REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Program ICAP - wnioski do 30 września

Program ICAP - wnioski do 30 września
Program ICAP - wnioski do 30 września

REKLAMA

REKLAMA

Program ICAP. Do 30 września 2021 r. przedsiębiorstwa wielonarodowe mogą składać wnioski o przystąpienie do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności (International Compliance Assurance Program - ICAP), dzięki któremu mogą ograniczyć ryzyko podatkowe – poinformowała PAP zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa. Czym jest ICAP? Jak złożyć wniosek?

Międzynarodowy Program Zapewnienia Zgodności (ICAP) - czym jest

Chałupa przypomniała, że wiosną 2021 roku Polska przystąpiła do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności (International Compliance Assurance Program - ICAP). Jest to dobrowolny program analizy ryzyka, oparty na współpracy przedsiębiorstw wielonarodowych (MNE - Multinational Enterprise) oraz administracji podatkowych. Po stronie polskiej program będzie realizowany przez szefa KAS.

REKLAMA

Autopromocja

”Wnioski o przystąpienie do programu są przyjmowane w określonych terminach, najbliższy z nich upływa 30 września 2021 r. a kolejny 31 marca 2022 r. KAS i Ministerstwo Finansów przygotowały specjalną stronę internetową poświęconą programowi, gdzie można odnaleźć m.in. szczegółowe informacje na temat etapów programu, listę dokumentów, które należy dołączyć do wniosku oraz formularze do wykorzystania w poszczególnych etapach programu” - powiedziała PAP zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.

Jak dodała, udział w Międzynarodowym Programie Zapewnienia Zgodności daje przedsiębiorstwom wielonarodowym szansę na uzyskanie zwiększonej pewności podatkowej w odniesieniu do niektórych swoich działań i transakcji o niskim ryzyku. Mowa tutaj o firmach wielonarodowych, objętych obowiązkiem sporządzania informacja o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów, wielkości prowadzonej działalności, wielkości zrealizowanych przychodów i osiąganych zysków, czyli raportów CBCR.(Country by Country Report). Dodatkowym warunkiem jest, aby firmy te realizowały transakcje między podmiotami powiązanymi działającymi na terenie różnych państw uczestniczących w ICAP.

Procedura ICAP

”W praktyce wygląda to tak, że podmiot wnioskuje o objęcie programem określonych transakcji w określonych państwach, następnie państwa te wspólnie przeprowadzają ocenę ryzyka i ostatecznie przedsiębiorca otrzymuje pismo uzgodnieniowe zawierające ustalenia wynikające z analizy ryzyka w ramach ICAP” – powiedziała Anna Chałupa.

REKLAMA

Wskazała, że działania zaangażowanych administracji podatkowych ograniczają się do oceny ryzyka w transakcjach będących przedmiotem wniosku, a nie weryfikacji prawidłowości ustalania cen transferowych. W konsekwencji udział w programie nie gwarantuje firmom wielonarodowym pewności prawnej, jaką można osiągnąć na przykład dzięki uprzedniemu porozumieniu cenowemu APA. Jednak przedsiębiorcy, którzy dołączą do programu zyskują komfort i bezpieczeństwo, gdy administracje podatkowe uczestniczące w ocenie ryzyka grupy firm wielonarodowych uznają ryzyko objęte programem za niskie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Dodatkowo procedura jest efektywna i bardzo szybka – czas trwania przewidziano na 7 miesięcy w wariancie minimum i 13 w wariancie maksymalnym, co jest nieosiągalne w przypadku APA, MAP czy kontroli, w które zaangażowanych jest kilka administracji podatkowych. Niewątpliwą korzyścią jest również fakt, że poprzez zaangażowanie kilku administracji podatkowych istotnie zmniejsza się ryzyko wystąpienia w tych państwach podwójnego opodatkowania w transakcjach objętych programem” – dodała wiceszefowa KAS. (PAP)

autor: Marek Siudaj
ms/ mmu/

ICAP - podstawowe informacje

International Compliance Assurance Program (ICAP) to dobrowolny, oparty na współpracy MNE (Multinational Enterprise) oraz administracji podatkowych  program  analizy ryzyka. ICAP został zaprojektowany jako skuteczne, skoordynowane podejście zapewniające MNE chętnym do aktywnego, otwartego i w pełni przejrzystego zaangażowania się, zwiększoną pewność podatkową w odniesieniu do niektórych swoich działań i transakcji o niskim ryzyku.

ICAP nie gwarantuje grupie MNE pewności prawnej, którą można osiągnąć na przykład dzięki uprzedniemu porozumieniu cenowemu (APA). Daje jednak komfort i bezpieczeństwo, gdy administracje podatkowe uczestniczące w ocenie ryzyka grupy MNE uznają ryzyko objęte programem za  niskie. Jeżeli obszar zostanie zidentyfikowany jako wymagający dalszej uwagi, prace prowadzone w ICAP mogą w razie potrzeby poprawić skuteczność działań podejmowanych poza programem.

Informacje na temat ICAP, w tym podręcznik dla MNE i administracji podatkowych oraz dane kontaktowe wszystkich administracji uczestniczących w programie dostępne są na stronie OECD.

Terminy na zgłoszenie do ICAP

Najbliższy termin na złożenie wniosku upływa 30 września 2021 r.

Kolejne terminy:

31 marca 2022 r.

30 września 2022 r.

Kontakt

Polska

icap@mf.gov.pl

www.podatki.gov.pl/icap

Pozostałe kraje uczestniczące w ICAP

Lista administracji uczestniczących w ICAP wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie OECD

Etapy procedury ICAP

Etap I – Selekcja

Cel etapu

Podjęcie decyzji o przyjęciu/przystąpieniu do ICAP.

Czas trwania etapu

Od 4 do 8 tygodni od momentu dostarczenia pakietu dokumentów (selection documentation paskage) administracji wiodącej.

Ważne!
Przed etapem selekcji sugerowany jest kontakt ze spoc w celu wstępnego przedyskutowania zasadności udziału w ICAP.

Przebieg etapu:

 • W ramach tego etapu MNE dostarcza pakiet dokumentów administracji wiodącej. Dokumenty podlegają analizie przez wiodącą administrację oraz pozostałe objęte programem administracje podatkowe.
 • Administracja, do której złożono wniosek może podjąć decyzję, że nie chce być administracją wiodącą.
 • Jeżeli administracja, do której złożono wniosek zdecyduje, że chce być administracją wiodącą, analizuje złożone dokumenty i wyjaśnia wszelkie niejasności z MNE. Pakiet dokumentów zostanie przekazany do pozostałych adminitracji objętych programem.
 • Do rozpoczęcia programu konieczne jest, żeby co najmniej 3 administracje zgodziły się wziąć w nim udział. Jeżeli nie zostanie osiągnięte minimum, ICAP kończy się na tym etapie.
 • Na podstawie dokumentów (uzupełnionych ewentualnie o inne, o które MNE zostanie poproszone) administracje podatkowe mogą podjąć decyzję o wyłączeniu niektórych ze wskazanych przez MNE transakcji z ICAP. Jeżeli jakaś transakcja zostanie wyłączona z ICAP, nie można w trakcie programu żądać informacji dotyczących tej transakcji w celu wykorzystania ich w procedurach krajowych.
 • Na koniec etapu selekcji administracja wiodąca omówi z MNE wyniki ustaleń pomiędzy administracjami objętymi programem, w szczególności:
 • które administracje podatkowe zgadzają się uczestniczyć w programie,
 • lata objęte programem i proponowane okresy roll-forward,
 • wszelkie objęte ryzyka lub transakcje, które zdaniem administracji powinny być wyłączone z programu,
 • ramy czasowe dla etapu oceny ryzyka (etap II)
 • szczegóły głównego pakietu dokumentacji, który MNE ma dostarczyć przed rozpoczęciem etapu oceny ryzyka.
 • MNE na tym etapie podejmuje decyzję czy zgadza się kontynuować program w określonym zakresie podmiotowym (administracje objęte programem) i przedmiotowym (ryzyka/transakcje, lata). Jeśli MNE zgadza się, ustalony zostaje termin na dostarczenie głównego pakietu dokumentacji. W tym momencie MNE, wiodąca administracja i inne objęte programem administracje powinny również uzgodnić preferowane podejście do wydania wyniku ICAP (outcome letters), tak aby wszelkie wymagane zgody mogły zostać udzielone przez MNE na długo przed rozpoczęciem etapu wyniku (etap III).
 • Jeżeli MNE nie zgadza się na kontynuację programu w określonym zakresie, ICAP kończy się na tym etapie.

Etap II – Ocena ryzyka

Cel etapu

Dokonanie analizy ryzyka i ostatecznych ustaleń, które znajdą się w wyniku ICAP (outcom letter).

Czas trwania etapu

Od 20 do 36 tygodni od momentu dostarczenia głównego pakietu dokumentów (main documentation package) do wszystkich administracji w programie.

Przebieg etapu:

 • W ramach tego etapu MNE musi udostępnić wszystkim administracją biorącym udział w ICAP główny pakiet dokumentów uzgodniony w na koniec etapu I. Termin na dostarczenie dokumentów zostanie uzgodniony pomiędzy administracją wiodącą i MNE.
 • Główny pakiet dokumentów będzie udostępniany administracjom objętym programem poprzez system zdalnego dostępu do dokumentów na serwerach UPE (virtual data room) lub za pośrednictwem wiodącej administracji podatkowej, w ramach wymiany informacji na podstawie umów międzynarodowych.
 • W ramach tego etapu przewidziana jest seria spotkań zarówno pomiędzy uczestniczącymi w programie administracjami jaki i spotkań z MNE.
 • Jeżeli okaże się to konieczne, administracje objęte programem mogą żądać od MNE, za pośrednictwem administracji wiodącej, dodatkowych informacji i dokumentów.
 • Podczas tego etapu jedna lub więcej administracji uczestniczących w programie może współpracować z MNE w celu ustalenia właściwego traktowania podatkowego transakcji objętych programem, łącznie z ustaleniem konieczności dokonania doszacowania i korekty odpowiadającej w okresie objętym programem. Alternatywnie administracje i MNE mogą uzgodnić, że takie ustalenie powinny mieć miejsce poza ICAP, np. w ramach APA.
 • W trakcie oceny ryzyka jedna lub więcej administracji mogą uznać, że nie są w stanie uzyskać komfortu/pewności co do jednego lub większej ilości ryzyk objętych ICAP. W takiej sytuacji administracja ta przestaje analizować te ryzyka, niezależnie od tego, że pozostałe administracje nadal prowadzą analizę. Informacja o takiej sytuacji zostanie natychmiast przekazana do MNE przez administrację wiodącą. Administracja, która zaprzestała analizy ryzyka przejdzie do etapu III w tym samym czasie co pozostałe administracje.

Etap III – Wynik

Cel etapu

MNE otrzyma od wiodącej administracji  informację o zakończeniu  ICAP (completion letter) potwierdzającą zakończenie procesu analizy ryzyka.

MNE otrzyma pismo uzgodnieniowe (outcom letter) od każdej z administracji objętej programem, zawierające ustalenia danej administracji wynikające z analizy ryzyka w ramach ICAP. 

Czas trwania etapu

Od 4 do 8 tygodni.

Przebieg etapu:

 • Każda administracja objęta programem sporządza własne ustalenia z ICAP w oparciu o dokonaną analizę ryzyka, przy czym ustalenia te, pomimo wszelkich starań mogą różnić się pomiędzy administracjami.
 • Mogą wystąpić przypadki, w których administracja objęta programem nie jest w stanie stwierdzić, że ryzyko objęte ICAP jest niskim ryzykiem lub nie jest w stanie wyciągnąć wniosków w odniesieniu do ryzyka objętego ICAP. Takie sytuacje zostaną zawarte w piśmie uzgodnieniowym.
 • Pismo uzgodnieniowe potwierdzi szczegóły okresów roll-forward jak również zobowiązania MNE do raportowania wykonywania uzgodnień.

Dokumenty ICAP

Wzory

Źródło: Ministerstwo Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA