REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Na czym polega łączne sprawozdanie finansowe

Wioletta Roman

REKLAMA

Prowadzę księgowość spółki z o.o. z siedzibą na terenie Polski. Spółka posiada samobilansujący się oddział na terenie Niemiec. Strata oddziału wykazana w rachunku zysków i strat za 2004 r. wynosi 205 553,20 zł. Po ponownej wycenie w 2005 r. strata wynosi 173 623,45 zł. Jak ująć różnicę w kwocie 31 929,75 zł wynikającą z powtórnej wyceny? Jakie uchwały powinien podjąć zarząd spółki dotyczące rozliczenia zysku/straty oddziału? W akcie założycielskim zamieszczone jest postanowienie o obowiązku dokonania dopłat w przypadku wystąpienia straty. Czy dotyczy to również straty wynikającej ze sprawozdania łącznego, czy tylko tej, która wystąpiłaby po stronie spółki polskiej?

rada

Autopromocja

 

Taka różnica nie powinna wystąpić, ponieważ stratę okresu bieżącego na koniec następnego roku wykazuje się jako stratę z lat ubiegłych bez dodatkowej wyceny. Obowiązek dopłat dotyczy spółki z o.o. samobilansującej.

uzasadnienie

Rozbudowana struktura organizacyjna podmiotów, prowadząca do wyodrębnienia organizacyjnego wewnętrznych jednostek, spowodowana jest m.in. dostosowaniem do wzrastającej skali działalności, różnorodnością prowadzonej działalności, miejscem jej prowadzenia bądź wewnętrznymi rozrachunkami. Częstym powodem wyodrębnienia wewnętrznego jednostek organizacyjnych jest zamiar utrzymania odrębności po połączeniu samodzielnych podmiotów, np. dwóch spółek. Wyodrębnienie takie może przybrać różną formę: zakładu przedsiębiorstwa wielozakładowego lub samodzielnego oddziału.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ustawa o rachunkowości, w zakresie wyodrębniania wewnętrznych struktur jednostki, odnosi się do sporządzania sprawozdania finansowego i odrębności bilansowej oddziałów (zakładów), a także możliwości prowadzenia ksiąg w tych oddziałach (zakładach).

W przypadku gdy w skład jednostki wchodzą inne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe przepisy bilansowe umożliwiają sporządzenie przez jednostkę tzw. łącznego sprawozdania finansowego. Łączne sprawozdanie przedstawia łączne sumy pozycji sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów (zakładów) z zastosowaniem odpowiednich wyłączeń. Oznacza to, że na podstawie decyzji podmiotu gospodarczego, posiadającego wyodrębnione jednostki organizacyjne (oddziały), zakłady, mogą zostać zobowiązane do sporządzania samodzielnych sprawozdań finansowych.

Zasady badania, ogłaszania oraz zatwierdzania sprawozdania finansowego w oddziałach, które sporządzają łączne sprawozdanie finansowe, są zbieżne z ogólnymi zasadami przyjętymi dla sprawozdań finansowych. Wynika to z braku jakichkolwiek dodatkowych wymogów wobec samodzielnych sprawozdań finansowych sporządzanych przez wyodrębnione jednostki wewnętrzne. Wskazuje na to również przepis art. 64 ust. 2 ustawy o rachunkowości mówiący, że w jednostkach sporządzających łączne sprawozdanie finansowe warunki określające obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań finansowych stosuje się do łącznego sprawozdania finansowego. Dlatego łączne sprawozdanie finansowe traktowane jest jako jednostkowe sprawozdanie finansowe podmiotu posiadającego wyodrębnione jednostki wewnętrzne.

Oznacza to, że zatwierdzeniu podlega łączne sprawozdanie finansowe jednostki, w tym przypadku wykazujące stratę. Należy zauważyć, że zarząd nie podejmuje żadnych uchwał odnośnie pokrycia straty. W informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego podaje on jedynie propozycję pokrycia straty. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty należy do kompetencji zgromadzenia wspólników (w sp. z o.o.) lub walnego zgromadzenia (w S.A.).

Organy te podejmując uchwałę powinny brać pod uwagę stratę wykazaną w łącznym sprawozdaniu finansowym. Natomiast z polityki rachunkowości podmiotu posiadającego oddziały powinna wynikać procedura pokrycia strat jednostek wewnętrznych.

Jak sporządzić łączne sprawozdanie finansowe

Łączne sprawozdanie finansowe sporządza się wówczas, gdy podmiot gospodarczy (zwany zazwyczaj przedsiębiorstwem wielozakładowym) składa się z organizacyjnie wydzielonych jednostek, które nie mają osobowości prawnej. Mogą to być filie, oddziały, zakłady mające zwykle znaczną samodzielność finansową i sporządzające samodzielne, pełne sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie łączne jest sumą sprawozdań jednostkowych wszystkich jednostek organizacyjnie wydzielonych. Koncepcja sprawozdań łącznych jest zbliżona do rozwiązań stosowanych w sprawozdaniach skonsolidowanych. Oznacza to, że jest ono sporządzane tak, jakby między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym nie następowały żadne rozliczenia ani nie były generowane zyski bądź straty z ich obrotów wewnętrznych.

W sprawozdaniu łącznym eliminuje się:

l wzajemne rozrachunki,

l aktywa i fundusze wydzielone, oraz

l zyski zrealizowane w ramach jednostki wielozakładowej,

l niezrealizowane zyski, które zazwyczaj tkwią w zapasach lub rzeczowych składnikach majątku trwałego.

Ustawa zezwala na rezygnację z powyższych wyłączeń (oprócz tych dotyczących aktywów i funduszy wydzielonych), jeśli są one mało istotne i nie zmieniają obrazu sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

W ustawie o rachunkowości niestety nie zostały zdefiniowane aktywa i fundusze wydzielone. Należy jednak przyjąć, że chodzi tutaj o wydzielone dla danego oddziału (zakładu) części funduszy własnych (w spółkach będą to wydzielone kapitały).

Oddział samobilansujący za granicą

W przypadku gdy oddziały bądź zakłady znajdują się poza granicami kraju, sporządzając sprawozdanie łączne, należy przeliczyć dane wyrażone w tym sprawozdaniu w walutach obcych na złote polskie.

Tabela. Zasady przeliczania waluty

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Powstałe na skutek tych przeliczeń różnice kursowe w łącznym sprawozdaniu finansowym korygują kapitał własny i ujmowane są w pasywach bilansu jako odrębna, dodatkowa pozycja "Różnice kursowe z przeliczenia", będąca składową kapitału z aktualizacji wyceny.

W przeciwieństwie do przepisów określających zasady przeliczeń walut przy konsolidacji sprawozdań finansowych, dla łącznych sprawozdań finansowych nie określono warunków przeliczania kapitałów własnych. Wynika to z faktu, że w łącznym sprawozdaniu finansowym fundusze wydzielone i odpowiadające im aktywa zawsze podlegają wyłączeniu w pełnej wysokości.

Fundusze wydzielone tworzą wartość bilansową przekazanych jednostce samobilansującej składników aktywów trwałych i obrotowych. Konta funduszy wydzielonych w jednostce macierzystej mogą wykazywać tylko saldo debetowe, które wyraża stan należności od oddziału samobilansującego z tytułu wydzielonych do jego dyspozycji aktywów. W oddziałach samobilansujących na tych kontach występuje wyłącznie saldo kredytowe, które oznacza stan zobowiązań wobec macierzystej jednostki. W bilansie łącznym jednostki statutowej salda te podlegają kompensacie.

Pytanie dotyczy różnic powstałych wskutek wyceny pozycji bilansowej. Spółka w pozycji "Zysk/Strata" na 31 grudnia 2004 r. wykazuje stratę za 2004 r., a na 31 grudnia 2005 r. w pozycji "Zysk/Strata z lat ubiegłych" powinna figurować ta sama kwota jako niepokryta strata 2004 r. Obydwie te wielkości są wielkościami wynikowymi.

Zasadniczo wydaje się, że nie powinna wystąpić sytuacja niepokrytej straty oddziału, gdyż jej wartość stanowi należność oddziału od jednostki nadrzędnej, tutaj spółki z o.o. Sposób pokrycia straty oddziału powinien być określony w polityce rachunkowości spółki. Strata oddziału zmniejszy zysk lub zwiększy stratę w łącznym sprawozdaniu finansowym za 2004 r. i nie będzie powtórnie przeliczana. Jej wartość została ustalona na podstawie realnych kursów obowiązujących w konkretnym okresie, za który został ustalony wynik. Natomiast ewentualne zobowiązanie spółki wobec oddziału (nieuregulowane na 31 grudnia 2005 r.) zniesie się z należnością wykazywaną w księgach oddziału niemieckiego.

W księgach oddziału ewidencja pokrycia straty oddziału przez jednostkę statutową może wyglądać następująco:

1. Decyzja o pokryciu straty, wynikająca z uregulowań przewidzianych w polityce rachunkowości:

Wn "Rozrachunki wewnątrzzakładowe",

Ma "Rozliczenie wyniku finansowego".

2. Przelew środków do oddziału:

Wn "Rozrachunki wewnątrzzakładowe",

Ma "Rachunek bieżący".

3. Przeksięgowanie pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego:

Wn "Rozliczenie wyniku finansowego",

Ma "Wynik finansowy".

Przykład

Odział spółki z o.o. poniósł stratę w wysokości 12 000 euro. Wycena nastąpiła według kursu 3,84 PLN/EUR. Spółka podjęła decyzję o pokryciu straty.

Ewidencja księgowa

1. Decyzja o pokryciu straty, wynikająca z uregulowań przewidzianych w polityce rachunkowości:

Wn "Rozliczenie wyniku finansowego" 46 080

Ma "Rozrachunki wewnątrzzakładowe" 46 080

2. Przelew środków do oddziału:

Wn "Rozrachunki wewnątrzzakładowe" 46 080

Ma "Rachunek bieżący" 46 080

3. Przeksięgowanie pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego:

Wn "Rozliczenie wyniku finansowego" 46 080

Ma "Wynik finansowy" 46 080

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Jeżeli jednak, z jakichś powodów, w bilansie oddziału występuje pozycja "Strata z lat ubiegłych", moim zdaniem, jej wartości nie należy aktualizować według kursu z dnia bilansowego, tj. 31 grudnia 2005 r., lecz wykazać ją w wysokości prezentowanej w bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2004 r. Różnice kursowe powstałe w związku z tą wyceną należałoby ująć w pozycji "Różnice kursowe z przeliczenia".

l art. 51 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Wioletta Roman

doradca podatkowy

 
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA