REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wyższe opłaty za interpretacje podatkowe od 2024 roku. Przedsiębiorcy zapłacą 400 zł a największe firmy nawet 2800 zł

Wyższe opłaty za interpretacje podatkowe. Przedsiębiorcy zapłacą 400 zł a największe firmy nawet 2800 zł
Wyższe opłaty za interpretacje podatkowe. Przedsiębiorcy zapłacą 400 zł a największe firmy nawet 2800 zł

REKLAMA

REKLAMA

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt (z 13 czerwca 2023 r.) nowelizacji Ordynacji podatkowej zakłada zróżnicowanie (w zależności od kategorii podatników) wysokości opłaty od wniosku Dla przedsiębiorców opłata ta wzrośnie 10 krotnie (do 400 zł) a największe firmy zapłacą aż 2800 zł od jednego wniosku. Tak jak dotąd jedna opłata dotyczyć ma jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, którego dotyczy wniosek. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2024 r. Aktualnie projekt ten jest poddawany konsultacjom.
rozwiń >

Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – aktualny stan prawny

Aktualnie opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynosi 40 zł, a wnioskodawca ma obowiązek ją wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wynika to z art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej.

Warto też pamiętać, że jest to opłata nie od jednego wniosku, a od jednego stanu faktycznego lub od jednego zdarzenia przyszłego, którego dotyczy wniosek. A we wniosku można ująć kilka stanów faktycznych czy zdarzeń przyszłych. 
Bowiem w myśl 14f § 2 Ordynacji podatkowej, w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

REKLAMA

Autopromocja

Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – co się zmieni od 1 lipca 2024 r.

W omawianym projekcie Ministerstwo Finansów przewiduje nowe, następujące brzmienie art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej:
„§ 1.Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie, ustalonej na dzień jego złożenia, nieprzekraczającej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, podlega opłacie nieprzekraczającej 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opłatę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.”.

Ponadto Ministerstwo Finansów proponuje dodanie nowego § 4 w art. 14f Ordynacji podatkowej w brzmieniu:
„§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z uwzględnieniem kryterium zaliczenia podmiotu do kategorii podatników i płatników w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo lub innego niż właściwy miejscowo, mając na uwadze zapewnienie sprawnej obsługi wnioskodawców.”;

A więc znika (przynajmniej z Ordynacji podatkowej) kwota 40 zł, jako określenie wysokości opłaty od wniosku o interpretację podatkową. Z tych nowych przepisów wynikać ma, że:
1) określono granice – w powiązaniu z wysokością minimalnego wynagrodzenia - wysokości opłaty od wniosku o interpretację podatkową;
2) konkretne kwoty opłat zostaną ustalone przez Ministra Finansów w rozporządzeniu, a ponadto to rozporządzenie ma różnicować wysokość opłaty od wniosku o interpretację podatkową w zależności od kategorii podatników.

Przypomnijmy, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 stycznia 2023 r. wynosi 3490 zł, a począwszy od 1 lipca 2023 r. wyniesie 3600 zł.

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

40 zł opłaty dla interpretacji niezwiązanych z działalnością gospodarczą, przedsiębiorcy zapłacą znacznie więcej

Więcej szczegółów odnośnie planowanych zmian w tym zakresie (w tym nowe kwoty opłat) przedstawiono w uzasadnieniu omawianego projektu. 

Ministerstwo Finansów informuje, że w wyżej wskazanym rozporządzeniu nastąpi zróżnicowanie wysokości opłat w oparciu o kryterium wielkości i przychodów podmiotów zakwalifikowanych do danej grupy. W tym celu nastąpi podział podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej przyjmując za wyznacznik kryterium oparte o status wnioskodawcy ustalony według właściwości urzędu skarbowego, przy uwzględnieniu warunków zaliczenia podmiotu do kategorii podatników i płatników w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo (urząd zwykły) lub innego niż właściwy miejscowo (urząd wyspecjalizowany).

Ministerstwo Finansów planuje w rozporządzeniu ustalić wysokość opłaty od wniosku za wydanie interpretacji indywidualnej w następujących kwotach: 

1) 2800 zł - dla wnioskodawców w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

2) 1400 zł - dla wnioskodawców w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, z wyjątkiem wnioskodawców, o których mowa w pkt 1.

3) 400 zł - dla wnioskodawców w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo oraz dla pozostałych wnioskodawców  niewymienionych w pkt 1, 2 i 4.

4) 40 zł - dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które występują o interpretację indywidualną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

Ważne

Zatem dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej opłata od wniosku o interpretację indywidualną się nie zmieni - nadal wynosić będzie 40 zł. Taką samą opłatę uiścić będą musieli przedsiębiorcy jeżeli zapytają o kwestię niezwiązaną z prowadzonym biznesem. 
Ale - jak widać -mocno wzrosną opłaty od wniosków dotyczących działalności gospodarczej.

Resort finansów precyzuje, że kategorie podatników i płatników w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. z 2020 r. poz. 2456). Jest to podział funkcjonujący od kilku lat, wprowadzony celem objęcia właściwością wyspecjalizowanych urzędów skarbowych określonych kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. 

Kto zapłaci 2800 zł od wniosku o interpretację indywidualną?

W grupie pierwszej, obowiązanej do wniesienia najwyższej opłaty (2800 zł) znajdą się wnioskodawcy w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Będą to podmioty dysponujące szczególnie zasobnym kapitałem, których pozycja na rynku ma znaczący, wręcz dominujący charakter. Podmioty te mają największy potencjał gospodarczy, a w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągają znaczne przychody (np. roczny przychód przekraczający równowartość 50 mln euro). Należy podkreślić, że takie podmioty składają wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie najbardziej skomplikowanych zagadnień, co wiąże się ze szczególną pracą ze strony KIS i generuje najwyższy koszt wydania interpretacji. W grupie tej znajdą się przykładowo:

- podatkowe grupy kapitałowe,

- spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych,

- Narodowy Bank Polski,

- banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419) 

- banki hipoteczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 415),

- krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895, 1180 i 2320),

REKLAMA

 - spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080),

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej przekraczającej 50 mln euro.

Kto zapłaci 1400 zł od wniosku o interpretację indywidualną?

Kolejną grupą podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej będą wnioskodawcy w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, z wyjątkiem wnioskodawców pozostających we właściwości Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. Są to podmioty mniejsze, niż te wymienione w pierwszej grupie, lecz - jak wskazuje MF - często prowadzą skomplikowane operacje gospodarcze, więc wydanie interpretacji indywidualnych na ich rzecz związane jest ze szczególnym nakładem pracy oraz kosztów. Co więcej, podmioty te, co do zasady, cechuje wysoki poziom przychodowości (np. roczny przychód wynoszący równowartość co najmniej 3 mln euro). W grupie tej znajdą się więc przykładowo:

- banki spółdzielcze,

- spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem oddziałów przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252 i 2255),

- przedsiębiorcy zagraniczni, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku podatkowym osiągnęli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,

- uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345 i 2401), które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro i nieprzekraczającej 50 mln euro.

Kto zapłaci 400 zł od wniosku o interpretację indywidualną?

400 zł od jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku o indywidualną interpretację podatkową zapłacą podmioty w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo oraz pozostali wnioskodawcy, niezaliczeni do innych grup. W tej grupie mieścić się będą przedsiębiorcy oraz pozostałe podmioty (z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) pozostające we właściwości zwykłych urzędów

 

Opłata 40 zł także dla osoby nieprowadzącej działalności, która pyta o skutki podatkowe założenia firmy w przyszłości

Jak już wspomniano wyżej pozostaje na poziomie 40 zł opłata od dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej a także dla dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które występują o interpretację indywidualną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

Ministerstwo Finansów precyzuje dodatkowo, że jeżeli wniosek będzie złożony przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej, jednak swoim zakresem dotyczy takiej działalności np. jej założenia w przyszłości oraz skutków podatkowych, lub rozstrzygnięcia, czy podjęte przez wnioskodawcę działania stanowić mogą działalność gospodarczą, wtedy również opłata będzie wynosić 40 zł

Resort chce w ten sposób wspierać przyszłych przedsiębiorców w przejściu przez proces zakładania działalności gospodarczej i objaśnienia skutków podatkowych jej prowadzenia. 

Ministerstwo Finansów wskazało następujące przykłady takich sytuacji, że osoba nieprowadząca działalności gospodarczej zapłaci 40 zł opłaty nawet jeżeli jej interpretacja dotyczyć może takiej działalności:

Przykład
Przykład 1 - sprzedaż działek a działalność gospodarcza

Wnioskodawca dokonał podziału nieruchomości gruntowej na 10 mniejszych działek i planuje zabudować każdą z nich budynkiem jednorodzinnym w zabudowie dwulokalowej, a następnie dokonać ich sprzedaży, przy czym przed ich odpłatnym zbyciem nie minie 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości gruntowej. W związku z tym wnioskodawca ma wątpliwość, czy czynność ta będzie stanowić odpłatne zbycie nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT, czy też sprzedaż taka spełnia przesłanki działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej i zastanawia się, czy w związku z planowaną operacją finansową, powinien taką działalność założyć.

W ocenie KIS z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że sprzedaż opisana przez wnioskodawcę spełniać będzie przesłanki działalności gospodarczej, gdyż sekwencja czynności podjętych w celu uzyskania przychodu nastąpi w sposób zorganizowany i ciągły, sprzedaż dokonana będzie w imieniu wnioskodawcy a jej celem jest zwiększenie aktywów majątkowych wnioskodawcy (osiągnięcie dochodu). Wnioskodawca nie prowadzi jeszcze działalności gospodarczej, opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyniesie 40 zł.

 

Przykład
Przykład 2 - działalność nieewidencjonowana

Wnioskodawca planuje dokonać sprzedaży ręcznie robionej biżuterii z drewna i żywicy epoksydowej (rękodzieło). Wnioskodawca nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej. Wnioskodawca zakłada, że przychody ze sprzedaży biżuterii w żadnym miesiącu roku kalendarzowego nie przekroczą 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zdaniem wnioskodawcy, działanie takie mieści się w pojęciu działalności nieewidencjonowanej i nie będzie stanowić działalności gospodarczej. Wobec powyższego, w ocenie wnioskodawcy jest on zwolniony z uiszczenia opłaty od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W ocenie KIS stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Wnioskodawca nie prowadzi jeszcze działalności gospodarczej, opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyniesie 40 zł.

 

Przykład
Przykład 3 - darowizna od matki dla przedsiębiorcy

Wnioskodawca otrzymał od swojej matki kwotę 200.000,00 zł tytułem darowizny, która została dokonana w formie przelewu bankowego na konto wnioskodawcy. Po trzech dniach od dnia dokonania darowizny, wnioskodawca zgłosił ten fakt do właściwego urzędu skarbowego, składając formularz SD-Z2 oraz załączając potwierdzenie przelewu. W ocenie wnioskodawcy, jest on zwolniony z podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, jednak darowizna ta została dokonana do jego majątku osobistego i nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca wniósł opłatę od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w wysokości 40 zł.

W ocenie KIS stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Istota wątpliwości dotyczy zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, a dokonana darowizna nie powiększyła majątku firmy prowadzonej przez wnioskodawcę. Oznacza to, że wniosek o interpretację niezwiązany jest z działalnością gospodarczą, gdyż jego istotą są skutki podatkowe darowizny dokonanej poza przedsiębiorstwem. Dlatego też wnioskodawca wniósł prawidłową kwotę opłaty w wysokości 40 zł. 

Zmiany opłat dot. wniosków wspólnych i interpretacji ogólnych wydawanych na wniosek

Ministerstwo Finansów wskazuje, że ze względu na zmiany w zakresie opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej odpowiedniej modyfikacji ulegną także przepisy o wniosku wspólnym. Opłata za wniosek wspólny będzie ustalana jako suma opłat za wydanie interpretacji, przypadająca na każdego z zainteresowanych

Ponadto projektowane regulacje dotyczące opłaty od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, poprzez odpowiednie stosowanie, będą mieć również zastosowanie do przepisów dotyczących interpretacji ogólnych na wniosek.

Polecamy: „Instrukcje księgowego. 101 praktycznych procedur z bazą narzędzi online”

Kiedy nowe opłaty wejdą w życie? Co z opłatami za interpretacje w okresie przejściowym?

Omawiany projekt zakłada, że nowe wysokości opłat będą obowiązywać od 1 lipca 2024 r.

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych przed 1 lipca 2024 r., opłata wnoszona będzie na podstawie dotychczasowych przepisów. Oznacza to, że również ewentualny zwrot opłaty dokonywany będzie w oparciu o dotychczasowe przepisy, np. w przypadku wycofania części wniosku, zwrot dotyczyć będzie proporcjonalnej części opłaty.

W art. 18 omawianej nowelizacji zaproponowano następujące zasady:
"Art. 18. Do wysokości opłaty od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 1 stycznia 2024 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. Przepis art. 14f ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym stosuje się do: 
1) wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nierozpatrzonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy; 
2) wniosku podlegającego rozpatrzeniu po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w wyniku uchylenia: 
a) interpretacji przepisów prawa podatkowego, 
b) postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, 
c) postanowienia o odmowie wydania interpretacji indywidualnej, 
d) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, 
e) postanowienia o bezprzedmiotowości wniosku."

Źródło: Projekt (z 13 czerwca 2023 r.) nowelizacji Ordynacji podatkowej

Uzasadnienie projektu z 13 czerwca 2023 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury konsumenckie, złożone załączniki, faktury poza KSeF. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA