Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT-37 i PIT/O za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych

PIT-37 i PIT/O za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
PIT-37 i PIT/O za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-37 (wersja 29) oraz informacji o odliczeniach PIT/O (wersja 27), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. (PIT-37) oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. (PIT/O). Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 19 lipca 2022 r. i potrwają do 27 lipca 2022 r. Warto podkreślić, że po zakończeniu procesu konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.

Nowy wzór PIT-37(29) w 2022 roku

W porównaniu do wzoru formularza PIT-37(28), w nowym formularzu PIT-37(29) wprowadzono następujące zmiany:

- usunięto w opisie terminu składania dwukrotnie występujący wyraz „dnia”;

- zmieniono tytuł „Wybór sposobu opodatkowania” dotyczący poz. 6-8 na „Wybór sposobu rozliczenia podatku”. Zmiana ta wiąże się również z przeredagowaniem opisu do części wspólnej tej części formularza;

- przeredagowano opis po tytule części B. w ten sposób, że zrezygnowano z odwołań do pozycji dotyczących adresu małżonka;

- przeredagowano opis po tytule części C. w ten sposób, że w części tej uwzględniono przepisy nowelizacji ustawy o PIT z dnia 29 października 2021 r. polegające m. in. na dodaniu nowych zwolnień przedmiotowych zwanych potocznie: ulgą na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT), ulgą dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT) oraz ulgą dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT). Przychody objęte tymi zwolnieniami, podobnie jak w przypadku obowiązującej od 2019 r. ulgi dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT), będą
wykazywane w składanym zeznaniu. Aby to umożliwić w części C. dodano również nowe wiersze;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- w częściach D.1. i D.2. w wierszach 5 dodano 2 nowe pozycje służące do wykazania przychodów z zasiłku macierzyńskiego nieobjętego jedną z ulg: dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ czy dla pracujących seniorów;

- w części F. w wierszu „Doliczenia do podatku” dodano – wzorem innych zeznań – pozycję przeznaczoną do podania tytułu odliczenia (poz. 131);

- w części G. dotyczącej odliczeń od podatku usunięto wiersz zatytułowany „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Zmiana ta wynika z likwidacji z 1 stycznia 2022 r. (w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia) możliwości odliczenia od podatku PIT składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to zarówno składek krajowych oraz zagranicznych. Likwidacji tej dokonała nowelizacja ustawy o PIT z 29 października 2021 r. poprzez uchylenie art. 27b ustawy PIT;

- w części I. dotyczącej dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci zmodyfikowano opis dotyczący wypełnienia pozycji przeznaczonych na podanie różnicy między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Nowy opis jest mniej zależny od zmiany pozycji w załączniku PIT/O;

- w części K. przeredagowano opis po tytule oraz opis w wierszu „Wnioskowana kwota”. Zmiany te wynikają z uchwalonej 9 czerwca 2022 r. ustawy, która przyznaje organizacjom pożytku publicznego większy udział w podatku PIT. W rozliczeniu rocznym za 2022 r. podatnicy tego podatku będą mogli przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego 1,5% podatku należnego zamiast 1%;

- w części L. przeredagowano opis po tytule oraz opis w wierszu „Cel szczegółowy (…)”. Zmiany te podobnie jak zmiany w części K. są konsekwencją nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca 2022 r. w zakresie dotyczącym 1,5% podatku na rzecz OPP;

- w części N. przed wyrazami „(…) lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej (SKOK) (…)” dodano wyraz „rachunek’;

- w części P. dokonano zmian polegających na zmianie nazwy tytułu oraz pozycji przeznaczonej na podpis osoby uprawnionej do podpisania zeznania w imieniu podatnika lub małżonka;

- w treści Objaśnień zmodyfikowano treść przypisu nr 3 dotyczącego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W tym przypadku zastosowano odwołanie do przepisu art. 27f ust. 9 ustawy PIT;

- w treści Pouczenia zaktualizowano publikator ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- pozostałe zmiany w PIT-37 polegają na zaktualizowaniu oznaczeń pozycji formularza.

Nowy wzór PIT-37 (wersja 29) - projekt poddany konsultacjom podatkowym

Nowy wzór PIT/O(27) w 2022 roku

W porównaniu do wzoru formularza PIT/O(26), w nowym formularzu PIT/O(27) wprowadzono następujące zmiany:

1) w części B. dokonano zmian polegających na:

- dodaniu nowych tytułów odliczeń. Zmiana ta wynika z uwzględnienia przepisów nowelizacji ustawy o PIT z 29 października 2021 r., polegających m.in. na dodaniu nowych odliczeń od dochodu (przychodu) dotyczących: składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych (art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PIT), ulgi na zabytki (art. 26hb ustawy o PIT) oraz wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji (a4rt. 26hc ustawy o PIT);

- przeredagowaniu opisu wiersza „Razem odliczenia od dochodu (przychodu)”. Zmiana ta polega na zastąpieniu numerów pozycji ich słownym opisem. Nowy opis jest mniej zależny od zmiany pozycji w załączniku PIT/O;

2) w części C. dokonano zmian polegających na:
- zastąpieniu w 4 wierszu wyrazów ”Ulga, o której mowa w art. 27g ustawy” wyrazami „Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy”. Zmiana ta wynika z odwołania się także do potocznej nazwy tego odliczenia;
- w wierszu „Razem odliczenia od podatku” przeredagowano opis. Zmiana ta polega na zastąpieniu numerów pozycji ich słownym opisem. Nowy opis jest mniej zależny od zmiany pozycji w załączniku PIT/O;

3) w części D. usunięto opis po tytule;

4)  w części E. dokonano zmian umożliwiających podatnikom prezentowanie w jednej części danych, w sytuacji gdy korzystają oni z ulgi na dzieci (art. 27f ustawy o PIT) i ulgi dla rodzin 4+. W tym celu dokonano zmian polegających na:
- zmianie tytułu oraz opisu po tytule części E.;
- dodaniu dwóch nowych części E.7. i E.8.;
- dodaniu w każdej z części: E.1., E.2., E.3., E.4., E.5., E.6., E.7., E.8. – dodatkowego wiersza z poz. 9 i 10 dotyczącego podatników odpowiednio małżonków korzystających z ulgi dla rodzin 4+;

5) w treści Objaśnień:

- uaktualniono przypis nr 1 poprzez uzupełnienie jego treści o część E;

- uaktualniono treść przypisu nr 5 poprzez wykreślenie zdania „W wierszu 8 w części B wykazuje się m.in. wydatki dotyczące zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego (tzw. ulga e-Toll) odliczane w zeznaniu PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS (ulgę e-Toll odliczaną w zeznaniu PIT-28, wykazuje się bezpośrednio w tym zeznaniu). Odliczenie z tytułu ulgi e-Toll nie może przekroczyć kwoty przychodu, o którym mowa w art. 57aa ustawy o ryczałcie lub kwoty dochodu, o którym mowa w art. 52ja ustawy.”. Zmiana ta wynika z braku możliwości odliczania ulgi e-Toll w zeznaniu składanym za 2022 r.;

- zmodyfikowano treść przypisu nr 6 poprzez wykreślenie wyrazu „Uwaga!” oraz dopisanie zdania odsyłającego podatników w zakresie zasad korzystania z ulgi dla dzieci do art. 27f ustawy o PIT;

- zmodyfikowano treść przypisu nr 8 poprzez zastąpienie końcówki wyrazów zdania pierwszego tj. „o wszystkich przekazanych kwotach i o obdarowanych podmiotach” wyrazami „o wszystkich przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych podmiotach”. Zmiana ta wynika z dostosowania treści przypisu do tytułu części D;

- dodano przypis nr 10 odsyłający podatników w zakresie ulgi dla rodzin 4+ do art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT;

Pozostałe zmiany w PIT/O polegają na zaktualizowaniu oznaczeń pozycji formularza.

Nowy wzór PIT/O (wersja 27) - projekt poddany konsultacjom podatkowym

Konsultacje podatkowe dot. PIT-37(29) i PIT/O(27) do 27 lipca

W dniach 19-27 lipca 2022 r. trwają konsultacje podatkowe, w ramach których Ministerstwo Finansów zamierza uzyskać opinie, uwagi i sugestie dotyczące kompletności merytorycznej projektowanych wzorów PIT-37 i PIT/O.

Celem tych konsultacji jest zebranie opinii na temat konstrukcji (zawartości) udostępnionych projektów wzorów PIT-37 i PIT/O, które będą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r.
Nowe, przygotowane przez Ministerstwo Finansów wzory ww. formularzy uwzględniają zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone:
- ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład), a także
- ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0.) .

Ministerstwo Finansów informuje, że konsultacje podatkowe:
- są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązanych do składania konsultowanych wzorów formularzy,
- polegają na uzyskaniu uwag (opinii/stanowisk) dotyczących konsultowanego zagadnienia, poprzez ich przekazanie w terminie i na zasadach niżej określonych.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 27 lipca 2022 r. wyłącznie mailem na adres: Konsultacje.WzoryPIT@mf.gov.pl

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. jpg) należy dołączyć ich postać edytowalną.

Analizie będą poddawane jedynie uwagi przekazane w terminie i na zasadach wyżej określonych, zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji.

Ministerstwo Finansów zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych uwag na stronie www.gov.pl w zakładce „Ministerstwo Finansów” > „Co robimy” > „Konsultacje podatkowe”.

Przesłanie uwag w ramach konsultacji oznacza zgodę na publikację zarówno ich treści, jak i danych podmiotu dokonującego zgłoszenia, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzacie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Upoważnienie do RODO

Tryb publikacji nowych formularzy podatkowych

Po zakończeniu procesu konsultacji podatkowych, wzory formularzy PIT-37(29) i PIT/O(27) , zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Nowe wzory tych formularzy nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw. Ten tryb publikacji formularzy podatkowych wynika z art. 45b ustawy o PIT, obwiązującego od 1 stycznia 2022 r.

oprac. Paweł Huczko

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?