REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak odzyskać VAT zapłacony przy budowie lub remoncie

Anna Wojda
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Można otrzymać zwrot części wydatków na budowę albo remont domu lub mieszkania. Trzeba jednak spełnić określone przepisami warunki. Jak sprawić, by fiskus zwrócił nam część wydatków?

Zasady zwrotu części wydatków na remont lub budowę określa ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.). Zasady ubiegania się o zwrot wydatków są takie same zarówno w odniesieniu do inwestycji dotyczących domów, jak i mieszkań.

Zwrot nie dla każdego

O zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych mogą ubiegać się ci podatnicy, którzy spełniają ściśle określone warunki. Dotyczy to osób fizycznych, które nie są podatnikami VAT i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Rekompensatę mogą zatem otrzymać wyłącznie inwestorzy indywidualni budujący systemem gospodarczym, a także remontujący dom lub mieszkanie.

Ważne!

Aby ubiegać się o zwrot VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych, niezbędne będzie udokumentowanie poniesionych wydatków. Służą do tego faktury VAT wystawione od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.

Kolejnym warunkiem, jaki muszą spełnić osoby fizyczne ubiegające się o zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych, jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane albo tytułu prawnego do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego. W przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę konieczne jest dodatkowo posiadanie takiego zezwolenia.

Tylko określone wydatki

Ulga przeznaczona jest dla osób fizycznych, które nie nabywają materiałów budowlanych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jako podatnicy VAT.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych w związku z:

- budową budynku mieszkalnego,

- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,

- remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

CO DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Do wniosku załącza się kopię:

- pozwolenia na budowę albo dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku lub lokalu,

- faktur dokumentujących poniesione wydatki,

- pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub zawiadomienia o zakończeniu inwestycji,

- dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji.

Do wniosku trzeba też dołączyć kopie faktur potwierdzających poniesione wydatki w związku z budową budynku mieszkalnego, remontem lub nadbudową czy przebudową budynku.

Do wniosku trzeba też dołączyć kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania, kopię zawiadomienia o zakończeniu inwestycji (jeśli wniosek składamy po zakończeniu realizacji inwestycji).

W przypadku gdy inwestycja nie została zakończona, do wniosku trzeba dołączyć kopię dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji. Nie może być to dowolny dokument. Dokument ten musi zostać sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego (jeśli roboty wymagają pozwolenia na budowę).

Refundacja dotyczy faktur wystawionych między 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2007 r. Niestety, nie wszystkich. Ustawie podlegają tylko wydatki na materiały budowlane, które do 30 kwietnia były opodatkowane 7-proc. stawką VAT, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podstawową stawką VAT. Choć materiały takie stanowią zdecydowaną większość wśród materiałów budowlanych wykorzystywanych w budownictwie mieszkaniowym, nie można jednak wykluczyć wyjątków. Dlatego w każdym przypadku powinniśmy sprawdzić, czy dany wydatek znajduje się na liście opublikowanej przez Ministerstwo Budownictwa i Transportu.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu będzie faktura na materiały budowlane wystawiona na osobę fizyczną. Zamieszczona w ustawie definicja budynku mieszkalnego ma uniemożliwić rekompensatę podatku zawartego w cenie materiałów zużytych na budowę, np. ogrodzeń, podjazdów czy garaży, jeżeli budowa ich nie była związana z inwestycją mieszkaniową.

NASZA RADA:

POTRZEBNY JEST WNIOSEK

Zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych dokonywany jest wyłącznie na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym.

Podatnik składa wniosek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek, niezależnie od rodzaju inwestycji, może być złożony raz w roku, z tym że ostatni nie później niż do 30 czerwca 2008 r. Data graniczna składania wniosków o zwrot zostanie jednak zniesiona 1 stycznia 2008 r., czyli z chwilą wejścia w życie rządowej nowelizacji ustawy, która zakłada bezterminowy zwrot VAT. Wniosek należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek, w dniu złożenia przez nią wniosku, przy czym w przypadku wspólnego wniosku małżonków mających różne miejsca zamieszkania właściwym urzędem będzie urząd wskazany we wniosku, pod warunkiem że jest to urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków.

Ministerstwo Finansów przygotowało wzór wniosku o zwrot VAT. Nie jest to jednak wniosek powszechnie obowiązujący, co oznacza, że podatnik może wniosek przygotować własnoręcznie.

Wypełniając wniosek, trzeba, jak zawsze, być uważnym i dokładnie czytać opis do poszczególnych rubryk. Podatnik powinien w pierwszej kolejności wpisać numer NIP (swój, gdy składa wniosek indywidualnie, albo dodatkowo NIP małżonka, gdy składa wniosek z małżonkiem).

Podatnicy pozostający w związku małżeńskim mają do wyboru dwie możliwości. Mogą złożyć wniosek wspólnie albo każde z nich odrębnie. Jeśli jednak małżonkowie składają odrębne wnioski o zwrot VAT do dwóch różnych urzędów skarbowych, muszą o złożeniu przez siebie wniosku zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla małżonka.

Kolejna część, jaką podatnicy wypełniają, to część A. Tu podatnik wpisuje urząd skarbowy, do którego adresowany jest wniosek. Podatnik musi też zaznaczyć właściwy kwadrat informujący o tym, czy wniosek składa osoba fizyczna niepozostająca w związku małżeńskim, czy też zamężna, czy może jest to wniosek wspólny małżonków. Podatnik informuje też, czy wniosek składa po zakończeniu inwestycji, czy raz w roku (czyli jeszcze przed jej zakończeniem).

Następna część wypełniana we wniosku to dane identyfikacyjne i adres. Tu podatnik w zależności od tego, czy wniosek składa sam czy wspólnie z małżonkiem, wpisuje swoje dane personalne (albo i swoje, i małżonka). Podaje też dokładny adres.

W kolejnej części podawane są informacje o rodzaju inwestycji, na którą poniesione zostały wydatki. Bardzo istotne przy wypełnianiu wniosku jest prawidłowe uzupełnienie rubryk w części D. Tu podatnik oblicza kwotę zwrotu oraz przysługujące limity.

Ustawa określa limit zwrotu podatku, który uzależniony jest od ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszanej przez GUS za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Jeśli podatnik wyśle wniosek i nie będzie znał ceny metra powierzchni w poprzednim kwartale, ponieważ GUS jej jeszcze nie opublikuje, nie ma obowiązku obliczania przysługujących mu limitów. Zrobi to za niego urząd skarbowy. Jeżeli okaże się, że kwota, którą inwestor chce odzyskać, przekracza określone w ustawie ograniczenie, urząd w decyzji określi mniejszą sumę do zwrotu.

PRZYKŁAD - CZY REMONT UPOWAŻNIA DO ZWROTU

Przeprowadziłem ostatnio remont. W mieszkaniu zostały pomalowane ściany, wymienione drzwi i płytki. Zachowałem faktury. Czy otrzymam zwrot VAT?

TAK. Przeprowadzone prace remontowe mieszczą się w wykazie robót zaliczanych do remontu mieszkania uprawniających do otrzymania zwrotu. Katalog ten zawarty został w załączniku do ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.). Można tu znaleźć także wykaz robót zaliczonych do remontu domu. W przypadku remontu jedynie prace określone w ustawowych wykazach uprawniają do ubiegania się o zwrot VAT. Jeżeli podatnik zachował faktury dokumentujące poniesione wydatki, to nie ma przeszkód, aby w urzędzie skarbowym złożyć wniosek o zwrot. Oprócz kopii faktury, w przypadku remontu niewymagającego pozwolenia na budowę, do składanego wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do remontowanego domu lub mieszkania.

PRZYKŁAD - CZY ODZYSKAM CAŁY VAT

Czy można odzyskać całość podatku zawartego w cenie zakupionych materiałów? Słyszałem, że nie mogę odzyskać całego zapłaconego VAT?

NIE. System zwrotów został wprowadzony, aby zrekompensować podatnikom podwyżkę stawki VAT na materiały budowlane po 1 maja 2004 r. z 7 do 22 proc. Osobom fizycznym, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją mieszkaniową, przysługuje częściowy zwrot VAT, wynikający właśnie z wprowadzonej podwyżki. Kwota, którą podatnik może odzyskać, jest limitowana. Podatnik oblicza ją samodzielnie, stosując w tym celu ustawowe wytyczne. Wartości przyjmowane do obliczenia zarówno limitu, jak i kwoty zwrotu różnią się w zależności od tego, czy inwestycja wymagała pozwolenia na budowę oraz czy podatnik w latach 2004-2005 korzystał z ulg mieszkaniowych w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu poniesienia wydatków na zakup tych samych materiałów budowlanych.

Maksymalnie można odzyskać 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. (dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę) lub 30 mkw. (dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę) i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ostatnio ogłoszonej przez GUS przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu. Dla inwestorów, którzy skorzystali z ulg mieszkaniowych, kwota zwrotu jest równa 55,23 proc. VAT wynikającego z faktur, nie więcej jednak niż 9,959 proc. kwoty stanowiącej powyższy iloczyn. Ustalenie kwoty zwrotu przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy wyliczyć kwoty przysługującego limitu zwrotu, a następnie określić samą kwotę zwrotu.

Jeśli podatnik przeprowadzał remont, w części E informuje o jego zakresie. Wpisuje, co zostało zrobione. Potem podatnik zaznacza kwadrat (w części F) informujący o tym, czy zwrot pieniędzy ma odbyć się za pośrednictwem banku, poczty czy może w kasie urzędu skarbowego.

Na koniec wystarczy już tylko wskazać, jakie załączniki dołączamy i złożyć podpis.

Na zwrot trzeba zaczekać

Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie 25 dni od daty doręczenia decyzji. Urząd na jej wydanie ma sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku. Pieniądze można odzyskać szybciej, jeżeli prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości. W tym przypadku urząd zwraca pieniądze bez wydawania decyzji, a kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. Kwota zwrotu VAT może zostać wypłacona podatnikom nieposiadającym zaległości podatkowych. W przeciwnym razie podlega z urzędu zaliczeniu na poczet tych zaległości. Ustawa przewiduje trzy sposoby wypłaty: w kasie urzędu, za pośrednictwem poczty lub banku. Kwota zwrotu wypłacana za pośrednictwem poczty jest zmniejszana o koszty jej przesłania.


ANNA WOJDA

anna.wojda@infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA