REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ

KRYSTYNA GĄSIOREK
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) w swojej działalności realizują m.in. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jst ustawami. W związku z realizacją tych zadań niejednokrotnie osiągane są również dochody, które są dochodami budżetu państwa. Z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami sporządza się kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ. Do 8 lipca należy sporządzić sprawozdania jednostkowe Rb-27ZZ za II kwartał, a zatem przypominamy zasady jego sporządzania.

Jak wynika z ustaw szczególnych, w związku z realizacją danego zadania zleconego jst przysługuje procent z osiągniętych dochodów budżetu państwa, np. dochodami gminy jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

REKLAMA

Autopromocja

Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami sporządzają jednostki, które bezpośrednio realizują te zadania. Natomiast jst sporządzają sprawozdania zbiorcze na podstawie sprawozdań jednostkowych. Sprawozdanie Rb-27ZZ jest sporządzane za okresy kwartalne. Terminy przekazywania tych sprawozdań ilustruje tabela 1.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami sporządzają jednostki, które bezpośrednio realizują te zadania. Sprawozdanie sporządzane jest w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf określający źródło powstania dochodów. Sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdanie zbiorcze w szczegółowości sprawozdania jednostkowego, z tym że w kolumnie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego” wykazują dochody wykonane, należne jst na podstawie odrębnych przepisów,

- „Dochody przekazane” wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący (subkonto dochodów) dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację.

Dziesięć zasad sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ

1. Sprawozdanie jednostkowe sporządzane jest na podstawie ksiąg rachunkowych.

2. Kwoty wykazane w sprawozdaniach budżetowych powinny zachowywać zgodność z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

3. Sprawozdania jednostkowe i zbiorcze sporządza się w złotych i groszach.

4. Dane w zakresie planu wykazuje się w kwotach wynikających z planu finansowego po ewentualnych zmianach dokonanych w trybie przewidzianym ustawą z 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych.

5. Kwoty wykazane w zakresie wykonania wykazuje się narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego.

6. Sprawozdania sporządza się w sposób czytelny i trwały.

7. Podpisy składa się na sprawozdaniu odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym (pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej).

8. Sprawozdanie należy sporządzić rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, korekty sprawozdania oraz skorygowane dane jst przekazują dysponentom przekazującym dotację oraz do wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej (korekty sprawozdań przekazywane są w formie dokumentu).

10. Całość należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - przypisanej do zwrotu zobowiązanemu łącznie z dodatkową kwotą 5% - jest wykazywana w sprawozdaniu Rb-27ZZ (pismo Ministerstwa Finansów ST1-4834-106/2006/170).

Sprawozdania jednostkowe

Samorządowa jednostka realizująca bezpośrednio zadania w sporządzanym sprawozdaniu jednostkowym wykazuje dane w kolumnach w sposób zaprezentowany w tabeli 2.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zapamiętaj!

Zwrot świadczeń rodzinnych - odzyskane, nienależnie wypłacone ze środków budżetu państwa zasiłki, świadczenia rodzinne nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ (pismo Ministerstwa Finansów ST1-4834-241/06/346).

Sprawozdania zbiorcze

Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdanie zbiorcze. Jest ono sporządzane w szczegółowości sprawozdania jednostkowego, z tym że w:

- kolumnie 7 „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego” - jst wykazują dochody wykonane, należne jst na podstawie odrębnych przepisów,

- kolumnie 8 „Dochody przekazane” - wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący (subkonto dochodów) dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację.

Zapamiętaj!

W sprawozdaniu za 4 kwartały w kolumnie „Dochody przekazane” wykazuje się kwotę dochodów przekazanych z uwzględnieniem dochodów przekazanych do 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

 

W danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ należy wykazywać w poszczególnych rozdziałach kwoty należności, zaległości i nadpłat, odpowiednio w części należnej budżetowi państwa i w części należnej jst, na mocy odrębnych przepisów.

Powiązanie danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27ZZ

Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w poszczególnych okresach sprawozdawczych mają ścisłe powiązanie ze sprawozdaniem Rb-27S (miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego). Dane wykazane w części uzupełniającej B. „Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w części należnej jst na mocy odrębnych przepisów” powinny być zgodne z danymi wykazanymi przez jst w sprawozdaniu Rb-27S w paragrafie 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”. Należy zaznaczyć, że kwoty w paragrafie 2360 powinny wystąpić w sprawozdaniu Rb-27S w działach i rozdziałach odpowiednio występujących w sprawozdaniu Rb-27ZZ części B (tabela 3).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zapamiętaj!

Paragraf 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” nie może wystąpić w sprawozdaniu Rb-27S jednostki budżetowej, paragraf ten dotyczy jst.

PRZYKŁAD

REKLAMA

Miejski ośrodek pomocy społecznej realizuje m.in. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jst ustawami. Realizując swoje zadania, osiąga dochody, które - jak wynika z przepisów szczególnych - stanowią dochody budżetu państwa, które podlegają odprowadzeniu.

Na rok 2008 miejski ośrodek pomocy społecznej miał zaplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, należne budżetowi państwa, które wykonał w I kwartale 2008 r. I tak:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Na 31 marca 2008 r. należności w rozdziale 85228 § 0830 wynosiły 900 zł, które zostały zapłacone w całości i przekazane na rachunek budżetu gminy do 31 marca 2008 r. Natomiast należności w rozdziale 85212 § 0970 wynosiły 42 800 zł. Na konto ośrodka wpłynęła kwota 600 zł i została przekazana na rachunek budżetu gminy do 31 marca 2008 r.

Przy należnościach rozdziału 85212 § 0970 należy pamiętać, aby dane wykazać zgodnie z zapisami ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, które stanowią, że dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej powiększonej o 5%, przy czym 50% tej kwoty stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 50% tej kwoty - dochód budżetu państwa.

Na 31 marca 2008 r. kierownik miejskiego ośrodka pomocy społecznej (jednostka budżetowa) zobowiązany był sporządzić i złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) sprawozdanie Rb-27ZZ.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jednostki realizujące bezpośrednio zadania podległe jst nie wypełniają kolumny „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego”. Wójt Gminy X, sporządzając sprawozdanie zbiorcze, sporządził na podstawie sprawozdań jednostkowych otrzymanych od swoich kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem:

- kolumny 8: „Dochody przekazane” - w której powinno się wykazać kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację. Gmina do 31 marca 2008 r. przekazała kwotę z § 0830 - 855 zł i z § 0970 - 300 zł,

- kolumny 7 „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego” - w której wykazuje się dochody wykonane, należne jst na podstawie odrębnych przepisów: z § 0830 - 45 zł i § 0970 - 300 zł.

Na 31 marca 2008 r. wójt Gminy X sporządził sprawozdanie Rb-27ZZ w następującym zakresie:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Natomiast w danych uzupełniających wykazał:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wójt Gminy X sporządził sprawozdanie Rb-27ZZ i przekazał do dysponentów środków oraz do wiadomości do regionalnej izby obrachunkowej.

Podstawy prawne

- Ustawa 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1366)

- Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1370)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 16, poz. 100)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

REKLAMA

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA