Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Program ICAP - wnioski do 30 września

Program ICAP - wnioski do 30 września
Program ICAP - wnioski do 30 września
Program ICAP. Do 30 września 2021 r. przedsiębiorstwa wielonarodowe mogą składać wnioski o przystąpienie do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności (International Compliance Assurance Program - ICAP), dzięki któremu mogą ograniczyć ryzyko podatkowe – poinformowała PAP zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa. Czym jest ICAP? Jak złożyć wniosek?

Międzynarodowy Program Zapewnienia Zgodności (ICAP) - czym jest

Chałupa przypomniała, że wiosną 2021 roku Polska przystąpiła do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności (International Compliance Assurance Program - ICAP). Jest to dobrowolny program analizy ryzyka, oparty na współpracy przedsiębiorstw wielonarodowych (MNE - Multinational Enterprise) oraz administracji podatkowych. Po stronie polskiej program będzie realizowany przez szefa KAS.

”Wnioski o przystąpienie do programu są przyjmowane w określonych terminach, najbliższy z nich upływa 30 września 2021 r. a kolejny 31 marca 2022 r. KAS i Ministerstwo Finansów przygotowały specjalną stronę internetową poświęconą programowi, gdzie można odnaleźć m.in. szczegółowe informacje na temat etapów programu, listę dokumentów, które należy dołączyć do wniosku oraz formularze do wykorzystania w poszczególnych etapach programu” - powiedziała PAP zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.

Jak dodała, udział w Międzynarodowym Programie Zapewnienia Zgodności daje przedsiębiorstwom wielonarodowym szansę na uzyskanie zwiększonej pewności podatkowej w odniesieniu do niektórych swoich działań i transakcji o niskim ryzyku. Mowa tutaj o firmach wielonarodowych, objętych obowiązkiem sporządzania informacja o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów, wielkości prowadzonej działalności, wielkości zrealizowanych przychodów i osiąganych zysków, czyli raportów CBCR.(Country by Country Report). Dodatkowym warunkiem jest, aby firmy te realizowały transakcje między podmiotami powiązanymi działającymi na terenie różnych państw uczestniczących w ICAP.

Procedura ICAP

”W praktyce wygląda to tak, że podmiot wnioskuje o objęcie programem określonych transakcji w określonych państwach, następnie państwa te wspólnie przeprowadzają ocenę ryzyka i ostatecznie przedsiębiorca otrzymuje pismo uzgodnieniowe zawierające ustalenia wynikające z analizy ryzyka w ramach ICAP” – powiedziała Anna Chałupa.

Wskazała, że działania zaangażowanych administracji podatkowych ograniczają się do oceny ryzyka w transakcjach będących przedmiotem wniosku, a nie weryfikacji prawidłowości ustalania cen transferowych. W konsekwencji udział w programie nie gwarantuje firmom wielonarodowym pewności prawnej, jaką można osiągnąć na przykład dzięki uprzedniemu porozumieniu cenowemu APA. Jednak przedsiębiorcy, którzy dołączą do programu zyskują komfort i bezpieczeństwo, gdy administracje podatkowe uczestniczące w ocenie ryzyka grupy firm wielonarodowych uznają ryzyko objęte programem za niskie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Dodatkowo procedura jest efektywna i bardzo szybka – czas trwania przewidziano na 7 miesięcy w wariancie minimum i 13 w wariancie maksymalnym, co jest nieosiągalne w przypadku APA, MAP czy kontroli, w które zaangażowanych jest kilka administracji podatkowych. Niewątpliwą korzyścią jest również fakt, że poprzez zaangażowanie kilku administracji podatkowych istotnie zmniejsza się ryzyko wystąpienia w tych państwach podwójnego opodatkowania w transakcjach objętych programem” – dodała wiceszefowa KAS. (PAP)

autor: Marek Siudaj
ms/ mmu/

ICAP - podstawowe informacje

International Compliance Assurance Program (ICAP) to dobrowolny, oparty na współpracy MNE (Multinational Enterprise) oraz administracji podatkowych  program  analizy ryzyka. ICAP został zaprojektowany jako skuteczne, skoordynowane podejście zapewniające MNE chętnym do aktywnego, otwartego i w pełni przejrzystego zaangażowania się, zwiększoną pewność podatkową w odniesieniu do niektórych swoich działań i transakcji o niskim ryzyku.

ICAP nie gwarantuje grupie MNE pewności prawnej, którą można osiągnąć na przykład dzięki uprzedniemu porozumieniu cenowemu (APA). Daje jednak komfort i bezpieczeństwo, gdy administracje podatkowe uczestniczące w ocenie ryzyka grupy MNE uznają ryzyko objęte programem za  niskie. Jeżeli obszar zostanie zidentyfikowany jako wymagający dalszej uwagi, prace prowadzone w ICAP mogą w razie potrzeby poprawić skuteczność działań podejmowanych poza programem.

Informacje na temat ICAP, w tym podręcznik dla MNE i administracji podatkowych oraz dane kontaktowe wszystkich administracji uczestniczących w programie dostępne są na stronie OECD.

Terminy na zgłoszenie do ICAP

Najbliższy termin na złożenie wniosku upływa 30 września 2021 r.

Kolejne terminy:

31 marca 2022 r.

30 września 2022 r.

Kontakt

Polska

icap@mf.gov.pl

www.podatki.gov.pl/icap

Pozostałe kraje uczestniczące w ICAP

Lista administracji uczestniczących w ICAP wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie OECD

Etapy procedury ICAP

Etap I – Selekcja

Cel etapu

Podjęcie decyzji o przyjęciu/przystąpieniu do ICAP.

Czas trwania etapu

Od 4 do 8 tygodni od momentu dostarczenia pakietu dokumentów (selection documentation paskage) administracji wiodącej.

Ważne!
Przed etapem selekcji sugerowany jest kontakt ze spoc w celu wstępnego przedyskutowania zasadności udziału w ICAP.

Przebieg etapu:

 • W ramach tego etapu MNE dostarcza pakiet dokumentów administracji wiodącej. Dokumenty podlegają analizie przez wiodącą administrację oraz pozostałe objęte programem administracje podatkowe.
 • Administracja, do której złożono wniosek może podjąć decyzję, że nie chce być administracją wiodącą.
 • Jeżeli administracja, do której złożono wniosek zdecyduje, że chce być administracją wiodącą, analizuje złożone dokumenty i wyjaśnia wszelkie niejasności z MNE. Pakiet dokumentów zostanie przekazany do pozostałych adminitracji objętych programem.
 • Do rozpoczęcia programu konieczne jest, żeby co najmniej 3 administracje zgodziły się wziąć w nim udział. Jeżeli nie zostanie osiągnięte minimum, ICAP kończy się na tym etapie.
 • Na podstawie dokumentów (uzupełnionych ewentualnie o inne, o które MNE zostanie poproszone) administracje podatkowe mogą podjąć decyzję o wyłączeniu niektórych ze wskazanych przez MNE transakcji z ICAP. Jeżeli jakaś transakcja zostanie wyłączona z ICAP, nie można w trakcie programu żądać informacji dotyczących tej transakcji w celu wykorzystania ich w procedurach krajowych.
 • Na koniec etapu selekcji administracja wiodąca omówi z MNE wyniki ustaleń pomiędzy administracjami objętymi programem, w szczególności:
 • które administracje podatkowe zgadzają się uczestniczyć w programie,
 • lata objęte programem i proponowane okresy roll-forward,
 • wszelkie objęte ryzyka lub transakcje, które zdaniem administracji powinny być wyłączone z programu,
 • ramy czasowe dla etapu oceny ryzyka (etap II)
 • szczegóły głównego pakietu dokumentacji, który MNE ma dostarczyć przed rozpoczęciem etapu oceny ryzyka.
 • MNE na tym etapie podejmuje decyzję czy zgadza się kontynuować program w określonym zakresie podmiotowym (administracje objęte programem) i przedmiotowym (ryzyka/transakcje, lata). Jeśli MNE zgadza się, ustalony zostaje termin na dostarczenie głównego pakietu dokumentacji. W tym momencie MNE, wiodąca administracja i inne objęte programem administracje powinny również uzgodnić preferowane podejście do wydania wyniku ICAP (outcome letters), tak aby wszelkie wymagane zgody mogły zostać udzielone przez MNE na długo przed rozpoczęciem etapu wyniku (etap III).
 • Jeżeli MNE nie zgadza się na kontynuację programu w określonym zakresie, ICAP kończy się na tym etapie.

Etap II – Ocena ryzyka

Cel etapu

Dokonanie analizy ryzyka i ostatecznych ustaleń, które znajdą się w wyniku ICAP (outcom letter).

Czas trwania etapu

Od 20 do 36 tygodni od momentu dostarczenia głównego pakietu dokumentów (main documentation package) do wszystkich administracji w programie.

Przebieg etapu:

 • W ramach tego etapu MNE musi udostępnić wszystkim administracją biorącym udział w ICAP główny pakiet dokumentów uzgodniony w na koniec etapu I. Termin na dostarczenie dokumentów zostanie uzgodniony pomiędzy administracją wiodącą i MNE.
 • Główny pakiet dokumentów będzie udostępniany administracjom objętym programem poprzez system zdalnego dostępu do dokumentów na serwerach UPE (virtual data room) lub za pośrednictwem wiodącej administracji podatkowej, w ramach wymiany informacji na podstawie umów międzynarodowych.
 • W ramach tego etapu przewidziana jest seria spotkań zarówno pomiędzy uczestniczącymi w programie administracjami jaki i spotkań z MNE.
 • Jeżeli okaże się to konieczne, administracje objęte programem mogą żądać od MNE, za pośrednictwem administracji wiodącej, dodatkowych informacji i dokumentów.
 • Podczas tego etapu jedna lub więcej administracji uczestniczących w programie może współpracować z MNE w celu ustalenia właściwego traktowania podatkowego transakcji objętych programem, łącznie z ustaleniem konieczności dokonania doszacowania i korekty odpowiadającej w okresie objętym programem. Alternatywnie administracje i MNE mogą uzgodnić, że takie ustalenie powinny mieć miejsce poza ICAP, np. w ramach APA.
 • W trakcie oceny ryzyka jedna lub więcej administracji mogą uznać, że nie są w stanie uzyskać komfortu/pewności co do jednego lub większej ilości ryzyk objętych ICAP. W takiej sytuacji administracja ta przestaje analizować te ryzyka, niezależnie od tego, że pozostałe administracje nadal prowadzą analizę. Informacja o takiej sytuacji zostanie natychmiast przekazana do MNE przez administrację wiodącą. Administracja, która zaprzestała analizy ryzyka przejdzie do etapu III w tym samym czasie co pozostałe administracje.

Etap III – Wynik

Cel etapu

MNE otrzyma od wiodącej administracji  informację o zakończeniu  ICAP (completion letter) potwierdzającą zakończenie procesu analizy ryzyka.

MNE otrzyma pismo uzgodnieniowe (outcom letter) od każdej z administracji objętej programem, zawierające ustalenia danej administracji wynikające z analizy ryzyka w ramach ICAP. 

Czas trwania etapu

Od 4 do 8 tygodni.

Przebieg etapu:

 • Każda administracja objęta programem sporządza własne ustalenia z ICAP w oparciu o dokonaną analizę ryzyka, przy czym ustalenia te, pomimo wszelkich starań mogą różnić się pomiędzy administracjami.
 • Mogą wystąpić przypadki, w których administracja objęta programem nie jest w stanie stwierdzić, że ryzyko objęte ICAP jest niskim ryzykiem lub nie jest w stanie wyciągnąć wniosków w odniesieniu do ryzyka objętego ICAP. Takie sytuacje zostaną zawarte w piśmie uzgodnieniowym.
 • Pismo uzgodnieniowe potwierdzi szczegóły okresów roll-forward jak również zobowiązania MNE do raportowania wykonywania uzgodnień.

Dokumenty ICAP

Wzory

Źródło: Ministerstwo Finansów

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Maksymalna cena gazu dla piekarni i cukierni 200,17 zł/MWh. Wniosek RPG tylko przez PUE ZUS od 8 kwietnia 2023 r.

  ZUS informuje, że przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym, będą mogli korzystać od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh. Muszą w tym celu złożyć wniosek przez PUE ZUS. Wnioski można składać od 8 kwietnia 2023 r. Jakie warunki trzeba spełnić by skorzystać z tej ceny gazu?

  14. emerytura będzie wypłacana emerytom i rencistom w każdym roku - także w 2023 r. Ile wyniesie czternasta emerytura?

  Tak zwana "czternasta emerytura" będzie wypłacana emerytom i rencistom corocznie. Tak wynika z założeń projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, opublikowanym 24 marca 2023 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

  Estoński CIT a udziały w spółce cichej. Jakie skutki?

  Estoński CIT pozwala firmie tak długo nie płacić podatku od zysku, dopóki nie zostanie on wypłacony wspólnikom. Oznacza to, że spółka rozliczająca się estońskim CIT-em nie musi odprowadzać zaliczek na CIT tak długo, jak długo wygenerowane przychody przeznacza na bieżącą działalność lub inwestycje. Wybierając tę formę opodatkowania spółka musi spełnić jednak określone warunki. Czy jednym z nich jest nie przystępowanie do spółki cichej?

  Składki ZUS od umowy zlecenia w 2023 roku. Składka zdrowotna od zleceń. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorców

  Kto podlega ubezpieczeniom społecznym od umów zlecenia? Jakie składki płaci się na zleceniu? Czy trzeba płacić składki ZUS od zleceniobiorcy, który jest również pracownikiem? Co ze składkami od zleceniobiorców na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych? Co z ubezpieczeniem zleceniobiorców, którzy są rolnikami, przedsiębiorcami? Jaka składka zdrowotna od zleceniobiorcy?

  Co to jest windykacja polubowna i dlaczego nie warto bać się windykatora

  Windykacja polubowna. Wystarczy dłuższa choroba, która uniemożliwi pracę, a brak regularnych dochodów przełoży się na zwlekanie z terminową zapłatą rachunków i już można zostać dłużnikiem. Wiele osób wpada w panikę, gdy otrzymuje list lub telefon z firmy windykacyjnej. Skąd te emocje? Powodem jest brak wiedzy. Kiedy kontaktuje się z nami windykator, to dobra wiadomość, bo oznacza, że zaległym długiem nie zainteresował się jeszcze sąd i mamy szansę na polubowne rozwiązanie problemu finansowego. 

  Ulga na niepełnosprawne dziecko - rodzice bez limitu dochodów. Limit 100 tys. zł dla każdego małżonka przy ryczałcie od najmu prywatnego

  23 marca 2023 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do nowelizacji kilku ustaw podatkowych łącznie - dotyczące m.in. podatku PIT oraz ryczałtu od najmu. Rodzice dziecka niepełnosprawnego będą mogli korzystać z ulgi na dziecko bez limitu dochodów. Obecnie limit ten wynosi 112 tys. zł rocznie dla obojga rodziców łącznie. Dziadkowie opiekujący się niepełnosprawnym wnukiem będą mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. A zgodnie z inną poprawką, w ryczałcie od najmu prywatnego każdy z małżonków będzie miał własny limit 100 tys. zł, powyżej którego płaci się podwyższoną stawkę 12,5 proc.

  Czy ceny będą wyższe? Ile jeszcze potrwa zamieszanie na rynku energetycznym?

  - Każdy ma nostalgię i chęć powrotu do tego co było przed wojną w kontekście cen, ale to oczywiście nie jest możliwe - mówi Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii w rozmowie z Grzegorzem Osieckim z DGP.

  Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

  Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

  Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

  Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

  Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

  Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

  Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  “Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

  Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

  Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

  Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.