REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Program ICAP - wnioski do 30 września

Program ICAP - wnioski do 30 września
Program ICAP - wnioski do 30 września

REKLAMA

REKLAMA

Program ICAP. Do 30 września 2021 r. przedsiębiorstwa wielonarodowe mogą składać wnioski o przystąpienie do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności (International Compliance Assurance Program - ICAP), dzięki któremu mogą ograniczyć ryzyko podatkowe – poinformowała PAP zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa. Czym jest ICAP? Jak złożyć wniosek?

Międzynarodowy Program Zapewnienia Zgodności (ICAP) - czym jest

Chałupa przypomniała, że wiosną 2021 roku Polska przystąpiła do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności (International Compliance Assurance Program - ICAP). Jest to dobrowolny program analizy ryzyka, oparty na współpracy przedsiębiorstw wielonarodowych (MNE - Multinational Enterprise) oraz administracji podatkowych. Po stronie polskiej program będzie realizowany przez szefa KAS.

Autopromocja

”Wnioski o przystąpienie do programu są przyjmowane w określonych terminach, najbliższy z nich upływa 30 września 2021 r. a kolejny 31 marca 2022 r. KAS i Ministerstwo Finansów przygotowały specjalną stronę internetową poświęconą programowi, gdzie można odnaleźć m.in. szczegółowe informacje na temat etapów programu, listę dokumentów, które należy dołączyć do wniosku oraz formularze do wykorzystania w poszczególnych etapach programu” - powiedziała PAP zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.

Jak dodała, udział w Międzynarodowym Programie Zapewnienia Zgodności daje przedsiębiorstwom wielonarodowym szansę na uzyskanie zwiększonej pewności podatkowej w odniesieniu do niektórych swoich działań i transakcji o niskim ryzyku. Mowa tutaj o firmach wielonarodowych, objętych obowiązkiem sporządzania informacja o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów, wielkości prowadzonej działalności, wielkości zrealizowanych przychodów i osiąganych zysków, czyli raportów CBCR.(Country by Country Report). Dodatkowym warunkiem jest, aby firmy te realizowały transakcje między podmiotami powiązanymi działającymi na terenie różnych państw uczestniczących w ICAP.

Procedura ICAP

”W praktyce wygląda to tak, że podmiot wnioskuje o objęcie programem określonych transakcji w określonych państwach, następnie państwa te wspólnie przeprowadzają ocenę ryzyka i ostatecznie przedsiębiorca otrzymuje pismo uzgodnieniowe zawierające ustalenia wynikające z analizy ryzyka w ramach ICAP” – powiedziała Anna Chałupa.

Wskazała, że działania zaangażowanych administracji podatkowych ograniczają się do oceny ryzyka w transakcjach będących przedmiotem wniosku, a nie weryfikacji prawidłowości ustalania cen transferowych. W konsekwencji udział w programie nie gwarantuje firmom wielonarodowym pewności prawnej, jaką można osiągnąć na przykład dzięki uprzedniemu porozumieniu cenowemu APA. Jednak przedsiębiorcy, którzy dołączą do programu zyskują komfort i bezpieczeństwo, gdy administracje podatkowe uczestniczące w ocenie ryzyka grupy firm wielonarodowych uznają ryzyko objęte programem za niskie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Dodatkowo procedura jest efektywna i bardzo szybka – czas trwania przewidziano na 7 miesięcy w wariancie minimum i 13 w wariancie maksymalnym, co jest nieosiągalne w przypadku APA, MAP czy kontroli, w które zaangażowanych jest kilka administracji podatkowych. Niewątpliwą korzyścią jest również fakt, że poprzez zaangażowanie kilku administracji podatkowych istotnie zmniejsza się ryzyko wystąpienia w tych państwach podwójnego opodatkowania w transakcjach objętych programem” – dodała wiceszefowa KAS. (PAP)

autor: Marek Siudaj
ms/ mmu/

ICAP - podstawowe informacje

International Compliance Assurance Program (ICAP) to dobrowolny, oparty na współpracy MNE (Multinational Enterprise) oraz administracji podatkowych  program  analizy ryzyka. ICAP został zaprojektowany jako skuteczne, skoordynowane podejście zapewniające MNE chętnym do aktywnego, otwartego i w pełni przejrzystego zaangażowania się, zwiększoną pewność podatkową w odniesieniu do niektórych swoich działań i transakcji o niskim ryzyku.

ICAP nie gwarantuje grupie MNE pewności prawnej, którą można osiągnąć na przykład dzięki uprzedniemu porozumieniu cenowemu (APA). Daje jednak komfort i bezpieczeństwo, gdy administracje podatkowe uczestniczące w ocenie ryzyka grupy MNE uznają ryzyko objęte programem za  niskie. Jeżeli obszar zostanie zidentyfikowany jako wymagający dalszej uwagi, prace prowadzone w ICAP mogą w razie potrzeby poprawić skuteczność działań podejmowanych poza programem.

Informacje na temat ICAP, w tym podręcznik dla MNE i administracji podatkowych oraz dane kontaktowe wszystkich administracji uczestniczących w programie dostępne są na stronie OECD.

Terminy na zgłoszenie do ICAP

Najbliższy termin na złożenie wniosku upływa 30 września 2021 r.

Kolejne terminy:

31 marca 2022 r.

30 września 2022 r.

Kontakt

Polska

icap@mf.gov.pl

www.podatki.gov.pl/icap

Pozostałe kraje uczestniczące w ICAP

Lista administracji uczestniczących w ICAP wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie OECD

Etapy procedury ICAP

Etap I – Selekcja

Cel etapu

Podjęcie decyzji o przyjęciu/przystąpieniu do ICAP.

Czas trwania etapu

Od 4 do 8 tygodni od momentu dostarczenia pakietu dokumentów (selection documentation paskage) administracji wiodącej.

Ważne!
Przed etapem selekcji sugerowany jest kontakt ze spoc w celu wstępnego przedyskutowania zasadności udziału w ICAP.

Przebieg etapu:

 • W ramach tego etapu MNE dostarcza pakiet dokumentów administracji wiodącej. Dokumenty podlegają analizie przez wiodącą administrację oraz pozostałe objęte programem administracje podatkowe.
 • Administracja, do której złożono wniosek może podjąć decyzję, że nie chce być administracją wiodącą.
 • Jeżeli administracja, do której złożono wniosek zdecyduje, że chce być administracją wiodącą, analizuje złożone dokumenty i wyjaśnia wszelkie niejasności z MNE. Pakiet dokumentów zostanie przekazany do pozostałych adminitracji objętych programem.
 • Do rozpoczęcia programu konieczne jest, żeby co najmniej 3 administracje zgodziły się wziąć w nim udział. Jeżeli nie zostanie osiągnięte minimum, ICAP kończy się na tym etapie.
 • Na podstawie dokumentów (uzupełnionych ewentualnie o inne, o które MNE zostanie poproszone) administracje podatkowe mogą podjąć decyzję o wyłączeniu niektórych ze wskazanych przez MNE transakcji z ICAP. Jeżeli jakaś transakcja zostanie wyłączona z ICAP, nie można w trakcie programu żądać informacji dotyczących tej transakcji w celu wykorzystania ich w procedurach krajowych.
 • Na koniec etapu selekcji administracja wiodąca omówi z MNE wyniki ustaleń pomiędzy administracjami objętymi programem, w szczególności:
 • które administracje podatkowe zgadzają się uczestniczyć w programie,
 • lata objęte programem i proponowane okresy roll-forward,
 • wszelkie objęte ryzyka lub transakcje, które zdaniem administracji powinny być wyłączone z programu,
 • ramy czasowe dla etapu oceny ryzyka (etap II)
 • szczegóły głównego pakietu dokumentacji, który MNE ma dostarczyć przed rozpoczęciem etapu oceny ryzyka.
 • MNE na tym etapie podejmuje decyzję czy zgadza się kontynuować program w określonym zakresie podmiotowym (administracje objęte programem) i przedmiotowym (ryzyka/transakcje, lata). Jeśli MNE zgadza się, ustalony zostaje termin na dostarczenie głównego pakietu dokumentacji. W tym momencie MNE, wiodąca administracja i inne objęte programem administracje powinny również uzgodnić preferowane podejście do wydania wyniku ICAP (outcome letters), tak aby wszelkie wymagane zgody mogły zostać udzielone przez MNE na długo przed rozpoczęciem etapu wyniku (etap III).
 • Jeżeli MNE nie zgadza się na kontynuację programu w określonym zakresie, ICAP kończy się na tym etapie.

Etap II – Ocena ryzyka

Cel etapu

Dokonanie analizy ryzyka i ostatecznych ustaleń, które znajdą się w wyniku ICAP (outcom letter).

Czas trwania etapu

Od 20 do 36 tygodni od momentu dostarczenia głównego pakietu dokumentów (main documentation package) do wszystkich administracji w programie.

Przebieg etapu:

 • W ramach tego etapu MNE musi udostępnić wszystkim administracją biorącym udział w ICAP główny pakiet dokumentów uzgodniony w na koniec etapu I. Termin na dostarczenie dokumentów zostanie uzgodniony pomiędzy administracją wiodącą i MNE.
 • Główny pakiet dokumentów będzie udostępniany administracjom objętym programem poprzez system zdalnego dostępu do dokumentów na serwerach UPE (virtual data room) lub za pośrednictwem wiodącej administracji podatkowej, w ramach wymiany informacji na podstawie umów międzynarodowych.
 • W ramach tego etapu przewidziana jest seria spotkań zarówno pomiędzy uczestniczącymi w programie administracjami jaki i spotkań z MNE.
 • Jeżeli okaże się to konieczne, administracje objęte programem mogą żądać od MNE, za pośrednictwem administracji wiodącej, dodatkowych informacji i dokumentów.
 • Podczas tego etapu jedna lub więcej administracji uczestniczących w programie może współpracować z MNE w celu ustalenia właściwego traktowania podatkowego transakcji objętych programem, łącznie z ustaleniem konieczności dokonania doszacowania i korekty odpowiadającej w okresie objętym programem. Alternatywnie administracje i MNE mogą uzgodnić, że takie ustalenie powinny mieć miejsce poza ICAP, np. w ramach APA.
 • W trakcie oceny ryzyka jedna lub więcej administracji mogą uznać, że nie są w stanie uzyskać komfortu/pewności co do jednego lub większej ilości ryzyk objętych ICAP. W takiej sytuacji administracja ta przestaje analizować te ryzyka, niezależnie od tego, że pozostałe administracje nadal prowadzą analizę. Informacja o takiej sytuacji zostanie natychmiast przekazana do MNE przez administrację wiodącą. Administracja, która zaprzestała analizy ryzyka przejdzie do etapu III w tym samym czasie co pozostałe administracje.

Etap III – Wynik

Cel etapu

MNE otrzyma od wiodącej administracji  informację o zakończeniu  ICAP (completion letter) potwierdzającą zakończenie procesu analizy ryzyka.

MNE otrzyma pismo uzgodnieniowe (outcom letter) od każdej z administracji objętej programem, zawierające ustalenia danej administracji wynikające z analizy ryzyka w ramach ICAP. 

Czas trwania etapu

Od 4 do 8 tygodni.

Przebieg etapu:

 • Każda administracja objęta programem sporządza własne ustalenia z ICAP w oparciu o dokonaną analizę ryzyka, przy czym ustalenia te, pomimo wszelkich starań mogą różnić się pomiędzy administracjami.
 • Mogą wystąpić przypadki, w których administracja objęta programem nie jest w stanie stwierdzić, że ryzyko objęte ICAP jest niskim ryzykiem lub nie jest w stanie wyciągnąć wniosków w odniesieniu do ryzyka objętego ICAP. Takie sytuacje zostaną zawarte w piśmie uzgodnieniowym.
 • Pismo uzgodnieniowe potwierdzi szczegóły okresów roll-forward jak również zobowiązania MNE do raportowania wykonywania uzgodnień.

Dokumenty ICAP

Wzory

Źródło: Ministerstwo Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA