Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zawieszenie działalności gospodarczej - problemy podatkowe

Grzegorz Ziółkowski
Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, specjalizuje się w podatkach dochodowych, zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych. Autor licznych publikacji.
inforCMS
Jakie przychody można będzie uzyskiwać w okresie zawieszenia działalności gospodarczej? Czy przedsiębiorca będzie mógł w okresie zawieszenia rozliczać koszty uzyskania przychodu?

Instytucja zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej ma umożliwić przedsiębiorcom przerwę w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w składaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczek na podatek, bez konieczności definitywnego wyrejestrowania firmy. Jest to rozwiązanie, którego wprowadzenie przedsiębiorcy postulowali od lat i trudno przecenić jego korzystne aspekty. Trudności tkwią jednak w szczegółach wprowadzanych przepisów.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą

Przepisy nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowią, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy. Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje teoretycznie każdemu rodzajowi przedsiębiorcy, w rozumieniu tej ustawy, tj.: osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niebędącym osobą prawną - wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółek cywilnych, dlatego w ich przypadku zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez wszystkich wspólników. I tu zaczynają się pierwsze schody...

Przepisy ZUS posługują się inną siatką pojęć i za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą uważają:

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

2) twórcę i artystę,

3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu,

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

To może rodzić określone problemy praktyczne.

Przykładowo - czy jednoosobowa spółka z o.o., która nie zatrudnia pracowników, może zawiesić działalność gospodarczą?

Taka spółka ma prawo zdaniem autora zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Składek ZUS w okresie zawieszenia nie musi płacić jej jedyny wspólnik. Zaliczek na podatek nie wpłaca i deklaracji nie składa sp. z o.o. będąca podatnikiem.

Kolejne problemy związane są z warunkiem, jakim jest niezatrudnianie pracowników. Literalne brzmienie przepisów prowadzi do wniosku, że chodzi o osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Potwierdza to również uzasadnienie do projektu.

Co więc z przedsiębiorcami zatrudniającymi osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, z którymi związany jest obowiązek rozliczania składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy?

Biorąc pod uwagę założenia instytucji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zatrudnienie takich osób stanowi zdaniem autora przeszkodę do zawieszenia wykonywania działalności. W okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie powinien zatrudniać żadnych osób, z którymi wiążą się obowiązki rozliczania składek ZUS, czy odprowadzania zaliczek na podatek.

Zatrudnianie takich osób świadczy o wykonywaniu działalności gospodarczej.

Przykład

Przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą na okres 12 miesięcy. Po miesiącu zawieszenia przedsiębiorca podpisał umowę z firmą ochroniarską na ochronę majątku firmy. Podpisanie tej umowy należy uznać za czynność mającą na celu zabezpieczenie źródła przychodu. Jako że przedsiębiorca nie zatrudniał pracowników oraz osób na umowy cywilnoprawne, a korzystał z usług firmy dokumentowanych fakturą VAT, nie powoduje to - zdaniem autora - uchybieniu warunkom do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek formalnym warunkiem zawieszenia

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy złożony do gminy albo do sądu rejestrowego.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następuje od dnia złożenia wniosku o zawieszenie i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej. Oba te wnioski są zwolnione z opłat.

Niezłożenie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy spowoduje wykreślenie definitywne przedsiębiorcy z urzędu. Wcześniej gmina ma obowiązek wystosować pisemne wezwanie do wznowienia działalności, w którym wyznaczy dodatkowy trzydziestodniowy termin. Sąd rejestrowy wszczyna zaś postępowanie, w którym wyznacza dodatkowy 7-dniowy termin.

Mimo zróżnicowania sytuacji prawnej przedsiębiorców w tym zakresie, w praktyce każdy sam powinien zadbać o doręczenie informacji o zawieszeniu działalności do innych organów (ZUS, urząd skarbowy).

Zakaz osiągania bieżących przychodów

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów.

Ma natomiast prawo lub obowiązek:

1) wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

2) przyjmować należności lub regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

3) zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,

4) uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

5) wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,

6) osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Przykłady

1.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie usług transportowych zawiesi ją od 1 lipca 2009 r. Ostatnią usługę wykona i zafakturuje 30 czerwca 2009 r. Zapłata wpłynie 7 lipca 2009 r. Wpływ zapłaty w okresie zawieszenia nie stoi na przeszkodzie zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

2.

Przedsiębiorca zawiesi prowadzenie działalności na okres od 1 maja 2009 r. do 30 września 2009 r. Nie zamknie jednak firmowego rachunku bankowego, na którym przetrzymuje środki pieniężne. Naliczone od tych środków odsetki stanowią przychód finansowy z działalności gospodarczej, którego osiągnięcie nie przeszkadza jej zawieszeniu.

 

Koszty uzyskania przychodu

W kontekście omawianych rozwiązań pojawia się pytanie - czy przedsiębiorca w okresie zawieszenia będzie mógł rozliczyć koszty uzyskania przychodu związane z działalnością gospodarczą?

Wyjdźmy od podstawowego zakazu wykonywania działalności gospodarczej w okresie zawieszenia i osiągania bieżących przychodów. Z ograniczenia tego wynika, że podatnik nie będzie mógł w tym okresie rozliczać w kosztach wydatków związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, np. kosztów związanych z użytkowaniem środków transportu (paliwo, przeglądy etc.). Ich ewentualne rozliczenie będzie świadczyć o wykonywaniu działalności gospodarczej, co stanowi przeszkodę do zawieszenia działalności gospodarczej.

Wydatki takie mogą być również kwestionowane jako koszty, ponieważ nie są ponoszone w celu uzyskania przychodu (bieżące przychody nie są osiągane), ani nie mają na celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu (art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.).

Inaczej przedstawia się kwestia wydatków związanych z długoterminowymi umowami. Przedsiębiorca ma obowiązek w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej regulować zobowiązania powstałe przed datą tego zawieszenia. Przykładem mogą być czynsze za najem, dzierżawę czy leasing środków trwałych.

Wydatki na czynsz za najem, dzierżawę, leasing środków trwałych zalicza się do kosztów pośrednich działalności gospodarczej. Umowy te mają charakter długoterminowy. Ich wcześniejsze zerwanie często wiąże się z koniecznością zapłaty kar umownych, spada również wiarygodność rynkowa przedsiębiorcy. Dotrzymywanie tych umów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej świadczy o racjonalności działań przedsiębiorcy. Zdaniem autora, podatnikom przysługuje prawo rozliczania tego typu wydatków w kosztach uzyskania przychodów w okresie zawieszenia działalności, w przypadku gdy same umowy długoterminowe zostały podpisane w okresie przed zawieszeniem. W okresie zawieszenia rozliczamy w kosztach uzyskania przychodów te wydatki z umów długoterminowych, których moment zaliczenia do kosztów przypada zgodnie z przepisami podatkowymi na ten okres.

Podatnik powinien mieć również prawo zaliczyć do kosztów wydatki na doradztwo prawne związane z uczestnictwem w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej. Prawo i obowiązek udziału w tych postępowaniach w okresie zawieszenia przewidują wyraźnie przepisy nowelizacji do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Do kosztów zaliczymy jednak tylko te wydatki, które na celu mają uzyskanie przychodu albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu. Taki związek nie zawsze wystąpi w przypadku postępowań sądowych.

Zawieszenie działalności, zawiesza amortyzację

Przepisy wyraźnie przewidują, że nie będą podlegać amortyzacji składniki, które nie są używane na potrzeby działalności gospodarczej z uwagi na jej zawieszenie. Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność. Przerwa w amortyzacji trwa do końca miesiąca zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc albo kwartał albo raz w roku).

Przykład

Przedsiębiorca zawiesi działalność gospodarczą w okresie od listopada 2008 r. do 15 lipca 2009 r. Z uwagi na zawieszenie tej działalności podatnik zaprzestanie używać wszystkich środków trwałych. Zawieszenie amortyzacji ma trwać od 1 grudnia 2008 r. do 31 lipca 2009 r.

Przepisy mówią o składnikach nieużywanych w okresie zawieszenia działalności. Należy dopuścić więc możliwość amortyzacji tych składników, które będą z pewnych względów używane w tym okresie, ale ich używanie nie będzie świadczyć o wykonywaniu działalności gospodarczej. Takimi składnikami mogą być budowle magazynowe, w których przedsiębiorca będzie składował materiały, towary nie sprzedane przed okresem zawieszenia działalności.

Podsumowując aspekt kosztów trzeba zakładać, że organy podatkowe do ich rozliczania w okresie zawieszenia będą podchodzić bardzo fiskalnie i w konsekwencji margines rozliczania kosztów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będzie bardzo wąski.

Zwolnienie z zaliczek

Przedsiębiorcy nie będą musieli opłacać zaliczek na podatek dochodowy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Prawo to przysługuje bez względu na rodzaj płaconego podatku (liniowy, według skali w p.d.o.f.) czy metody odprowadzania zaliczek. Warunkiem skorzystania z tego dobrodziejstwa przez wspólników spółek osobowych oraz podatników p.d.o.p. jest złożenia do właściwego urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o okresie zawieszenia wykonywania działalności w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zawieszenie działalności do KRS.

Zawieszenie wykonywania działalności nie zwalnia jednak podatników od obowiązku prowadzenia stosownej ewidencji księgowej oraz złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym. W ewidencji księgowej rozliczone zostaną te zdarzenia, które podatnik ma prawo (obowiązek) rozliczyć w okresie zawieszenia działalności.

Podatnicy będą również zobowiązani do rozliczenia w okresie zawieszenia innych zobowiązań podatkowych, np. w podatku od nieruchomości czy podatku od czynności cywilnoprawnych.

VAT

Podatnik VAT, który zawiesi działalność, nie będzie miał obowiązku składania deklaracji za okresy, których dotyczy zawieszenie. Zwolnienie to dotyczy tych okresów, które w całości objęte były zawieszeniem wykonywania działalności.

Przykład

Podatnik rozliczający VAT kwartalnie zawiesi działalności od 1 maja do 31 grudnia 2009 r. Podatnik będzie miał jeszcze obowiązek złożyć deklarację VAT-7K za 2 kwartał. Nie ma natomiast tego obowiązku w stosunku do 3 i 4 kwartału.

Niezależnie od zawieszenia wykonywania działalności, deklaracje VAT będą musieli składać podatnicy:

1) zarejestrowani jako podatnicy VAT UE,

2) dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

3) dokonujący importu usług lub nabywający towary - w zakresie których są podatnikiem.

Mimo formalnego zawieszenia działalności, należy złożyć deklarację VAT za okresy, w których podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku, oraz za które należy dokonać korekty podatku naliczonego.

Zawieszenie działalności nie powoduje obowiązku sporządzania remanentu i opodatkowaniu towarów w nim uwzględnionych, nawet jeżeli zawieszenie potrwa co najmniej 10 miesięcy.

ZUS

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej zawiesza również obowiązek płacenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz FP.

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia może jednak podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Szerzej na temat skutków zawieszenia w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w najbliższych numerach PP.

W stosunku do zobowiązań publicznoprawnych zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o zawieszenie. Skutek ten trwa do końca miesiąca, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis o wznowieniu działalności.

Przykład

Przedsiębiorca złoży wniosek o zawieszenie 15 maja 2009 r. Oznacza to, że za maj 2009 r. będzie on jeszcze zobowiązany do wpłacenia zaliczek na podatek, składek ZUS oraz złożenia deklaracji VAT. Wniosek o wznowienie działalności zostanie złożony 20 stycznia 2010 r. Przedsiębiorca za styczeń 2010 r. nie będzie jeszcze zobowiązany do spełnienia tych powinności.

Omawiana nowelizacja wchodzi w życie od 20 września br. Jej dużym plusem jest już samo wejście w życie instytucji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. O minusach zadecyduje praktyka organów podatkowych i inspektoratów ZUS, które „urzędowo” będą interpretować te przepisy.

Podstawa prawna:

ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 888).

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.