Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Abonament RTV 2023 – ile wynosi, kto zwolniony. Stawki opłaty abonamentowej, zniżki

Abonament RTV 2023 – ile wynosi. Stawki opłaty abonamentowej, zniżki, zwolnienia
Abonament RTV 2023 – ile wynosi. Stawki opłaty abonamentowej, zniżki, zwolnienia
Shutterstock
Jaki abonament mamy obowiązek płacić za radia i telewizory w 2023 roku? Jakie zniżki przysługują posiadaczom telewizorów i odbiorników radiowych? Dlaczego warto zapłacić abonament rtv za cały rok? Kto jest zwolniony obowiązku zapłaty abonamentu rtv? Czy trzeba płacić opłatę abonamentową za komputer, laptop, czy komórkę, które używamy do oglądania programów telewizyjnych lub słuchania stacji radiowych?
rozwiń >

Abonament RTV 2023 - ile wynosi, stawki

Stawki abonamentu RTV na 2023 r. wynoszą:
- za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za 1 miesiąc;
- za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za 1 miesiąc.


Stawki te zostały ustalone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w ogłoszeniu z 25 maja 2022 r w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2023 roku (Monitor Polski z 30 maja 2022 r., poz. 551).
Stawki miesięcznych opłat abonamentowych za używania odbiornika radiofonicznego oraz za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego (o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych) podlegają co roku waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej.

Zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych rtv z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2023 roku. Jakie zniżki za zapłatę za cały rok z góry?

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 20 czerwca 2022 r. w sprawie zniżek za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2023 r. (Dziennik Ustaw z 6 lipca 2022 poz. 1419) określa system zniżek dla abonentów, którzy płacą abonament z góry za kilka lub kilkanaście miesięcy.

Zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych (abonament rtv) z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2023 wynoszą:

1) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Takie same zniżki dotyczą abonamentu za sam odbiornik radiofoniczny.

Termin wnoszenia opłaty abonamentowej (abonamentu rtv)
Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące.

Zatem wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych w roku kalendarzowym 2023, po uwzględnieniu ww. zniżek, wynosi:

1) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 53,00 zł za dwa miesiące,
b) 78,70 zł za trzy miesiące,
c) 155,70 zł za sześć miesięcy,
d) 294,90 zł za rok kalendarzowy;

2) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 16,90 zł za dwa miesiące,
b) 25,10 zł za trzy miesiące,
c) 49,60 zł za sześć miesięcy,
d) 94,00 zł za rok kalendarzowy.

Abonament rtv za cały rok ze zniżką - do kiedy trzeba zapłacić

Poczta Polska informuje, że 10% zniżki za zapłatę abonamentu za cały rok można otrzymać tylko wpłacając opłatę abonamentową za cały rok (z tą 10% zniżką) do 25 stycznia 2023 r.

W 2022 roku można płacić abonament za 2023 rok
Opłaty wnoszone na poczet 2023 roku mogą być przyjmowane już w 2022 roku według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, pod warunkiem wniesienia opłaty abonamentowej z wyprzedzeniem , tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Wysokość opłat abonamentowych w 2023 roku z uwzględnieniem zniżek za wpłaty z góry za dany okres – tabela

Liczba opłacanych
miesięcy
z góry

Wysokość zniżki

Tryb wyliczenia wysokości opłaty
(w miesiącach)

Wysokość opłaty za odbiornik radiowy
(ze zniżką)

Wysokość opłaty
za odbiornik telewizyjny
lub telewizyjny
i radiowy
(ze zniżką)

1 miesiąc

8,70 zł

27,30 zł

2 miesiące

3%

16,90 zł

53,00 zł

3 miesiące

4%

25,10 zł

78,70 zł

4 miesiące

3+1

33,80 zł

106,00 zł

5 miesiące

3+2

42,00 zł

131,70 zł

6 miesięcy

5%

49,60 zł

155,70 zł

7 miesięcy

6+1

58,30 zł

183,00 zł

8 miesięcy

6+2

66,50 zł

208,70 zł

9 miesięcy

6+3

74,70 zł

234,40 zł

10 miesięcy

6+3+1

83,40 zł

261,70 zł

11 miesięcy

6+3+2

91,60 zł

287,40 zł

12 miesięcy

10%

94,00 zł

294,90 zł

(źródło tabeli: KRRiT)

Kto musi płacić opłatę abonamentową za telewizor lub radio?

Opłatę abonamentową - w myśl art. 2 ustawy o opłatach abonamentowych - trzeba płacić za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych. Przepisy ww. ustawy zawierają domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Zatem nie trzeba udowadniać samego używania telewizora lub radia - wystarczy udowodnienie, że telewizor lub radio posiadane przez daną osobę są sprawne i pozwalają na odbiór programu.

Co do zasady opłatę abonamentową trzeba uiścić za każdy posiadany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny. Ale niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez:

1) osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym (rozumianym jako zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie) lub w samochodzie stanowiącym ich własność,
2) podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji

- uiszcza się tylko jedną z opłat - czyli albo opłatę za samo radio albo opłatę za radio i telewizor.

Kto jest zwolniony obowiązku zapłaty abonamentu rtv?

Na podstawie art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych zwalnia się od opłat abonamentowych:

1) osoby, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub
b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub
c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2) osoby, które ukończyły 75 lat - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat.

3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;

4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);

5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;

6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7) osoby:

a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych,

8) osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zwolnienia określone w pkt 1 i 3-8 przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce Poczty Polskiej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w przypadku zaprzestania działania placówek operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych wraz z cyfrowym odwzorowaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do tych zwolnień może zostać przekazane operatorowi wyznaczonemu na dedykowany adres poczty elektronicznej.

Rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych są określone w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (tekst jednolity z 12 marca 2019 r. - Dz.U. z 2019 r., poz. 480; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 1128).

Więcej na temat zwolnień w artykule: Abonament RTV – kto jest zwolniony z obowiązku płacenia opłaty abonamentowej za telewizor lub radio

Czy trzeba płacić abonament rtv za komputer, laptop, czy komórkę?

Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów ustawy o opłatach abonamentowych, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. To dość obszerna definicja. Może powstać wątpliwość, czy jeżeli możemy oglądać programy telewizyjne lub słuchać stacji radiowych przy użyciu komputera, laptopa, czy telefonu komórkowego, to czy musimy płacić abonament rtv za te urządzenia?

Wątpliwości te wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 5 września 2019 roku (sygn. VI SA/Wa 2415/18). WSA stwierdził, że:

1. Ustawa o opłatach (abonamentowych - przypisek PH) nie przewiduje jednak rejestracji i opłat w przypadku urządzeń powstałych w wyniku ekspansji nowych technologii. W obecnej ustawie pojęcie odbiornik radiofoniczny i telewizyjny „rozumiany” jest w jego tradycyjnej formie jako radio oraz telewizor i tak też należy traktować abonament jako opłatę wynikającą z możliwości odbioru programu za pomocą tych urządzeń. Z tego rodzaju urządzeniami ustawa o opłatach wiąże obowiązek rejestracyjny oraz ponoszenia opłaty abonamentowej.
2. Osoby oglądające telewizję bądź słuchający radia za pomocą komputera, telefonu komórkowego bądź też tabletu oraz innych urządzeń nie wymienionych w ustawie o opłatach
(abonamentowych - przypisek PH), nie są zobowiązane do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty abonamentowej?

Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Kiedy trzeba zarejestrować telewizor lub radio? Termin zgłoszenia

Ustawa o opłatach abonamentowych w art. 5 przewiduje obowiązek zarejestrowania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie. Rejestracji tej trzeba dokonać w placówkach pocztowych Poczty Polskiej albo przez internet. Natomiast sama ustawa nie określa terminu rejestracji.
Rejestracji (zgłoszenia) odbiornika radiofonicznego lub odbiornika telewizyjnego trzeba dokonać w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie odbiornika. Wynika to z § 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. 2013 poz. 1676).

Podstawa prawna:

- ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych,
- ogłoszenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 25 maja 2022 r w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2023 roku (Monitor Polski z 30 maja 2022 r., poz. 551),
- rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 20 czerwca 2022 r. w sprawie zniżek za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2023 r. (Dziennik Ustaw z 6 lipca 2022 poz. 1419),
- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. 2013 poz. 1676).

Paweł Huczko

Abonament RTV 2023 - tabela - stawki, zniżki - źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Abonament RTV 2023 - tabela - stawki, zniżki - źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Źródło zewnętrzne

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(7)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Olga75
  2022-12-29 09:40:37
  Kwota z 327,60 zł za cały pomniejszona o 10% to 294,84 zł dlaczego ta kwota jest zaokrąglona do 294,90 zł niby 6 gr ale jak to przeliczyć na ilość płaconych abonamentów to się uzbiera. Kto to wymyślił 10 % to ma być 10 % dlaczego nie 294,80 zł
  2
  pokażodpowiedzi (2)
 • WKu.Andrzej
  2023-01-18 20:16:35
  2 miliardy 700 milionów Złotych Polskich od rządu kupa kasy z reklam i jeszcze mało hieny nienażarte .Przyjdzie kryska na Matyska
  1
 • Dziadzio
  2023-01-21 16:41:40
  Tak ogromna kwota dofinasowania z budżetu państwa i tak wysoka obowiązkowa oplata RTV. To śmierdzi na kilometr.
  1
 • Ela
  2023-01-29 19:46:00
  Nie rozumię abonamentu za posiadanie tv i rtv,że taka sama opłata,dla mnie to dziwne jak sie nie ma odbiornika powinna być opłata o tą kwote za radioodbiornik.
  0
 • Ela
  2023-01-29 19:47:36
  Nie rozumię abonamentu za posiadanie tv i rtv,że taka sama opłata,dla mnie to dziwne jak sie nie ma odbiornika powinna być opłata o tą kwote za radioodbiornik powinna być pomniejszona za tv...
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Sprzedaż internetowa: dropshipping. Kwestie podatkowe

Sprzedaż internetowa może przybierać różne formy. Decyzja o sposobie prowadzenia droppshipingu, często rzutuje na kwestie wyboru formy opodatkowania. Jak formy dropshippingu wpływają na wybór formy opodatkowania? Co o droppshipingu myśli Krajowa Informacja Skarbowa oraz sądy?

Wsteczna korekta stawek amortyzacyjnych – czy jest możliwa?

Podatnik, który stosuje liniową metodę amortyzacji środków trwałych, zasadniczo ma możliwość samodzielnego ustalenia stawek amortyzacyjnych do maksymalnych poziomów przewidzianych w ustawie o CIT. Wątpliwości podatników wciąż jednak budzi kwestia możliwości dokonania korekty stawki „wstecz”. 

Dochód minimalny w UE. Rada UE przyjęła zalecenie
30 stycznia 2023 r. Rada UE przyjęła zalecenie w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego. Zalecenie to przewiduje zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia. Cele te mają być zrealizowane poprzez propagowanie odpowiedniego wsparcia dochodu w formie dochodu minimalnego oraz skutecznego dostępu do usług wspierających i podstawowych dla osób niedysponujących wystarczającymi zasobami, a także poprzez propagowanie integracji na rynku pracy osób do niej zdolnych.
Czy ulga rehabilitacyjna obejmuje zakup bieżni?

Podatniczka skorzystała z ulgi rehabilitacyjnej i odliczyła od dochodu wydatki na zakup bieżni. Czy miała do tego prawo? Co uznał fiskus w interpretacji?

Przewalutowanie kredytu a przychód podatkowy

Przewalutowanie kredytów we frankach na kredyty w polskich złotych powoduje powstanie pewnej kwoty nadwyżki dotyczącej zapłaconego kapitału i odsetek, które podlegają zwrotowi. Wysokość tych kwot zależy od liczby zapłaconych rat i wielkości kredytu, aczkolwiek stany faktyczne zawarte we wnioskach o interpretacje podatkowe pokazują, że kwoty te mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. W efekcie po stronie osób fizycznych otrzymujących zwrot nadwyżki pojawiło się uzasadnione pytanie, czy taki zwrot powinien był opodatkowany. Jedną z takich spraw zajął się organ podatkowy w ramach interpretacji sygn. 0115-KDIT2.4011.395.2022.2.RS.

Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – styczeń 2023

Początek 2023 roku nie rozpieszcza oszczędzających. Większość banków pogorszyła oferty promocyjnych depozytów. Najczęściej w dół poszło oprocentowanie lub co najmniej maksymalna kwota, którą można zainwestować na preferencyjnych warunkach. 

Substancja ekonomiczna spółki zagranicznej a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Wdrożenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania unormowanej, w art. 119a Ordynacji podatkowej, spowodowało wzmożenie kontroli podatkowych skupiających się głównie na podatnikach powiązanych transakcyjnie z podmiotami zagranicznymi. W toku przeprowadzania kontroli naczelną kwestią okazało się prawidłowe zdefiniowanie tzw. substancji ekonomicznej danej jednostki zagranicznej. Organy podatkowe nie posługują się w tym zakresie pożądaną praktyką wnikliwej analizy sytuacji danego podmiotu zagranicznego i jednocześnie pomijają przy tym kluczowe zagadnienie, jakim jest zakres działalności podejmowanej przez te podmioty. Liczne nieprawidłowości w tym zakresie dają podatnikom możliwość udowodnienia, że korzystają z wciąż w pełni legalnej optymalizacji podatkowej.

Kredyty hipoteczne 2023. Zamiana WIBOR-u na WIRON - jak zmieni się rata kredytu

Według szacunków Lendi, po zmianie wskaźnika z WOBOR-u na WIRON, dla kredytu 400 000 zł, zaciągniętego na 30 lat, wysokość miesięcznej raty może się obniżyć o blisko 400 zł. 

Ferie zimowe 2023 - jak zaoszczędzić na wydatkach
Na ferie zimowe w 2023 roku wybiera się co czwarty Polak. Wysokie i ciągle rosnące ceny powodują, że szukamy oszczędności. Polacy mocno tną wydatki, planując wyjazd – aż 73% będzie oszczędzać na standardzie hotelu i jego lokalizacji czy wyżywieniu – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Wiener. Co drugi przeznaczy na zimowy wyjazd do 1,5 tys. zł na osobę. Jak zauważają eksperci Wiener, rośnie jednocześnie świadomość ubezpieczeniowa Polaków, bo już ponad 60% z nich wykupi na wyjazd przynajmniej jeden rodzaj ubezpieczenia. Nadal jednak oszczędza na tym aspekcie aż 17% badanych.
Dyrektywa w sprawie ESG - implementacja w Polsce - projekt w I kwartale 2023 r.
Ministerstwo Finansów w I kwartale 2023 r. skieruje do konsultacji projekt implementujący dyrektywę w sprawie ESG - poinformował cytowany w komunikacie po posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego wiceminister finansów Piotr Patkowski.
Czy samozatrudniony na zleceniu, czy umowie o dzieło ma prawo do wypoczynku?
Rzecznik Praw Obywatelskich na skutek wniosku Związku Zawodowego Filmowców (ZZF) zwrócił się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska w kwestii możliwości podjęcia działań legislacyjnych odnośnie uregulowania w przepisach prawa do wypoczynku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (np. umowa o dzieło, czy zlecenie). Zdaniem Ministra raczej nie można tego zrobić w przepisach kodeksu pracy, czy rozporządzeniu do tego kodeksu. Natomiast możliwe jest objęcie określonej grupy zawodowej przepisami odrębnej ustawy (i uregulowanie w niej np. prawa do minimalnego, obligatoryjnego odpoczynku dobowego dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych), tak, jak to zrobiono np. w ustawie o czasie pracy kierowców, czy ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
ZUS IWA za 2022 rok do 31 stycznia 2023 r. Kto musi złożyć?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek ma czas na złożenie druku ZUS IWA (Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe) za 2022 rok. Dane wskazane w tym formularzu pozwolą ZUS-owi ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika w kolejnym roku składkowym (tj. od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.).
Kredyty hipoteczne 2023/2024. Połowa pensji na ratę kredytu bez wakacji kredytowych

Nawet około 700-800 tysięcy kredytobiorców wydawałoby dziś ponad połowę swojego wynagrodzenia na ratę złotowego kredytu mieszkaniowego – wynika z szacunków HRE Investments. Byłoby tak gdyby nie rządowe wakacje kredytowe. Te mogą zostać przedłużone jeśli nasze pensje nie będą wystarczająco szybko rosły, a RPP nie zacznie w 2023 roku obniżać stóp procentowych.

PIT-11 za 2022 rok - do kiedy wysłać w 2023 roku

PIT-11, czyli informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022 roku jest składana do urzędu skarbowego w 2023 roku wyłącznie elektronicznie. W jakiej formie trzeba dostarczyć PIT-11 pracownikowi lub zleceniodawcy? Do kiedy trzeba przekazać PIT-11?

Przewodniczący PFON pozytywnie o nowelizacji kodeksu pracy dot. pracy zdalnej

Rozwiązania przyjęte w nowelizacji kodeksu pracy, dotyczące pracy zdalnej, wpłyną pozytywnie na aktywność zawodową osób wspierających na co dzień osoby z niepełnosprawnościami - powiedział PAP dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą sporo oszczędzić dzięki Polskiemu Ładowi

Samotnie wychowujący dziecko rodzic może zaoszczędzić. Zbliża się czas rozliczeń podatku dochodowego za 2022 rok. Osoby samotnie wychowujące dzieci powinny pamiętać, że mogą skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku i zapłacić wyższą stawkę PIT dopiero po przekroczeniu 240 tys. zł dochodu. Wspólne rozliczenie z dzieckiem może przynieść im spore oszczędności.

Ulga termomodernizacyjna - małżonkowie mogą odliczyć w sumie 106 tys. zł. Czy faktury muszą być wystawione na oboje małżonków?
Małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego mogą w ramach ulgi termomodernizacyjnej (o ile spełnią jej wszystkie warunki) odliczyć w sumie 106 000,- zł. Każdemu z nich bowiem przysługuje cały limit ulgi (53 tys. zł). Czy faktury dokumentujące poniesienie wydatków termomodernizacyjnych muszą być wystawione na oboje małżonków?
PIT za 2022 rok - jak przygotować się do złożenia zeznania podatkowego?
Niedługo rozpocznie się "sezon PIT-owy", czyli czas składania rocznych zeznań podatkowych PIT. W 2023 roku będzie to jednak trudniejsze, niż kiedykolwiek. Po raz pierwszy podatnicy będą musieli odnaleźć się w gąszczu zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Przedstawiamy największe z nich, podpowiadamy, w jaki sposób można jeszcze wpłynąć na wysokość podatku oraz sprawdzamy, jak otrzymać najszybszy możliwy zwrot podatku.
Ceny transferowe: błędy podatników, okazja dla fiskusa

Ceny transferowe są obecnie najczęstszym obszarem kontroli podatkowych. Wprowadzona w 2019 r. instytucja recharakteryzacji pozwala na przekwalifikowanie danej transakcji na inną, jeśli podmioty na wolnym rynku zawarłyby ją na innych warunkach. Organy opierają się niekiedy na przypuszczeniach.

Co wiesz o ulgach w PIT? KRZYŻÓWKA

Ulgi podatkowe PIT. Co o nich wiesz? Proponujemy krzyżówkę z tego zakresu. Ciekawi jesteśmy jak sobie poradzicie, jak dobrze znacie tematykę podatkową dotyczącą rozliczeń rocznych PIT, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie ulg podatkowych. Zapraszamy do zabawy!

Podatek od nieruchomości 2023 – deklaracje do 31 stycznia. Ostatni dzwonek na obniżenie firmowego podatku od nieruchomości
Z rocznymi rozliczeniami podatków możemy zwykle poczekać dłużej, przynajmniej do końca kwartału. Inaczej jest w przypadku podatku od nieruchomości - deklaracje za rok, który dopiero się rozpoczął musimy złożyć do 31 stycznia.
Składka zdrowotna 2023 - zasady ogólne i karta podatkowa
Jaką składkę zdrowotną płacą w 2023 roku przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (tj. wg skali podatkowej PIT), a jaką przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej? Jakie są podstawy wymiaru tych składek?
Podatek od spadków i darowizn 2023 - wyższe kwoty wolne od 1 lipca
W czwartek 26 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił tzw. ustawę deregulacyjną (ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych), nowelizującą kilkanaście ustaw w tym m.in. ustawę o podatku od spadków i darowizn. Ta nowelizacja przewiduje w szczególności podniesienie kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 r.
Ulga termomodernizacyjna 2023 – jak odliczyć 53 tys. zł w rocznym zeznaniu podatkowym PIT
W ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu (w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT) lub przychodu (w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) do 53 000 zł rocznie. Do takiego odliczenia mają prawo podatnicy PIT i osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych. Co ciekawe małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego mogą w sumie odliczyć 106 000 zł, bowiem każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł. Odliczyć można wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym. Jakie konkretnie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną? Co nowego w uldze termomodernizacyjnej w 2023 roku?
Numer identyfikacji podatkowej

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) to jeden z ważniejszych numerów identyfikacyjnych, jakim posługują się podmioty prawne w Polsce. Czym jest NIP? Kto musi go używać, a kto nie? Jakie informacje są zaszyfrowane w NIP?