Kategorie

Korzyści prowadzenia ewidencji kosztów w zespole 4 i 5

Maryla Piotrowska
Firma montuje agregaty prądotwórcze z zakupionych części. Po montażu agregaty są sprzedawane. Na jakich kontach księgować przyjęcia magazynowe oraz sprzedaż? W jaki sposób dokonać wyceny? Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4.

RADA

Zmontowane agregaty stanowią wyroby gotowe. Ich przyjęcie do magazynu powinno być wykazane na koncie zespołu 6 „Wyroby gotowe”. Przychody ze sprzedaży ujmuje się na koncie „Sprzedaż produktów”. Wyceny wyrobów gotowych trzeba dokonać po koszcie wytworzenia lub w cenach ewidencyjnych.

UZASADNIENIE

Ewidencja kosztów wyrobów gotowych z zastosowaniem układu rodzajowego pozwala jedynie na uproszczoną wycenę produktów, i to tylko w przypadku jednorodnej produkcji. Dlatego lepszym rozwiązaniem dla spółki byłoby prowadzenie ewidencji kosztów zarówno w zespole 4, jak i w zespole 5. Taki sposób ewidencji stwarza większe możliwości analizy i kontroli kosztów.

Wycena wyrobów gotowych

Zmontowane agregaty prądotwórcze zalicza się do rzeczowych aktywów obrotowych jako wytworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby) zdatne do sprzedaży, które ujmuje się w księgach rachunkowych według kosztów wytworzenia.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktu w toku - także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia.

Wyroby gotowe mogą być w ciągu roku wyceniane również w oparciu o stałe ceny ewidencyjne. Należy wtedy ustalać dodatkowo odchylenia od cen ewidencyjnych, wykazywane na koncie „Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych”.

Na dzień bilansowy wartość składników rzeczowych aktywów obrotowych, wyrażoną w cenach ewidencyjnych, doprowadza się do poziomu ceny nabycia lub wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Nie dotyczy to produktów gotowych, produktów w toku i półproduktów, jeżeli do ich ewidencji stosuje się koszty planowane, w tym normatywne, różnice zaś między planowanymi a rzeczywistymi kosztami wytworzenia są nieznaczne.

Przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu

Po zakończeniu produkcji (zmontowaniu agregatów) następuje przeniesienie kosztów bezpośrednich zebranych na koncie „Koszty działalności produkcyjnej” na konto „Wyroby gotowe”.

Wartość produkcji w toku można wykazać w analityce do konta „Wyroby gotowe”.

Co to jest koszt wytworzenia?

W myśl art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości koszt wytworzenia produktu obejmuje:

l koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem,

l uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

Do kosztów bezpośrednich zalicza się:

l wartość zużytych materiałów bezpośrednich,

l koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją,

l inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny.

Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, która odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, z uwzględnieniem planowych remontów.

Sprzedaż produktów

Sprzedaż ewidencjonowana jest na koncie „Sprzedaż produktów”:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami”,

Ma „Sprzedaż produktów”.

Równolegle należy ustalić koszt własny sprzedanych produktów:

Wn „Koszt własny sprzedaży”,

Ma „Wyroby gotowe”.

Przykład 1

Spółka prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4 i 5. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej. W przykładzie dla uproszczenia pominięto rozrachunki z VAT. W okresie sprawozdawczym spółka dokonała następujących operacji:

Ewidencja księgowa

1. Zakup materiałów od dostawcy (na podstawie faktur od dostawców) i przyjęcie do magazynu - 100 000 zł:

Wn „Materiały” 100 000

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 100 000

2. Bieżące księgowanie kosztów według rodzajów (na podstawie dowodów źródłowych) na łączną sumę 200 000 zł, w tym:

a) zużycie materiałów

Wn „Zużycie materiałów” 50 000

Ma „Materiały” 50 000

b) zużycie energii

Wn „Zużycie energii” 10 000

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 10 000

c) zakup usług obcych

Wn „Usługi obce” 20 000

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 20 000

d) naliczenie wynagrodzeń

Wn „Wynagrodzenia” 60 000

Ma „Rozrachunki z pracownikami” 60 000

e) naliczenie składek ZUS

Wn „Świadczenia na rzecz pracowników” 15 000

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 15 000

f) naliczenie amortyzacji

Wn „Amortyzacja” 45 000

Ma „Umorzenie” 45 000

3. Przeniesienie kosztów działalności operacyjnej, tj. zaewidencjonowanych wcześniej na koncie 4, na właściwe miejsca (stanowiska) kosztów w zespole 5:

a) koszty działalności podstawowej przypadające na bieżący okres sprawozdawczy (związane w wykonaniem zlecenia, tj. robocizna, materiały, koszty usług obcych, część kosztów pośrednich możliwa do przyporządkowania do danego zlecenia - 140 000 zł

Wn „Koszty działalności podstawowej” 140 000

Ma „Rozliczenie kosztów” 140 000

b) przeniesienie kosztów ogólnych dotyczących energii, amortyzacji i administracji

Wn „Koszty ogólne zarządu” 60 000

Ma „Rozliczenie kosztów” 60 000

4. Przyjęcie wyrobów gotowych

Wn „Wyroby gotowe” 110 000

Ma „Koszty działalności podstawowej” 110 000

5. Sprzedaż produktów:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 190 000

Ma „Sprzedaż produktów” 190 000

6. Przeksięgowania na koniec miesiąca:

a) koszt sprzedanych produktów (rzeczywiste koszty wytworzenia) - przeniesienia tych kosztów dokonuje się po zakończeniu każdego miesiąca

Wn „Koszt własny sprzedanych produktów” 110 000

Ma „Wyroby gotowe” 110 000

b) koszty działalności podstawowej przypadające na bieżący okres sprawozdawczy

Wn „Rozliczenie kosztów” 110 000

Ma „Koszt własny sprzedanych produktów” 110 000

c) koszty ogólne zarządu - 60 000 zł

Wn „Rozliczenie kosztów” 60 000

Ma „Koszty ogólne zarządu” 60 000

7. Księgowanie kosztów na dzień kończący rok obrotowy w jednostkach sporządzających rachunek zysków i strat w postaci porównawczej - ustalenie wyniku finansowego:

Wn „Wynik finansowy” 200 000

Ma „Koszty rodzajowe” 200 000

8. Przeniesienie na wynik finansowy zmiany stanu produktów:

Wn „Rozliczenie kosztów” 30 000

Ma „Wynik finansowy” 30 000

9. Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży produktów:

Wn „Sprzedaż produktów” 190 000

Ma „Wynik finansowy” 190 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jeśli spółka wydaje z magazynu produkty według rzeczywistego kosztu wytworzenia, powinna określić w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości sposób ustalania wartości rozchodu z magazynu.

Należy zauważyć, że ewidencja na kontach zespołu 4 nie daje możliwości poprawnego sporządzenia rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym. Nie ustala się bowiem zmiany stanu produktów.

Przykład 2

Wyroby gotowe księgowane w cenach ewidencyjnych (według planowanych kosztów wytworzenia).

W czerwcu 2007 r. spółka Agregat zmontowała 100 sztuk agregatów prądotwórczych. Planowany koszt wytworzenia jednego agregatu wynosi 400 zł. Spółka prowadzi ewidencję tylko na kontach zespołu 4.

Koszty zarządu i koszty sprzedaży księgowane są na osobnych kontach analitycznych. Na kontach zespołu 4 zaksięgowano koszty związane bezpośrednio z wyprodukowaniem 100 sztuk agregatów. Koszty te wynoszą 50 000 zł.

Ewidencja księgowa

1. Ewidencja poniesionych kosztów dotyczących bezpośrednio wytworzenia agregatów:

Wn „Koszty według rodzajów” 50 000

- w analityce podział na odpowiednie konta, np. zakup części

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 50 000

2. Przyjęcie do magazynu zmontowanych agregatów według planowanych kosztów wytworzenia:

Wn „Wyroby gotowe” 40 000

Ma „Rozliczenie kosztów” 40 000

3. Sprzedano 60 sztuk agregatów prądotwórczych po 800 zł za sztukę. Wystawiono fakturę kontrahentowi X na kwotę 48 000 zł:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 48 000

Ma „Sprzedaż produktów” 48 000

4. Wydanie z magazynu sprzedanych wyrobów, według kosztów planowanych (60 × 400):

Wn „Koszt sprzedanych produktów” 24 000

Ma „Wyroby gotowe” 24 000

5. Przeksięgowania na koniec roku obrotowego:

a) koszty rodzajowe

Wn „Rozliczenie kosztów” 50 000

Ma „Koszty według rodzajów” 50 000

b) koszt własny

Wn „Wynik finansowy” 30 000

Ma „Koszt sprzedanych produktów 30 000

c) przychody ze sprzedaży

Wn „Sprzedaż produktów” 48 000

Ma „Wynik finansowy” 48 000

6. Wyliczono i zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych:

50 000 zł - 40 000 zł = 10 000 zł

Wn „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów” 10 000

Ma „Rozliczenie kosztów” 10 000

7. Zaksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na sprzedane wyroby: 

(10 000 zł : 100) × 60 = 6000 zł

Wn „Koszt sprzedanych produktów” 6 000

Ma „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów” 6 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

- art. 3, 28 i 34 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Maryla Piotrowska

księgowa z licencją MF

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych - dwa nowe narzędzia fiskusa

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. W 2021 r. w związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego konieczne będzie zbadanie, czy kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych.

  Wpływ pandemii na dochody firm w Polsce

  Polscy przedsiębiorcy a pandemia. Kryzys wywołany przez COVID-19 obniżył dochody 6 na 10 firm w Polsce i zmniejszył lukę płatniczą. Takie wnioski płyną z raportu ”European Payment Report 2021”. Jak pandemia wpłynęła na biznes w Polsce?

  Podatek u źródła - zmiany od 2022 roku

  Podatek u źródła. Ministerstwo Finansów chce kolejny raz przedłużyć (tym razem do końca 2021 roku) obecne przepisy dot. podatku u źródła (WHT - Withholding Tax). Jednocześnie w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt ten jest częścią zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 roku.

  Podatkowe problemy z dziedziczeniem majątku w USA

  Dziedziczenie majątku w USA a podatki. Polak, który nigdy nie był w USA wpadł w duże długi podatkowe. To dlatego, że był dzieckiem obywatela Stanów Zjednoczonych i jako syn nie płacił w tym kraju podatku dochodowego.

  Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jakie nowe przepisy zawiera pakiet VAT e-commerce?

  Umorzone subwencje z Tarczy PFR 1.0 - bez podatku w czerwcu

  Zwolnienie z podatku od umorzonej subwencji PFR. Firmy, którym umorzyliśmy częściowo lub całkowicie subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?