REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczenia podatkowe pracownika sezonowego

Ewa Matyszewska
Ewa Matyszewska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Praca wakacyjna to dla wielu osób jedyny okres w roku, w którym podejmują zatrudnienie. Trzeba jednak pamiętać, że każdą zarobioną złotówkę należy rozliczyć z fiskusem.

 

 

Czy muszę rozliczyć PIT-11 w ciągu roku

Czy otrzymany przez studenta od pracodawcy PIT-11 w lipcu w wyniku zakończenia pracy wakacyjnej należy rozliczyć w tym miesiącu?

Nie Jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są zobowiązani sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka. Obowiązek poboru zaliczek ustaje w sytuacji, gdy pracodawca rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy. Otrzymanie przez studenta informacji PIT-11 nie rodzi obowiązku jego rozliczenia w ciągu roku. Informacja ta wraz z innymi formularzami PIT będzie podstawą rozliczenia dochodu dopiero po zakończeniu roku w składanym do końca kwietnia rocznym zeznaniu podatkowym.

Podstawa prawna

- Art. 39 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy praca wakacyjna pozwala korzystać z ulg

Student mieszka z rodzicami. Pracuje tylko w wakacje. Za zarobione pieniądze opłaca internet. Czy ma prawo skorzystać z ulgi na internet?

Tak Podatnik może odliczyć od dochodu wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Jeśli zatem podatnik uzyskuje dochód, opłaca internet i posiada faktury potwierdzające ten fakt, wystawione na swoje nazwisko, ma prawo skorzystać z ulgi internetowej. Oczywiście odliczenie musi być dokonane w granicach ustawowego limitu.

Podstawa prawna

- Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy zarobek do kwoty wolnej trzeba wykazać

Podatnik w 2008 roku zarobił 2800 zł. Nie będzie miał już innych dochodów. Czy zarobek nie- przekraczający kwoty wolnej od podatku trzeba wykazać w zeznaniu rocznym?

Tak Kwota wolna od podatku w 2008 roku wynosi 3091 zł. Podatnik, którego zarobki w roku podatkowym nie przekroczą tej kwoty, musi złożyć zeznania roczne, mimo że podatek w nim wykazany wyniesie 0. Będzie to tzw. zeznanie zerowe. Jeśli od zarobionej kwoty były odprowadzone zaliczki na podatek dochodowy, po złożeniu zeznania rocznego, zaliczki te zostaną zwrócone podatnikowi. Zwrot nadpłaty, wynikający z rocznego PIT, jest dokonywany przez urząd skarbowy w terminie trzech miesięcy od momentu złożenia deklaracji.

Podstawa prawna

- Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wszystkie świadczenia są opodatkowane

Podatnik w okresie wakacyjnym wykonuje aplikacje internetowe. Za ich tworzenie uzyskuje dochód, który rozlicza w urzędzie skarbowym. Do tworzenia tych aplikacji korzysta z darmowych programów komputerowych, dostępnych w internecie. Czy korzystanie z tych programów będzie nieodpłatnym świadczeniem, podlegającym PIT?

Nie Zakładając, że podatnik tworzy aplikacje internetowe w ramach działalności gospodarczej, trzeba podkreślić, że przychodem jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W zakres nieodpłatnych świadczeń wchodzą wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w toku działalności podmiotu gospodarczego, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku temu podmiotowi, mające konkretny wymiar finansowy.

Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia są usługi, ustala się według cen rynkowych.

Zatem o nieodpłatnym świadczeniu można mówić wtedy, jeżeli oprogramowanie o parametrach identycznych z tym, które otrzymał podatnik, niektórym odbiorcom udostępniane jest nieodpłatnie, innym zaś odpłatnie. Korzystanie z programów udostępnianych w internecie nieodpłatnie, do których dostęp ma każdy użytkownik internetu, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia. Tak udostępnione programy często są niepełnymi wersjami komercyjnych programów i jeśli podatnik chce mieć pełną wersję z wszystkimi aplikacjami, musi zapłacić za używanie określoną kwotę. Są to programy z otwartą licencją. Z oprogramowania na takich samych zasadach mogą korzystać pozostali użytkownicy sieci. Powszechny i nieodpłatny dostęp do programu powoduje, że jest to świadczenie, którego nie można wycenić według cen rynkowych.

W konsekwencji wykorzystanie przez podatnika do celów działalności gospodarczej oprogramowania, którego wersję instalacyjną producent bezpłatnie udostępnia do pobrania poprzez serwer internetowy, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna

- Art. 10-11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy każde wynagrodzenie stanowi przychód

Student w czasie wakacji pomaga swojemu koledze w prowadzeniu działalności gospodarczej. Kolega wypłaca mu niewielkie sumy za tę pomoc. Czy takie wypłaty to też przychód?

Tak Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Student powinien więc otrzymane od kolegi wypłaty wykazać w zeznaniu rocznym, które będzie musiał opodatkować, jeśli kolega nie odprowadził od nich zaliczek na podatek dochodowy.

W prawidłowym rozliczeniu to kolega wypłacając kwoty studentowi powinien odprowadzić od nich zaliczki za PIT, a następnie do końca lutego wystawić informację o dochodach studenta, którą przekazałby studentowi i urzędowi skarbowemu. Na podstawie tej informacji student rozliczyłby się z urzędem skarbowym.

Podstawa prawna

- Art. 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy napoje od szefa są przychodem

Spółka udostępnia w okresie letnim swoim pracownikom do spożycia na terenie biura napoje chłodzące. Produkty te są ogólnodostępne, a w spółce nie jest prowadzona ewidencja spożycia. Czy wartość napojów jest przychodem pracownika?

Nie Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się m.in. wartość świadczeń w naturze - którymi są, w opisanym przypadku - napoje chłodzące. Nie można jednak zaliczyć wydatków poniesionych przez spółkę na zakup napojów chłodzących do przychodów pracowników, gdyż nie ma możliwości określenia wartości świadczenia przypadającego na poszczególnego pracownika. Po stronie pracownika nie powstanie więc przychód z tego tytułu.

Podstawa prawna

- Art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy pracę za granicą rozlicza się w Polsce

Podatnik pracował w okresie wakacyjnym w Niemczech przy zbiorze szparagów. W Polsce zarobił 700 zł. Czy zarobki zagraniczne rozlicza się w Polsce?

Tak Zarobki zagraniczne Polak musi rozliczać w Polsce. Osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w kraju, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że w kraju musi rozliczać wszystkie swoje światowe dochody. W przypadku opisanym w pytaniu podatnik będzie musiał przy rozliczeniu podatkowym zastosować metodę wyłączenia z progresją. Polega ona na tym, że trzeba zsumować dochody polskie i niemieckie. Dla sumy dochodów trzeba ustalić stopę procentową, która następnie ma zastosowanie tylko do opodatkowania dochodów polskich.

Rozliczenia takiego trzeba dokonać na PIT-36, składanym do 30 kwietnia roku podatkowego, po roku, którego dotyczy rozliczenie. Do PIT-36 dołącza się wypełniony załącznik PIT/ZG - informację o dochodach i podatku zagranicznym. Gdyby podatnik uzyskał dochody tylko w Niemczech, a nic nie zarobił w Polsce, nie musiałby w ogóle deklarować zarobków zagranicznych w polskim urzędzie skarbowym.

Podstawa prawna

- Art. 3, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy praca wakacyjna uprawnia do preferencji

Podatnik pracuje tylko w okresie letnim. Czy pozwala to na skorzystanie ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem?

Tak Zgodnie z generalną zasadą małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Jednak małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, przysługujących ulg i odliczeń. Przy łącznym rozliczeniu małżonków podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.

Zatem praca męża tylko w czasie wakacyjnym nie pozbawia go możliwości wspólnego rozliczenia z żoną, po spełnieniu wszystkich warunków ustawowych. Co więcej, wspólne rozliczenie małżonków ma zastosowanie również wtedy, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie ze skalą podatkową PIT lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Podstawa prawna

- Art. 6, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


EWA MATYSZEWSKA

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  REKLAMA