REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ

KRYSTYNA GĄSIOREK
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) w swojej działalności realizują m.in. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jst ustawami. W związku z realizacją tych zadań niejednokrotnie osiągane są również dochody, które są dochodami budżetu państwa. Z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami sporządza się kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ. Do 8 lipca należy sporządzić sprawozdania jednostkowe Rb-27ZZ za II kwartał, a zatem przypominamy zasady jego sporządzania.

Jak wynika z ustaw szczególnych, w związku z realizacją danego zadania zleconego jst przysługuje procent z osiągniętych dochodów budżetu państwa, np. dochodami gminy jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Autopromocja

Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami sporządzają jednostki, które bezpośrednio realizują te zadania. Natomiast jst sporządzają sprawozdania zbiorcze na podstawie sprawozdań jednostkowych. Sprawozdanie Rb-27ZZ jest sporządzane za okresy kwartalne. Terminy przekazywania tych sprawozdań ilustruje tabela 1.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami sporządzają jednostki, które bezpośrednio realizują te zadania. Sprawozdanie sporządzane jest w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf określający źródło powstania dochodów. Sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdanie zbiorcze w szczegółowości sprawozdania jednostkowego, z tym że w kolumnie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego” wykazują dochody wykonane, należne jst na podstawie odrębnych przepisów,

- „Dochody przekazane” wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący (subkonto dochodów) dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację.

Dziesięć zasad sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ

1. Sprawozdanie jednostkowe sporządzane jest na podstawie ksiąg rachunkowych.

2. Kwoty wykazane w sprawozdaniach budżetowych powinny zachowywać zgodność z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

3. Sprawozdania jednostkowe i zbiorcze sporządza się w złotych i groszach.

4. Dane w zakresie planu wykazuje się w kwotach wynikających z planu finansowego po ewentualnych zmianach dokonanych w trybie przewidzianym ustawą z 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych.

5. Kwoty wykazane w zakresie wykonania wykazuje się narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego.

6. Sprawozdania sporządza się w sposób czytelny i trwały.

7. Podpisy składa się na sprawozdaniu odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym (pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej).

Autopromocja

8. Sprawozdanie należy sporządzić rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, korekty sprawozdania oraz skorygowane dane jst przekazują dysponentom przekazującym dotację oraz do wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej (korekty sprawozdań przekazywane są w formie dokumentu).

10. Całość należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - przypisanej do zwrotu zobowiązanemu łącznie z dodatkową kwotą 5% - jest wykazywana w sprawozdaniu Rb-27ZZ (pismo Ministerstwa Finansów ST1-4834-106/2006/170).

Sprawozdania jednostkowe

Samorządowa jednostka realizująca bezpośrednio zadania w sporządzanym sprawozdaniu jednostkowym wykazuje dane w kolumnach w sposób zaprezentowany w tabeli 2.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zapamiętaj!

Zwrot świadczeń rodzinnych - odzyskane, nienależnie wypłacone ze środków budżetu państwa zasiłki, świadczenia rodzinne nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ (pismo Ministerstwa Finansów ST1-4834-241/06/346).

Sprawozdania zbiorcze

Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdanie zbiorcze. Jest ono sporządzane w szczegółowości sprawozdania jednostkowego, z tym że w:

- kolumnie 7 „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego” - jst wykazują dochody wykonane, należne jst na podstawie odrębnych przepisów,

- kolumnie 8 „Dochody przekazane” - wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący (subkonto dochodów) dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację.

Zapamiętaj!

W sprawozdaniu za 4 kwartały w kolumnie „Dochody przekazane” wykazuje się kwotę dochodów przekazanych z uwzględnieniem dochodów przekazanych do 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

 

W danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ należy wykazywać w poszczególnych rozdziałach kwoty należności, zaległości i nadpłat, odpowiednio w części należnej budżetowi państwa i w części należnej jst, na mocy odrębnych przepisów.

Powiązanie danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27ZZ

Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w poszczególnych okresach sprawozdawczych mają ścisłe powiązanie ze sprawozdaniem Rb-27S (miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego). Dane wykazane w części uzupełniającej B. „Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w części należnej jst na mocy odrębnych przepisów” powinny być zgodne z danymi wykazanymi przez jst w sprawozdaniu Rb-27S w paragrafie 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”. Należy zaznaczyć, że kwoty w paragrafie 2360 powinny wystąpić w sprawozdaniu Rb-27S w działach i rozdziałach odpowiednio występujących w sprawozdaniu Rb-27ZZ części B (tabela 3).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zapamiętaj!

Paragraf 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” nie może wystąpić w sprawozdaniu Rb-27S jednostki budżetowej, paragraf ten dotyczy jst.

PRZYKŁAD

Miejski ośrodek pomocy społecznej realizuje m.in. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jst ustawami. Realizując swoje zadania, osiąga dochody, które - jak wynika z przepisów szczególnych - stanowią dochody budżetu państwa, które podlegają odprowadzeniu.

Na rok 2008 miejski ośrodek pomocy społecznej miał zaplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, należne budżetowi państwa, które wykonał w I kwartale 2008 r. I tak:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Na 31 marca 2008 r. należności w rozdziale 85228 § 0830 wynosiły 900 zł, które zostały zapłacone w całości i przekazane na rachunek budżetu gminy do 31 marca 2008 r. Natomiast należności w rozdziale 85212 § 0970 wynosiły 42 800 zł. Na konto ośrodka wpłynęła kwota 600 zł i została przekazana na rachunek budżetu gminy do 31 marca 2008 r.

Przy należnościach rozdziału 85212 § 0970 należy pamiętać, aby dane wykazać zgodnie z zapisami ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, które stanowią, że dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej powiększonej o 5%, przy czym 50% tej kwoty stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 50% tej kwoty - dochód budżetu państwa.

Na 31 marca 2008 r. kierownik miejskiego ośrodka pomocy społecznej (jednostka budżetowa) zobowiązany był sporządzić i złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) sprawozdanie Rb-27ZZ.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jednostki realizujące bezpośrednio zadania podległe jst nie wypełniają kolumny „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego”. Wójt Gminy X, sporządzając sprawozdanie zbiorcze, sporządził na podstawie sprawozdań jednostkowych otrzymanych od swoich kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem:

- kolumny 8: „Dochody przekazane” - w której powinno się wykazać kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację. Gmina do 31 marca 2008 r. przekazała kwotę z § 0830 - 855 zł i z § 0970 - 300 zł,

- kolumny 7 „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego” - w której wykazuje się dochody wykonane, należne jst na podstawie odrębnych przepisów: z § 0830 - 45 zł i § 0970 - 300 zł.

Na 31 marca 2008 r. wójt Gminy X sporządził sprawozdanie Rb-27ZZ w następującym zakresie:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Natomiast w danych uzupełniających wykazał:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wójt Gminy X sporządził sprawozdanie Rb-27ZZ i przekazał do dysponentów środków oraz do wiadomości do regionalnej izby obrachunkowej.

Podstawy prawne

- Ustawa 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1366)

- Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1370)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 16, poz. 100)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA