REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT-37 i PIT/O za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych

PIT-37 i PIT/O za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
PIT-37 i PIT/O za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-37 (wersja 29) oraz informacji o odliczeniach PIT/O (wersja 27), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. (PIT-37) oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. (PIT/O). Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 19 lipca 2022 r. i potrwają do 27 lipca 2022 r. Warto podkreślić, że po zakończeniu procesu konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.

Nowy wzór PIT-37(29) w 2022 roku

W porównaniu do wzoru formularza PIT-37(28), w nowym formularzu PIT-37(29) wprowadzono następujące zmiany:

Autopromocja

- usunięto w opisie terminu składania dwukrotnie występujący wyraz „dnia”;

- zmieniono tytuł „Wybór sposobu opodatkowania” dotyczący poz. 6-8 na „Wybór sposobu rozliczenia podatku”. Zmiana ta wiąże się również z przeredagowaniem opisu do części wspólnej tej części formularza;

- przeredagowano opis po tytule części B. w ten sposób, że zrezygnowano z odwołań do pozycji dotyczących adresu małżonka;

- przeredagowano opis po tytule części C. w ten sposób, że w części tej uwzględniono przepisy nowelizacji ustawy o PIT z dnia 29 października 2021 r. polegające m. in. na dodaniu nowych zwolnień przedmiotowych zwanych potocznie: ulgą na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT), ulgą dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT) oraz ulgą dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT). Przychody objęte tymi zwolnieniami, podobnie jak w przypadku obowiązującej od 2019 r. ulgi dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT), będą
wykazywane w składanym zeznaniu. Aby to umożliwić w części C. dodano również nowe wiersze;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- w częściach D.1. i D.2. w wierszach 5 dodano 2 nowe pozycje służące do wykazania przychodów z zasiłku macierzyńskiego nieobjętego jedną z ulg: dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ czy dla pracujących seniorów;

- w części F. w wierszu „Doliczenia do podatku” dodano – wzorem innych zeznań – pozycję przeznaczoną do podania tytułu odliczenia (poz. 131);

- w części G. dotyczącej odliczeń od podatku usunięto wiersz zatytułowany „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Zmiana ta wynika z likwidacji z 1 stycznia 2022 r. (w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia) możliwości odliczenia od podatku PIT składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to zarówno składek krajowych oraz zagranicznych. Likwidacji tej dokonała nowelizacja ustawy o PIT z 29 października 2021 r. poprzez uchylenie art. 27b ustawy PIT;

- w części I. dotyczącej dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci zmodyfikowano opis dotyczący wypełnienia pozycji przeznaczonych na podanie różnicy między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Nowy opis jest mniej zależny od zmiany pozycji w załączniku PIT/O;

- w części K. przeredagowano opis po tytule oraz opis w wierszu „Wnioskowana kwota”. Zmiany te wynikają z uchwalonej 9 czerwca 2022 r. ustawy, która przyznaje organizacjom pożytku publicznego większy udział w podatku PIT. W rozliczeniu rocznym za 2022 r. podatnicy tego podatku będą mogli przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego 1,5% podatku należnego zamiast 1%;

- w części L. przeredagowano opis po tytule oraz opis w wierszu „Cel szczegółowy (…)”. Zmiany te podobnie jak zmiany w części K. są konsekwencją nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca 2022 r. w zakresie dotyczącym 1,5% podatku na rzecz OPP;

- w części N. przed wyrazami „(…) lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej (SKOK) (…)” dodano wyraz „rachunek’;

- w części P. dokonano zmian polegających na zmianie nazwy tytułu oraz pozycji przeznaczonej na podpis osoby uprawnionej do podpisania zeznania w imieniu podatnika lub małżonka;

- w treści Objaśnień zmodyfikowano treść przypisu nr 3 dotyczącego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W tym przypadku zastosowano odwołanie do przepisu art. 27f ust. 9 ustawy PIT;

- w treści Pouczenia zaktualizowano publikator ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

Autopromocja

- pozostałe zmiany w PIT-37 polegają na zaktualizowaniu oznaczeń pozycji formularza.

Nowy wzór PIT-37 (wersja 29) - projekt poddany konsultacjom podatkowym

Nowy wzór PIT/O(27) w 2022 roku

W porównaniu do wzoru formularza PIT/O(26), w nowym formularzu PIT/O(27) wprowadzono następujące zmiany:

1) w części B. dokonano zmian polegających na:

- dodaniu nowych tytułów odliczeń. Zmiana ta wynika z uwzględnienia przepisów nowelizacji ustawy o PIT z 29 października 2021 r., polegających m.in. na dodaniu nowych odliczeń od dochodu (przychodu) dotyczących: składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych (art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PIT), ulgi na zabytki (art. 26hb ustawy o PIT) oraz wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji (a4rt. 26hc ustawy o PIT);

- przeredagowaniu opisu wiersza „Razem odliczenia od dochodu (przychodu)”. Zmiana ta polega na zastąpieniu numerów pozycji ich słownym opisem. Nowy opis jest mniej zależny od zmiany pozycji w załączniku PIT/O;

2) w części C. dokonano zmian polegających na:
- zastąpieniu w 4 wierszu wyrazów ”Ulga, o której mowa w art. 27g ustawy” wyrazami „Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy”. Zmiana ta wynika z odwołania się także do potocznej nazwy tego odliczenia;
- w wierszu „Razem odliczenia od podatku” przeredagowano opis. Zmiana ta polega na zastąpieniu numerów pozycji ich słownym opisem. Nowy opis jest mniej zależny od zmiany pozycji w załączniku PIT/O;

3) w części D. usunięto opis po tytule;

4)  w części E. dokonano zmian umożliwiających podatnikom prezentowanie w jednej części danych, w sytuacji gdy korzystają oni z ulgi na dzieci (art. 27f ustawy o PIT) i ulgi dla rodzin 4+. W tym celu dokonano zmian polegających na:
- zmianie tytułu oraz opisu po tytule części E.;
- dodaniu dwóch nowych części E.7. i E.8.;
- dodaniu w każdej z części: E.1., E.2., E.3., E.4., E.5., E.6., E.7., E.8. – dodatkowego wiersza z poz. 9 i 10 dotyczącego podatników odpowiednio małżonków korzystających z ulgi dla rodzin 4+;

5) w treści Objaśnień:

- uaktualniono przypis nr 1 poprzez uzupełnienie jego treści o część E;

- uaktualniono treść przypisu nr 5 poprzez wykreślenie zdania „W wierszu 8 w części B wykazuje się m.in. wydatki dotyczące zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego (tzw. ulga e-Toll) odliczane w zeznaniu PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS (ulgę e-Toll odliczaną w zeznaniu PIT-28, wykazuje się bezpośrednio w tym zeznaniu). Odliczenie z tytułu ulgi e-Toll nie może przekroczyć kwoty przychodu, o którym mowa w art. 57aa ustawy o ryczałcie lub kwoty dochodu, o którym mowa w art. 52ja ustawy.”. Zmiana ta wynika z braku możliwości odliczania ulgi e-Toll w zeznaniu składanym za 2022 r.;

- zmodyfikowano treść przypisu nr 6 poprzez wykreślenie wyrazu „Uwaga!” oraz dopisanie zdania odsyłającego podatników w zakresie zasad korzystania z ulgi dla dzieci do art. 27f ustawy o PIT;

- zmodyfikowano treść przypisu nr 8 poprzez zastąpienie końcówki wyrazów zdania pierwszego tj. „o wszystkich przekazanych kwotach i o obdarowanych podmiotach” wyrazami „o wszystkich przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych podmiotach”. Zmiana ta wynika z dostosowania treści przypisu do tytułu części D;

- dodano przypis nr 10 odsyłający podatników w zakresie ulgi dla rodzin 4+ do art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT;

Pozostałe zmiany w PIT/O polegają na zaktualizowaniu oznaczeń pozycji formularza.

Nowy wzór PIT/O (wersja 27) - projekt poddany konsultacjom podatkowym

Konsultacje podatkowe dot. PIT-37(29) i PIT/O(27) do 27 lipca

W dniach 19-27 lipca 2022 r. trwają konsultacje podatkowe, w ramach których Ministerstwo Finansów zamierza uzyskać opinie, uwagi i sugestie dotyczące kompletności merytorycznej projektowanych wzorów PIT-37 i PIT/O.

Celem tych konsultacji jest zebranie opinii na temat konstrukcji (zawartości) udostępnionych projektów wzorów PIT-37 i PIT/O, które będą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r.
Nowe, przygotowane przez Ministerstwo Finansów wzory ww. formularzy uwzględniają zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone:
- ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład), a także
- ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0.) .

Ministerstwo Finansów informuje, że konsultacje podatkowe:
- są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązanych do składania konsultowanych wzorów formularzy,
- polegają na uzyskaniu uwag (opinii/stanowisk) dotyczących konsultowanego zagadnienia, poprzez ich przekazanie w terminie i na zasadach niżej określonych.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 27 lipca 2022 r. wyłącznie mailem na adres: Konsultacje.WzoryPIT@mf.gov.pl

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. jpg) należy dołączyć ich postać edytowalną.

Analizie będą poddawane jedynie uwagi przekazane w terminie i na zasadach wyżej określonych, zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji.

Ministerstwo Finansów zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych uwag na stronie www.gov.pl w zakładce „Ministerstwo Finansów” > „Co robimy” > „Konsultacje podatkowe”.

Przesłanie uwag w ramach konsultacji oznacza zgodę na publikację zarówno ich treści, jak i danych podmiotu dokonującego zgłoszenia, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzacie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Upoważnienie do RODO

Tryb publikacji nowych formularzy podatkowych

Po zakończeniu procesu konsultacji podatkowych, wzory formularzy PIT-37(29) i PIT/O(27) , zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Nowe wzory tych formularzy nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw. Ten tryb publikacji formularzy podatkowych wynika z art. 45b ustawy o PIT, obwiązującego od 1 stycznia 2022 r.

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

  Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

  Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

  W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  REKLAMA