REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Różnice kursowe w księgach przy stosowaniu metody podatkowej

Krystyna Michaluk
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Spółka jawna prowadzi księgi rachunkowe od 2007 r. Jak powinny być rozliczane różnice kursowe, jeżeli spółka stosuje zasady ustawy podatkowej.

Według jakich kursów ująć poniższe operacje:

Autopromocja

1) zakup waluty EUR w kantorze,

2) wpłata EUR do kasy walutowej,

3) wypłata z kasy i wpłata do banku na rachunek walutowy,

4) zapłata z rachunku walutowego zobowiązań?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

RADA

Operacje przekazania kupionych środków pieniężnych w walucie obcej z kasy na własny rachunek bankowy i odwrotnie nie są źródłem różnic kursowych. Te powstają wtedy, gdy dochodzi do zapłaty zobowiązania. W pozostałych przypadkach zastosowanie ma kurs faktyczny.

UZASADNIENIE

Podstawy ustalania różnic kursowych są zawarte w art. 14b updof. W myśl tego przepisu możliwe do zastosowania są dwie metody rozliczania różnic kursowych:

1) metoda tzw. podatkowa, uregulowana w art. 24c updof,

2) metoda tzw. bilansowa.

Z pytania wynika, że spółka jawna rozlicza różnice kursowe według metody podatkowej uregulowanej w art. 24c updof. Przepis ten wyszczególnia sytuacje, w których powstają dodatnie lub ujemne różnice kursowe. Mogą to być wyłącznie następujące zdarzenia:

• otrzymanie przychodu,

• opłacenie poniesionego kosztu,

• zapłata lub inna forma wypływu środków pieniężnych uprzednio otrzymanych lub nabytych,

Autopromocja

• zwrot udzielonego kredytu (pożyczki),

• spłata otrzymanego kredytu (pożyczki).

Z treści art. 24c wynika także, że do wyceny poszczególnych operacji stosuje się:

kurs faktycznie zastosowany z dnia otrzymania przychodu, poniesienia kosztu, otrzymania lub zakupu środków w walucie obcej, spłaty udzielonego lub otrzymanego kredytu (pożyczki),

kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień operacji gospodarczej - w przypadku wstępnej wyceny przychodów i kosztów oraz gdy nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu.

Pojęcie „faktycznie zastosowany kurs waluty” nie jest zdefiniowane w ustawie podatkowej. Organy skarbowe wielokrotnie wyjaśniały zakres tego terminu. I tak np. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 15 maja 2007 r. (sygn. OG/005/28A/PD I/415-7/07) wyjaśnia:

(...)pojęcie „faktycznie zastosowany kurs waluty z tego dnia” jest kursem z dnia, w którym spółka faktycznie otrzymuje należność za wystawioną fakturę lub dokonuje faktycznej zapłaty należności wynikającej z wystawionej przez kontrahenta faktury (rachunku), w jakiejkolwiek formie. Z powyższego wynika, że kwota faktycznie otrzymana w walucie obcej z tytułu sprzedaży oraz zobowiązanie podlegające zapłacie w walucie obcej może być wycenione wg faktycznego kursu waluty z danego dnia (tj. otrzymania należności lub uregulowania należności), stosowanego w banku, z którego usług spółka korzysta. Oznacza to, że może to być kurs NBPbądź każdy innyustalony przez strony transakcji, byleby był to kurs faktyczny i nie odbiegał o 5% od kursu średniego NBP.

Pojęcie to zdefiniował także Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w postanowieniu z 22 czerwca 2007 r., sygn. pdp-423-9-07:

Pojęcie „kurs faktycznie zastosowany” oznacza wartość waluty wyrażoną w złotych, ustaloną na podstawie kursu banku obsługującego operacje walutowe na dzień zdarzenia gospodarczego.

Podobnie wypowiedział się Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu w postanowieniu PDF1_415-1_07/33257/07 z 25 maja 2007 r., który stwierdził:

Wpływ walut na bankowy rachunek walutowy podatnika przelicza się według faktycznie zastosowanego kursu waluty (może to być m.in. kurs kantorowy - w przypadku nabycia walut w kantorze, kurs sprzedaży banku - w przypadku nabycia walut w banku, czy kurs banku, w którym jednostka posiada rachunek walutowy - faktycznie zastosowany przez jednostkę w przypadku wpływu należności na rachunek bankowy). I dalej dodał: Sposób wyceny powinien wynikać z dokumentacji opisującej zasady rachunkowości.

Reasumując, jeżeli istnieje tzw. faktycznie zastosowany kurs, to kurs ten jest wyznaczany z dnia operacji. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z ust. 5 art. 24c updof kurs faktycznie zastosowany nie powinien różnić się od kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu więcej niż o 5%. Jeżeli różnica między kursem NBP a kursem faktycznie zastosowanym jest większa, organ podatkowy może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub uzasadnienia wysokości zastosowanego kursu. W przypadku niedokonania zmiany lub braku uzasadnienia wysokości zastosowanego kursu organ podatkowy określi ten kurs w wysokości kursu średniego NBP. Jeżeli natomiast faktycznie zastosowany kurs nie występuje, to stosuje się kurs średni z dnia poprzedzającego dzień operacji gospodarczej.

Należy też zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 24c ust. 8 updof jednostka powinna określić kolejność wyceny środków pieniężnych lub wartości pieniężnych w walucie obcej według przyjętej metody, stosowanej w rachunkowości, której nie może zmienić w trakcie roku podatkowego.

Zgodnie z art. 35 ust. 8 w powiązaniu z art. 34 ust. 4 uor do rozchodu oraz stanu końcowego składników inwestycji stosuje się jedną z niżej wymienionych metod:

• według cen przeciętnych, będących średnią ważoną cen danego składnika aktywów,

• według metody FIFO, tj. „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”, w której rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła,

• według metody LIFO, tj. „ostatnie przyszło - pierwsze wyszło”, w której rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najpóźniej nabyła.

W świetle powyższego jednostka powinna zastosować następujące kursy:

Waluta kupiona w kantorze powinna być wyceniona według kursu faktycznie zastosowanego, którym w tym przypadku będzie kantorowy kurs sprzedaży nie wyższy (lub nie niższy) jednak od kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakupu waluty więcej niż o 5%.

Wpłata kupionej waluty do kasy walutowej nie spowoduje powstania różnic kursowych, zagraniczne środki pieniężne pozostają nadal w dyspozycji jednostki, nie są rozchodowane, będą więc wycenione nadal według kursu, po jakim zostały zakupione, czyli według kursu kantorowego.

Operacja pobrania waluty z kasy firmy i wpłata na konto bankowe, podobnie jak operacja przesunięcia środków pieniężnych w walucie obcej między rachunkami bankowymi firmy, także nie generuje różnic kursowych. Zgodnie w art. 30 ust. 2 uor zdarzeniem powodującym konieczność ustalenia kursu walut obcych od ruchu środków na rachunku bankowym może być sprzedaż lub kupno walut oraz operacja zapłaty należności lub zobowiązań. Podobnie updof, co omówiono powyżej. Środki przekazane z kasy na rachunek bankowy jednostki nie są rozchodowane, są nadal jej własnością. Należy je zatem wycenić według kursu historycznego, po którym były one przeliczone w momencie ich wpływu do kasy firmy, niezależnie od przyjętego przez jednostkę wariantu rozliczania różnic kursowych (różnice tzw. bilansowe lub podatkowe).

Zapłata zobowiązania w walucie obcej stanowi rozchód środków pieniężnych i jest sytuacją wymienioną w art. 24b updof, w związku z którą powstają różnice kursowe. Do wyceny rozchodowanych walut należy zastosować kurs faktyczny. Przy rozliczeniu zobowiązania powstaną różnice kursowe spowodowane tym, że pierwotnie, w momencie powstania zobowiązanie było wycenione według kursu średniego NBP z poprzedniego dnia roboczego.

Przykład

2 lutego 2009 r. spółka jawna dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia materiałów do produkcji za kwotę 2000 euro. Kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji (poniesienia) wynosił 3,6025 PLN/EUR. Spółka nie posiada środków pieniężnych w walucie obcej. W celu zapłaty zobowiązania dostawcy zagranicznemu kupiła walutę w kantorze - 3,52 PLN/EUR. Kupioną walutę zaewidencjonowano w kasie do czasu odprowadzenia środków na bankowy rachunek walutowy, z którego następnie dokonano zapłaty zobowiązania. Kurs banku wynosi 3,54 PLN/EUR. W przykładzie pominięto kwestię VAT.

1. Ewidencja faktury otrzymanej od dostawcy zagranicznego:

2000 euro × 3,6025 PLN/EUR = 7205 zł

Wn „Rozliczenie zakupu materiałów” 7 205

Ma „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi”

- w analityce kartoteka kontrahenta 7 205

2. Zakup waluty w kantorze według kursu 3,52 PLN/EUR - ewidencja według kursu faktycznie zastosowanego:

2000 euro × 3,52 PLN/EUR = 7040 zł

Wn „Środki pieniężne w drodze” 7 040

Ma „Kasa złotówkowa” 7 040

3. Wpłata środków do kasy walutowej spółki - 2000 euro - według kursu, po jakim zostały kupione, czyli kantorowego:

Wn „Kasa walutowa euro” 7 040

Ma „Środki pieniężne w drodze” 7 040

4. Pobranie waluty z kasy w celu wpłaty na bankowy rachunek dewizowy - nadal historyczny kurs - w tym przypadku zastosowany kantorowy kurs zakupu waluty:

2000 euro × 3,52 PLN/EUR = 7040 zł

Wn „Środki pieniężne w drodze” 7 040

Ma „Kasa walutowa euro” 7 040

5. Księgowanie wyciągu bankowego potwierdzającego wpłatę - kurs historyczny, po jakim kupiono walutę (kantorowy):

2000 euro × 3,52 PLN/EUR = 7040 zł

Wn „Rachunek bankowy dewizowy” 7 040

Ma „Środki pieniężne w drodze” 7 040

6. Zapłata zobowiązania wobec dostawcy zagranicznego, rozchód wyceniony po kursie, po jakim nastąpił wpływ na rachunek bankowy:

2000 euro × 3,54 PLN/EUR = 7080 zł

2000 euro × (3,54 PLN/EUR - 3,52 PLN/Eur) = 40 zł

Wn „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi” 7 080

Ma „Rachunek bankowy dewizowy” 7 040

Ma „Przychody finansowe” 40

7. Ustalenie różnicy kursowej powstałej przy zapłacie zobowiązania:

(3,6025 PLN/EUR - 3,54 PLN/EUR) × 2000 euro = 125 zł

Wn „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi”

- w analityce kartoteka kontrahenta 125

Ma „Przychody finansowe - różnice kursowe” 125

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak wynika z powyższego przykładu operacje przekazania kupionych środków pieniężnych w walucie obcej z kasy na własny rachunek bankowy i odwrotnie nie są źródłem powstania różnic kursowych, nie są to bowiem operacje rozchodu środków pieniężnych powodujące konieczność ponownej ich wyceny. Dopiero zapłata zobowiązania, powodująca wydatkowanie (rozchód) waluty obcej, spowoduje konieczność ustalenia wysokości różnic kursowych na tej operacji.

• art. 30 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• art. 14b i 24c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1673

Krystyna Michaluk

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2006

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  REKLAMA