REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

52 zmiany w Ordynacji podatkowej od lipca 2024 roku. Ministerstwo Finansów zaprasza na konsultacje projektu

Zmiany w Ordynacji podatkowej od lipca 2024 roku. Ministerstwo Finansów zaprasza na konsultacje projektu
Zmiany w Ordynacji podatkowej od lipca 2024 roku. Ministerstwo Finansów zaprasza na konsultacje projektu

REKLAMA

REKLAMA

W Ministerstwie Finansów powstał wstępny projekt obszernej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Większość zmian ma wejść w życie od 1 lipca 2024 r. Resort finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach konsultacji, które potrwają do 31 sierpnia 2023 r.

Przedmiotem konsultacji jest wstępny projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (z 13 czerwca 2023 r.) wraz z jego uzasadnieniem

Jak deklaruje Ministerstwo Finansów, propozycje zmian zawarte w tym projekcie służą:
- uproszczeniu procedur podatkowych, 
- zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych, 
- poprawie relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz 
- doprecyzowaniu przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości.

Co Ministerstwo Finansów chce zmienić w Ordynacji podatkowej?

Projekt ustawy przewiduje w szczególności:

1. Rozszerzenie stosowania domniemania zachowania terminu na pisma nadane do organów podatkowych u dowolnego operatora pocztowego i dowolnego podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej oraz na pisma otrzymane przez dowolnego operatora pocztowego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej. 

2. Uporządkowanie systemowe zasad dotyczących wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, w tym: - wprowadzenie obowiązku elektronicznego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla pełnomocników profesjonalnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; 
- wprowadzenie możliwości występowania przez organ wydający interpretacje indywidualne do innego właściwego organu posiadającego wiedzę w danej dziedzinie; 
- doprecyzowanie przepisów na temat zmiany lub stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej, która jest tylko częściowo niezgodna z interpretacją ogólną; 
-  ograniczenie interpretacji indywidualnych w czasie - indywidualna interpretacja podatkowa ma być ważna przez 5 lat od dnia jej wydania, po tym czasie przestaje być ważna. Projekt nowelizacji przewiduje też, że interpretacje indywidualne wydane przed 1 stycznia 2019 r. utracą ważność z dniem 1 stycznia 2024 r.; 
- znaczne podwyższenie i zróżnicowanie opłat za wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego; 
- uchylanie i niewydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie zagadnienia, które objęte jest objaśnieniami podatkowymi. 

 

3. Urealnienie treści zastrzeżenia przy zasadzie ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych. 

4. Rezygnacja z przesłanek ograniczających stosowanie w praktyce instytucji wyznaczenia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i dyrektora izby administracji skarbowej organu podatkowego do prowadzenia postępowań podatkowych oraz rozszerzenie stosowania tej instytucji na sprawy dotyczące płatników. 

5. Wprowadzenie w przepisach o porozumieniu podatkowym, porozumieniu inwestycyjnym i audycie podatkowym zmian o charakterze dostosowawczym i doprecyzowującym oraz uzupełnienie przepisów o porozumieniu inwestycyjnym.

6. Stworzenie podstawy prawnej do wydania decyzji określającej kwotę podatku naliczonego do rozliczenia. 

7. Wprowadzenie możliwości wydawania decyzji „cząstkowych” w zakresie cen transferowych. 

8. Stworzenie podstawy prawnej do zabezpieczenia zobowiązań podatkowych grupy VAT i podatkowej grupy kapitałowej na majątku odpowiednio członka grupy VAT i spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową. 

9. Doprecyzowanie kolejności zaliczania wpłat dokonanych tytułem rat, na które rozłożono podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę, oraz rat podatku. 

10. Podwyższenie kwoty uprawniającej do zapłaty podatku przez inny podmiot niż podatnik. Nastąpić ma umożliwienie zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł (obecnie do 1000 zł),

11. Doprecyzowanie wyłączenia obowiązku zaokrąglania odsetek za zwłokę w przypadku zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku. 

12. Wprowadzenie możliwości umorzenia podatku przed terminem jego płatności. 

13. Urealnienie przepisów dotyczących zasad udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą oraz umarzania zaległości podatkowych z urzędu. 

14. Zmiana sposobu liczenia terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. 

15. Wprowadzenie nowej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia związanej z doręczeniem decyzji organu pierwszej instancji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (lub straty podatkowej), od której zostało wniesione odwołanie. 

16. Zastąpienie instytucji nieprzedawniania się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym – przesłanką przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku ustanowienia hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. 

17. Doprecyzowanie końcowego momentu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania. 

18. Wprowadzenie nowej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanej z postępowaniem podatkowym w przypadku unikania opodatkowania. 

19. Wprowadzenie nowej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanej z wszczęciem kontroli celno-skarbowej. 

20. Modyfikacja przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanej z koniecznością uzyskania odpowiednich informacji od organów innego państwa. 

21. Zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy nadpłata wynika ze skorygowanego zeznania (deklaracji). 

22. Uzupełnienie regulacji dotyczących zwrotu podatku oraz terminów zwrotu nadpłaty. 

23. Ograniczenie możliwości uzyskania zwrotu nadpłaty w kasie na rzecz upowszechniania zwrotów bezgotówkowych. 

24. Uwzględnieniu wspólników rozwiązanej spółki jawnej w przepisach dotyczących legitymacji wspólników rozwiązanej spółki cywilnej do złożenia korekty deklaracji, z której wynika nadpłata i określających zasady zwrotu takiej nadpłaty. 

25. Wydłużeniu terminu przewidzianego na ogłoszenie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia, listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej. 

26. Wprowadzenie zmiany dostosowawczej w wyjątkach od obowiązku wystawienia rachunku. 

27. Uregulowanie podatkowego następstwa prawnego w przypadku przejęcia lub przeniesienia przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, o którym mowa w ustawie o BFG. 

28. Dopuszczenie możliwości dokonania wymiaru zobowiązania podatkowego zlikwidowanej spółki kapitałowej, wykreślonej z rejestru w trakcie postępowania podatkowego, w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości tej spółki. 

29. Wprowadzenie kaskadowej odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej za zaległości tej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. 

30. Zmiana zasad i wysokości opłaty od wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej. 

31. Uszczelnienie systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (STIR). 

32. Uzupełnienie katalogu zasad ogólnych postępowania podatkowego. 

33. Usunięcie wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów o wyłączeniu organu podatkowego w przypadku wyłączenia naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

34. Wprowadzenie możliwości działania osoby niebędącej stroną, wzywanej do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów, przez pełnomocnika ogólnego. 

35. Wprowadzenie obowiązku dołączenia urzędowych dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji mocodawcy do udzielonego przez nierezydenta pełnomocnictwa szczególnego. 

36. Wprowadzenie możliwości zawiadamiania o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego także przez pełnomocnika niezawodowego. 

37. Doprecyzowanie przepisów o pełnomocnictwie szczególnym. 

38. Usunięcie wątpliwości w zakresie uprawnień organów podatkowych do miarkowania (obniżenia) wynagrodzenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego. 

39. Rozszerzenie wyjątków od zasady doręczania pism na adres do doręczeń elektronicznych. 

40. Uproszczenie trybu postępowania przez organ podatkowy kierujący pismo do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w przypadku braku kontaktu z adresatem. 

41. Rozszerzenie zakresu informacji o rachunkach bankowych możliwych do uzyskania w toku postępowania podatkowego. 

42. Wprowadzenie podstawy prawnej do dokonywania przez pracowników organu podatkowego poświadczonych za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań podatkowych.

43. Wprowadzenie możliwości przesłuchania w postępowaniu podatkowym strony lub świadka przez organ podatkowy będący organem Krajowej Administracji Skarbowej przy użyciu urządzeń technicznych pozwalających na przeprowadzenie tej czynności na odległość. 

44. Wprowadzenie postępowania uproszczonego. 

45. Zniesienie dualizmu trybów stosowanych w przypadku braków formalnych odwołania. 

46. Rozszerzeniu możliwych rodzajów rozstrzygnięć organu odwoławczego. 

47. Podniesienie maksymalnej wysokości kary porządkowej i rezygnacja z waloryzacyjnego trybu podwyższania jej wysokości. 

48. Uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających. 

49. Zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do prowadzenia kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia jego uprawnień w ramach czynności sprawdzających. 

50. Ujednolicenie terminologii stosowanej w przepisach o tajemnicy skarbowej, ich doprecyzowanie i uzupełnienie. 

51. Uregulowanie procedury odtwarzania akt na wypadek ich zaginięcia lub zniszczenia. 

52. Wprowadzenie wiążącej informacji klasyfikacyjnej.

Polecamy: „VAT 2023. Komentarz”. Książka z aktualizowanym serwisem online

Polecamy: „Instrukcje księgowego. 101 praktycznych procedur z bazą narzędzi online”

Konsultacje podatkowe. Zasady zbierania opinii

Ministerstwo Finansów informuje, że konsultacje ww. projektu są otwarte są dla wszystkich podmiotów. W ramach tych konsultacji resort chce uzyskać uzasadnione i konstruktywne stanowiska, uwagi oraz opinie dotyczące przedstawionego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Ministerstwo Finansów zastrzega sobie możliwość opublikowania nadesłanych opinii na swojej stronie internetowej w dziale „Co robimy” w zakładce „Konsultacje podatkowe” dostępnej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe.

Jak zgłosić opinię w ramach konsultacji

Opinię z uzasadnieniem trzeba przesłać na adres: konsultacje.ordynacja@mf.gov.pl.

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. jpg) trzeba dołączyć ich postać edytowalną.
Przesyłając opinię, wyrażana jest zgoda na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu ją zgłaszającego, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w dołączonej „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

Ważne

Ministerstwo Finansów prosi o przesyłanie opinii wraz z uzasadnieniem w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

Zawiadomienie o konsultacjach podatkowych

REKLAMA

Autopromocja

Załącznik nr 1 do zawiadomienia - projekt ustawy z 13 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 2 do zawiadomienia - uzasadnienie projektu z 13 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 3 do zawiadomienia - klauzula informacyjna - Ordynacja podatkowa.

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna 2025: Projekt kompromisowy, zamiast projektu MF

Jeżeli w najbliższym czasie nie będzie ostatecznego projektu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia dotyczącego składki zdrowotnej, to PSL ma przygotowany kompromisowy projekt. W Sejmie mógłby liczyć na głosy ponad 400 posłów. Takiego zdania jest wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wynajem mieszkania a VAT. Czy czynsz ze spółdzielni wlicza się do podstawy opodatkowania?

Wiele osób wynajmuje swoje mieszkania, także spółdzielcze. Powstaje w tym przypadku pytanie, czy czynsze ze spółdzielni należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT z tytułu najmu nieruchomości. 

Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

REKLAMA

Nowości w KSeF: faktury papierowe, konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

REKLAMA