Kategorie

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego sfinansowanego kredytem

Małgorzata Kawczyńska
inforCMS
Spółka zaciągnęła kredyt na zakup środka trwałego (maszyny). Poszczególne raty kredytu są płatne do 15 dnia każdego miesiąca. Maszynę oddano do użytku 1 czerwca. Jak ustalić jej wartość początkową, jeżeli ostatnia rata przed oddaniem maszyny do użytkowania została zapłacona 15 maja? Czy za dwa tygodnie (od 16 do 31 maja) należy doliczyć niezapłacone odsetki i zwiększać wartość początkową maszyny?

RADA

Odsetki związane z kredytem inwestycyjnym, dotyczące okresu do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania, powiększają jego wartość początkową. Należy więc wyliczyć proporcjonalnie wysokość odsetek przypadających na okres między kolejną spłatą kredytu a oddaniem środka trwałego do użytkowania i zwiększyć o nie wartość maszyny.

UZASADNIENIE

O podziale kosztów związanych z zaciągnięciem i spłatą kredytów przeznaczonych na sfinansowanie zakupu środka trwałego decyduje data przekazania tego środka do używania. Oznacza to, że odsetki, jak również inne koszty związane z udzieleniem tego kredytu, które zostały naliczone do momentu oddania środka trwałego do używania, zwiększą jego wartość początkową. Przez pojęcie odsetek naliczonych do dnia przekazania środka do użytkowania należy rozumieć odsetki, które przypadają na okres do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania.

Przykład 1

15 marca spółka zaciągnęła kredyt złotówkowy na zakup maszyny do produkcji wyrobu X w wysokości 1 200 000 zł brutto (VAT 22%).

Kredyt ma charakter długoterminowy Warunki kredytowe przedstawiają się następująco:

• kwota kredytu - 1 200 000 zł,

• okres kredytowania - 5 lat,

• miesięczna rata kapitałowa - 20 000 zł,

• miesięczna kwota odsetek do zapłaty - 1400 zł,

• kwota kredytu płatna jest na konto kredytobiorcy.

Maszynę oddano do użytkowania 1 czerwca.

Ewidencja księgowa

1. Otrzymanie kredytu - 1 200 000 zł:

Wn „Rachunek bankowy” 1 200 000,00

Ma „Kredyt bankowy” 1 200 000,00

2. Zakup maszyny produkcyjnej:

Wn „Środki trwałe w budowie” 983 606,56

Wn „VAT naliczony” 216 393,44

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 1 200 000,00

3. Spłata zobowiązania wobec dostawcy:

Wn „Rozrachunki z dostawcami” 1 200 000,00

Ma „Rachunek bankowy” 1 200 000,00

4. Spłata raty kredytowej wraz z odsetkami - 15 kwietnia 2008 r. Rata kapitału - 20 000 zł, kwota odsetek - 1400 zł:

Wn „Kredyt bankowy” 20 000,00

Wn „Środki trwałe w budowie” 1 400,00

Ma „Rachunek bankowy” 21 400,00

5. Spłata raty kredytowej wraz z odsetkami - 15 maja 2008 r. Rata kapitału - 20 000 zł, kwota odsetek - 1400 zł:

Wn „Kredyt bankowy” 20 000,00

Wn „Środki trwałe w budowie” 1 400,00

Ma „Rachunek bankowy” 21 400,00

6. Naliczenie odsetek za okres 16-31 maja 2008 r.:

(1400 zł : 31 dni) × 16 dni = 722,58 zł

Wn „Środki trwałe w budowie” 722,58

Ma „Rozrachunki z tytułu odsetek od kredytu” 722,58

7. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania - 1 czerwca 2008 r.:

Tabela 1. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wn „Środki trwałe” 987 129,14

Ma „Środki trwałe w budowie” 987 129,14

8. Spłata raty kredytowej wraz z odsetkami - 15 czerwca 2008 r. Rata kapitału - 20 000 zł, kwota odsetek - 1400 zł. Kwota odsetek do zaliczenia w koszty finansowe: 1400 zł - 722,58 zł = 677,42 zł

Wn „Kredyt bankowy” 20 000,00

Wn „Koszty finansowe” 677,42

Wn „Rozrachunki z tytułu odsetek od kredytu” 722,58

Ma „Rachunek bankowy” 21 400,00

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W razie zaciągnięcia przez spółkę kredytu inwestycyjnego w walucie obcej wartość początkową środka trwałego zwiększają koszty obsługi kredytu inwestycyjnego oraz związane z nim różnice kursowe poniesione do momentu oddania tego środka do używania.

Przykład 2

Spółka kupiła w marcu maszynę do produkcji wyrobu X za cenę 600 000 euro. Inwestycja ta została sfinansowana kredytem długoterminowym również w euro. Warunki kredytowe przedstawiają się następująco:

• kwota kredytu - 600 000 euro,

• okres kredytowania - 5 lat,

• miesięczna rata kapitałowa - 10 000 euro,

• miesięczna kwota odsetek do zapłaty - 700 euro,

• rata wraz z odsetkami płatna jest 15 dnia miesiąca, począwszy od kwietnia,

• kwota kredytu płatna jest na konto kredytobiorcy.

Spółka nie uzyskuje przychodów w euro. Maszynę oddano do użytkowania 1 czerwca.

Tabela 2. Wycena otrzymanego kredytu i poszczególnych rat

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Ewidencja księgowa

1. Otrzymanie kredytu:

Wn „Rachunek bankowy walutowy” 2 568 000,00

Ma „Kredyt bankowy w walucie obcej” 2 568 000,00

2. Zakup maszyny produkcyjnej - 600 000 euro. Kurs przyjęty do wyceny zobowiązania - 4,25 PLN/EUR. Wartość zobowiązania wynosi: 600 000 euro × 4,25 PLN/EUR = 2 550 000 zł

Wn „Środki trwałe w budowie” 2 550 000,00

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 2 550 000,00

3. Spłata zobowiązania wobec dostawcy - w dniu otrzymania kredytu. Kurs spłaty - 4,28 PLN/EUR. Jest to kurs przyjęty do wyceny otrzymanego kredytu: 600 000 euro × 4,28 PLN/EUR = 2 568 000 zł

Wn „Rozrachunki z dostawcami” 2 568 000,00

Ma „Rachunek bankowy walutowy” 2 568 000,00

4. Naliczenie różnic kursowych z tytułu zapłaty zobowiązania w walucie obcej: (4,25 PLN/EUR - 4,28 PLN/EUR) × 600 000 euro = -18 000 zł

Wn „Środki trwałe w budowie” 18 000,00

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 18 000,00

5. Spłata raty kredytowej wraz z odsetkami - 15 kwietnia 2008 r. Kurs sprzedaży banku - 4,30 PLN/EUR:

• rata kapitału: 10 000 euro × 4,30 PLN/EUR = 43 000 zł,

• kwota odsetek: 700 euro × 4,30 PLN/EUR = 3010 zł.

Wn „Kredyt bankowy w walucie obcej” 43 000,00

Wn „Środki trwałe w budowie” 3 010,00

Ma „Rachunek bankowy walutowy” 46 010,00

6. Naliczenie różnic kursowych z tytułu spłaty raty kredytu inwestycyjnego: (4,28 PLN/EUR - 4,30 PLN/EUR) × 10 000 euro = -200 zł

Wn „Środki trwałe w budowie” 200,00

Ma „Kredyt bankowy w walucie obcej” 200,00

7. Spłata raty kredytowej wraz z odsetkami - 15 maja 2008 r. Kurs sprzedaży waluty banku wynosił 4,27 PLN/EUR:

• rata kapitału: 10 000 euro x 4,27 PLN/EUR = 42 700 zł,

• kwota odsetek: 700 euro x 4,27 PLN/EUR = 2989 zł.

Wn „Kredyt bankowy w walucie obcej” 42 700,00

Wn „Środki trwałe w budowie” 2 989,00

Ma „Rachunek bankowy walutowy” 45 689,00

8. Naliczenie różnic kursowych z tytułu spłaty raty kredytu inwestycyjnego: (4,28 PLN/EUR - 4,27 PLN/EUR) x 10 000 euro = 100 zł

Wn „Kredyt bankowy w walucie obcej” 100,00

Ma „Środki trwałe w budowie” 100,00

9. Naliczenie odsetek za okres 16-31 maja: 700 euro : 31 dni × 16 dni = 361,29 euro. Do wyceny odsetek przyjęto kurs średni NBP (ponieważ kurs faktyczny nie wystąpił), który wynosił 4,26 PLN/EUR: 361,29 euro × 4,26 PLN/EUR = 1539,10 zł

Wn „Środki trwałe w budowie” 1 539,10

Ma „Rozrachunki z tytułu odsetek od kredytu” 1 539,10

10. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania - 1 czerwca 2008 r.:

Tabela 3. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wn „Środki trwałe” 2 575 638,10

Ma „Środki trwałe w budowie” 2 575 638,10

11. Spłata raty kredytowej wraz z odsetkami - 15 czerwca 2008 r. Kurs sprzedaży waluty banku - 4,29 PLN/EUR:

• rata kapitału: 10 000,00 euro × 4,29 PLN/EUR = 42 900 zł,

• kwota odsetek: 700 euro × 4,29 PLN/EUR = 3003 zł.

Kwota odsetek do zaliczenia do kosztów finansowych: 700 euro - 361,29 euro = 338,71 euro; 338,71 euro × 4,29 PLN/EUR = 1453,07 zł

Wn „Kredyt bankowy w walucie obcej” 42 900,00

Wn „Koszty finansowe” 1 453,07

Wn „Rozrachunki z tytułu odsetek od kredytu” 1 549,93

Ma „Rachunek bankowy walutowy” 45 903,00

12. Ustalenie różnic kursowych z tytułu naliczonych odsetek od kredytu inwestycyjnego za okres 16-31 maja: (4,26 PLN/EUR - 4,29 PLN/EUR) × 361,29 euro = -10,83 zł

Wn „Koszty finansowe” 10,83

Ma „Rozrachunki z tytułu odsetek od kredytu” 10,83

13. Naliczenie różnic kursowych z tytułu spłaty raty kredytu inwestycyjnego: (4,28 PLN/EUR - 4,29 PLN/EUR) × × 10 000 euro = -100 zł

Wn „Koszty finansowe” 100,00

Ma „Kredyt bankowy w walucie obcej” 100,00

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Reklama

Odnosząc się do kwestii odsetek od kredytu inwestycyjnego, a także do odsetek od lokaty tego kredytu, warto przytoczyć jedną z najbardziej aktualnych interpretacji wydanych przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt 1472/ROP1/423-40/07/AJ:

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje, co należy rozumieć pod określeniem „odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania” zawartym w art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p. Należy zauważyć, że ustawodawca nie posługuje się tutaj pojęciem „odsetek poniesionych”, tylko „naliczonych”. Wydaje się, że można przyjąć, iżsą to odsetki, których wielkość do zapłaty jest znana przed oddaniem środka trwałego do użytku i obejmują okres do tego dnia, bez względu na to, kiedy wypada termin zapłaty lub kiedy je poniesiono.

Reklama

W związku z tym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stoi na stanowisku, że w dniu oddania magazynu handlowego do używania odsetki naliczone do tego dnia będą zwiększać koszt wytworzenia stanowiący wartość początkową tego środka trwałego. Natomiast odsetki naliczone po dniu oddania środka trwałego do używania i ustalenia jego wartości początkowej będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p., w myśl którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). (...) Otrzymane odsetki z lokaty bankowej będą stanowić dla Spółki przychód w momencie ich otrzymania, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.

Natomiast ustawa o podatku dochodowym od osób prawnychnie daje podstawy do zmniejszania o wartość otrzymanych przedmiotowych odsetek wysokości wartości inwestycji, czyli zmniejszenia kosztu wytworzenia środka trwałego (...).

W temacie różnic kursowych warto przytoczyć postanowienie Urzędu Skarbowego w Suwałkach w sprawie interpretacji prawa podatkowego US. III-415/1/1/07 z 20 lutego 2007 r.

(...) Dopóki (...) koszty nie zostaną zapłacone, a przychód faktycznie otrzymany - różnice kursowe nie istnieją (nie są naliczane) dla potrzeb podatku dochodowego. (...) Omawiając kwestie różnic kursowych powstałych w wyniku zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego, należy także zwrócić uwagę na przepisy art. 23 ust. 1 pkt 33 i art. 22g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z pierwszego przepisu wynika, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odsetki, prowizje i różnice kursowe zwiększające koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Natomiast z drugiego przepisu wynika, że cenę nabycia, o której mowa w ust. 3 art. 22g, oraz koszt wytworzenia, o którym mowa w ust. 4 art. 22g, koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 1a. Z ostatnio powołanych przepisów wynika więc, że cenę nabycia oraz koszt wytworzenia składników majątkowych, w chwili przyjęcia ich do używania, koryguje się wyłącznie o koszty/przychody z tytułu różnic kursowych naliczanych zgodnie z tymi przepisami, to jest różnic kursowych zrealizowanych, równoznacznym naliczonym. W świetle powyższego np. powstające różnice kursowe (ujemne) - jako różnice kursów walut między dniem zaciągnięcia kredytu a dniem spłat - bądź wpłyną na zwiększenie wartości inwestycji, bądź staną się kosztami uzyskania przychodów. Kryterium zaliczenia do kosztów podatkowych tych różnic jest więc następujące.Do momentu oddania środka trwałego do używania różnice kursowe naliczone (zrealizowane) podwyższają cenę nabycia (koszt wytworzenia), niezależnie od tego, kiedy następuje spłata kredytu. Natomiast różnice kursowe występujące po oddaniu środka trwałego do używania do dnia spłaty kredytu stanowią bezpośrednio koszt uzyskania przychodów (...).

• art. 28 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 144, poz. 900

• art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 16 ust. 1 pkt 12, art. 16g ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  27 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.