Kategorie

Program ICAP - wnioski do 30 września

Program ICAP - wnioski do 30 września
Program ICAP - wnioski do 30 września
Program ICAP. Do 30 września 2021 r. przedsiębiorstwa wielonarodowe mogą składać wnioski o przystąpienie do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności (International Compliance Assurance Program - ICAP), dzięki któremu mogą ograniczyć ryzyko podatkowe – poinformowała PAP zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa. Czym jest ICAP? Jak złożyć wniosek?

Międzynarodowy Program Zapewnienia Zgodności (ICAP) - czym jest

Chałupa przypomniała, że wiosną 2021 roku Polska przystąpiła do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności (International Compliance Assurance Program - ICAP). Jest to dobrowolny program analizy ryzyka, oparty na współpracy przedsiębiorstw wielonarodowych (MNE - Multinational Enterprise) oraz administracji podatkowych. Po stronie polskiej program będzie realizowany przez szefa KAS.

”Wnioski o przystąpienie do programu są przyjmowane w określonych terminach, najbliższy z nich upływa 30 września 2021 r. a kolejny 31 marca 2022 r. KAS i Ministerstwo Finansów przygotowały specjalną stronę internetową poświęconą programowi, gdzie można odnaleźć m.in. szczegółowe informacje na temat etapów programu, listę dokumentów, które należy dołączyć do wniosku oraz formularze do wykorzystania w poszczególnych etapach programu” - powiedziała PAP zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.

Jak dodała, udział w Międzynarodowym Programie Zapewnienia Zgodności daje przedsiębiorstwom wielonarodowym szansę na uzyskanie zwiększonej pewności podatkowej w odniesieniu do niektórych swoich działań i transakcji o niskim ryzyku. Mowa tutaj o firmach wielonarodowych, objętych obowiązkiem sporządzania informacja o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów, wielkości prowadzonej działalności, wielkości zrealizowanych przychodów i osiąganych zysków, czyli raportów CBCR.(Country by Country Report). Dodatkowym warunkiem jest, aby firmy te realizowały transakcje między podmiotami powiązanymi działającymi na terenie różnych państw uczestniczących w ICAP.

Procedura ICAP

”W praktyce wygląda to tak, że podmiot wnioskuje o objęcie programem określonych transakcji w określonych państwach, następnie państwa te wspólnie przeprowadzają ocenę ryzyka i ostatecznie przedsiębiorca otrzymuje pismo uzgodnieniowe zawierające ustalenia wynikające z analizy ryzyka w ramach ICAP” – powiedziała Anna Chałupa.

Wskazała, że działania zaangażowanych administracji podatkowych ograniczają się do oceny ryzyka w transakcjach będących przedmiotem wniosku, a nie weryfikacji prawidłowości ustalania cen transferowych. W konsekwencji udział w programie nie gwarantuje firmom wielonarodowym pewności prawnej, jaką można osiągnąć na przykład dzięki uprzedniemu porozumieniu cenowemu APA. Jednak przedsiębiorcy, którzy dołączą do programu zyskują komfort i bezpieczeństwo, gdy administracje podatkowe uczestniczące w ocenie ryzyka grupy firm wielonarodowych uznają ryzyko objęte programem za niskie.

„Dodatkowo procedura jest efektywna i bardzo szybka – czas trwania przewidziano na 7 miesięcy w wariancie minimum i 13 w wariancie maksymalnym, co jest nieosiągalne w przypadku APA, MAP czy kontroli, w które zaangażowanych jest kilka administracji podatkowych. Niewątpliwą korzyścią jest również fakt, że poprzez zaangażowanie kilku administracji podatkowych istotnie zmniejsza się ryzyko wystąpienia w tych państwach podwójnego opodatkowania w transakcjach objętych programem” – dodała wiceszefowa KAS. (PAP)

autor: Marek Siudaj
ms/ mmu/

ICAP - podstawowe informacje

International Compliance Assurance Program (ICAP) to dobrowolny, oparty na współpracy MNE (Multinational Enterprise) oraz administracji podatkowych  program  analizy ryzyka. ICAP został zaprojektowany jako skuteczne, skoordynowane podejście zapewniające MNE chętnym do aktywnego, otwartego i w pełni przejrzystego zaangażowania się, zwiększoną pewność podatkową w odniesieniu do niektórych swoich działań i transakcji o niskim ryzyku.

ICAP nie gwarantuje grupie MNE pewności prawnej, którą można osiągnąć na przykład dzięki uprzedniemu porozumieniu cenowemu (APA). Daje jednak komfort i bezpieczeństwo, gdy administracje podatkowe uczestniczące w ocenie ryzyka grupy MNE uznają ryzyko objęte programem za  niskie. Jeżeli obszar zostanie zidentyfikowany jako wymagający dalszej uwagi, prace prowadzone w ICAP mogą w razie potrzeby poprawić skuteczność działań podejmowanych poza programem.

Informacje na temat ICAP, w tym podręcznik dla MNE i administracji podatkowych oraz dane kontaktowe wszystkich administracji uczestniczących w programie dostępne są na stronie OECD.

Terminy na zgłoszenie do ICAP

Najbliższy termin na złożenie wniosku upływa 30 września 2021 r.

Kolejne terminy:

31 marca 2022 r.

30 września 2022 r.

Kontakt

Polska

icap@mf.gov.pl

www.podatki.gov.pl/icap

Pozostałe kraje uczestniczące w ICAP

Lista administracji uczestniczących w ICAP wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie OECD

Etapy procedury ICAP

Etap I – Selekcja

Cel etapu

Podjęcie decyzji o przyjęciu/przystąpieniu do ICAP.

Czas trwania etapu

Od 4 do 8 tygodni od momentu dostarczenia pakietu dokumentów (selection documentation paskage) administracji wiodącej.

Ważne!
Przed etapem selekcji sugerowany jest kontakt ze spoc w celu wstępnego przedyskutowania zasadności udziału w ICAP.

Przebieg etapu:

 • W ramach tego etapu MNE dostarcza pakiet dokumentów administracji wiodącej. Dokumenty podlegają analizie przez wiodącą administrację oraz pozostałe objęte programem administracje podatkowe.
 • Administracja, do której złożono wniosek może podjąć decyzję, że nie chce być administracją wiodącą.
 • Jeżeli administracja, do której złożono wniosek zdecyduje, że chce być administracją wiodącą, analizuje złożone dokumenty i wyjaśnia wszelkie niejasności z MNE. Pakiet dokumentów zostanie przekazany do pozostałych adminitracji objętych programem.
 • Do rozpoczęcia programu konieczne jest, żeby co najmniej 3 administracje zgodziły się wziąć w nim udział. Jeżeli nie zostanie osiągnięte minimum, ICAP kończy się na tym etapie.
 • Na podstawie dokumentów (uzupełnionych ewentualnie o inne, o które MNE zostanie poproszone) administracje podatkowe mogą podjąć decyzję o wyłączeniu niektórych ze wskazanych przez MNE transakcji z ICAP. Jeżeli jakaś transakcja zostanie wyłączona z ICAP, nie można w trakcie programu żądać informacji dotyczących tej transakcji w celu wykorzystania ich w procedurach krajowych.
 • Na koniec etapu selekcji administracja wiodąca omówi z MNE wyniki ustaleń pomiędzy administracjami objętymi programem, w szczególności:
 • które administracje podatkowe zgadzają się uczestniczyć w programie,
 • lata objęte programem i proponowane okresy roll-forward,
 • wszelkie objęte ryzyka lub transakcje, które zdaniem administracji powinny być wyłączone z programu,
 • ramy czasowe dla etapu oceny ryzyka (etap II)
 • szczegóły głównego pakietu dokumentacji, który MNE ma dostarczyć przed rozpoczęciem etapu oceny ryzyka.
 • MNE na tym etapie podejmuje decyzję czy zgadza się kontynuować program w określonym zakresie podmiotowym (administracje objęte programem) i przedmiotowym (ryzyka/transakcje, lata). Jeśli MNE zgadza się, ustalony zostaje termin na dostarczenie głównego pakietu dokumentacji. W tym momencie MNE, wiodąca administracja i inne objęte programem administracje powinny również uzgodnić preferowane podejście do wydania wyniku ICAP (outcome letters), tak aby wszelkie wymagane zgody mogły zostać udzielone przez MNE na długo przed rozpoczęciem etapu wyniku (etap III).
 • Jeżeli MNE nie zgadza się na kontynuację programu w określonym zakresie, ICAP kończy się na tym etapie.

Etap II – Ocena ryzyka

Cel etapu

Dokonanie analizy ryzyka i ostatecznych ustaleń, które znajdą się w wyniku ICAP (outcom letter).

Czas trwania etapu

Od 20 do 36 tygodni od momentu dostarczenia głównego pakietu dokumentów (main documentation package) do wszystkich administracji w programie.

Przebieg etapu:

 • W ramach tego etapu MNE musi udostępnić wszystkim administracją biorącym udział w ICAP główny pakiet dokumentów uzgodniony w na koniec etapu I. Termin na dostarczenie dokumentów zostanie uzgodniony pomiędzy administracją wiodącą i MNE.
 • Główny pakiet dokumentów będzie udostępniany administracjom objętym programem poprzez system zdalnego dostępu do dokumentów na serwerach UPE (virtual data room) lub za pośrednictwem wiodącej administracji podatkowej, w ramach wymiany informacji na podstawie umów międzynarodowych.
 • W ramach tego etapu przewidziana jest seria spotkań zarówno pomiędzy uczestniczącymi w programie administracjami jaki i spotkań z MNE.
 • Jeżeli okaże się to konieczne, administracje objęte programem mogą żądać od MNE, za pośrednictwem administracji wiodącej, dodatkowych informacji i dokumentów.
 • Podczas tego etapu jedna lub więcej administracji uczestniczących w programie może współpracować z MNE w celu ustalenia właściwego traktowania podatkowego transakcji objętych programem, łącznie z ustaleniem konieczności dokonania doszacowania i korekty odpowiadającej w okresie objętym programem. Alternatywnie administracje i MNE mogą uzgodnić, że takie ustalenie powinny mieć miejsce poza ICAP, np. w ramach APA.
 • W trakcie oceny ryzyka jedna lub więcej administracji mogą uznać, że nie są w stanie uzyskać komfortu/pewności co do jednego lub większej ilości ryzyk objętych ICAP. W takiej sytuacji administracja ta przestaje analizować te ryzyka, niezależnie od tego, że pozostałe administracje nadal prowadzą analizę. Informacja o takiej sytuacji zostanie natychmiast przekazana do MNE przez administrację wiodącą. Administracja, która zaprzestała analizy ryzyka przejdzie do etapu III w tym samym czasie co pozostałe administracje.

Etap III – Wynik

Cel etapu

MNE otrzyma od wiodącej administracji  informację o zakończeniu  ICAP (completion letter) potwierdzającą zakończenie procesu analizy ryzyka.

MNE otrzyma pismo uzgodnieniowe (outcom letter) od każdej z administracji objętej programem, zawierające ustalenia danej administracji wynikające z analizy ryzyka w ramach ICAP. 

Czas trwania etapu

Od 4 do 8 tygodni.

Przebieg etapu:

 • Każda administracja objęta programem sporządza własne ustalenia z ICAP w oparciu o dokonaną analizę ryzyka, przy czym ustalenia te, pomimo wszelkich starań mogą różnić się pomiędzy administracjami.
 • Mogą wystąpić przypadki, w których administracja objęta programem nie jest w stanie stwierdzić, że ryzyko objęte ICAP jest niskim ryzykiem lub nie jest w stanie wyciągnąć wniosków w odniesieniu do ryzyka objętego ICAP. Takie sytuacje zostaną zawarte w piśmie uzgodnieniowym.
 • Pismo uzgodnieniowe potwierdzi szczegóły okresów roll-forward jak również zobowiązania MNE do raportowania wykonywania uzgodnień.

Dokumenty ICAP

Wzory

Źródło: Ministerstwo Finansów

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
SLIM VAT 2. Zmiany od 1 października 2021 r.
SLIM VAT 2. Zmiany od 1 października 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku - 3010 zł

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku. Na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do kwoty 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 19,70 zł.

  Polski Ład w podatkach - skutki dla podatników PIT i CIT

  Polski Ład w podatkach. W związku z Polskim Ładem skokowy wzrost obciążeń czeka przedsiębiorców płacących PIT, część osób opodatkowanych liniowo może zainteresować się ryczałtem, wreszcie dostępny dla wielu podatników będzie estoński CIT- mówi PAP partner w kancelarii KNDP Marek Kolibski. Według niego kontrowersje budzi tryb wprowadzania zmian - mają zacząć obowiązywać za niecałe 4 miesiące.

  PIT za 2020 r. Podatnicy odliczyli 7,5 mld zł ulgi termomodernizacyjnej

  Ulga termomodernizacyjna. Według wstępnych danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. - wynika z danych resortu finansów. Za 2020 r. odliczono w ten sposób 7,5 mld zł.; za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

  Oskarżenie o udział w karuzeli VAT

  Sankcje za udział w karuzeli VAT. Przedsiębiorca wygrał ze skarbówką, bo jej organ, nie analizując dowodów, automatycznie uznał go za przestępcę, powielając ustalenia innego organu.

  Progi podatkowe w 2022 roku

  Progi podatkowe. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Zmiana miałaby wejść w życie od 2022 roku.

  Tax Free od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek rejestracji

  Tax Free. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej. Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r.

  Polski Ład to wzrost kosztów obsługi księgowej

  Polski Ład. Reforma podatkowa spowoduje masowe ruchy przedsiębiorców szukających możliwości optymalizacji biznesu i wpłynie na wzrost kosztów obsługi księgowej - mówią eksperci o pakiecie podatkowym Polskiego Ładu. Ich zdaniem na zmianach skorzystają pracownicy etatowi, ale i tak zyski zje inflacja.