REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczenia podatkowe pracownika sezonowego

Ewa Matyszewska
Ewa Matyszewska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Praca wakacyjna to dla wielu osób jedyny okres w roku, w którym podejmują zatrudnienie. Trzeba jednak pamiętać, że każdą zarobioną złotówkę należy rozliczyć z fiskusem.

 

 

Czy muszę rozliczyć PIT-11 w ciągu roku

Czy otrzymany przez studenta od pracodawcy PIT-11 w lipcu w wyniku zakończenia pracy wakacyjnej należy rozliczyć w tym miesiącu?

Nie Jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są zobowiązani sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka. Obowiązek poboru zaliczek ustaje w sytuacji, gdy pracodawca rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy. Otrzymanie przez studenta informacji PIT-11 nie rodzi obowiązku jego rozliczenia w ciągu roku. Informacja ta wraz z innymi formularzami PIT będzie podstawą rozliczenia dochodu dopiero po zakończeniu roku w składanym do końca kwietnia rocznym zeznaniu podatkowym.

Podstawa prawna

- Art. 39 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy praca wakacyjna pozwala korzystać z ulg

Student mieszka z rodzicami. Pracuje tylko w wakacje. Za zarobione pieniądze opłaca internet. Czy ma prawo skorzystać z ulgi na internet?

Tak Podatnik może odliczyć od dochodu wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Jeśli zatem podatnik uzyskuje dochód, opłaca internet i posiada faktury potwierdzające ten fakt, wystawione na swoje nazwisko, ma prawo skorzystać z ulgi internetowej. Oczywiście odliczenie musi być dokonane w granicach ustawowego limitu.

Podstawa prawna

- Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy zarobek do kwoty wolnej trzeba wykazać

Podatnik w 2008 roku zarobił 2800 zł. Nie będzie miał już innych dochodów. Czy zarobek nie- przekraczający kwoty wolnej od podatku trzeba wykazać w zeznaniu rocznym?

Tak Kwota wolna od podatku w 2008 roku wynosi 3091 zł. Podatnik, którego zarobki w roku podatkowym nie przekroczą tej kwoty, musi złożyć zeznania roczne, mimo że podatek w nim wykazany wyniesie 0. Będzie to tzw. zeznanie zerowe. Jeśli od zarobionej kwoty były odprowadzone zaliczki na podatek dochodowy, po złożeniu zeznania rocznego, zaliczki te zostaną zwrócone podatnikowi. Zwrot nadpłaty, wynikający z rocznego PIT, jest dokonywany przez urząd skarbowy w terminie trzech miesięcy od momentu złożenia deklaracji.

Podstawa prawna

- Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wszystkie świadczenia są opodatkowane

Podatnik w okresie wakacyjnym wykonuje aplikacje internetowe. Za ich tworzenie uzyskuje dochód, który rozlicza w urzędzie skarbowym. Do tworzenia tych aplikacji korzysta z darmowych programów komputerowych, dostępnych w internecie. Czy korzystanie z tych programów będzie nieodpłatnym świadczeniem, podlegającym PIT?

Nie Zakładając, że podatnik tworzy aplikacje internetowe w ramach działalności gospodarczej, trzeba podkreślić, że przychodem jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W zakres nieodpłatnych świadczeń wchodzą wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w toku działalności podmiotu gospodarczego, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku temu podmiotowi, mające konkretny wymiar finansowy.

Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia są usługi, ustala się według cen rynkowych.

Zatem o nieodpłatnym świadczeniu można mówić wtedy, jeżeli oprogramowanie o parametrach identycznych z tym, które otrzymał podatnik, niektórym odbiorcom udostępniane jest nieodpłatnie, innym zaś odpłatnie. Korzystanie z programów udostępnianych w internecie nieodpłatnie, do których dostęp ma każdy użytkownik internetu, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia. Tak udostępnione programy często są niepełnymi wersjami komercyjnych programów i jeśli podatnik chce mieć pełną wersję z wszystkimi aplikacjami, musi zapłacić za używanie określoną kwotę. Są to programy z otwartą licencją. Z oprogramowania na takich samych zasadach mogą korzystać pozostali użytkownicy sieci. Powszechny i nieodpłatny dostęp do programu powoduje, że jest to świadczenie, którego nie można wycenić według cen rynkowych.

W konsekwencji wykorzystanie przez podatnika do celów działalności gospodarczej oprogramowania, którego wersję instalacyjną producent bezpłatnie udostępnia do pobrania poprzez serwer internetowy, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna

- Art. 10-11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy każde wynagrodzenie stanowi przychód

Student w czasie wakacji pomaga swojemu koledze w prowadzeniu działalności gospodarczej. Kolega wypłaca mu niewielkie sumy za tę pomoc. Czy takie wypłaty to też przychód?

Tak Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Student powinien więc otrzymane od kolegi wypłaty wykazać w zeznaniu rocznym, które będzie musiał opodatkować, jeśli kolega nie odprowadził od nich zaliczek na podatek dochodowy.

W prawidłowym rozliczeniu to kolega wypłacając kwoty studentowi powinien odprowadzić od nich zaliczki za PIT, a następnie do końca lutego wystawić informację o dochodach studenta, którą przekazałby studentowi i urzędowi skarbowemu. Na podstawie tej informacji student rozliczyłby się z urzędem skarbowym.

Podstawa prawna

- Art. 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy napoje od szefa są przychodem

Spółka udostępnia w okresie letnim swoim pracownikom do spożycia na terenie biura napoje chłodzące. Produkty te są ogólnodostępne, a w spółce nie jest prowadzona ewidencja spożycia. Czy wartość napojów jest przychodem pracownika?

Nie Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się m.in. wartość świadczeń w naturze - którymi są, w opisanym przypadku - napoje chłodzące. Nie można jednak zaliczyć wydatków poniesionych przez spółkę na zakup napojów chłodzących do przychodów pracowników, gdyż nie ma możliwości określenia wartości świadczenia przypadającego na poszczególnego pracownika. Po stronie pracownika nie powstanie więc przychód z tego tytułu.

Podstawa prawna

- Art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy pracę za granicą rozlicza się w Polsce

Podatnik pracował w okresie wakacyjnym w Niemczech przy zbiorze szparagów. W Polsce zarobił 700 zł. Czy zarobki zagraniczne rozlicza się w Polsce?

Tak Zarobki zagraniczne Polak musi rozliczać w Polsce. Osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w kraju, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że w kraju musi rozliczać wszystkie swoje światowe dochody. W przypadku opisanym w pytaniu podatnik będzie musiał przy rozliczeniu podatkowym zastosować metodę wyłączenia z progresją. Polega ona na tym, że trzeba zsumować dochody polskie i niemieckie. Dla sumy dochodów trzeba ustalić stopę procentową, która następnie ma zastosowanie tylko do opodatkowania dochodów polskich.

Rozliczenia takiego trzeba dokonać na PIT-36, składanym do 30 kwietnia roku podatkowego, po roku, którego dotyczy rozliczenie. Do PIT-36 dołącza się wypełniony załącznik PIT/ZG - informację o dochodach i podatku zagranicznym. Gdyby podatnik uzyskał dochody tylko w Niemczech, a nic nie zarobił w Polsce, nie musiałby w ogóle deklarować zarobków zagranicznych w polskim urzędzie skarbowym.

Podstawa prawna

- Art. 3, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy praca wakacyjna uprawnia do preferencji

Podatnik pracuje tylko w okresie letnim. Czy pozwala to na skorzystanie ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem?

Tak Zgodnie z generalną zasadą małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Jednak małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, przysługujących ulg i odliczeń. Przy łącznym rozliczeniu małżonków podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.

Zatem praca męża tylko w czasie wakacyjnym nie pozbawia go możliwości wspólnego rozliczenia z żoną, po spełnieniu wszystkich warunków ustawowych. Co więcej, wspólne rozliczenie małżonków ma zastosowanie również wtedy, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie ze skalą podatkową PIT lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Podstawa prawna

- Art. 6, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


EWA MATYSZEWSKA

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA