Kategorie

Ewidencja wydatków sfinansowanych z bezzwrotnych środków obcych

Weronika Gackowska
Sposób zorganizowania ewidencji wydatków poniesionych na określony projekt (przedsięwzięcie) zależy od źródeł finansowania, przeznaczenia środków oraz warunków szczególnych wynikających z dokumentów o finansowaniu.

Podstawowym źródłem pozyskania środków w organizacjach non-profit są teoretycznie składki członkowskie, niestety ich udział w finansowaniu działalności nie stanowi istotnej wartości. Stąd w różny sposób są one zmuszone uzupełnić niedobór środków i czynią to, uzyskując wszelkiego rodzaju darowizny i dotacje oraz przeprowadzając zbiórki publiczne.

Pozyskane w ten sposób wsparcie finansowe na realizację celów statutowych ujawnia się w księgach rachunkowych zapisem:

Wn konto 130 „Rachunek bieżący” lub Wn konto 100 „Kasa”,

Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”: konto analityczne, np. 760-01 „Dotacje, dofinansowanie do bieżącej działalności jednostki”, 760-02 „Środki pochodzące ze zbiórki publicznej”, 760-03 „Dotacje na sfinansowanie projektu „X”, itp.

Podobnie ewidencjonuje się subwencje związane z zadaniami publicznymi, które są realizowane jako działania statutowe, a rozliczenie wydatków nie musi być przypisane do każdej wpłaty środków.

Ewidencja pozyskanych środków

Jednym ze sposobów pozyskania środków pieniężnych są aplikacje o dotacje. Kwotę przyznanych środków na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających przyznanie środków pomocowych należy ująć zapisem:

Wn np. konto 249 „Pozostałe rozrachunki” oraz odpowiednie konto analityczne dla danego projektu,

Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” oraz odpowiednie konto analityczne dla projektu lub grupy zadań w zależności od przyjętej w Zakładowym Planie Kont zasady tworzenia kont ksiąg pomocniczych.

Do któregoś konta musimy zorganizować ewidencję analityczną, w której treść ekonomiczna będzie odpowiadała tytułom wydatków przedstawionych w aplikacji. Jak rozwiązać problem, żeby w sposób czytelny, szybki, wiarygodny dokumentować i śledzić wydatki?

Uwaga!

Wydatki środków - jeżeli darczyńcy nie zastrzegli specjalnych zasad rozliczenia - podlegają ujęciu w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych. Udzielane przez samorządy, administrację rządową oraz wszelkiego rodzaju instytucje dotacje, a także inne bezzwrotne formy dofinansowania oraz współfinansowania muszą być dodatkowo objęte wyodrębnioną ewidencją.

Ewidencje poza systemem finansowo-księgowym zawsze mogą budzić wątpliwości, a ich porównanie z zapisami w księgach rachunkowych to poważny problem. Najlepiej więc zorganizować wyodrębnioną ewidencję w ramach ksiąg rachunkowych, co ułatwi rozliczenie i bieżącą ocenę stopnia wykorzystania środków.

Zasady organizowania ewidencji powinny być takie same w kolejnych latach. Ogólne reguluje ustawa o rachunkowości, a w podmiocie - zasady (polityka) rachunkowości właściwe dla danej jednostki.

Uwaga!

W zależności od pochodzenia środków i dokumentów stanowiących o ich przyznaniu mogą zmieniać się zasady rozliczania beneficjenta z uzyskanych przychodów.

Dokumenty potwierdzające wykorzystanie środków

Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków mogą być zawarte w odpowiednich przepisach prawa, umowach, porozumieniach itp. Należy to uwzględnić przed rozpoczęciem wprowadzania do ksiąg rachunkowych zdarzeń gospodarczych związanych z projektem.

Najczęściej projekty, na które zagwarantowano określoną kwotę, rozpoczynane są przed wpływem środków. Dlatego też z chwilą rozpoczęcia działań wszystkie wydatki na poczet gwarantowanych umową bezzwrotnych środków muszą być objęte odpowiednią ewidencją.

Rozliczenie może być wymagane w trakcie realizacji, na koniec poszczególnych miesięcy, kwartałów, roku oraz po zakończeniu przedsięwzięcia. Rozliczenie nie jest jednorazową czynnością, lecz procesem ciągłym.

Zdobycie potrzebnych środków jest połową sukcesu. Na jego drugą połowę składa się udana realizacja zamierzonego projektu oraz sprawne i terminowe rozliczenie dotacji.

Celem rozliczenia jest udowodnienie, że otrzymaną dotację wykorzystaliśmy zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem i przedstawionym planem finansowym oraz w podanym terminie.

Uwaga!

Prawidłowe dokumentowanie poniesionych wydatków, sposób ich ewidencjonowania, a nawet rozliczenia może decydować o uznaniu dofinansowania lub o cofnięciu wcześniej przyznanych środków.

W wielu programach wymagane jest sfinansowanie przedsięwzięcia z własnych (w tym z kredytu) zasobów, a po zakończeniu następuje refundacja udokumentowanych wydatków.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz zapisy ustawy o rachunkowości, w każdym przypadku wskazana jest szczególna dbałość w zakresie dokumentowania i ewidencjonowania wydatków.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Uwaga!

Wydatki muszą być związane bezpośrednio z realizowanym programem i muszą spełniać warunki szczegółowo określone w dokumentach programowych, wnioskach lub umowach i porozumieniach zawartych ze sponsorem, darczyńcą.

Wykorzystanie zasobów majątkowych po zakończeniu przedsięwzięcia

Na potrzeby przedsięwzięcia jednostki ponoszą wydatki na zakup materiałów oraz usług. Często nabywane są aktywa trwałe i obrotowe. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest wykonanie pełnego zakresu rzeczowego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu przez beneficjenta. Jeżeli w dokumentach stanowiących o dofinansowaniu (finansowaniu) nie ma dyspozycji lub zastrzeżeń co do dalszego postępowania z nabytymi obiektami, po rozliczeniu projektu stają się one własnością jednostki. Jedne zużywają się całkowicie, inne po zakończeniu projektu - z racji ich charakteru - pozostają. Na pewno mogą być wykorzystane w innych przedsięwzięciach jako wkład własny.

Uwaga!

Wewnętrzne zasady (polityka) rachunkowości powinny regulować sposób objęcia ewidencją powstałych w wyniku przeszłych zdarzeń gospodarczych, posiadających wiarygodną wartość, aktywów. Do takiego postępowania obliguje nas ustawa o rachunkowości, m.in. w zapisie definiującym aktywa (art. 3 ust. 1 pkt 12 i 13 uor) oraz zasady wprowadzania do ksiąg rachunkowych zdarzeń gospodarczych (art. 20 ust. 1 uor).

Obowiązek objęcia ewidencją nabytych, a niezagospodarowanych aktywów - bez względu na sposób i źródła finansowania - to pierwszy problem.

Drugi to konieczność ponoszenia kosztów na składowanie, wątpliwa przydatność tych eksponatów po upływie pewnego okresu, niszczenie albo „okazja” do pozbycia się niepotrzebnych rekwizytów przemawiająca za ich sprzedażą. Pozostaje jeszcze problem ich wyceny, tj. oszacowania „przyszłych korzyści ekonomicznych”.

Radzimy!

W celu prawidłowego ujawnienia pozostających po zakończeniu projektu rzeczowych aktywów (rekwizytów, obiektów, przedmiotów itp.) kierownik jednostki powinien powołać komisję, która zinwentaryzuje je i dokona wyceny. Aktywa te należy wycenić w cenie nie niższej od ceny rynkowej takich samych lub podobnych rzeczy.

Co zrobić z takimi zasobami majątkowymi? W rezultacie różnych działań należy je wykorzystać na potrzeby jednostki organizacyjnej - tak żeby przyniosły korzyści ekonomiczne.

Nieprawidłowości w dokumentowaniu i rozliczaniu obcych bezzwrotnych środków

Można pokusić się o wymienienie najczęściej występujących nieprawidłowości w dokumentowaniu przyjęcia i rozliczaniu obcych środków przeznaczonych na realizację projektów:

l do rozliczenia pozyskanych środków przedkładane są faktury (rachunki) będące dowodami dokonania wydatków przed datą zawarcia umowy,

l w zbiorach dowodów księgowych znajdują się kserokopie zamiast oryginałów, które przedłożono do rozliczenia,

l wydatki ponoszone przez organizacje nie są objęte specyfikacją kosztów stanowiącą załącznik do porozumienia, umowy lub innego dokumentu stanowiącego o przyznaniu środków,

l przekraczane są limity kosztów lub brak jest rozliczeń niektórych wynikających ze specyfikacji kategorii kosztów,

l brak jest akceptacji rozliczonych rachunków pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym przez osobę odpowiedzialną w imieniu realizatora projektu,

l w rozliczeniu przedstawiane są faktury (rachunki) wystawione po terminie realizacji zadania lub dotyczące innego projektu,

l dostarczane są błędne dowody poniesionych kosztów - zamiast faktur (rachunków) przedkładane są specyfikacje dostaw, listy przewozowe, bilety itp.,

l zestawienia wydatków i kopie dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków nie są zgodne z zaplanowanym budżetem,

l pomimo iż w umowach terminy są wyraźnie określone, to rozliczenia, sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji dotacji składane są po terminie,

l prezentacja i dokumentacja działań i efektów projektu - dokumentacja fotograficzna, przykładowe egzemplarze broszur, ulotek, plakatów oraz raport o efektach medialnych (informacje o audycjach radiowych i telewizyjnych na temat projektu itp.) - nie są kompletne lub nawet nie dotyczą tego projektu.

Reasumując:

Organizacje non-profit muszą dostosować sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych do specyfiki gospodarowania bezzwrotnymi środkami obcymi.

Dr Weronika Gackowska

Podstawa prawna:

l ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.