Kategorie

PIT. Jak odpisać 1 proc. podatku na pożytek publiczny

W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, możliwe jest odliczenie od podatku wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Przy rozliczeniu za 2004 r. istnieje możliwość zmniejszenia podatku dochodowego do wysokości 1 proc. podatku należnego o wpłaty dokonywane na rzecz organizacji pożytku publicznego od 1 stycznia br. do złożenia zeznania za rok podatkowy, nie później jednak niż do upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania, czyli 2 maja 2005 r.

Odpisu mogą dokonywać jedynie osoby fizyczne i tylko na rzecz organizacji, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego i są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Warunkiem jest również faktyczne dokonanie wpłaty na konto takiej organizacji. Podatnik będący osobą fizyczną może w zeznaniu rocznym za 2004 r. pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego. Miano takiej organizacji mogą nosić jedynie te instytucje, które spełniły narzucone przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) wysokie wymagania potwierdzone w Krajowym Rejestrze Sądowym. Status organizacji pożytku publicznego otrzymują instytucje, które m.in. niosą pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzą działalność charytatywną, podtrzymują tradycje narodowe, wspierają rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomagają chronić i promować zdrowie, prowadzą działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacje takie muszą również spełnić dodatkowe wymagania, dotyczące jawności i standardów swojego działania.

Podatnik decyduje o przekazaniu

Możliwość pomniejszenia kwoty należnego podatku o wpłatę dokonaną na rzecz wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego przewiduje art. 27d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT). O przeznaczeniu takiej wpłaty decyduje sam podatnik. Jeśli podatnik nie zadeklaruje chęci przekazania części swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, będzie musiał oddać je urzędowi skarbowemu. W ten sposób podatnik ma wpływ na to, w jaki sposób wykorzystywane są pieniądze z jego podatków. Jednak jeśli zechce on skorzystać z odliczenia, wpłaty na konto wybranej organizacji musi dokonać od 1 stycznia roku podatkowego (rozliczając się za 2004 r. będzie to 1 stycznia 2005 r.), w którym składane jest zeznanie do dnia złożenia zeznania, nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania (w tym roku będzie to 2 maja 2005 r.). Warto jednak podkreślić, że przy rozliczeniu za 2005 r., aby móc z odliczenia skorzystać, wpłat będzie można dokonywać już od 1 maja do 31 grudnia 2005 r. oraz od 1 stycznia do dnia złożenia zeznania za 2005 r., nie później jednak niż do upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania.

WARTO WIEDZIEĆ
Wpłata 1 proc. podatku nie może być odliczona jednocześnie od dochodu jako darowizna. Można natomiast, z racji innej wpłaty również na rzecz tej samej organizacji, ale dokonanej w roku objętym zeznaniem, skorzystać z ulgi dotyczącej darowizn.

Najpierw wpłata, potem odliczenie
Reklama

Wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego musi być dokonana przed złożeniem zeznania rocznego, wyłącznie na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, a z dowodu wpłaty musi wynikać w szczególności: imię, nazwisko i adres wpłacającego, kwota wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata. Dodatkowo wpłata musi być dokonana tylko na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że to na podatniku spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy ta organizacja ma oficjalnie potwierdzony status organizacji pożytku publicznego.

Odliczenia można dokonać tylko w zeznaniu rocznym składanym przez podatnika, wobec tego pragnący skorzystać z odliczenia nie mogą poprzestać na rocznym rozliczeniu podatku przez zakład pracy, ZUS, KRUS – w takim przypadku podatnik musi sam złożyć zeznanie.

Podatnicy, którzy składają dwa zeznania, tj. obejmujące dochód opodatkowany według skali podatkowej oraz przychody ewidencjonowane, mogą pomniejszyć o 1 proc. podatek wykazany zarówno w jednym, jak i w drugim zeznaniu, pod tym warunkiem, że dokonali odpowiednich wpłat.

Kwota odliczenia od podatku nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1 proc. podatku należnego wykazanego w zeznaniu. Można też wpłacić znacznie więcej niż wynikałoby to z owego limitu, ale nadwyżka ponad ten limit nie będzie już miała wpływu na rozliczenie podatku.
Należy też pamiętać, że w zeznaniu podatkowym za 2004 r. należną kwotę przekazanej wpłaty wykazuje się w ten sposób, że końcówki wyrażone w groszach zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Nie wszyscy mogą skorzystać z ulgi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mają prawa pomniejszenia podatku o 1 proc. podatnicy, którzy w 2004 r. opodatkowani byli 19-proc. podatkiem liniowym, chyba że mają oni także inne dochody opodatkowane według skali podatkowej, np. z umów zlecenia, z honorariów lub opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (np. przychody z najmu lub dzierżawy). Warto również dodać, że podatnicy rozliczający tzw. dochody giełdowe na formularzu PIT-38 (np. ze sprzedaży akcji) również nie mają prawa pomniejszenia podatku o 1 proc.

WARTO WIEDZIEĆ

Możliwość przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nie dotyczy wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na wytworzeniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Jak przekazać 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego

• Na konto wybranej organizacji należy wpłacić 1 proc. od wysokości wyliczonego podatku i zachować dowód wpłaty (odcinek przekazu pocztowego lub wydruk przelewu bankowego z dopiskiem „1 procent podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego”). Aby z odliczenia skorzystać, wpłaty należy dokonać najpóźniej 2 maja 2005 r.

• W zeznaniu podatkowym za 2004 r. należy w odpowiednią rubrykę wpisać wyliczoną kwotę (końcówki wyrażone w groszach zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół). W formularzach PIT-36 należy wypełnić rubrykę 181, a w PIT-37 kwotę 1 proc. należy wpisać w rubrykę 111.

• Wypełnione zeznanie należy złożyć osobiście lub pocztą do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 2 maja 2005 r. Dokument wpłaty przekazanej organizacjom pożytku publicznego należy zachować przez 5 lat.

Wystarczy wypełnić zeznanie

Podatnicy, którzy zdecydują się przekazać 1 proc. swojego podatku organizacji pożytku publicznego, muszą wykazać tę wpłatę w zeznaniu. W PIT-36 muszą to zrobić w poz. 181 zeznania. Kwota zmniejszenia nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1 proc. podatku wykazanego w poz. 180 formularza, czyli podatku należnego. Natomiast w PIT-37 wpłatę 1 proc. podatku należy wykazać w poz. 111, przy czym kwota zmniejszenia nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1 proc. podatku wykazanego w poz. 110. Ważne jest to, że aby uwzględnić to odliczenie, nie trzeba wypełniać dodatkowych załączników do zeznania.

Informacje o organizacjach
Reklama

Jak już mowa była wcześniej, wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy takiej organizacji. Jednak nie każda wpłata daje podstawę do odpisu od podatku. Lista organizacji pożytku publicznego, na rzecz których wpłata umożliwia takie odliczenie, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (pod adresem internetowym: http://opp.ms.gov.pl).

Niestety lista ta zawiera tylko wykaz takich organizacji. Nie ma tam takich informacji, jak adres czy numer konta organizacji, na rzecz której chce się dokonać wpłaty. Informacje te można uzyskać bądź w portalu organizacji pozarządowych (www.ngo.pl) albo też bezpośrednio na stronach internetowych tych organizacji lub z ogólnodostępnych w internecie baz danych.

Informacja dla podatników składających zeznania PIT-36, PIT-37 w sprawie 1-proc. zmniejszenia podatku należnego

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, iż począwszy od 1 stycznia 2005 r. ulegają zmianie przepisy dotyczące 1-proc. zmniejszenia podatku należnego z tytułu wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przy czym, w zeznaniu podatkowym za 2004 r. przedmiotowego zmniejszenia podatnicy dokonują zgodnie z art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2005 r., z tym że kwotę przysługującego zmniejszenia są zobowiązani zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wynika to z postanowień art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – opublikowanej w Dz.U. z 2004 r. nr 263, poz. 2619.

Ewa Matyszewska
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.