REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT-37 i PIT/O za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych

PIT-37 i PIT/O za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
PIT-37 i PIT/O za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-37 (wersja 29) oraz informacji o odliczeniach PIT/O (wersja 27), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. (PIT-37) oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. (PIT/O). Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 19 lipca 2022 r. i potrwają do 27 lipca 2022 r. Warto podkreślić, że po zakończeniu procesu konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.

Nowy wzór PIT-37(29) w 2022 roku

W porównaniu do wzoru formularza PIT-37(28), w nowym formularzu PIT-37(29) wprowadzono następujące zmiany:

REKLAMA

Autopromocja

- usunięto w opisie terminu składania dwukrotnie występujący wyraz „dnia”;

- zmieniono tytuł „Wybór sposobu opodatkowania” dotyczący poz. 6-8 na „Wybór sposobu rozliczenia podatku”. Zmiana ta wiąże się również z przeredagowaniem opisu do części wspólnej tej części formularza;

- przeredagowano opis po tytule części B. w ten sposób, że zrezygnowano z odwołań do pozycji dotyczących adresu małżonka;

- przeredagowano opis po tytule części C. w ten sposób, że w części tej uwzględniono przepisy nowelizacji ustawy o PIT z dnia 29 października 2021 r. polegające m. in. na dodaniu nowych zwolnień przedmiotowych zwanych potocznie: ulgą na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT), ulgą dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT) oraz ulgą dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT). Przychody objęte tymi zwolnieniami, podobnie jak w przypadku obowiązującej od 2019 r. ulgi dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT), będą
wykazywane w składanym zeznaniu. Aby to umożliwić w części C. dodano również nowe wiersze;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- w częściach D.1. i D.2. w wierszach 5 dodano 2 nowe pozycje służące do wykazania przychodów z zasiłku macierzyńskiego nieobjętego jedną z ulg: dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ czy dla pracujących seniorów;

- w części F. w wierszu „Doliczenia do podatku” dodano – wzorem innych zeznań – pozycję przeznaczoną do podania tytułu odliczenia (poz. 131);

REKLAMA

- w części G. dotyczącej odliczeń od podatku usunięto wiersz zatytułowany „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Zmiana ta wynika z likwidacji z 1 stycznia 2022 r. (w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia) możliwości odliczenia od podatku PIT składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to zarówno składek krajowych oraz zagranicznych. Likwidacji tej dokonała nowelizacja ustawy o PIT z 29 października 2021 r. poprzez uchylenie art. 27b ustawy PIT;

- w części I. dotyczącej dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci zmodyfikowano opis dotyczący wypełnienia pozycji przeznaczonych na podanie różnicy między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Nowy opis jest mniej zależny od zmiany pozycji w załączniku PIT/O;

- w części K. przeredagowano opis po tytule oraz opis w wierszu „Wnioskowana kwota”. Zmiany te wynikają z uchwalonej 9 czerwca 2022 r. ustawy, która przyznaje organizacjom pożytku publicznego większy udział w podatku PIT. W rozliczeniu rocznym za 2022 r. podatnicy tego podatku będą mogli przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego 1,5% podatku należnego zamiast 1%;

- w części L. przeredagowano opis po tytule oraz opis w wierszu „Cel szczegółowy (…)”. Zmiany te podobnie jak zmiany w części K. są konsekwencją nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca 2022 r. w zakresie dotyczącym 1,5% podatku na rzecz OPP;

- w części N. przed wyrazami „(…) lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej (SKOK) (…)” dodano wyraz „rachunek’;

- w części P. dokonano zmian polegających na zmianie nazwy tytułu oraz pozycji przeznaczonej na podpis osoby uprawnionej do podpisania zeznania w imieniu podatnika lub małżonka;

- w treści Objaśnień zmodyfikowano treść przypisu nr 3 dotyczącego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W tym przypadku zastosowano odwołanie do przepisu art. 27f ust. 9 ustawy PIT;

- w treści Pouczenia zaktualizowano publikator ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- pozostałe zmiany w PIT-37 polegają na zaktualizowaniu oznaczeń pozycji formularza.

Nowy wzór PIT-37 (wersja 29) - projekt poddany konsultacjom podatkowym

Nowy wzór PIT/O(27) w 2022 roku

W porównaniu do wzoru formularza PIT/O(26), w nowym formularzu PIT/O(27) wprowadzono następujące zmiany:

1) w części B. dokonano zmian polegających na:

- dodaniu nowych tytułów odliczeń. Zmiana ta wynika z uwzględnienia przepisów nowelizacji ustawy o PIT z 29 października 2021 r., polegających m.in. na dodaniu nowych odliczeń od dochodu (przychodu) dotyczących: składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych (art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PIT), ulgi na zabytki (art. 26hb ustawy o PIT) oraz wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji (a4rt. 26hc ustawy o PIT);

- przeredagowaniu opisu wiersza „Razem odliczenia od dochodu (przychodu)”. Zmiana ta polega na zastąpieniu numerów pozycji ich słownym opisem. Nowy opis jest mniej zależny od zmiany pozycji w załączniku PIT/O;

2) w części C. dokonano zmian polegających na:
- zastąpieniu w 4 wierszu wyrazów ”Ulga, o której mowa w art. 27g ustawy” wyrazami „Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy”. Zmiana ta wynika z odwołania się także do potocznej nazwy tego odliczenia;
- w wierszu „Razem odliczenia od podatku” przeredagowano opis. Zmiana ta polega na zastąpieniu numerów pozycji ich słownym opisem. Nowy opis jest mniej zależny od zmiany pozycji w załączniku PIT/O;

3) w części D. usunięto opis po tytule;

4)  w części E. dokonano zmian umożliwiających podatnikom prezentowanie w jednej części danych, w sytuacji gdy korzystają oni z ulgi na dzieci (art. 27f ustawy o PIT) i ulgi dla rodzin 4+. W tym celu dokonano zmian polegających na:
- zmianie tytułu oraz opisu po tytule części E.;
- dodaniu dwóch nowych części E.7. i E.8.;
- dodaniu w każdej z części: E.1., E.2., E.3., E.4., E.5., E.6., E.7., E.8. – dodatkowego wiersza z poz. 9 i 10 dotyczącego podatników odpowiednio małżonków korzystających z ulgi dla rodzin 4+;

5) w treści Objaśnień:

- uaktualniono przypis nr 1 poprzez uzupełnienie jego treści o część E;

- uaktualniono treść przypisu nr 5 poprzez wykreślenie zdania „W wierszu 8 w części B wykazuje się m.in. wydatki dotyczące zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego (tzw. ulga e-Toll) odliczane w zeznaniu PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS (ulgę e-Toll odliczaną w zeznaniu PIT-28, wykazuje się bezpośrednio w tym zeznaniu). Odliczenie z tytułu ulgi e-Toll nie może przekroczyć kwoty przychodu, o którym mowa w art. 57aa ustawy o ryczałcie lub kwoty dochodu, o którym mowa w art. 52ja ustawy.”. Zmiana ta wynika z braku możliwości odliczania ulgi e-Toll w zeznaniu składanym za 2022 r.;

- zmodyfikowano treść przypisu nr 6 poprzez wykreślenie wyrazu „Uwaga!” oraz dopisanie zdania odsyłającego podatników w zakresie zasad korzystania z ulgi dla dzieci do art. 27f ustawy o PIT;

- zmodyfikowano treść przypisu nr 8 poprzez zastąpienie końcówki wyrazów zdania pierwszego tj. „o wszystkich przekazanych kwotach i o obdarowanych podmiotach” wyrazami „o wszystkich przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych podmiotach”. Zmiana ta wynika z dostosowania treści przypisu do tytułu części D;

- dodano przypis nr 10 odsyłający podatników w zakresie ulgi dla rodzin 4+ do art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT;

Pozostałe zmiany w PIT/O polegają na zaktualizowaniu oznaczeń pozycji formularza.

Nowy wzór PIT/O (wersja 27) - projekt poddany konsultacjom podatkowym

Konsultacje podatkowe dot. PIT-37(29) i PIT/O(27) do 27 lipca

W dniach 19-27 lipca 2022 r. trwają konsultacje podatkowe, w ramach których Ministerstwo Finansów zamierza uzyskać opinie, uwagi i sugestie dotyczące kompletności merytorycznej projektowanych wzorów PIT-37 i PIT/O.

Celem tych konsultacji jest zebranie opinii na temat konstrukcji (zawartości) udostępnionych projektów wzorów PIT-37 i PIT/O, które będą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r.
Nowe, przygotowane przez Ministerstwo Finansów wzory ww. formularzy uwzględniają zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone:
- ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład), a także
- ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0.) .

Ministerstwo Finansów informuje, że konsultacje podatkowe:
- są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązanych do składania konsultowanych wzorów formularzy,
- polegają na uzyskaniu uwag (opinii/stanowisk) dotyczących konsultowanego zagadnienia, poprzez ich przekazanie w terminie i na zasadach niżej określonych.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 27 lipca 2022 r. wyłącznie mailem na adres: Konsultacje.WzoryPIT@mf.gov.pl

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. jpg) należy dołączyć ich postać edytowalną.

Analizie będą poddawane jedynie uwagi przekazane w terminie i na zasadach wyżej określonych, zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji.

Ministerstwo Finansów zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych uwag na stronie www.gov.pl w zakładce „Ministerstwo Finansów” > „Co robimy” > „Konsultacje podatkowe”.

Przesłanie uwag w ramach konsultacji oznacza zgodę na publikację zarówno ich treści, jak i danych podmiotu dokonującego zgłoszenia, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzacie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Upoważnienie do RODO

Tryb publikacji nowych formularzy podatkowych

Po zakończeniu procesu konsultacji podatkowych, wzory formularzy PIT-37(29) i PIT/O(27) , zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Nowe wzory tych formularzy nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw. Ten tryb publikacji formularzy podatkowych wynika z art. 45b ustawy o PIT, obwiązującego od 1 stycznia 2022 r.

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA