Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak odzyskać VAT zapłacony przy budowie lub remoncie

Anna Wojda
inforCMS
Można otrzymać zwrot części wydatków na budowę albo remont domu lub mieszkania. Trzeba jednak spełnić określone przepisami warunki. Jak sprawić, by fiskus zwrócił nam część wydatków?

Zasady zwrotu części wydatków na remont lub budowę określa ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.). Zasady ubiegania się o zwrot wydatków są takie same zarówno w odniesieniu do inwestycji dotyczących domów, jak i mieszkań.

Zwrot nie dla każdego

O zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych mogą ubiegać się ci podatnicy, którzy spełniają ściśle określone warunki. Dotyczy to osób fizycznych, które nie są podatnikami VAT i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Rekompensatę mogą zatem otrzymać wyłącznie inwestorzy indywidualni budujący systemem gospodarczym, a także remontujący dom lub mieszkanie.

Ważne!

Aby ubiegać się o zwrot VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych, niezbędne będzie udokumentowanie poniesionych wydatków. Służą do tego faktury VAT wystawione od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.

Kolejnym warunkiem, jaki muszą spełnić osoby fizyczne ubiegające się o zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych, jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane albo tytułu prawnego do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego. W przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę konieczne jest dodatkowo posiadanie takiego zezwolenia.

Tylko określone wydatki

Ulga przeznaczona jest dla osób fizycznych, które nie nabywają materiałów budowlanych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jako podatnicy VAT.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych w związku z:

- budową budynku mieszkalnego,

- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,

- remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

CO DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Do wniosku załącza się kopię:

- pozwolenia na budowę albo dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku lub lokalu,

- faktur dokumentujących poniesione wydatki,

- pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub zawiadomienia o zakończeniu inwestycji,

- dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji.

Do wniosku trzeba też dołączyć kopie faktur potwierdzających poniesione wydatki w związku z budową budynku mieszkalnego, remontem lub nadbudową czy przebudową budynku.

Do wniosku trzeba też dołączyć kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania, kopię zawiadomienia o zakończeniu inwestycji (jeśli wniosek składamy po zakończeniu realizacji inwestycji).

W przypadku gdy inwestycja nie została zakończona, do wniosku trzeba dołączyć kopię dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji. Nie może być to dowolny dokument. Dokument ten musi zostać sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego (jeśli roboty wymagają pozwolenia na budowę).

Refundacja dotyczy faktur wystawionych między 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2007 r. Niestety, nie wszystkich. Ustawie podlegają tylko wydatki na materiały budowlane, które do 30 kwietnia były opodatkowane 7-proc. stawką VAT, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podstawową stawką VAT. Choć materiały takie stanowią zdecydowaną większość wśród materiałów budowlanych wykorzystywanych w budownictwie mieszkaniowym, nie można jednak wykluczyć wyjątków. Dlatego w każdym przypadku powinniśmy sprawdzić, czy dany wydatek znajduje się na liście opublikowanej przez Ministerstwo Budownictwa i Transportu.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu będzie faktura na materiały budowlane wystawiona na osobę fizyczną. Zamieszczona w ustawie definicja budynku mieszkalnego ma uniemożliwić rekompensatę podatku zawartego w cenie materiałów zużytych na budowę, np. ogrodzeń, podjazdów czy garaży, jeżeli budowa ich nie była związana z inwestycją mieszkaniową.

NASZA RADA:

POTRZEBNY JEST WNIOSEK

Zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych dokonywany jest wyłącznie na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym.

Podatnik składa wniosek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek, niezależnie od rodzaju inwestycji, może być złożony raz w roku, z tym że ostatni nie później niż do 30 czerwca 2008 r. Data graniczna składania wniosków o zwrot zostanie jednak zniesiona 1 stycznia 2008 r., czyli z chwilą wejścia w życie rządowej nowelizacji ustawy, która zakłada bezterminowy zwrot VAT. Wniosek należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek, w dniu złożenia przez nią wniosku, przy czym w przypadku wspólnego wniosku małżonków mających różne miejsca zamieszkania właściwym urzędem będzie urząd wskazany we wniosku, pod warunkiem że jest to urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków.

Ministerstwo Finansów przygotowało wzór wniosku o zwrot VAT. Nie jest to jednak wniosek powszechnie obowiązujący, co oznacza, że podatnik może wniosek przygotować własnoręcznie.

Wypełniając wniosek, trzeba, jak zawsze, być uważnym i dokładnie czytać opis do poszczególnych rubryk. Podatnik powinien w pierwszej kolejności wpisać numer NIP (swój, gdy składa wniosek indywidualnie, albo dodatkowo NIP małżonka, gdy składa wniosek z małżonkiem).

Podatnicy pozostający w związku małżeńskim mają do wyboru dwie możliwości. Mogą złożyć wniosek wspólnie albo każde z nich odrębnie. Jeśli jednak małżonkowie składają odrębne wnioski o zwrot VAT do dwóch różnych urzędów skarbowych, muszą o złożeniu przez siebie wniosku zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla małżonka.

Kolejna część, jaką podatnicy wypełniają, to część A. Tu podatnik wpisuje urząd skarbowy, do którego adresowany jest wniosek. Podatnik musi też zaznaczyć właściwy kwadrat informujący o tym, czy wniosek składa osoba fizyczna niepozostająca w związku małżeńskim, czy też zamężna, czy może jest to wniosek wspólny małżonków. Podatnik informuje też, czy wniosek składa po zakończeniu inwestycji, czy raz w roku (czyli jeszcze przed jej zakończeniem).

Następna część wypełniana we wniosku to dane identyfikacyjne i adres. Tu podatnik w zależności od tego, czy wniosek składa sam czy wspólnie z małżonkiem, wpisuje swoje dane personalne (albo i swoje, i małżonka). Podaje też dokładny adres.

W kolejnej części podawane są informacje o rodzaju inwestycji, na którą poniesione zostały wydatki. Bardzo istotne przy wypełnianiu wniosku jest prawidłowe uzupełnienie rubryk w części D. Tu podatnik oblicza kwotę zwrotu oraz przysługujące limity.

Ustawa określa limit zwrotu podatku, który uzależniony jest od ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszanej przez GUS za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Jeśli podatnik wyśle wniosek i nie będzie znał ceny metra powierzchni w poprzednim kwartale, ponieważ GUS jej jeszcze nie opublikuje, nie ma obowiązku obliczania przysługujących mu limitów. Zrobi to za niego urząd skarbowy. Jeżeli okaże się, że kwota, którą inwestor chce odzyskać, przekracza określone w ustawie ograniczenie, urząd w decyzji określi mniejszą sumę do zwrotu.

PRZYKŁAD - CZY REMONT UPOWAŻNIA DO ZWROTU

Przeprowadziłem ostatnio remont. W mieszkaniu zostały pomalowane ściany, wymienione drzwi i płytki. Zachowałem faktury. Czy otrzymam zwrot VAT?

TAK. Przeprowadzone prace remontowe mieszczą się w wykazie robót zaliczanych do remontu mieszkania uprawniających do otrzymania zwrotu. Katalog ten zawarty został w załączniku do ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.). Można tu znaleźć także wykaz robót zaliczonych do remontu domu. W przypadku remontu jedynie prace określone w ustawowych wykazach uprawniają do ubiegania się o zwrot VAT. Jeżeli podatnik zachował faktury dokumentujące poniesione wydatki, to nie ma przeszkód, aby w urzędzie skarbowym złożyć wniosek o zwrot. Oprócz kopii faktury, w przypadku remontu niewymagającego pozwolenia na budowę, do składanego wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do remontowanego domu lub mieszkania.

PRZYKŁAD - CZY ODZYSKAM CAŁY VAT

Czy można odzyskać całość podatku zawartego w cenie zakupionych materiałów? Słyszałem, że nie mogę odzyskać całego zapłaconego VAT?

NIE. System zwrotów został wprowadzony, aby zrekompensować podatnikom podwyżkę stawki VAT na materiały budowlane po 1 maja 2004 r. z 7 do 22 proc. Osobom fizycznym, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją mieszkaniową, przysługuje częściowy zwrot VAT, wynikający właśnie z wprowadzonej podwyżki. Kwota, którą podatnik może odzyskać, jest limitowana. Podatnik oblicza ją samodzielnie, stosując w tym celu ustawowe wytyczne. Wartości przyjmowane do obliczenia zarówno limitu, jak i kwoty zwrotu różnią się w zależności od tego, czy inwestycja wymagała pozwolenia na budowę oraz czy podatnik w latach 2004-2005 korzystał z ulg mieszkaniowych w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu poniesienia wydatków na zakup tych samych materiałów budowlanych.

Maksymalnie można odzyskać 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. (dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę) lub 30 mkw. (dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę) i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ostatnio ogłoszonej przez GUS przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu. Dla inwestorów, którzy skorzystali z ulg mieszkaniowych, kwota zwrotu jest równa 55,23 proc. VAT wynikającego z faktur, nie więcej jednak niż 9,959 proc. kwoty stanowiącej powyższy iloczyn. Ustalenie kwoty zwrotu przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy wyliczyć kwoty przysługującego limitu zwrotu, a następnie określić samą kwotę zwrotu.

Jeśli podatnik przeprowadzał remont, w części E informuje o jego zakresie. Wpisuje, co zostało zrobione. Potem podatnik zaznacza kwadrat (w części F) informujący o tym, czy zwrot pieniędzy ma odbyć się za pośrednictwem banku, poczty czy może w kasie urzędu skarbowego.

Na koniec wystarczy już tylko wskazać, jakie załączniki dołączamy i złożyć podpis.

Na zwrot trzeba zaczekać

Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie 25 dni od daty doręczenia decyzji. Urząd na jej wydanie ma sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku. Pieniądze można odzyskać szybciej, jeżeli prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości. W tym przypadku urząd zwraca pieniądze bez wydawania decyzji, a kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. Kwota zwrotu VAT może zostać wypłacona podatnikom nieposiadającym zaległości podatkowych. W przeciwnym razie podlega z urzędu zaliczeniu na poczet tych zaległości. Ustawa przewiduje trzy sposoby wypłaty: w kasie urzędu, za pośrednictwem poczty lub banku. Kwota zwrotu wypłacana za pośrednictwem poczty jest zmniejszana o koszty jej przesłania.


ANNA WOJDA

anna.wojda@infor.pl

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.