Kategorie

Jak ewidencjonować lokaty krótkoterminowe

Beata Piotrowska
Zakwalifikowanie lokaty do inwestycji krótkoterminowych będzie możliwe, gdy termin jej wymagalności jest krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Jeśli jednostka posiada lokaty terminowe o terminie zapadalności do trzech miesięcy, zaliczy je do innych środków pieniężnych.

Lokaty terminowe to depozyty bankowe deponowane w banku na określony z góry okres. Właściciel lokaty (deponent) za założone środki pieniężne otrzymuje zapłatę w postaci odsetek. Wysokość odsetek zależy od oprocentowania lokaty oraz częstotliwości ich kapitalizowania. Oprocentowane wkładów terminowych ma charakter stały lub zmienny.


Rodzaje lokat


Na rynku spotykamy klasyczne lokaty dynamiczne oraz lokaty progresywne. Lokaty dynamiczne są najlepsze w sytuacji, kiedy jednostka zbiera pieniądze na konkretny cel, a nie jest w stanie określić precyzyjnie terminu, kiedy będzie ich potrzebować. Lokata tego typu umożliwia jednostce jej zerwanie bez utraty odsetek (jedynie w pierwszym miesiącu nie otrzyma ona żadnych odsetek).


Lokaty progresywne umożliwiają jednostce dopłacanie dodatkowych pieniędzy do już posiadanej lokaty, bez konieczności zawierania odrębnej umowy z bankiem. Oprocentowanie tego rodzaju lokat zależy od wysokości dopłat i jest tym wyższe, im wyższe są wartości dopłat.


Lokaty krótkoterminowe, czyli do 12 miesięcy, przeważnie oprocentowane są stałą stopą procentową.


Każdy bank ma w swojej ofercie różne lokaty krótkoterminowe: tzw. overnighty, tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, trzymiesięczne, sześciomiesięczne i roczne.


Lokata overnight (lokata na noc) to lokata, w przypadku której bank blokuje pieniądze gromadzone na koncie klienta dosłownie na noc i nalicza wyższe odsetki od tej kwoty. Lokata overnight jest 1 lub 2 punkty wyżej oprocentowana. Lokata overnight stanowi wygodną formę inwestowania, gdyż środki są tak samo płynne jak na rachunku bieżącym.


Można założyć także lokatę na termin, który jednostce odpowiada, najlepiej np. 20 dni, ale należy mieć wówczas na uwadze, że stworzenie takiej lokaty może wiązać się z niższym oprocentowaniem, gdyż jest to produkt wykraczający poza standardową ofertę banku.


Trzeba zauważyć, że w przypadku lokowania mniejszych kwot równie ważna może okazać się kwestia dostępności banku. Z doświadczenia wiadomo jednak, że najlepiej jeśli zakłada się lokatę krótkoterminową w banku, w którym jednostka posiada ROR, zwłaszcza gdy oferuje on możliwość łatwego przelewania pieniędzy pomiędzy rachunkiem a lokatą.


W większości banków, gdy chcemy ulokować większą kwotę pieniędzy, otrzymujemy wyższe oprocentowanie. Możliwość negocjacji zaczyna się zwykle powyżej 100 tys. zł. Należy zauważyć, że większość banków ustala też minimalną kwotę, którą można ulokować na warunkach opisanych w ich ofercie np. 1 tys. zł.


Stopa efektywna


Ważnym kryterium przy wyborze rodzaju lokaty jest stopa procentowa. Jeśli lokata 3-miesięczna, półroczna i roczna mają takie samo oprocentowanie, np. 4 proc., to czy oznacza to, że tyle samo można na nich zarobić. Okazuje się, że nie. Najwięcej można zarobić deponując środki na depozycie o kwartalnej kapitalizacji odsetek. Jednak wniosek taki jest uzasadniony przy stałych stopach procentowych przez cały rok przy wzroście stóp procentowych w ciągu roku. Jeżeli jednak w ciągu roku nastąpi obniżenie stóp procentowych, to może okazać się, że depozyt roczny zawarty przy oprocentowaniu 4 proc. daje wyższy dochód niż zawierane co kwartał depozyty kwartalne.


Zakładając, że w drugiej połowie roku nastąpiło obniżenie stóp procentowych i depozyt w trzecim i czwartym kwartale był już zawierany przy oprocentowaniu np. 3,7 proc., to ostateczne oprocentowanie w skali roku wyniesie - 3,84 proc. (4 proc. x 1 + 4 proc. x 1 + 3,7 proc. x 1 + 3,7 proc. x 1 = 1 proc.+ 1 proc. + 0,92 proc. + 0,92 proc.).


Wycena środków


Bankowa lokata terminowa spełnia definicję inwestycji (art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości), ponieważ stanowi aktywa nabyte celem osiągnięcia korzyści ekonomicznych w postaci odsetek. Spełniona jest także definicja aktywów finansowych (art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy o rachunkowości), gdyż stanowi ona bądź aktywa pieniężne, bądź wynikające z kontraktu (umowy) prawo do otrzymania aktywów pieniężnych.

Aby można było zakwalifikować aktywa w postaci lokaty do inwestycji krótkoterminowych, powinny one posiadać określony termin wymagalności, który jest krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Jeśli jednostka posiada lokaty terminowe o terminie zapadalności do trzech miesięcy, zaliczy je do innych środków pieniężnych.


Bankowe lokaty terminowe o terminie zapadalności powyżej trzech miesięcy, ale mniej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, zalicza się do kategorii - inne krótkoterminowe aktywa finansowe. Lokaty bankowe powinno wyceniać się w wartości godziwej, za którą uznaje się ich wartość nominalną powiększoną o odsetki. Powstałe różnice z wyceny zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.


Ewidencja w księgach


Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, również od lokat terminowych, doliczone przez bank zwiększają stan środków pieniężnych na danym rachunku bankowym i równocześnie drugostronnie zalicza się je do przychodów finansowych (art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości), z wyjątkiem odsetek od środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), które zaliczane są na zwiększenie tych funduszy (art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o ZFŚS).


Dopisanie przez bank odsetek od środków na rachunkach bankowych lokat terminowych księguje się: Wn konto „Inne rachunki bankowe”/Ma konto „Przychody finansowe”.


Dopisanie przez bank odsetek od środków ZFŚS oraz ZFRON księguje się: Wn „Inne rachunki bankowe” (analitycznie: Środki ZFŚS lub ZFRON)/ Ma konto „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” lub „Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.


Nieco odmiennie ujmowane są odsetki od lokat środków pieniężnych ustalone przy wycenie na dzień bilansowy.


W przypadku gdy dopisanie odsetek przez bank następuje po dniu bilansowym, z uwagi na okres lokaty środków, którego część wydłuża się poza dzień bilansowy, to przy wycenie na dzień bilansowy, należy ustalić część odsetek za okres trwania lokaty do dnia bilansowego.


Odsetki te ujmuje się wówczas następująco: Wn konto „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”/Ma konto „Przychody finansowe”.


Natomiast po dniu bilansowym, czyli w następnym roku obrotowym, pod datą zrealizowania odsetek, tj. dopisania przez bank do stanu na rachunku bankowym, dokonuje się następujących zapisów:

1. Kwota odsetek dopisanych przez bank za okres trwania lokaty (w tym dotyczących okresu do dnia bilansowego), czyli cała suma odsetek za okres trwania lokaty:

Wn konto „Inne rachunki bankowe”/Ma konto „Przychody finansowe”

2. Storno odsetek naliczonych przez jednostkę w związku z wyceną lokaty na dzień bilansowy (ze znakiem minus):

Wn konto „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”/Ma konto „Przychody finansowe”.


NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAKŁADANIU LOKATY

Przy zakładaniu lokaty terminowej przede wszystkim należy zwrócić uwagę na:

l wysokość oprocentowania oraz częstotliwość kapitalizacji odsetek,

l wysokość kwoty minimalnej,

l czy istnieje możliwość negocjowania wysokości oprocentowania w przypadku posiadania większej kwoty pieniędzy,

l czy można ustanowić pełnomocnictwo,

l czy odsetki są dopisywane do kapitału, czy też bank przekazuje je na nieoprocentowany rachunek,

l wysokość dodatkowych opłat związanych z założeniem lokaty,

l czy istnieje możliwość wyboru rodzaju lokaty.


PRZYKŁAD

JAK WYLICZYĆ EFEKTYWNĄ STOPĘ PROCENTOWĄ

Jednostka Y chce zainwestować 15 000 zł na 1 rok. Bank oferuje trzy różne depozyty:

1. depozyt roczny - stopa procentowa (nominalna) wynosi 4 proc.,

2. depozyt 6-miesięczny - stopa procentowa (nominalna) w stosunku rocznym wynosi 4 proc. (w ciągu roku można utworzyć dwie lokaty półroczne),

3. depozyt 3-miesięczny - stopa procentowa (nominalna) w stosunku rocznym wynosi 4 proc. (w ciągu roku można utworzyć cztery lokaty trzymiesięczne).

Liczymy, ile pieniędzy otrzymamy z każdej lokaty w ciągu jednego roku, aby uzyskać odpowiedź, która lokata jest najbardziej korzystna.

1. depozyt roczny - 15 600 zł,

Po roku otrzymujemy 15 600 zł, czyli 15 000 zł + (odsetki 4 proc. x 15 000 zł = 600 zł)

2. depozyt półroczny - 15 606 zł.

Po pierwszym półroczu otrzymujemy połowę nominalnej stawki rocznej oprocentowania, czyli 1 x 4 proc. = 2 proc.; po drugim półroczu także otrzymujemy połowę nominalne stawki rocznej oprocentowania, czyli 2 proc., ale liczonego już nie od wartości początkowej 15 000 zł, ale od kwoty uwzględniającej kapitalizację odsetek. Kapitalizacja oznacza, że odsetki są doliczane do inwestycji, zwiększają kapitał inwestycyjny, od którego będą liczone kolejne odsetki.

W tym przypadku kapitał inwestycyjny po pierwszych 6 miesiącach będzie wynosił: 15 000 zł + odsetki za pierwsze półrocze 300 zł.

Ostatecznie, kapitał jednostki Y przy depozycie półrocznym będzie rósł następująco:

15 000 zł + odsetki za pierwsze półrocze (2 proc. z 15 000 zł = 300 zł) + odsetki za drugie półrocze (2 proc. x 15 300 zł = 306 zł) = 15 606 zł.

Jak widać, przy tych samych pieniądzach otrzymujemy 606 zł, a więc efektywna stopa procentowa depozytu półrocznego z kapitalizacją odsetek wynosi:

(606 zł: 15 000 zł) x 100 proc. = 4,04 proc. (więcej niż w przypadku depozytu rocznego, przy którym otrzymujemy stopę procentową 4 proc.).

3. depozyt kwartalny - 15 609,05 zł

W każdym kwartale otrzymujemy oprocentowanie w wysokości 1 x 4 proc., a na koniec majątek jednostki Y wyniesie: 15 000 zł + odsetki:

l za I kwartał: 1 proc. x 15 000 zł = 150 zł,

l za II kwartał: 1 proc. x (15 000 zł + 150 zł) = 151,50 zł,

l za III kwartał: 1 proc. x (15 000 zł + 150 zł + 151,50 zł) = 153,01 zł,

l za IV kwartał: 1 proc. x (15 000 zł + 150 zł + 151,50 zł + 153,01 zł) = 154,54 zł.

Razem odsetki za cztery kwartały wynoszą: 150 zł + 151,50 zł + 153,01 zł + 154,54 zł = 609,05 zł.

Po roku z tej inwestycji otrzymujemy 15 609,05 zł.

Efektywna stopa procentowa w tym przypadku wynosi: 609,05 zł: 15 000 zł x 100 proc. = 4,06 proc.


BEATA PIOTROWSKA

ksiegowosc@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

l Art. 3 ust. 1 pkt 17 i 24, art. 34 ust. 4 pkt 1-3 oraz art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

l Art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.