REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ewidencjonować dotację na sfinansowanie bieżącej działalności

Maryla Piotrowska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Spółka otrzymała dotację, która ma być przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej (świadczenie usług). Jak w takim przypadku wygląda ewidencja funduszy? Jakie regulacje spółka powinna wprowadzić, aby prawidłowo kwalifikować wydatki przy rozliczaniu się z dotacji?

RADA

Autopromocja

Otrzymane dotacje przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności stanowią dla spółki pozostałe przychody operacyjne. Koszty ogólne należy zaliczyć do wydatków kwalifikowanych, jeśli są one oparte na kosztach rzeczywistych związanych z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy strukturalnych. Koszty kwalifikowane należy proporcjonalnie rozliczyć dla przedsięwzięcia, z zastosowaniem właściwie uzasadnionej i sprawdzonej metody. Dlatego jednostka musi odpowiednio dostosować plan kont do ewidencji środków unijnych i ich wykorzystania.

UZASADNIENIE

Fundusze unijne finansujące działalność jednostek gospodarczych mają ogromny wpływ na ich innowacyjność. Ich celem jest wprowadzanie nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych.

Tabela 1. Rodzaje dotacji

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Dotacje unijne udzielone na finansowanie bieżącej działalności obrotowej, w tym przypadku na świadczone przez spółkę usługi, to dotacje przedmiotowe do przychodów.

Czy wszystkie wydatki finansowane z przyznanych dotacji podlegają zwrotowi

Wydatek jest kwalifikowany (podlega zwrotowi), jeżeli został poniesiony w ramach zatwierdzonego projektu realizowanego z udziałem funduszy strukturalnych i spełnia warunki szczegółowe określone w rozporządzeniu komisji nr 448/2004.

Wydatkami kwalifikowanymi mogą być:

• koszty bankowe związane z prowadzeniem odrębnych rachunków dla funduszy strukturalnych;

• opłaty za doradztwo prawne, opłaty notarialne, koszty ekspertyz technicznych i finansowych, koszty księgowania i audytu, jeżeli są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne dla jego przygotowania lub realizacji albo - w przypadku kosztów prowadzenia księgowości lub audytu - są związane ze spełnieniem wymogów stawianych przez instytucję zarządzającą;

• koszt amortyzacji nieruchomości lub urządzeń, które mają bezpośredni związek z celami przedsięwzięcia po spełnieniu odpowiednich warunków;

• wynagrodzenia pracowników realizujących projekty finansowane ze środków pomocowych;

• pozostałe koszty, które zostały poniesione w związku z realizacją projektu (np. materiały biurowe, delegacje pracowników, materiały promocyjno-reklamowe).

Autopromocja

Dotacje w księgach rachunkowych

Przepisy regulujące korzystanie z dotacji unijnych nakładają na przedsiębiorców obowiązek dostosowania i prowadzenia odrębnej ewidencji funduszy zgodnej z krajowymi regulacjami, tj. z ustawą o rachunkowości. Wyodrębnienie ewidencji jest konieczne dla celów kontrolnych.

Przedsiębiorca ma obowiązek zaprezentować i udokumentować poprawność zarządzania i wykorzystania dotacji. Wiąże się to z dostosowaniem zasad (polityki) rachunkowości w celu ewidencji i rozliczania otrzymanego dofinansowania.

Jest to bardzo ważne, ponieważ sposób rozliczania i wykorzystania wypłaconych subwencji jest rygorystycznie kontrolowany przez jednostki monitorująco-kontrolne.

Dla celów kontrolnych jednostki otrzymujące fundusze unijne muszą prowadzić ewidencję otrzymanych środków na wyodrębnionych kontach bankowych. W tym celu powinny założyć w banku odpowiedni rachunek bankowy.

Ponieważ beneficjentem korzystającym z publicznych środków wspólnotowych jest spółka prawa handlowego, ma ona obowiązek zastosować metodę wynikową do ewidencji funduszy pomocowych. Metoda ta polega na zaliczeniu otrzymanych subwencji do przychodów.

Gdyby spółka otrzymała dotację na nabycie lub wytworzenie aktywów, wówczas zaksięgowałaby ją jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Tabela 2. Rodzaje dotacji ze względu na sposób ich ewidencji

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Obowiązek ewidencji dotacji w księgach rachunkowych powstaje w chwili jej otrzymania. Sam fakt uzyskania decyzji o otrzymaniu subwencji można zaksięgować na koncie pozabilansowym jako należności warunkowe po stronie Wn.

Środki pieniężne otrzymane w walutach obcych należy przeliczyć po kursie kupna walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka.

Dotacje otrzymane na sfinansowanie bieżącej działalności są dla spółki przychodami podatkowymi. Zgodnie z art. 12 ust. 1 przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Wydatki sfinansowane ze środków pomocowych zalicza się do kosztów podatkowych na zasadach określonych w art. 15 ustawy.

Jedynie w przypadku, gdy otrzymane fundusze stanowią zwrot wydatków, które nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, nie są one przychodem podatkowym przedsiębiorcy.

Otrzymanie dotacji unijnych w świetle art. 29 ust. 1 ustawy o VAT jest opodatkowane tylko wówczas, gdy mają one bezpośredni wpływ na cenę towarów lub świadczonych usług. Fundusze otrzymane na te działania spółki, które nie mają wpływu na wielkość cen skalkulowanych przez przedsiębiorcę, nie są opodatkowane.

Obowiązek podatkowy od dopłat powstaje z chwilą wpływu środków pomocowych na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Dotyczy to również zaliczek i przedpłat (mających bezpośredni wpływ na cenę). Otrzymana dotacja powinna być opodatkowana zgodnie ze stawką stosowaną dla towarów i usług, których ona dotyczy. Operację tę dokumentuje się fakturą wewnętrzną. Kwota dopłaty stanowi wartość brutto, co oznacza, że podatek powinien być liczony metodą „w stu”.

Podatek naliczony VAT od zakupów sfinansowanych dotacjami odlicza się na zasadach ogólnych. Oznacza to, że podatek ten można odliczyć wówczas, gdy podatnik prowadzi działalność opodatkowaną, a kupiony towar lub usługa będą wykorzystywane w działalności opodatkowanej.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wyjątek dotyczy przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Przykład

Spółka ALFA uzyskała dotację służącą sfinansowaniu bieżącej działalności (zmiana procesu technologicznego). Projekt ten jest sfinansowany w 100% ze środków EFS. W budżecie projektu zostały zaplanowane następujące koszty:

• audyt projektu - 18 000 zł,

• wynagrodzenia pracowników realizujących projekt - 155 000 zł,

• obsługa księgowa (biuro rachunkowe) - 18 000 zł,

• obsługa prawna - 18 000 zł,

• materiały biurowe - 12 200 zł.

Całkowity koszt projektu wynosi 221 200 zł.

Projekt był realizowany od 1 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

W maju na wyodrębniony rachunek bankowy wpłynęła dotacja w wysokości 221 200 zł. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego poniesione w czasie realizacji projektu wyniosły 350 zł.

Spółka ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 4.

Ewidencja księgowa

1. Decyzja o uzyskaniu dotacji na realizację projektu - dekretacja na koncie pozabilansowym:

Wn „Należności warunkowe” 221 200,00

2. Wpływ pieniędzy z dotacji na konto spółki:

Otrzymana dotacja nie ma wpływu na cenę sprzedawanych produktów, dlatego spółka nie ma obowiązku naliczenia VAT należnego.

Wn „Rachunek bankowy środków unijnych” 221 200,00

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 221 200,00

- w analityce „Dotacje”

Równolegle wyksięgowanie należności warunkowej z ewidencji pozabilansowej

Ma „Należności warunkowe” 221 200,00

3. W okresie od maja do grudnia zaewidencjonowano następujące koszty związane z realizacją projektu:

a) materiały biurowe

Wn „Zużycie materiałów” 10 000,00

Wn „VAT naliczony” 2 200,00

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 12 200,00

b) pozostałe koszty

• audyt projektu - 14 754,10 zł,

• obsługa księgowa - 14 754,10 zł,

• obsługa prawna - 14 754,10 zł.

Wn „Usługi obce” 44 262,30

Wn „VAT naliczony” 9 737,70

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 54 000,00

4. Wynagrodzenia pracowników realizujących projekt były niższe niż zakładano w budżecie i wyniosły 105 000 zł:

Wn „Wynagrodzenia” 105 000,00

Ma „Rozrachunki z pracownikami” 105 000,00

5. Zapłacono za kupione usługi:

Wn „Rozrachunki z dostawcami” 66 200,00

Ma „Rachunek bankowy środków unijnych” 66 200,00

6. Wypłacono pracownikom wynagrodzenia:

Wn „Rozrachunki z pracownikami” 105 000,00

Ma „Rachunek bankowy środków unijnych” 105 000,00

7. Zaksięgowano opłaty bankowe:

Wn „Usługi obce” 350,00

Ma „Rachunek bankowy środków unijnych” 350,00

Wykorzystano 171 550 zł z przyznanej dotacji. Pozostałe 49 650 zł zwrócono po zakończeniu realizacji projektu.

8. Zwrot niewykorzystanych środków:

Wn „Pozostałe przychody operacyjne” 49 650,00

- w analityce „Dotacje”

Ma „Rachunek bankowy środków unijnych” 49 650,00

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 3 ust. 1 pkt 30 i 32g, art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 4 pkt 6a, art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• art. 29 ust. 1, art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1382

Maryla Piotrowska

główna księgowa z licencją MF

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  REKLAMA