REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Na czym polega leasing zwrotny i jak go wykazać w księgach

Joanna Gawrońska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Leasing, obok kredytu bankowego, jest najpopularniejszym źródłem finansowania działalności jednostek. Jego szczególną odmianą jest leasing zwrotny. Leasing zwrotny ma na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa i uwolnienie zamrożonych środków finansowych. Leasingobiorca odsprzedaje swój majątek leasingodawcy, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu.

Leasing zwrotny (ang. sale and lease back) stanowi szczególną odmianę transakcji leasingu. Jego istotą jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Leasingobiorca sprzedaje nabyte przez siebie środki inwestycyjne firmie leasingowej, z równoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa jego dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie leasingu. Według tej formuły przedmiotem umowy jest zamiana prawa własności danego dobra na takie prawo, które pozwoli na korzystanie z niego po cenie, która odzwierciedla jego bieżącą wartość rynkową.

Autopromocja

Od chwili zawarcia umowy sprzedaży właścicielem przedmiotu, w sensie prawnym, jest finansujący (nabywca). Mimo sprzedaży danej rzeczy korzystający nadal z niej korzysta, gdyż właściciel, w sensie ekonomicznym, się nie zmienia.

Sale and lease back” pełni wyjątkowo silną funkcję kredytową, ponieważ w przypadku trudnej sytuacji finansowej jednostki, której grozi np. utrata bieżącej płynności finansowej, może ona sprzedać własne środki trwałe, poprawiając tym samym swą płynność. Taka konstrukcja umowy powoduje, że jednostka dzięki uzyskanej cenie ze sprzedaży rzeczy zwiększa swoje aktywa obrotowe, które może wykorzystać w taki sposób, aby przynosiły szybszy i wyższy dochód, przy jednoczesnej możliwości korzystania ze zbytych środków trwałych. Umowa leasingu zwrotnego zwiększa więc płynność przedsiębiorstwa dzięki sprzedaży środków inwestycyjnych, urządzeń technicznych (pojazdów i maszyn), sprzętu (infrastruktury informatycznej i innego sprzętu) bądź nieruchomości, takich jak biura lub pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności. Jednocześnie jednostka korzysta ze wszystkich zalet leasingu, w tym z istotnych korzyści kapitałowych i podatkowych.

Leasing zwrotny może przynieść korzyści przede wszystkim tym jednostkom, które posiadają wysoką wartość środków trwałych, przy jednoczesnych niedostatkach kapitału obrotowego, lub chcą w krótkim czasie pozyskać kapitał na dalsze inwestycje. Może być z powodzeniem wykorzystywany przez duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz w różnych sektorach, w tym w przemyśle, transporcie, logistyce, usługach i ochronie zdrowia.

Pojęcie i rodzaje leasingu

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Leasing jest umową, w której leasingodawca przenosi na leasingobiorcę, w zamian za płatność lub serię płatności, prawo do korzystania ze składnika aktywów przez ustalony okres.

Operacje leasingu klasyfikuje się jako:

• leasing finansowy,

• leasing operacyjny,

zależnie od tego, czy leasingodawca przeniósł lub leasingobiorca przejął ryzyko i korzyści związane z posiadaniem składnika aktywów będącego przedmiotem leasingu.

Zasadniczo leasing finansowy przenosi całe ryzyko i korzyści związane z posiadaniem składnika aktywów będącego przedmiotem leasingu, niezależnie od tego, czy tytuł własności został przeniesiony, czy nie.

Wszelkie pozostałe operacje leasingu klasyfikuje się jako leasing operacyjny.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przedmiotem leasingu zwrotnego może być każdy składnik majątku trwałego jednostki, który podlega amortyzacji.

Ważnym elementem w transakcji leasingu zwrotnego jest wycena składnika majątku będącego przedmiotem umowy. Wartością przedmiotu leasingu jest wartość rynkowa. Nie bierze się w tym przypadku pod uwagę wartości księgowej.

Autopromocja

Przykład 1

1. Jednostka posiada w swoich księgach rachunkowych budynek produkcyjny:

• wartość początkowa - 2 000 000 zł,

• dotychczasowe umorzenie - 500 000 zł,

• wartość księgowa - 1 500 000 zł.

2. Licencjonowany rzeczoznawca majątkowy wycenił budynek na 3 000 000 zł. Jest to cena, za jaką można go kupić na rynku. Dlatego umowa leasingu zwrotnego będzie zawarta na wartość tego środka w cenie rynkowej, tj. 3 000 000 zł.

Zasady rachunkowości stosowane przy leasingu zwrotnym

Ustawa o rachunkowości nie reguluje pojęcia leasingu zwrotnego i nie są w niej uregulowane zasady ujmowania tego rodzaju operacji w księgach rachunkowych. Nie ma w ustawie również szczegółowych zasad ustalania przychodów i kosztów finansującego oraz kosztów dotyczących leasingu u korzystającego. Dlatego jednostki mogą stosować uregulowania zawarte w MSR nr 17 - „Leasing”. Zgodnie z jego przepisami ujęcie operacji sprzedaży i leasingu zwrotnego w księgach rachunkowych zależy od charakteru zawartej umowy leasingu, która może mieć cechy umowy leasingu finansowego lub leasingu operacyjnego.

Tabela 1. Zasady ujmowania zysków lub strat na sprzedaży aktywów przejmowanych w leasing zwrotny na podstawie MSR nr 17

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przy finansowym leasingu zwrotnym zabezpieczeniem transakcji jest składnik aktywów będący przedmiotem leasingu. W momencie zawarcia transakcji sprzedający (leasingobiorca) nie zalicza bezpośrednio do przychodów nadwyżki ze sprzedaży nad wartością bilansową składnika aktywów. Nadwyżkę tę należy rozliczać przez okres trwania leasingu.

W księgach rachunkowych zysk lub stratę na transakcji, rozliczanej w czasie przez okres trwania umowy, ujmuje się w „Pozostałych przychodach operacyjnych” lub „Pozostałych kosztach operacyjnych”. Nie kompensuje się jej z kosztami leasingu.

Przy operacyjnym leasingu zwrotnym opartym na wartości godziwej zyski lub straty należy ująć bezpośrednio w rachunku zysków i strat w „Pozostałych przychodach operacyjnych” lub „Pozostałych kosztach operacyjnych”, z wyjątkiem sytuacji, gdy wartość sprzedaży jest wyższa od wartości godziwej. Wówczas kwotę przekraczającą wartość godziwą należy rozliczyć w czasie i amortyzować przez okres użytkowania składnika aktywów.

Przy sprzedaży środka trwałego lub środka trwałego w budowie przychodem jednostki jest wartość określona w umowie kupna-sprzedaży zawartej z firmą leasingową, a następnie potwierdzona wystawioną fakturą VAT. Należy tu zwrócić uwagę na moment ujęcia przychodu dla celów bilansowych i podatkowych związanego z tą operacją.

Jak ustawa o rachunkowości i MSR nr 17 klasyfikują leasing finansowy

Tabela 2. Kwalifikacja umowy leasingu w księgach rachunkowych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Tabela 3. Moment ujęcia przychodu

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 2

1. Spółka MAXI posiada maszynę produkcyjną zaewidencjonowaną w księgach rachunkowych w grupie 4 KŚT.

Wartość księgowa maszyny:

• wartość początkowa - 300 000 zł,

• dotychczasowe umorzenie - 94 000 zł,

• wartość netto - 206 000 zł.

2. Jednostka podpisała umowę leasingu zwrotnego maszyny produkcyjnej.

3. Cena sprzedaży maszyny jest równa wartości godziwej i wynosi:

• wartość netto - 350 000 zł,

• 22% VAT - 77 000 zł,

• wartość brutto - 427 000 zł.

4. Umowa ma charakter leasingu finansowego i została zawarta na okres trzech lat.

5. Spółka przyjęła maszynę w leasing zwrotny. Dane wynikające z faktury otrzymanej od leasingodawcy:

• część kapitałowa - 350 000 zł,

• część odsetkowa - 60 000 zł,

• VAT naliczony - 90 200 zł.

Ewidencja księgowa

1. Wyksięgowanie z ewidencji maszyny przeznaczonej do sprzedaży firmie leasingowej:

Wn „Umorzenie środków trwałych” 94 000

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 206 000

Ma „Środki trwałe” 300 000

- w analityce „Maszyny i urządzenia techniczne”

2. Sprzedaż środka trwałego firmie leasingowej:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 427 000

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 206 000

Ma „Przychody przyszłych okresów” 144 000

- w analityce „Sprzedaż środka trwałego”

Ma „VAT należny” 77 000

3. Przychód z tytułu sprzedaży środka trwałego przypadający na dany miesiąc (proporcjonalnie do czasu trwania umowy):

144 000 zł : 36 miesięcy = 4000 zł

Wn „Przychody przyszłych okresów” 4 000

- w analityce „Sprzedaż środka trwałego”

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 4 000

4. Przyjęcie maszyny produkcyjnej do ewidencji na podstawie faktury VAT wystawionej przez firmę leasingową, obejmującej:

a) część kapitałową - 350 000 zł

Wn „Środki trwałe” 350 000

Ma „Zobowiązania leasingowe” 350 000

b) część odsetkową - 60 000 zł

Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 60 000

Ma „Zobowiązania leasingowe” 60 000

c) VAT - 90 200 zł

Wn „VAT naliczony” 90 200

Ma „Zobowiązania leasingowe” 90 200

Dalsze księgowania jak przy leasingu finansowym

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Gdyby leasing zwrotny miał charakter leasingu operacyjnego, należy ująć w danym okresie wszystkie zyski (straty) z całej transakcji. Gdyby jednak cena sprzedaży znacząco odbiegała od wartości godziwej przedmiotu leasingu, nie można ująć całego zysku ze sprzedaży w wyniku danego okresu.

W odróżnieniu od leasingu finansowego należy rozliczyć w czasie tylko tę część, która przewyższa wartość godziwą przedmiotu leasingu, a nie jego wartość bilansową.

W przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa od wartości godziwej, różnicę tę można rozliczyć w czasie tylko wtedy, gdy niska cena sprzedaży jest rekompensowana przez opłaty leasingowe ustalone na poziomie niższym, niż wskazywałyby na to dane rynkowe.

• art. 3 ust. 4-5, art. 6, art. 10 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• MSR nr 17 „Leasing”

• art. 12 ust. 3a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

Joanna Gawrońska

biegły rewident

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  REKLAMA