REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych, informacja o sprzedawcach - wdrożenie dyrektywy DAC7

Nowe obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych, informacja o sprzedawcach - wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 maja 2023 r.
Nowe obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych, informacja o sprzedawcach - wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 maja 2023 r.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

8 lutego 2023 r. Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw - wdrażającej unijną dyrektywę DAC7. Przepisy tej ustawy mają na celu ujednolicenie obowiązków sprawozdawczych operatorów platform cyfrowych. Zdaniem resortu finansów nowe przepisy pomogą w ograniczaniu szarej strefy w internecie. Wejście w życie tej ustawy zaplanowano (pierwotnie) na 1 maja 2023 r. [Aktualizacja] Przesunięto termin wejścia w życie tej nowelizacji na 1 września 2023 r.

Wdrożenie dyrektywy DAC7

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, ma na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 104/1 z 25.03.2021; tzw. dyrektywa DAC7). 
Dyrektywa DAC7 ma rozwiązać istniejące obecnie problemy w zakresie ograniczonej dostępności danych dotyczących dochodów uzyskanych przez podatników za pośrednictwem platform cyfrowych. Komisja Europejska dostrzegła nie tylko przeszkody w zakresie uzyskania informacji o dochodach uzyskiwanych przez sprzedawców korzystających z pośrednictwa platform cyfrowych, ale także problem zbyt niskiej skuteczności współpracy administracji podatkowych państw członkowskich.

Autopromocja

Celem zmian DAC7 jest udoskonalenie i rozszerzenie obowiązujących przepisów Dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1, z późn. zm., zwana dalej: „Dyrektywą 2011/16/UE”); dotyczącej zakresu wymiany informacji i współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych, poprzez:

- nałożenie na platformy obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających z pomocą tych platform,
- zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach między państwami członkowskimi oraz państwami trzecimi, m.in. sygnatariuszami wielostronnego porozumienia DPI MCAA,
- poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami.

Ministerstwo Finansów na razie będzie konsultować projekt ww. ustawy.

Zaprosiliśmy do konsultacji publicznych około 100 podmiotów i związków zrzeszających podmioty rynkowe. Naszym celem jest jak najszybsze wdrożenie dyrektywy DAC7  – mówi Marcin Lachowicz, dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W trakcie konsultacji publicznych planowane są spotkania z przedstawicielami rynku. Będzie to również możliwość do wstępnej dyskusji z pracownikami resortu, odpowiadającymi na przygotowanie narzędzi do raportowania przez operatorów platform cyfrowych. 

Sprawozdanie z informacjami o sprzedawcach. Czym jest “platforma”?

Na podstawie nowych przepisów, operatorzy platform cyfrowych będą mieli obowiązek przekazywać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o sprzedawcach, którzy zawierali transakcje za pośrednictwem ich platform. 

Raportowaniem ww. informacji będą objęci operatorzy platform cyfrowych, którzy udostępniają je sprzedawcom, umożliwiając tym samym dokonywanie transakcji: sprzedaży towarów, świadczenia usług, najmu środków transportu lub najmu nieruchomości lub ich części

Jako “platformę” nowe przepisy będą traktować oprogramowanie, które umożliwia sprzedawcom łączność z innymi użytkownikami w celu wykonywania ww. czynności. Chodzi tu głównie o strony internetowe lub ich części lub aplikacje (np. mobilne)
Ale za platformę nie będzie uważane oprogramowanie umożliwiające wyłącznie przetwarzanie płatności, wystawianie przez użytkowników ogłoszeń, reklamowanie lub przekierowywanie na platformę.

Nowe obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych

Nowa ustawa określi obowiązki sprawozdawcze, które będą polegały na przekazywaniu Szefowi KAS zbiorczej informacji na temat sprzedawcy lub sprzedawców, zawierających transakcje za pomocą platformy
Informacja taka za okres sprawozdawczy będzie przekazywana elektronicznie na podstawie wzoru dokumentu zamieszczonego w BIP. W celu przekazywania informacji zostanie stworzone oprogramowanie interfejsowe. W celu prowadzenia działalności jako raportujący operator platformy, podmiot będzie zobowiązany do jednorazowej rejestracji w jednym z państw członkowskich, po której otrzyma indywidualny numer platformy. Numer ten służy identyfikacji dla celów sprawozdawczych.

Jaki zakres informacji o sprzedawcach?

Informacja o sprzedawcach przekazywana przez raportującego operatora platformy zawierać ma: 

1) dane identyfikujące raportującego operatora platformy:

a) firmę i adres siedziby,
b) NIP, VAT oraz w stosownych przypadkach, indywidualny numer operatora platformy, o którym mowa w art. 75v ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
c) nazwę platformy, lub platform, w odniesieniu do których raportujący operator platformy przekazuje informację o sprzedawcach;

2) dane identyfikujące sprzedawcę podlegającego raportowaniu będącego osobą fizyczną:

a) imię i nazwisko,
b) główny adres,
c) każdy NIP nadany sprzedawcy i państwo uczestniczące jego nadania, lub w przypadku braku NIP, miejsce urodzenia tego sprzedawcy,
d) numer identyfikacyjny VAT sprzedawcy, jeżeli jest dostępny,
e) data urodzenia;

3) dane identyfikujące sprzedawcę podlegającego raportowaniu będącego podmiotem:

a) firmę,
b) główny adres,
c) każdy NIP nadany temu sprzedawcy i państwo uczestniczące jego nadania,
d) numer identyfikacyjny VAT tego sprzedawcy, jeżeli jest dostępny,
e) numer we właściwym rejestrze gospodarczym,
f) informacje o istnieniu ewentualnego stałego zakładu, za pośrednictwem którego są wykonywane na terytorium Unii Europejskiej stosowne czynności, jeżeli taki zakład istnieje, ze wskazaniem państwa członkowskiego, w którym znajduje się taki stały zakład;

4) informacje dotyczące sprzedawców podlegających raportowaniu, innych niż sprzedawcy wykonujący stosowną czynność dotyczącą najmu nieruchomości:

a) identyfikator rachunku finansowego, jeżeli jest on dostępny dla raportującego operatora platformy i jeżeli właściwy organ państwa uczestniczącego, którego rezydentem jest sprzedawca podlegający raportowaniu, nie ogłosił publicznie, że nie zamierza korzystać z identyfikatora rachunku finansowego,
b) imię i nazwisko albo firmę posiadacza rachunku finansowego, na który jest wypłacane wynagrodzenie lub na poczet którego jest ono uznawane, w zakresie dostępnym dla raportującego operatora platformy, a także inne informacje finansowe dotyczące tego posiadacza umożliwiające jego identyfikację, dostępne dla raportującego operatora platformy – w przypadku gdy imię i nazwisko lub firma sprzedawcy są inne niż posiadacza rachunku finansowego,
c) państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu,
d) kwota łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane,
e) składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego;

5) następujące informacje dotyczące sprzedawców wykonujących stosowną czynność dotyczącą najmu nieruchomości odrębnie dla każdej grupy obiektów najmu:

a) informacje, o których mowa w pkt 4 lit. a–c oraz e,
b) adres grupy obiektów najmu,
c) numer wpisu do księgi wieczystej dotyczący grupy obiektów najmu i nieruchomości w ramach danej grupy obiektów najmu, jeżeli taki numer nadano, lub jego odpowiednik zgodnie z prawem krajowym państwa uczestniczącego, w którym jest położona dana nieruchomość,
d) kwota łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności w odniesieniu do grupy obiektów najmu,
e) liczbę dni, przez które grupa obiektów najmu była wynajmowana w okresie sprawozdawczym,
f) rodzaj grupy obiektów najmu;

6) inne informacje określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2022/1467 z dnia 5 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2378 w odniesieniu do standardowych formularzy i formatów elektronicznych, które mają być stosowane w związku z dyrektywą 2011/16/UE, oraz do wykazu danych statystycznych, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie do celów oceny tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 231 z 06.09.2022, str. 36;

7) informacje pozwalające na identyfikację elektronicznej usługi identyfikacyjnej, o której mowa w art. 75l ust. 3 pkt 1– w przypadku skorzystania z tej usługi.

 

Pozyskiwane w ten sposób przez KAS informacje o operatorze platformy i dane o sprzedawcach będą objęte ochroną wynikającą z przepisów o ochronie danych osobowych. 

Marcin Lachowicz, dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów wkazuje: Obecnie operatorzy platform cyfrowych są zobowiązani do przedstawiania informacji i danych dotyczących sprzedawców na żądanie organów w ramach toczących się postępowań. Po wejściu w życie konsultowanej ustawy przekazywanie danych będzie odbywało się w ustrukturyzowany sposób, dzięki czemu organy podatkowe w wielu aspektach nie będą musiały indywidualnie zwracać się o ich przekazanie. W efekcie znacząco zostanie ograniczona szara strefa działalności za pośrednictwem internetu.

Ważne

Ministerstwo Finansów wskazuje, że zgodnie z nowymi przepisami, raportowaniu nie będą podlegać sprzedawcy, którzy zawarli w okresie sprawozdawczym mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów, jeżeli ich łączne wynagrodzenie nie przekroczyło 2 000 euro. Wykluczy to z obowiązku raportowania okazjonalnych sprzedaży, najczęściej prywatnych rzeczy jak ubrania lub książki.

Łatwiejsza wymiana informacji podatkowych między państwami UE

Przepisy omawianej nowelizacji mają też ułatwić wymianę informacji między administracjami podatkowymi poszczególnych państw Unii Europejskiej. 

Operator, działający w kilku krajach członkowskich, będzie mógł przekazać dane o sprzedawcach tylko w jednym państwie. Ale zdaniem Ministerstwa Finansów ważne jest, by jednocześnie poinformował o tym wybranym państwie organy podatkowe we wszystkich innych krajach, w których działa (w przypadku operatorów z UE) lub zarejestrował się w jednym z państw członkowskich (jeśli jest operatorem z państwa spoza UE, które nie ma zawartej odpowiedniej umowy z krajami członkowskimi). Państwa członkowskie UE wymienią się wówczas informacjami między sobą.

Mechanizm wymiany informacji o sprzedawcach będzie funkcjonował następująco: 
- zgodnie z art. 8ac ust. 3 implementowanej dyrektywy DAC7 przekazywanie informacji pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej odbywać się będzie przy użyciu standardowego formatu elektronicznego, który został określony w Załączniku III do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2022/1467 z dnia 5 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2378 w odniesieniu do standardowych formularzy i formatów elektronicznych, które mają być stosowane w związku z dyrektywą Rady 2011/16/UE, oraz do wykazu danych statystycznych, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie do celów oceny tej dyrektywy.

- na podstawie  art. 8ac ust. 2 implementowanej dyrektywy dyrektywy DAC7, w przypadku świadczenia usługi najmu nieruchomości, właściwy organ państwa członkowskiego, gdy miała miejsce sprawozdawczość w drodze wymiany automatycznej przekazuje informacje o sprzedawcy podlegającemu raportowaniu zarówno organowi państwa członkowskiego, którego rezydentem jest ten sprzedawca, jak i organowi państwa, na terytorium którego zlokalizowana jest ta nieruchomość. W pozostałych przypadkach (sprzedaż, usługi i najem środka transportu), właściwy organ państwa członkowskiego przekazywał będzie w drodze automatycznej wymiany informacji o sprzedawcy tylko organowi jego rezydencji podatkowej.  

- w myśl art. 8ac ust. 2 dyrektywy DAC7, właściwy organ państwa członkowskiego, gdy miała miejsce sprawozdawczość, w drodze wymiany automatycznej przekazuje właściwemu organowi państwa członkowskiego, którego rezydentem jest ‘sprzedawca podlegający raportowaniu’ oraz – jeżeli ‘sprzedawca podlegający raportowaniu’ świadczy usługi najmu nieruchomości – w każdym przypadku właściwemu organowi, w którym zlokalizowana jest nieruchomość.

 

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA