, a odpisy amortyzacyjne odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Jeżeli natomiast cena nabycia będzie niższa od wartości godziwej aktywów netto, powstaje wówczas ujemna wartość firmy. Szczegóły w uzasadnieniu.

uzasadnienie

W myśl przepisów o rachunkowości, jeśli cena nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części jest różna od wartości godziwej przejętych aktywów netto, wówczas ustala się wartość firmy. W zależności od tego, która z wartości jest wyższa, powstaje:

l wartość firmy

cena nabycia > wartość godziwa przejętych aktywów netto

l ujemna wartość firmy

cena nabycia < wartość godziwa przejętych aktywów netto

Przez cenę nabycia należy rozumieć taką cenę, jaką skłonny jest zapłacić nabywca za określoną jednostkę lub zorganizowaną jej część. Cena ta jest uzależniona m.in. od pozycji rynkowej jednostki, kontaktów handlowych, struktury organizacyjnej oraz innych czynników decydujących o wizerunku jednostki.

W myśl przepisów ustawy o rachunkowości wartość godziwa określonych aktywów i pasywów jest ustalana w poniżej przedstawiony sposób.

Wartość godziwa określonych aktywów i zobowiązań

Wartość godziwa określonych aktywów i zobowiązań została zdefiniowana w art. 44b ustawy o rachunkowości. Uregulowania te mają zastosowanie przy rozliczaniu połączenia metodą nabycia.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Według przepisów podatkowych składniki majątkowe to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia.

Cena nabycia powinna uwzględniać długi funkcjonalnie związane z działalnością gospodarczą. Fakt ich uwzględnienia powinien być ujęty w umowie o nabyciu przedsiębiorstwa.

Długi funkcjonalnie związane z działalnością przedsiębiorstwa to m.in.:

l zaciągnięte kredyty i pożyczki związane ze składnikami majątkowymi (np. na zakup lub ulepszenie środka trwałego),

l zobowiązania z tytułu wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa,

l zobowiązania z tytułu wynagrodzeń itp.

Długami związanymi z działalnością gospodarczą nie są rezerwy i odpisy aktualizujące ani rozliczenia międzyokresowe czy fundusze specjalne.

Wartość firmy

Wartość firmy jest wykazywana w aktywach jednostki i ewidencjonowana jako wartości niematerialne i prawne. Wartość firmy podlega amortyzacji przez okres nie dłuższy niż pięć lat, który w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony do 20 lat. Wydłużenie okresu amortyzacji wymaga uzasadnienia, które podaje się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.

Amortyzacji wartości firmy dokonuje się metodą liniową, a odpisy amortyzacyjne odnosi w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Dla celów podatkowych okres amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy (pięć lat).

Przepisy podatkowe nie odnoszą się do ujemnej wartości firmy.

Ujemna wartość firmy

Ujemna wartość firmy jest rozliczana w dwóch częściach tj.:

l Część nieprzewyższająca wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach - ewidencjonowana jest jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Ujemną wartość od tej części rozlicza się przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów.

l Część przekraczająca wartość godziwą nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach - ewidencjonowana jest jako pozostałe przychody operacyjne.

Przykład 1

Przedsiębiorstwo A nabyło w drodze kupna przedsiębiorstwo B i wprowadziło jego aktywa i pasywa do swoich ksiąg rachunkowych, uwzględniając następujące wartości:

l cenę nabycia 1 900 000 zł

l wartość godziwą aktywów 2 000 000 zł

w tym:

- wartości niematerialne i prawne 200 000 zł

- rzeczowe aktywa trwałe 800 000 zł

- zapasy 350 000 zł

- należności krótkoterminowe 600 000 zł

- inwestycje krótkoterminowe 50 000 zł

l wartość godziwą zobowiązań (długi funkcjonalnie związane z działalnością przedsiębiorstwa) 600 000 zł

w tym:

- zobowiązania długoterminowe 200 000 zł

- zobowiązania krótkoterminowe 400 000 zł

W umowie ustalono, że długi funkcjonalnie związane z działalnością przedsiębiorstwa przejmuje nabywca (przedsiębiorstwo A), który spłaci je z własnych środków.

Obliczenia

Ponieważ spółka A zobowiązała się do spłaty zobowiązań nabywanego przedsiębiorstwa, ma prawo uwzględnić tę okoliczność przy ustalaniu wartości firmy.

Różnica między wartością godziwą nabywanych aktywów a wartością godziwą przejętych zobowiązań stanowi wartość aktywów netto. Wartość tę odejmuje się od ceny nabycia tego przedsiębiorstwa i w ten sposób uzyskuje wartość firmy.

Wartość firmy ustala się w następujący sposób:

1. Ustalenie wartości godziwej aktywów netto:

wartość godziwa aktywów - wartość godziwa zobowiązań

2 000 000 zł - 600 000 zł = 1 400 000 zł

2. Ustalenie wartości firmy:

cena nabycia - wartość godziwa aktywów netto

1 900 000 zł - 1 400 000 zł = 500 000 zł

Wartość firmy u nabywcy (przedsiębiorstwa A) wynosi 500 000 zł.

Spółka amortyzuje wartość firmy metodą liniową, przez okres pięciu lat.

l 500 000 zł × 20% = 100 000 zł rocznie

l 100 000 zł : 12 miesięcy = 8333 zł /miesiąc

Ewidencja księgowa

1. Nabycie przez spółkę A przedsiębiorstwa B:

a) wartość godziwa aktywów wynosi 2 000 000 zł

Wn „Wartości niematerialne i prawne” 200 000

Wn „Środki trwałe” 800 000

Wn „Zapasy” 350 000

Wn „Należności krótkoterminowe” 600 000

Wn „Krótkoterminowe aktywa finansowe” 50 000

b) wartość godziwa przejętych zobowiązań wynosi 600 000 zł

Ma „Zobowiązania długoterminowe” 200 000

Ma „Zobowiązania krótkoterminowe” 400 000

c) wartość firmy (nadwyżka ceny nabycia nad wartością godziwą aktywów netto) wynosi 500 000 zł

Wn „Wartości niematerialne i prawne” 500 000

- w analityce „Wartość firmy”

d) cena nabycia przedsiębiorstwa wynosi 1 900 000 zł

Ma „Pozostałe rozrachunki” 1 900 000

2. Amortyzacja dodatniej wartości firmy (za jeden miesiąc):

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 8 333

Ma „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych” 8 333

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 2

Przedsiębiorstwo A nabyło w drodze kupna przedsiębiorstwo B i wprowadziło jego aktywa i pasywa do swoich ksiąg rachunkowych, uwzględniając następujące wartości:

l cenę nabycia1 100 000 zł

l wartość godziwą aktywów2 200 000 zł

w tym:

- wartości niematerialne i prawne (licencje) 100 000 zł

- budynki 150 000 zł

- maszyny i urządzenia 200 000 zł

- środki transportu 150 000 zł

- długoterminowe aktywa finansowe 1 400 000 zł

- zapasy 50 000 zł

- należności krótkoterminowe 150 000 zł

l wartość godziwą zobowiązań (długi funkcjonalnie związane z działalnością przedsiębiorstwa) 300 000 zł

w tym:

- zobowiązania długoterminowe 200 000 zł

- zobowiązania krótkoterminowe 100 000 zł

Obliczenia

1. Ustalenie wartości godziwej aktywów netto:

wartość godziwa aktywów - wartość godziwa zobowiązań

2 200 000 zł - 300 000 zł = 1 900 000 zł

2. Ustalenie ujemnej wartości firmy:

cena nabycia - wartość godziwa aktywów netto

1 100 000 zł - 1 900 000 zł=(-)800 000 zł

3. Ustalenie wartości aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach:

aktywa trwałe - długoterminowe aktywa finansowe

(100 000 zł + 500 000 zł + 1 400 000 zł) - 1 400 000 zł = = 2 000 000 zł - 1 400 000 zł = 600 000 zł

Ujemna wartość firmy jest większa od wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych, tj.:

800 000 zł > 600 000 zł (różnica 200 000 zł)

Zatem ujemna wartość firmy będzie dzielona na dwie części:

I. 600 000 zł będzie zaliczone dorozliczeń międzyokresowych przychodówi będzie rozliczane w czasie,

II. 200 000 złzostanie bezpośrednio zaliczone dopozostałych przychodów operacyjnych.

4. Ustalenie okresu rozliczenia ujemnej wartości firmy

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

5. Ustalenie średniej ważonej okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów trwałych:

wartość ważona : wartość godziwa aktywów trwałych

4 200 000 zł : 600 000 zł = 7 lat

6. Ustalenie rocznego odpisu ujemnej wartości firmy:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa

1. Nabycie przez przedsiębiorstwo A przedsiębiorstwa B:

a) wartość godziwa aktywów wynosi 2 200 000 zł

Wn „Wartości niematerialne i prawne” 100 000

Wn „Środki trwałe” 500 000

Wn „Długoterminowe aktywa trwałe” 1 400 000

Wn „Zapasy” 50 000

Wn „Należności krótkoterminowe” 150 000

b) wartość godziwa przejętych zobowiązań wynosi 300 000 zł

Ma „Zobowiązania długoterminowe” 200 000

Ma „Zobowiązania krótkoterminowe” 100 000

c) ujemna wartość firmy do wysokości aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów trwałych, wynosi 600 000 zł

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 600 000

d) ujemna wartość firmy ponad wysokość aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów trwałych, wynosi 200 000 zł

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 200 000

e) cena nabycia przedsiębiorstwa wynosi 1 100 000 zł

Ma „Pozostałe rozrachunki” 1 100 000

2. Odpis ujemnej wartości firmy - wartość roczna - 85 714 zł:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 85 714

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 85 714

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l art. 3 ust. 1 pkt 14 i 29, art. 33 ust. 4, art. 44b ust. 4 i 10-12 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l art. 4a ust. 2 i 4, art. 16g ust. 3 i 10 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

Joanna Gawrońska

biegły rewident

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.