REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

52 zmiany w Ordynacji podatkowej od lipca 2024 roku. Ministerstwo Finansów zaprasza na konsultacje projektu

Zmiany w Ordynacji podatkowej od lipca 2024 roku. Ministerstwo Finansów zaprasza na konsultacje projektu
Zmiany w Ordynacji podatkowej od lipca 2024 roku. Ministerstwo Finansów zaprasza na konsultacje projektu

REKLAMA

REKLAMA

W Ministerstwie Finansów powstał wstępny projekt obszernej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Większość zmian ma wejść w życie od 1 lipca 2024 r. Resort finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach konsultacji, które potrwają do 31 sierpnia 2023 r.

Przedmiotem konsultacji jest wstępny projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (z 13 czerwca 2023 r.) wraz z jego uzasadnieniem

Jak deklaruje Ministerstwo Finansów, propozycje zmian zawarte w tym projekcie służą:
- uproszczeniu procedur podatkowych, 
- zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych, 
- poprawie relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz 
- doprecyzowaniu przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości.

Co Ministerstwo Finansów chce zmienić w Ordynacji podatkowej?

Projekt ustawy przewiduje w szczególności:

1. Rozszerzenie stosowania domniemania zachowania terminu na pisma nadane do organów podatkowych u dowolnego operatora pocztowego i dowolnego podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej oraz na pisma otrzymane przez dowolnego operatora pocztowego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej. 

2. Uporządkowanie systemowe zasad dotyczących wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, w tym: - wprowadzenie obowiązku elektronicznego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla pełnomocników profesjonalnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; 
- wprowadzenie możliwości występowania przez organ wydający interpretacje indywidualne do innego właściwego organu posiadającego wiedzę w danej dziedzinie; 
- doprecyzowanie przepisów na temat zmiany lub stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej, która jest tylko częściowo niezgodna z interpretacją ogólną; 
-  ograniczenie interpretacji indywidualnych w czasie - indywidualna interpretacja podatkowa ma być ważna przez 5 lat od dnia jej wydania, po tym czasie przestaje być ważna. Projekt nowelizacji przewiduje też, że interpretacje indywidualne wydane przed 1 stycznia 2019 r. utracą ważność z dniem 1 stycznia 2024 r.; 
- znaczne podwyższenie i zróżnicowanie opłat za wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego; 
- uchylanie i niewydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie zagadnienia, które objęte jest objaśnieniami podatkowymi. 

 

3. Urealnienie treści zastrzeżenia przy zasadzie ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych. 

4. Rezygnacja z przesłanek ograniczających stosowanie w praktyce instytucji wyznaczenia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i dyrektora izby administracji skarbowej organu podatkowego do prowadzenia postępowań podatkowych oraz rozszerzenie stosowania tej instytucji na sprawy dotyczące płatników. 

5. Wprowadzenie w przepisach o porozumieniu podatkowym, porozumieniu inwestycyjnym i audycie podatkowym zmian o charakterze dostosowawczym i doprecyzowującym oraz uzupełnienie przepisów o porozumieniu inwestycyjnym.

6. Stworzenie podstawy prawnej do wydania decyzji określającej kwotę podatku naliczonego do rozliczenia. 

7. Wprowadzenie możliwości wydawania decyzji „cząstkowych” w zakresie cen transferowych. 

8. Stworzenie podstawy prawnej do zabezpieczenia zobowiązań podatkowych grupy VAT i podatkowej grupy kapitałowej na majątku odpowiednio członka grupy VAT i spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową. 

9. Doprecyzowanie kolejności zaliczania wpłat dokonanych tytułem rat, na które rozłożono podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę, oraz rat podatku. 

10. Podwyższenie kwoty uprawniającej do zapłaty podatku przez inny podmiot niż podatnik. Nastąpić ma umożliwienie zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł (obecnie do 1000 zł),

11. Doprecyzowanie wyłączenia obowiązku zaokrąglania odsetek za zwłokę w przypadku zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku. 

12. Wprowadzenie możliwości umorzenia podatku przed terminem jego płatności. 

13. Urealnienie przepisów dotyczących zasad udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą oraz umarzania zaległości podatkowych z urzędu. 

14. Zmiana sposobu liczenia terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. 

15. Wprowadzenie nowej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia związanej z doręczeniem decyzji organu pierwszej instancji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (lub straty podatkowej), od której zostało wniesione odwołanie. 

16. Zastąpienie instytucji nieprzedawniania się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym – przesłanką przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku ustanowienia hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. 

17. Doprecyzowanie końcowego momentu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania. 

18. Wprowadzenie nowej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanej z postępowaniem podatkowym w przypadku unikania opodatkowania. 

19. Wprowadzenie nowej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanej z wszczęciem kontroli celno-skarbowej. 

20. Modyfikacja przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanej z koniecznością uzyskania odpowiednich informacji od organów innego państwa. 

21. Zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy nadpłata wynika ze skorygowanego zeznania (deklaracji). 

22. Uzupełnienie regulacji dotyczących zwrotu podatku oraz terminów zwrotu nadpłaty. 

23. Ograniczenie możliwości uzyskania zwrotu nadpłaty w kasie na rzecz upowszechniania zwrotów bezgotówkowych. 

24. Uwzględnieniu wspólników rozwiązanej spółki jawnej w przepisach dotyczących legitymacji wspólników rozwiązanej spółki cywilnej do złożenia korekty deklaracji, z której wynika nadpłata i określających zasady zwrotu takiej nadpłaty. 

25. Wydłużeniu terminu przewidzianego na ogłoszenie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia, listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej. 

26. Wprowadzenie zmiany dostosowawczej w wyjątkach od obowiązku wystawienia rachunku. 

27. Uregulowanie podatkowego następstwa prawnego w przypadku przejęcia lub przeniesienia przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, o którym mowa w ustawie o BFG. 

28. Dopuszczenie możliwości dokonania wymiaru zobowiązania podatkowego zlikwidowanej spółki kapitałowej, wykreślonej z rejestru w trakcie postępowania podatkowego, w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości tej spółki. 

29. Wprowadzenie kaskadowej odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej za zaległości tej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. 

30. Zmiana zasad i wysokości opłaty od wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej. 

31. Uszczelnienie systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (STIR). 

32. Uzupełnienie katalogu zasad ogólnych postępowania podatkowego. 

33. Usunięcie wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów o wyłączeniu organu podatkowego w przypadku wyłączenia naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

34. Wprowadzenie możliwości działania osoby niebędącej stroną, wzywanej do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów, przez pełnomocnika ogólnego. 

35. Wprowadzenie obowiązku dołączenia urzędowych dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji mocodawcy do udzielonego przez nierezydenta pełnomocnictwa szczególnego. 

36. Wprowadzenie możliwości zawiadamiania o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego także przez pełnomocnika niezawodowego. 

37. Doprecyzowanie przepisów o pełnomocnictwie szczególnym. 

38. Usunięcie wątpliwości w zakresie uprawnień organów podatkowych do miarkowania (obniżenia) wynagrodzenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego. 

39. Rozszerzenie wyjątków od zasady doręczania pism na adres do doręczeń elektronicznych. 

40. Uproszczenie trybu postępowania przez organ podatkowy kierujący pismo do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w przypadku braku kontaktu z adresatem. 

41. Rozszerzenie zakresu informacji o rachunkach bankowych możliwych do uzyskania w toku postępowania podatkowego. 

42. Wprowadzenie podstawy prawnej do dokonywania przez pracowników organu podatkowego poświadczonych za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań podatkowych.

43. Wprowadzenie możliwości przesłuchania w postępowaniu podatkowym strony lub świadka przez organ podatkowy będący organem Krajowej Administracji Skarbowej przy użyciu urządzeń technicznych pozwalających na przeprowadzenie tej czynności na odległość. 

44. Wprowadzenie postępowania uproszczonego. 

45. Zniesienie dualizmu trybów stosowanych w przypadku braków formalnych odwołania. 

46. Rozszerzeniu możliwych rodzajów rozstrzygnięć organu odwoławczego. 

47. Podniesienie maksymalnej wysokości kary porządkowej i rezygnacja z waloryzacyjnego trybu podwyższania jej wysokości. 

48. Uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających. 

49. Zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do prowadzenia kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia jego uprawnień w ramach czynności sprawdzających. 

50. Ujednolicenie terminologii stosowanej w przepisach o tajemnicy skarbowej, ich doprecyzowanie i uzupełnienie. 

51. Uregulowanie procedury odtwarzania akt na wypadek ich zaginięcia lub zniszczenia. 

52. Wprowadzenie wiążącej informacji klasyfikacyjnej.

Polecamy: „VAT 2023. Komentarz”. Książka z aktualizowanym serwisem online

Polecamy: „Instrukcje księgowego. 101 praktycznych procedur z bazą narzędzi online”

Konsultacje podatkowe. Zasady zbierania opinii

Ministerstwo Finansów informuje, że konsultacje ww. projektu są otwarte są dla wszystkich podmiotów. W ramach tych konsultacji resort chce uzyskać uzasadnione i konstruktywne stanowiska, uwagi oraz opinie dotyczące przedstawionego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Ministerstwo Finansów zastrzega sobie możliwość opublikowania nadesłanych opinii na swojej stronie internetowej w dziale „Co robimy” w zakładce „Konsultacje podatkowe” dostępnej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe.

Jak zgłosić opinię w ramach konsultacji

Opinię z uzasadnieniem trzeba przesłać na adres: konsultacje.ordynacja@mf.gov.pl.

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. jpg) trzeba dołączyć ich postać edytowalną.
Przesyłając opinię, wyrażana jest zgoda na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu ją zgłaszającego, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w dołączonej „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

Ważne

Ministerstwo Finansów prosi o przesyłanie opinii wraz z uzasadnieniem w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

Zawiadomienie o konsultacjach podatkowych

Autopromocja

Załącznik nr 1 do zawiadomienia - projekt ustawy z 13 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 2 do zawiadomienia - uzasadnienie projektu z 13 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 3 do zawiadomienia - klauzula informacyjna - Ordynacja podatkowa.

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Kasia
    2023-09-22 15:00:16
    Jeśli faktycznie od lipca w życie wejdą 52 zmiany w ordynacji podatkowej to zapewne większość księgowych i doradców będzie potrzebowało szkoleń. Dobrze, że na rynku jest wiele renomowanych firm, które się tym zajmują typu ADN Akademia
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

REKLAMA