REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji – planowane zmiany

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji – planowane zmiany
Opłata za wniosek o wydanie interpretacji – planowane zmiany
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów chce zwiększyć i zróżnicować opłaty za wydanie interpretacji podatkowych. Wynika to z przygotowanego w resorcie finansów projektu kompleksowej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Co prawda pojawiają się obecnie głosy, ze rząd chce wycofać się z wprowadzenia tych kompleksowych zmian w Ordynacji podatkowej ale nie należy zapominać, że częsta praktyka jest wprowadzanie nowych przepisów „tylnymi drzwiami” – np. poprzez „wrzutki” do różnych innych procedowanych ustaw.

Ministerstwo Finansów konsultuje kompleksowe zmiany w Ordynacji podatkowej

W ostatnich dniach czerwca 2023 r. na stronach ministerstwa finansów pojawiła się informacja o rozpoczęciu konsultacji podatkowych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Jak wskazał projektodawca, propozycje zmian zawarte w projekcie mają służyć uproszczeniu procedur podatkowych, zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych, poprawie relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowaniu przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości.

Pojawiają się obecnie głosy, ze rząd chce wycofać się z wprowadzenia proponowanych zmian, ale nie należy zapominać, ze częsta praktyka jest wprowadzanie zmian „tylnymi drzwiami”. Może się wiec okazać, ze projekt w całości nie zostanie poddany procedurze ustawodawczej, ale poszczególne rozwiązania zostaną wprowadzone poprzez „wrzucenie” ich do innych procedowanych ustaw.

Autopromocja

Zwiększenie i zróżnicowanie opłat za wydanie interpretacji podatkowych

W ramach omawianej nowelizacji przewidziano pakiet zmian dotyczący interpretacji podatkowych. Projekt ustawy przewiduje m. in. zwiększenie opłat za wydanie interpretacji i ich zróżnicowanie.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przy czym w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z planowaną zmianą, nastąpić ma istotny wzrost wysokości opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ma podlegać opłacie w wysokości nieprzekraczającej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla przedsiębiorców. Natomiast dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej – w wysokości nieprzekraczającej 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wysokość opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z uwzględnieniem kryterium zaliczenia wnioskodawcy do odpowiedniej kategorii podatników ma być ostatecznie określana w drodze rozporządzenia przez ministra finansów.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że planowana w akcie wykonawczym wysokość opłaty wyniesie:

1) dla wnioskodawców, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – 2.800 zł;
2) dla wnioskodawców, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, z wyjątkiem wnioskodawców, o których mowa w pkt 1 – 1.400 zł;
3) dla wnioskodawców, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo - 400 zł;
4) dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które występują o interpretację indywidualną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą – 40 zł.

 

Jak wskazuje projektodawca w uzasadnieniu, przyczyną tej zmiany jest fakt, że pobierana obecnie opłata nie rekompensuje kosztów, jakie ponosi KIS w związku z pracami związanymi z wydawaniem interpretacji. Jak bowiem wyliczono, „zagregowane koszty wydania jednej interpretacji indywidualnej na dzień 30 września 2021 roku wynosiły 2.185,35 zł”. Nie wskazano jednak, co składa się na wyliczone koszty wydania interpretacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co więcej, opłata za wniosek o wydanie interpretacji nie powinna służyć zwrotowi kosztów wydania interpretacji. Dla podatników instytucja interpretacji podatkowych stanowi bowiem obecnie ostatnią „deskę ratunku” w gąszczu zagmatwanych, niejasnych i zdecydowanie zbyt często zmienianych przepisów podatkowych.

W uzasadnieniu można przeczytać, że „funkcją KIS jest m. in. zapewnienie informacji o prawidłowym stosowaniu przepisów prawa podatkowego poprzez udzielanie wyjaśnień drogą telefoniczną oraz w formie zapytań elektronicznych, a także wydawanie interpretacji indywidualnych przyznających wnioskodawcom ochronę prawną (przy spełnieniu ustawowych przesłanek). KIS jest więc swoistym gwarantem społecznym dla podatników, potrzebujących pomocy przy określeniu skutków podatkowych planowanych lub podjętych przez nich czynności. Istnienie tej instytucji jest przejawem realizacji obowiązku zapewnienia jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. Dlatego, celem zapewnienia ciągłości działania KIS, proponuje się podniesienie opłat za wydanie interpretacji indywidualnych”.

Należy jednak pamiętać, ze to organy państwa ustanawiają te niejasne przepisy. Podatnik szuka jedynie możliwości najskuteczniejszego zabezpieczenia się przed ewentualnymi nieprawidłowościami w rozumieniu treści tych przepisów i ich prawidłowego zastosowania. Występuje więc z wnioskiem o interpretacje do organu uprawnionego, żeby rozumienie tych nieprecyzyjnych regulacji wyjaśniono. Przy czym interpretacja z reguły powinna zapewniać wnioskodawcy ochronę.

Nie zapominajmy jednak, że jest często praktyką negowanie przez organy funkcji ochronnej interpretacji podatkowych z uwagi na rzekome niezgodności opisanego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego ze stanem rzeczywistym. Dodatkowo także istotne jest to, że w procesie samego wydawania interpretacji podatkowych wskazywane są liczne nieprawidłowości, czego nijak podatnik nie powinien organom rekompensować.

Przypadki bezzasadnych wezwań do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji, wydłużanie procedury wydawania interpretacji, bezpodstawnej odmowy wydania interpretacji, konieczność dochodzenia przez podatnika słuszności swojego stanowiska przed sądami administracyjnymi w długoletnich postepowaniach nijak się mają do konieczności pokrycia kosztów wydania interpretacji.

Należy tez pamiętać o niechlubnej praktyce organu interpretacyjnego w zakresie ustalania wysokości opłaty wbrew brzmieniu przepisów. Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z brzmieniem art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – który ma pozostać w obecnym brzmieniu - w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Organ interpretacyjny pobiera jednak opłatę od każdego zadanego pytania, a nie odrębnego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego. Jeśli wiec wnioskodawca będący przedsiębiorcą zada – do jednego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego – więcej niż jedno pytanie, wówczas opłata za wydanie interpretacji – bezpodstawnie – ale drastycznie wzrasta. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ – jak wskazuje projektodawca w uzasadnieniu do projektu zmian – wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą stanowią ok. 79% wszystkich wnioskujących o wydanie interpretacji.

Okres ważności interpretacji podatkowych

Znaczne podniesienie wysokości opłaty jest także niekorzystne z uwagi na planowane wprowadzenie okresu ważności interpretacji podatkowych. Projekt zakłada bowiem także dodanie nowego przepisu art. 14ba Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym interpretacja indywidualna oraz jej zmiana są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania. Dodatkowo, interpretacje indywidualne i zmiany interpretacji wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r. także mają stracić ważność z dniem 1 stycznia 2024 r. Natomiast interpretacje indywidualne i zmiany interpretacji wydane po dniu 31 grudnia 2018 r. i przed dniem 1 stycznia 2024 r. maja stracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.

W takim przypadku Wnioskodawca – chcąc nadal posiadać aktualną interpretację musi ponownie wystąpić z wnioskiem i ponieść dodatkowe koszty związane z ponownym uiszczeniem opłaty.

Brak konsekwencji ustawodawcy

Wzrost opłaty za wniosek o wydanie interpretacji wykazuje także brak konsekwencji w działaniu ustawodawcy. Należy bowiem przypomnieć, że z dniem 1 lipca 2023 r. zniesiona została opłata za złożenie wniosku o wydanie WIS, która także wynosiła 40 zł. Uzasadniano to koniecznością uproszczenia procedury wydawania WIS i zredukowaniem obciążeń dla podatników.

Dodatkowo także przy wydawaniu WIS organy są uprawnione do przeprowadzenia swoistego postepowania dowodowego, celem wydania prawidłowej decyzji. Rekompensatą za niezbędne badania lub analizy jest stosowna opłata uiszczana na podstawie wydanego przez organ postanowienia we wskazanym terminie. Przy czym wysokość tej opłaty powinna odpowiadać rzeczywistym wydatkom poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz.

Tymczasem przy wydawaniu interpretacji organ nie prowadzi żadnych dodatkowych czynności, poza analizą treści wniosku i przedstawionego tam stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego. Organ jedynie dokonuje subsumpcji tego stanu faktycznego do wskazanych przez Wnioskodawcę przepisów. Co więcej, co do zasady jeśli stanowisko jest prawidłowe, interpretacja indywidualna nie musi nawet zawierać uzasadnienia. Organ potwierdza jedynie, że przestawione stanowisko jest prawidłowe w pełnym zakresie. W takim wypadku nie wydaje się wiarygodne przedstawione w uzasadnieniu wyliczenie rzekomego kosztu wydania interpretacji.

Przy tak drastycznej podwyżce opłaty należałoby także zastanowić się nad rozszerzeniem katalogu okoliczności, które warunkują zwrot tej opłaty Wnioskodawcy. Obecnie bowiem, zgodnie z treścią art. 14f § 2b Ordynacji podatkowej opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku:

1) wycofania wniosku - w całości;

2) wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego - w odpowiedniej części;

3) uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej - w odpowiedniej części.

Uiszczona opłata powinien także podlegać zwrotki w przypadku odmowy wydania interpretacji lub w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jagoda Kondratowska-Muszyńska, Doradca podatkowy w Kancelarii Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego

 

***

Źródła:

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2023 r. (https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-zmian-w-ordynacji-podatkowej)

2. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2023 r. (https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-zmian-w-ordynacji-podatkowej)

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

 

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

"DGP": Zwiększa się liczba firm planujących redukcję zatrudnienia; firmy zwalniają nie tylko grupowo

Firmy zwalniają. Jakie są powody redukcji zatrudnienia? "Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz cyfryzacja i nowe technologie to główne powody planowanych redukcji zatrudnienia" – donosi dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna".

REKLAMA