Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe wzory deklaracji akcyzowych od 1 stycznia 2022 r.

Opracował Paweł Huczko
Nowe wzory deklaracji akcyzowych od 1 stycznia 2022 r.
Nowe wzory deklaracji akcyzowych od 1 stycznia 2022 r.
Akcyza 2022 - deklaracje podatkowe. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie określające wzory deklaracji w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego. Jest już gotowy projekt tego rozporządzenia i wzorów nowych deklaracji akcyzowych. Aktualnie projekt jest poddawany uzgodnieniom międzyresortowym, konsultacjom publicznym i opiniowaniu.

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji akcyzowych

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2231 oraz z 2021 r. poz. 1175). W nowym rozporządzeniu, w porównaniu do aktualnie obowiązującego rozporządzenia, zostały wprowadzone zmiany uszczegóławiające w zakresie: wyrobów zwolnionych od podatku akcyzowego, wskazania danych identyfikacyjnych osoby podpisującej deklarację, wprowadzenia pola umożliwiającego równoczesne ze złożeniem korekty deklaracji wnioskowanie o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku tej korekty zgodnie z art. 75 ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz zmiany porządkujące i doprecyzowujące.

Nowe rozporządzenie określi wzory następujących deklaracji akcyzowych:

AKC/AKCzo (Deklaracji w sprawie podatku akcyzowego) oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym od poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych:

AKC/A /podatek akcyzowy od alkoholu etylowego/,
AKC/B /podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich/,
AKC/C /podatek akcyzowy od piwa/,
AKC/D /podatek akcyzowy od paliw silnikowych z wyłączeniem gazu/,
AKC/E /podatek akcyzowy od samochodów osobowych/,
AKC/F /podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych/,
AKC/H /podatek akcyzowy od energii elektrycznej/,
AKC/I /podatek akcyzowy od paliw opałowych z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych/,
AKC/J /podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych/,
AKC/K /podatek akcyzowy od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów/,
AKC/L /podatek akcyzowy od wyrobów gazowych z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych/,
AKC/M /podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych/,
AKC/N /podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich/.

AKC-WW (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych),

AKC-EN (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej),

AKC-ST/AKC-STn (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego),

AKC-WG (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),

AKC-KZ (deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego),

AKC-PA (deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego).

Co się zmieni we wzorach deklaracji?

Zasadnicze zmiany we wzorach: W tytule rozporządzenia oraz w tytułach deklaracji AKC/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-ST/STn i AKCEN, wyraz ,,dla” zastąpiono wyrażeniem ,,w sprawie”, co jest zabiegiem ujednolicającym ze zmianami wprowadzonymi z dniem 1 lipca 2021 r. we wzorze deklaracji AKC-WG oraz we wzorach określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 78 ust. 10, art. 103 ust. 3 i art. 106 ust. 4 ustawy. Ponadto w treści ww. rozporządzenia oraz w samym wzorze deklaracji AKC/AKCzo (i w formularzach szczegółowych: AKC/A, AKC/B, AKC/C, AKC/D, AKC/E, AKC/F, AKC/G, AKC/H, AKC/I, AKC/J, AKC/K, AKC/L, AKC/M, AKC/N) usunięto cyfrę 4 w symbolu deklaracji w sprawie podatku akcyzowego (AKC/AKCzo) oraz w formularzach szczegółowych.

W nagłówku wzoru deklaracji AKC/AKCzo (i w formularzach szczegółowych), AKC-WW, AKCST/STn AKC-EN oraz AKC-PA usunięto nieużywany obecnie zwrot ,,WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM”.

W AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-ST/STn, AKC-EN oraz AKC-PA wprowadzono informację odnośnie składania deklaracji w postaci elektronicznej w następującym brzmieniu: Składanie w postaci elektronicznej: www.puesc.gov.pl.

W przypadku deklaracji AKC/AKCzo oraz AKC-ST/AKC-STn ujednolicono sposób oznaczania objaśnień w ten sposób że „*” stosowaną dotychczas odpowiednio dla oznaczenia objaśnień ,,Jeżeli deklaracja jest składana przez zarejestrowanego odbiorcę w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych, należy przekreślić wyrazy AKC; w pozostałych przypadkach należy przekreślić wyrazy AKCzo.” i „Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym suszu tytoniowego, należy przekreślić AKC-ST; w pozostałych przypadkach należy przekreślić AKC-STn.” zastąpiono przypisem liczbowym.

Ze względu na elektronizację wzorów zrezygnowano z pozycji ,,numer formularza” w formularzach szczegółowych. Dostosowano również objaśnienia i opisy pozycji.

W ramach upraszczania, objaśnienie, umieszczone nad częścią A poszczególnych formularzy szczegółowych, zostało skrócone z „Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego” na „Załącznik do deklaracji AKC” albo „Załącznik do deklaracji AKC/AKCzo”.

Mając na względzie że od 1 lipca 2021 r. jedynie podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej mogą składać deklaracje w akcyzie w postaci papierowej, w części A wzorów AKC/AKCzo, AKC-WW, AKC-EN, AKC-WG, AKC-ST/AKC-STn i AKC-PA wprowadzono dodatkową pozycję ,,wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku korekty deklaracji” wraz z miejscem na uzasadnienie (w którym wnioskodawca winien wpisać również kwotę nadpłaty, o której stwierdzenie wnioskuje). Obecnie w sytuacji gdy podatnik składając korektę deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej chce złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku tej korekty, w trybie art. 75 ustawy - Ordynacja Podatkowa, nie ma możliwości dokonania tej czynności w ramach jednego procesu. Skorygowana deklaracja składana jest poprzez stronę www.puesc.gov.pl, ale nie ma możliwości równoczesnego złożenia w systemie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Dla sprawnego przeprowadzenia tego działania, projekt zakłada umożliwienie wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty poprzez zaznaczenie dedykowanej pozycji w deklaracji wraz z uzasadnieniem powodów wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty i wskazaniem kwoty nadpłaty będącej przedmiotem wniosku. Zmiana o charakterze technicznym ma na celu usprawnienie działań zarówno po stronie wnioskodawcy jak i organu.

W części B.1 ,,DANE IDENTYFIKACYJNE” i konsekwentnie B.2 ,,ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA**” wzoru deklaracji AKC/AKCzo, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-EN i AKC-PA, celem ujednolicenia, odniesienia w formie gwiazdek zastąpiono przypisami liczbowymi. W część B.1. zrezygnowano dodatkowo z wymogu podawania daty urodzenia w przypadku osób fizycznych. W części B.2. zrezygnowano z pola ,,Poczta”, które dotychczas miało charakter nieobowiązkowy. Wobec elektronizacji danych pocztowych wystarczające jest wypełnienie pól ,,Miejscowość” i ,,Kod pocztowy”. Są to zmiany już wprowadzone w innych deklaracjach podatkowych np. w podatku dochodowym (PIT-36, PIT-28, itd.).

W części G wzoru deklaracji AKC/AKCzo, AKC-WG, AKC-WW, AKC-St/AKC-STn, AKC-KZ, AKC-PA dodano dodatkową pozycję „Identyfikator podatkowy NIP/Numer PESEL (niepotrzebne skreślić) osoby składającej podpis” w celu zyskania pewności, co do tożsamości osoby podpisującej (w sytuacji istnienia kilku osób o tych samych imionach i nazwiskach numer pozwoli na jednoznaczne określenie tożsamości ) i umożliwienia wprowadzenie podpisywania tych deklaracji podpisem zaufanym.

W załączniku nr 6 do rozporządzenia określono wzór deklaracji AKC/E – Podatek akcyzowy od samochodów osobowych. W porównaniu do obowiązującego wzoru deklaracji AKC-4/E, w projektowanym wzorze w części B. WYSOKOŚĆ PODATKU AKCYZOWEGO pole ,,Zwolnienia” zostało uszczegółowione o następujące dane:
1) zwolnienie od podatku akcyzowego samochodu osobowego na podstawie art. 109a ust.1 ustawy,
2) zwolnienie od podatku akcyzowego samochodu osobowego na podstawie art.163a ust. 1 ustawy,
3) pozostałe zwolnienia od podatku akcyzowego samochodu osobowego celem umożliwienia pozyskania danych w zakresie wysokości zwolnień z ww. tytułów.

We wzorach deklaracji wyodrębniono pozycje „Zwolnienia” i „Obniżenia” z dotychczasowej pozycji „Zwolnienia i obniżenia”.

W przypadku wzorów deklaracji AKC-WG, AKC-EN, AKC/L i AKC/H w części „Zwolnienia” w zakresie wskazywania kwot poszczególnych tytułów zwolnień wprowadzono poz. „Pozostałe zwolnienia od podatku akcyzowego …”.

W części C wzorów deklaracji ,,OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” (dot.: AKC/AKCzo i formularzy szczegółowych), AKC-WG, AKCWW, AKC-ST/STn, AKC-EN) dodano kolumnę ,,Zwolnienie od podatku akcyzowego”, aby było możliwe wskazanie, czy wyrób wykazany w danym wierszu deklaracji korzysta z tej preferencji podatkowej czy nie.

W części C deklaracji AKC-KZ uproszczone zostały opisy kolumn e i f (wraz z wprowadzeniem stosownych objaśnień), aby wyeliminować wątpliwości w przypadku wykazywania wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego.

W formularzach szczegółowych dotyczących wyrobów, w przypadku których mają zastosowanie wpłaty dzienne, kolumnę ,,Podatek akcyzowy z dnia powstania obowiązku podatkowego” doprecyzowano o zwrot ,,(pomniejszony o przysługujące zwolnienia i obniżenia)”. Możliwość pomniejszania kwot wpłat dziennych wynika z art. 23 ust. 4 ustawy.

We wzorach wprowadzono też jednolite określenie „podatek akcyzowy”.

Dokonano również aktualizacji publikatorów.

Do kiedy można będzie stosować dotychczasowe wzory?

Zgodnie z § 3 projektowanego nowego rozporządzenia, deklaracje sporządzone według wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy będą miały zastosowanie do rozliczenia:
- za okresy przypadające przed 1 kwietnia 2022 r. – w zakresie deklaracji, o których mowa w § 1 pkt 1-5 uchylanego rozporządzenia,

- za okresy przypadające przed 1 stycznia 2022 r. – w zakresie deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 5a uchylanego rozporządzenia, oraz do

- produkcji przypadającej przed 1 kwietnia 2022 r. – w zakresie deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 6 uchylanego rozporządzenia.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź >>
Webinarium: Polski Ład - Zmiany w zakresie VAT + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: Polski Ład - Zmiany w zakresie VAT + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  20 paź 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryczałt od przychodów ze sprzedaży żywności a pomoc zleceniobiorcy
  Rolniczy handel detaliczny. Czy zatrudniający zleceniobiorcę rolnik może stosować ryczałt od przychodów ze sprzedaży przetwarzanych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 6 ust. 1d oraz art. 9 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
  Ceny transferowe a COVID-19: TP compliance
  Ceny transferowe a COVID-19: TP compliance. W ostatnim artykule z cyklu poświęconego Rekomendacjom FCT podsumowujemy kwestie związane z tzw. TP compliance w odniesieniu do okresu obowiązywania pandemii COVID-19.
  Korekta VAT po zakupie przedsiębiorstwa
  Rozliczenia VAT. Po zakupie przedsiębiorstwa można korygować rozliczenia VAT zbywcy – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku NSA I FSK 2240/19.
  Stawka 5% VAT na dania gotowe na wynos
  Stawka 5% VAT - dania gotowe na wynos. W kolejnych dziewięciu wyrokach z 19 października 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił argumentację Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i potwierdził, że do dostaw dań gotowych na wynos powinna być stosowana 5 proc. stawka podatku VAT.
  Zmiany w ustawie o VAT - wprowadzenie grup VAT
  Grupa VAT. W ramach Polskiego Ładu, mającego przynieść szereg istotnych zmian w gospodarce, przede wszystkim dla przedsiębiorców, przewidziana jest zmiana w ustawie o VAT dotycząca wprowadzenia grup VAT. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znaleźć można projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
  Zagraniczne firmy w Polsce - prawie 2 mld zł zaległości podatkowych
  Zagraniczne firmy w Polsce - zaległości podatkowe. Jak wynika z danych KAS, na koniec czerwca br. zaległości podmiotów zagranicznych wobec naszego Skarbu Państwa wyniosły przeszło 1,6 mld zł w przypadku organizacji oraz 307 mln zł dla osób fizycznych. W ciągu pół roku kwoty te zwiększyły się odpowiednio o 14% i 2%, a w porównaniu z końcówką 2019 roku – o ponad 27% i 3,6%. Tylko w pierwszej połowie br. organy egzekucyjne dokonały prawie 25% więcej czynności niż w całym ub.r. W wyniku ostatnio przeprowadzonych działań wyegzekwowano ponad 33,5 mln zł.
  Opodatkowania elektrowni wiatrowych - rekompensaty dla gmin
  Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Rząd przyjął projekt ustawy o rekompensacie gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych - podało Centrum Informacyjne Rządu. Koszty rekompensat oszacowano na 524,43 mln zł.
  Opodatkowanie nieużytkowanych budynków
  Opodatkowanie nieużytkowanych budynków po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. SK 39/19.
  Darowizna od rodziców a podatek – warunki zwolnienia, druk, zgłoszenie, tytuł przelewu
  Darowizna od rodziców jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Trzeba jednak spełnić warunek złożenia w odpowiednim terminie zgłoszenia SD-Z2. A w przypadku darowizny pieniężnej dodatkowym warunkiem zwolnienia z podatku jest przelanie pieniędzy na konto. Jeżeli darowizna została wręczona w formie gotówki albo nie dopełniono warunku złożenia zgłoszenia SD-Z2 – trzeba złożyć zeznanie SD-3, a następnie zapłacić podatek.
  Fundusze inwestycyjne - MF pracuje nad projektem ograniczającym goldplating
  Fundusze inwestycyjne a goldplating. Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ograniczającym zjawisko goldplatingu - poinformował 19 października 2021 r. minister Tadeusz Kościński. W opinii uczestników XV Forum Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) goldplating jest jedną z przeszkód utrudniających funkcjonowanie rynku, tworzenie nowych produktów i przyciąganie inwestorów.
  Polski Ład. Ulga podatkowa dla firm wspierających sport i kulturę
  Ulga podatkowa dla firm wspierających sport i kulturę. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu poinformowało, że przedsiębiorcy zyskają od 2022 roku możliwość dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych na działalność sportową i kulturalną. Chodzi o tzw. ulgę sponsoringową, która została przewidziana w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm i przekazanej do Senatu. Ma stanowić zachętę dla przedsiębiorców do współpracy z instytucjami kultury czy klubami sportowymi, a tym ostatnim ułatwić pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność.
  Unijna lista rajów podatkowych
  Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej w dniu 5 października 2021 r. Resort finansów wydał obwieszczenie uzupełniające listę (rajów podatkowych) na gruncie prawa krajowego.
  Ukryta dywidenda w Polskim Ładzie
  Polski Ład zakłada, że koszty od podmiotów powiązanych nie będą mogły stanowić kosztów podatkowych. Co dokładnie planuje ustawodawca?
  Polski Ład. CIT od przerzuconych dochodów
  CIT od przerzuconych dochodów. Polski Ład wprowadza nowy podatek w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, o którym bardzo mało się mówi, a będzie dodatkowym obciążeniem dla firm. To podatek od przerzucanych dochodów.
  Akcyza na piwo - podwyżka o ponad 50 proc.
  Akcyza na piwo. W latach 2020–2027 sumaryczny wzrost stawki akcyzy na piwo sięgnie aż 54 proc. To więcej niż na przestrzeni ostatnich 20 lat – wskazuje branża piwowarska.
  Podatek od środków transportowych 2022 - stawki minimalne
  Podatek od środków transportowych 2022 - stawki minimalne. W 2022 roku będą obowiązywały takie same stawki minimalne podatku od środków transportowych, jak w 2021 roku.
  Restrukturyzacja – czym jest i kiedy warto się na nią zdecydować?
  Czym jest restrukturyzacja? Jakie są przesłanki i rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego? Na czym polega to postępowanie i czym skutkuje jego otwarcie? Prawne aspekty restrukturyzacji omawia Aneta Frydrych, Aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.
  Stawka płatności za zazielenienie za 2021 r.
  Stawka płatności za zazielenienie (płatności zielonej) za 2021 r. wynosi 327,26 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
  Spłata cudzych długów a koszty podatkowe
  Spłata cudzych długów nie jest podatkowym kosztem – tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Kiedy zatem wydatek może być kosztem uzyskania przychodu?
  Złożenie korekty deklaracji może skutkować nałożeniem kary
  W ramach projektu Polskiego Ładu nastąpią zmiany w kodeksie karnym skarbowym, które dotyczyć będą pojawienia się nowych przepisów ograniczających możliwość uniknięcia odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Art. 16a ust. 3 k.k.s., który o tym mówi, ma obowiązywać już od 2022 roku i dotyczyć deklaracji podatkowych oraz jednolitego pliku kontrolnego.
  Wynajem nieruchomości w Wielkiej Brytanii a ryczałt w Polsce
  Wynajem nieruchomości w Wielkiej Brytanii a ryczałt w Polsce. Polski rezydent podatkowy, który uzyskuje w 2021 przychody z najmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii ma możliwość ich rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w Polsce. Podatek od najmu zapłacony w Wielkiej Brytanii podlega uwzględnieniu (odliczeniu od ryczałtu) przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące oraz wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-28. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 października 2021 r.
  Inflacja - kogo dotyka najbardziej
  Inflacja - kogo dotyka najbardziej. Emeryci i renciści mniej wydają na paliwo, a za to więcej na jedzenie i zdrowie. To dlatego trochę słabiej odczuwają dziś inflację. Słabiej niż osoby pracujące na etacie czy przedsiębiorcy – sugerują najnowsze dane GUS.
  Grupa VAT - nowa instytucja Polskiego Ładu
  Polska jako kolejny kraj europejski, w ramach tzw. Polskiego Ładu, wprowadza instytucję Grupy VAT. Przewodnią ideą rozwiązania jest uproszczenie rozliczeń wewnątrz grup podatników i możliwość występowania jako jeden podatnik VAT. W jaki sposób będą działać Grupy VAT i jakie korzyści oferują?
  Zwolnienie z VAT towarów i usług dla wojska
  Zwolnienie z VAT. Towary dostarczane i usługi świadczone na rzecz sił zbrojnych państw należących do NATO oraz towary importowane przez te siły mają być zwolnione z podatku VAT zakłada projekt noweli ustawy o VAT.
  Dopłaty do cen energii elektrycznej - nowy dodatek energetyczny dla najuboższych
  W ramach wsparcia najuboższych rząd chce przeznaczyć na dopłaty do prądu w 2022 roku ok. 1,5 mld zł - poinformowało PAP źródło w rządzie. Nowym dodatkiem energetycznym mają być objęte gospodarstwa domowe, których miesięczne dochody nie przekraczają 1563 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.