Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe wzory deklaracji akcyzowych od 1 stycznia 2022 r.

Nowe wzory deklaracji akcyzowych od 1 stycznia 2022 r.
Nowe wzory deklaracji akcyzowych od 1 stycznia 2022 r.
Akcyza 2022 - deklaracje podatkowe. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie określające wzory deklaracji w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego. Jest już gotowy projekt tego rozporządzenia i wzorów nowych deklaracji akcyzowych. Aktualnie projekt jest poddawany uzgodnieniom międzyresortowym, konsultacjom publicznym i opiniowaniu.

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji akcyzowych

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2231 oraz z 2021 r. poz. 1175). W nowym rozporządzeniu, w porównaniu do aktualnie obowiązującego rozporządzenia, zostały wprowadzone zmiany uszczegóławiające w zakresie: wyrobów zwolnionych od podatku akcyzowego, wskazania danych identyfikacyjnych osoby podpisującej deklarację, wprowadzenia pola umożliwiającego równoczesne ze złożeniem korekty deklaracji wnioskowanie o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku tej korekty zgodnie z art. 75 ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz zmiany porządkujące i doprecyzowujące.

Nowe rozporządzenie określi wzory następujących deklaracji akcyzowych:

AKC/AKCzo (Deklaracji w sprawie podatku akcyzowego) oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym od poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych:

AKC/A /podatek akcyzowy od alkoholu etylowego/,
AKC/B /podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich/,
AKC/C /podatek akcyzowy od piwa/,
AKC/D /podatek akcyzowy od paliw silnikowych z wyłączeniem gazu/,
AKC/E /podatek akcyzowy od samochodów osobowych/,
AKC/F /podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych/,
AKC/H /podatek akcyzowy od energii elektrycznej/,
AKC/I /podatek akcyzowy od paliw opałowych z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych/,
AKC/J /podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych/,
AKC/K /podatek akcyzowy od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów/,
AKC/L /podatek akcyzowy od wyrobów gazowych z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych/,
AKC/M /podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych/,
AKC/N /podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich/.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

AKC-WW (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych),

AKC-EN (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej),

AKC-ST/AKC-STn (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego),

AKC-WG (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),

AKC-KZ (deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego),

AKC-PA (deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego).

Co się zmieni we wzorach deklaracji?

Zasadnicze zmiany we wzorach: W tytule rozporządzenia oraz w tytułach deklaracji AKC/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-ST/STn i AKCEN, wyraz ,,dla” zastąpiono wyrażeniem ,,w sprawie”, co jest zabiegiem ujednolicającym ze zmianami wprowadzonymi z dniem 1 lipca 2021 r. we wzorze deklaracji AKC-WG oraz we wzorach określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 78 ust. 10, art. 103 ust. 3 i art. 106 ust. 4 ustawy. Ponadto w treści ww. rozporządzenia oraz w samym wzorze deklaracji AKC/AKCzo (i w formularzach szczegółowych: AKC/A, AKC/B, AKC/C, AKC/D, AKC/E, AKC/F, AKC/G, AKC/H, AKC/I, AKC/J, AKC/K, AKC/L, AKC/M, AKC/N) usunięto cyfrę 4 w symbolu deklaracji w sprawie podatku akcyzowego (AKC/AKCzo) oraz w formularzach szczegółowych.

W nagłówku wzoru deklaracji AKC/AKCzo (i w formularzach szczegółowych), AKC-WW, AKCST/STn AKC-EN oraz AKC-PA usunięto nieużywany obecnie zwrot ,,WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM”.

W AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-ST/STn, AKC-EN oraz AKC-PA wprowadzono informację odnośnie składania deklaracji w postaci elektronicznej w następującym brzmieniu: Składanie w postaci elektronicznej: www.puesc.gov.pl.

W przypadku deklaracji AKC/AKCzo oraz AKC-ST/AKC-STn ujednolicono sposób oznaczania objaśnień w ten sposób że „*” stosowaną dotychczas odpowiednio dla oznaczenia objaśnień ,,Jeżeli deklaracja jest składana przez zarejestrowanego odbiorcę w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych, należy przekreślić wyrazy AKC; w pozostałych przypadkach należy przekreślić wyrazy AKCzo.” i „Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym suszu tytoniowego, należy przekreślić AKC-ST; w pozostałych przypadkach należy przekreślić AKC-STn.” zastąpiono przypisem liczbowym.

Ze względu na elektronizację wzorów zrezygnowano z pozycji ,,numer formularza” w formularzach szczegółowych. Dostosowano również objaśnienia i opisy pozycji.

W ramach upraszczania, objaśnienie, umieszczone nad częścią A poszczególnych formularzy szczegółowych, zostało skrócone z „Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego” na „Załącznik do deklaracji AKC” albo „Załącznik do deklaracji AKC/AKCzo”.

Mając na względzie że od 1 lipca 2021 r. jedynie podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej mogą składać deklaracje w akcyzie w postaci papierowej, w części A wzorów AKC/AKCzo, AKC-WW, AKC-EN, AKC-WG, AKC-ST/AKC-STn i AKC-PA wprowadzono dodatkową pozycję ,,wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku korekty deklaracji” wraz z miejscem na uzasadnienie (w którym wnioskodawca winien wpisać również kwotę nadpłaty, o której stwierdzenie wnioskuje). Obecnie w sytuacji gdy podatnik składając korektę deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej chce złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku tej korekty, w trybie art. 75 ustawy - Ordynacja Podatkowa, nie ma możliwości dokonania tej czynności w ramach jednego procesu. Skorygowana deklaracja składana jest poprzez stronę www.puesc.gov.pl, ale nie ma możliwości równoczesnego złożenia w systemie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Dla sprawnego przeprowadzenia tego działania, projekt zakłada umożliwienie wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty poprzez zaznaczenie dedykowanej pozycji w deklaracji wraz z uzasadnieniem powodów wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty i wskazaniem kwoty nadpłaty będącej przedmiotem wniosku. Zmiana o charakterze technicznym ma na celu usprawnienie działań zarówno po stronie wnioskodawcy jak i organu.

W części B.1 ,,DANE IDENTYFIKACYJNE” i konsekwentnie B.2 ,,ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA**” wzoru deklaracji AKC/AKCzo, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-EN i AKC-PA, celem ujednolicenia, odniesienia w formie gwiazdek zastąpiono przypisami liczbowymi. W część B.1. zrezygnowano dodatkowo z wymogu podawania daty urodzenia w przypadku osób fizycznych. W części B.2. zrezygnowano z pola ,,Poczta”, które dotychczas miało charakter nieobowiązkowy. Wobec elektronizacji danych pocztowych wystarczające jest wypełnienie pól ,,Miejscowość” i ,,Kod pocztowy”. Są to zmiany już wprowadzone w innych deklaracjach podatkowych np. w podatku dochodowym (PIT-36, PIT-28, itd.).

W części G wzoru deklaracji AKC/AKCzo, AKC-WG, AKC-WW, AKC-St/AKC-STn, AKC-KZ, AKC-PA dodano dodatkową pozycję „Identyfikator podatkowy NIP/Numer PESEL (niepotrzebne skreślić) osoby składającej podpis” w celu zyskania pewności, co do tożsamości osoby podpisującej (w sytuacji istnienia kilku osób o tych samych imionach i nazwiskach numer pozwoli na jednoznaczne określenie tożsamości ) i umożliwienia wprowadzenie podpisywania tych deklaracji podpisem zaufanym.

W załączniku nr 6 do rozporządzenia określono wzór deklaracji AKC/E – Podatek akcyzowy od samochodów osobowych. W porównaniu do obowiązującego wzoru deklaracji AKC-4/E, w projektowanym wzorze w części B. WYSOKOŚĆ PODATKU AKCYZOWEGO pole ,,Zwolnienia” zostało uszczegółowione o następujące dane:
1) zwolnienie od podatku akcyzowego samochodu osobowego na podstawie art. 109a ust.1 ustawy,
2) zwolnienie od podatku akcyzowego samochodu osobowego na podstawie art.163a ust. 1 ustawy,
3) pozostałe zwolnienia od podatku akcyzowego samochodu osobowego celem umożliwienia pozyskania danych w zakresie wysokości zwolnień z ww. tytułów.

We wzorach deklaracji wyodrębniono pozycje „Zwolnienia” i „Obniżenia” z dotychczasowej pozycji „Zwolnienia i obniżenia”.

W przypadku wzorów deklaracji AKC-WG, AKC-EN, AKC/L i AKC/H w części „Zwolnienia” w zakresie wskazywania kwot poszczególnych tytułów zwolnień wprowadzono poz. „Pozostałe zwolnienia od podatku akcyzowego …”.

W części C wzorów deklaracji ,,OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” (dot.: AKC/AKCzo i formularzy szczegółowych), AKC-WG, AKCWW, AKC-ST/STn, AKC-EN) dodano kolumnę ,,Zwolnienie od podatku akcyzowego”, aby było możliwe wskazanie, czy wyrób wykazany w danym wierszu deklaracji korzysta z tej preferencji podatkowej czy nie.

W części C deklaracji AKC-KZ uproszczone zostały opisy kolumn e i f (wraz z wprowadzeniem stosownych objaśnień), aby wyeliminować wątpliwości w przypadku wykazywania wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego.

W formularzach szczegółowych dotyczących wyrobów, w przypadku których mają zastosowanie wpłaty dzienne, kolumnę ,,Podatek akcyzowy z dnia powstania obowiązku podatkowego” doprecyzowano o zwrot ,,(pomniejszony o przysługujące zwolnienia i obniżenia)”. Możliwość pomniejszania kwot wpłat dziennych wynika z art. 23 ust. 4 ustawy.

We wzorach wprowadzono też jednolite określenie „podatek akcyzowy”.

Dokonano również aktualizacji publikatorów.

Do kiedy można będzie stosować dotychczasowe wzory?

Zgodnie z § 3 projektowanego nowego rozporządzenia, deklaracje sporządzone według wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy będą miały zastosowanie do rozliczenia:
- za okresy przypadające przed 1 kwietnia 2022 r. – w zakresie deklaracji, o których mowa w § 1 pkt 1-5 uchylanego rozporządzenia,

- za okresy przypadające przed 1 stycznia 2022 r. – w zakresie deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 5a uchylanego rozporządzenia, oraz do

- produkcji przypadającej przed 1 kwietnia 2022 r. – w zakresie deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 6 uchylanego rozporządzenia.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Składki ZUS od umowy zlecenia w 2023 roku. Ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców

  Kto podlega ubezpieczeniom społecznym od umów zlecenia? Jakie składki płaci się na zleceniu? Czy trzeba płacić składki ZUS od zleceniobiorcy, który jest również pracownikiem? Co ze składkami od zleceniobiorców na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych? Co z ubezpieczeniem zleceniobiorców, którzy są rolnikami, przedsiębiorcami?

  Ulga na niepełnosprawne dziecko - rodzice bez limitu dochodów. Limit 100 tys. zł dla każdego małżonka przy ryczałcie od najmu prywatnego

  23 marca 2023 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do nowelizacji kilku ustaw podatkowych łącznie - dotyczące m.in. podatku PIT oraz ryczałtu od najmu. Rodzice dziecka niepełnosprawnego będą mogli korzystać z ulgi na dziecko bez limitu dochodów. Obecnie limit ten wynosi 112 tys. zł rocznie dla obojga rodziców łącznie. Dziadkowie opiekujący się niepełnosprawnym wnukiem będą mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. A zgodnie z inną poprawką, w ryczałcie od najmu prywatnego każdy z małżonków będzie miał własny limit 100 tys. zł, powyżej którego płaci się podwyższoną stawkę 12,5 proc.

  Czy ceny będą wyższe? Ile jeszcze potrwa zamieszanie na rynku energetycznym?

  - Każdy ma nostalgię i chęć powrotu do tego co było przed wojną w kontekście cen, ale to oczywiście nie jest możliwe - mówi Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii w rozmowie z Grzegorzem Osieckim z DGP.

  Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

  Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

  Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

  Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

  Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

  Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

  Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  “Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

  Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

  Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

  Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

  Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

  Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

  Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

  Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.